Π.Δ.340/1998 (ΦΕΚ 228/Α'/6.10.1998) Περί επαγγέλματος λογιστή φοροτέχνη και της αδείας ασκήσεώς του

 

Τελευταία κωδικοποίηση σύμφωνα με το ν.4111/2013.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 340/1998
Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2515/1997 "`Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154/Α/1997).

β) Τα άρθρα 24 , 27 και 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/85).

2. Την από 24.2.1998 γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

3. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την αριθμ. 490/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίσαμε:

Άρθρο 1

Λογιστής Φοροτεχνικός

    Λογιστής Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος ασχολείται κατ΄ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο Επαγγέλματος

Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι:
1.Η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών.

2.Η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών.

3.Η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

4.Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών.

5.Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές.

6.Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες Αρχές.

7.Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.

Άρθρο 3

Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας.

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας καθορίζεται ως ακολούθως:
1) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού Δ' τάξεως συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84), όπως ισχύει καθώς και των επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β' κατηγορίας των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10% του προβλεπομένου ορίου βιβλίων Β' κατηγορίας.

2)Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή  φοροτεχνικού Γ' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α' και Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

3)Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή  φοροτεχνικού Β' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α', Β' κατηγορίας καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β' κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%.

4)Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας φοροτεχνικού Α' τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων.

Άρθρο 4

Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού

1.Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος.

2.Στην αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, μόνιμης κατοικίας, επαγγελματικής απασχόλησης και οι τίτλοι σπουδών του ενδιαφερομένου.

3.Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού συνοδεύεται υποχρεωτικά από απλά αντίγραφα των πτυχίων, των τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αποφάσεων ΣΑΕΠ περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, έγγραφο έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται υπηρεσιακά, καθώς και των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του παρόντος.

4. Στην περίπτωση αίτησης για την χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο , εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.

5.Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού.(εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).

7.Ο λογιστής - φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών - φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής - φοροτεχνικός δεν καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών του Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ο. Ε. Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας.

8.Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1. του άρθρου 14.

9.Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

10. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 1.1.2014.

Άρθρο 5

Απόκτηση Επαγγελματικής Ταυτότητας Ανώτερης Κατηγορίας

1.Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α) του Ν.2515/97, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Γ' τάξεως μετά προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και

2.Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. β) του Ν.2515/97, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Β' τάξεως μετά προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

3.Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, που είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή  Φοροτεχνικού Β' τάξεως, μπορούν να αποκτήσουν επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξεως μετά προηγουμένη παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών.

Άρθρο 6

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., η οποία ορίζει τους εισηγητές, το ύψος της αποζημίωσής τους, τη θεματολογία των σεμιναρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων, τη διάρκειά τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.. Η τελευταία δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων.

Άρθρο 7

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.
 Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) αντίγραφο της επαγγελματικής ταυτότητας την οποία κατέχουν, β) τα σχετικά έγγραφα, όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται, με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του επαγγέλματος και γ) εξουσιοδότηση προς το Ο.Ε.Ε. για την υπ’ αυτού αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης περί μη καταδίκης επί των αναφερομένων στο άρθρο 19 του παρόντος αδικημάτων.

Άρθρο 8

Επιτροπή Σεμιναρίων

1.Με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Ο.Ε.Ε., τα οποία είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε..
2.Η Επιτροπή των σεμιναρίων συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε..

3.Οι εισηγητές των σεμιναρίων υποβάλλουν στην Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου τις αξιολογήσεις των συμμετασχόντων προκειμένου αυτή να καταρτίσει πίνακα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

4.Στα μέλη της Επιτροπής σεμιναρίων και στους Γραμματείς χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.

Άρθρο 9

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών

1.Ο λογιστής φοροτεχνικός εκπροσωπεί τον εντολέα του ενώπιον Διοικητικών και Φορολογικών Αρχών και Επιτροπών, συντάσσει όλα τα προβλεπόμενα από τη φορολογική και εφαρμοζόμενη στις φορολογικές αρχές νομοθεσία έγγραφα, διεξάγει κάθε φορολογική διατύπωση και ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των ανατιθεμένων σ'αυτόν λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών.

