Η TAXnews ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί και οι on-line εφαρμογές, τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

ΔΩΡΕΑΝ... Μοναδικές ONLINE Εφαρμογές TAXnews

E1-TAX η μοναδική on-line εφαρμογή υπολογισμού του ΠΟΛΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

Υπολογισμός παρακράτησης Φ.Μ.Υ. 2013 και 2014 - Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς όπως ισχύει από 1/1/2013

Φόρος πολυτελείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 44 ν. 4111/2013.

Υπολογισμός της Αποζημίωσης Απόλυσης πριν την 12/11/2012 (ημέρα δημοσίευσης του Ν.4093) ισχύουν οι διατάξεις, όπως διαμορφώθηκαν με τους νόμους 3863 και 3899/2010

Υπολογισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης Τεκμήρια έτους 2013 (οικ.έτος 2014)

Υπολογισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης Τεκμήρια έτους 2012 (οικ.έτος 2013)

Υπολογισμός Ετήσιας Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης Τεκμήρια έτους 2011 (οικ.έτος 2012)

Αναζήτηση - Έλεγχος Α.Φ.Μ. για τα Βασικά Στοιχεία ενός Μη Φυσικού Προσώπου ή Επιτηδευματία Φυσικού Προσώπου

Αναζήτηση Φ.Ε.Κ. για όλα τα δημοσιεύματα στο τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ που αφορούν μια συγκεκριμένη εταιρεία.

Αναζήτηση Φ.Ε.Κ. με την επιλογή του έτους έκδοσης η φόρμα εμφανίζει τα τεύχη που αντιστοιχούν σε αυτό.

Αναζήτηση Φ.Ε.Κ. μπορείτε να αναζητήσετε Νόμους και Προεδρικά διατάγματα είτε επιλεκτικά από τα στοιχεία τους

YFGHFHGFJH

E1-TAX η μοναδική on-line εφαρμογή υπολογισμού του ΠΟΛΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ Οικ.έτους 2014

E1-TAX η μοναδική on-line εφαρμογή υπολογισμού του ΠΟΛΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ Οικ.έτους 2013

 

E1-TAX η μοναδική on-line εφαρμογή υπολογισμού του ΠΟΛΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ Οικ.έτους 2012

Υπολογισμός παρακράτησης Φ.Μ.Υ. 2013 και 2014 - Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς όπως ισχύει από 1/1/2013

Υπολογισμός της Αποζημίωσης Απόλυσης μετά την 12/11/2012 (ημέρα δημοσίευσης του Ν.4093)

Υπεραξία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και μετοχών μη εισηγμένων ΧΑΑ έως 31/12/2013

 

Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων Φορολογικών Δηλώσεων έως 31/12/2013

Υπολογισμός παρακράτησης Φ.Μ.Υ. 2012 - Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς όπως ισχύει από 1/1/2012

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές με βάση την κλίμακα 2011

Εισόδημα από την χρήση Ε.Ι.Χ. στελεχών επιχειρήσεων έως 31/12/2013

H εφαρμογές μας ΔΕΝ αποθηκεύουν στοιχεία σας.

Η εφαρμογές αυτές προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.TAXnews © 2009-2015

    Η TAXNEWS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση των εφαρμογών ή υπηρεσιών που προβλέπονται από την άδεια και το συμφωνητικό χρήσης του διαδικτυακού τόπου, όρους στους οποίους ρητά συμφωνεί ο χρήστης και περιορίζεται η ευθύνη της TAXNEWS, μη ευθυνόμενης αυτής περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ήθελε προκληθεί.