2.Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από το λογιστή φοροτεχνικό, φέρουν εκτός από την υπογραφή του και σφραγίδα στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο αυτού, η τάξη και ο αριθμός επαγγελματικής ταυτότητας, ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου και η διεύθυνση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

3.Για την εκτέλεση των αναφερομένων στην παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου εργασιών απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση του εντολέα. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδοτήσεως, ο εντολέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ανάκληση στην αρμόδια αρχή.

4.Ο λογιστής φοροτεχνικός δικαιούται και ο εντολέας αντίστοιχα υποχρεούται στη χορήγηση των κάθε είδους στοιχείων και παραστατικών τα οποία κρίνονται από το λογιστή φοροτεχνικό αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των ανατιθεμένων σ'αυτόν εργασιών.

Άρθρο 10

Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι

1.Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.

2.Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.

3.Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.

Άρθρο 11

Μητρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

1.Στο Ο.Ε.Ε. τηρείται μητρώο φυσικών προσώπων κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και μητρώο των νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10.

2.Τα Μητρώα Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. διασυνδέονται με τα αρχεία των λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 12

Ευθύνη Λογιστών Φοροτεχνικών

Ο λογιστής φοροτεχνικός, οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέως του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητα του.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

1. Ο κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού, ο οποίος αναλαμβάνει και διενεργεί λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πέραν των ορίων της αδείας που τιμωρείται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.

2.Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι του τριπλασίου του ανωτάτου ορίου της προηγουμένης παραγράφου. Υποτροπή θεωρείται η εντός τριετίας επανάληψη της πράξης για την οποία τιμωρήθηκε οριστικά ο υπαίτιος.

3.Σε περίπτωση νέας υποτροπής ή μη καταβολής των προστίμων του παρόντος άρθρου ανακαλείται η επαγγελματική ταυτότητα. Νέα υποτροπή θεωρείται η εντός τριετίας επανάληψη της πράξης για την οποία τιμωρήθηκε οριστικά ο υπαίτιος κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

4.Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ και αποτελούν έσοδα του ΟΕΕ.

Άρθρο 14

Αφαίρεση Επαγγελματικών Ταυτοτήτων

1.Η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού αφαιρείται αυτοδικαίως στην περίπτωση που ο κάτοχος αυτής:
α) Καταδικάστηκε αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή
β) καταδικάστηκε αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών.

2.Η επαγγελματική ταυτότητα επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού αφαιρείται επίσης:
α) στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος και
β) εφ' όσον αποδεδειγμένα συνέπραξε σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.

3.Η άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών αφαιρείται όταν εκλείψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του ή όταν αφαιρείται η επαγγελματική ταυτότητα λογιστή - φοροτεχνικού του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τη λειτουργία του.

Άρθρο 15

Απόδειξη Άσκησης του Επαγγέλματος

 1.Όπου κατά τις διατάξεις του Ν. 2515/97, απαιτείται απόδειξη της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού, του λογιστή και του βοηθού λογιστή, η απόδειξη αυτή παρέχεται με την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εργοδοτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους, εκκαθαριστικών σημειωμάτων, μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών βιβλιαρίων, πιστοποιητικών έναρξης επιτηδεύματος και κάθε άλλων σχετικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής σχέσης.

2.Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας υποβολής ενός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βεβαίωση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνών στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, από την οποία να αποδεικνύεται η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής σχέσης.

Άρθρο 16

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του ν. 2515/1997 ασκούσαν το επάγγελμα του λογιστή ή του βοηθού λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ. Τάξης. Όσοι από αυτούς αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του ν.2515/1997 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών (3) χρήσεων χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Γ Τάξης, με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων μέχρι του ποσού των 300.000.000 δραχμών.

2. Στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που κατά τη δημοσίευση του ν. 2515/1997 ασκούσαν επί τέσσερα (4) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν τέσσερα (4) έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αυτοδικαίως, άδεια άσκησης επαγγέλματος Β`. Τάξης με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας επτά (7) ετών.

3.Στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του λογιστή ή βοηθού λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα επαγγέλματος Α' τάξεως.

4. Στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που κατά τη δημοσίευση του ν.2515/1997 δεν είχαν συμπληρώσει πέντε (5) έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους στην άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή δεν είχαν συμπληρώσει πέντε (5) έτη προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου τους σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αυτοδικαίως, άδεια άσκησης επαγγέλματος Β` Τάξης με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε (5) ετών

5.Στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν επαγγελματική ταυτότητα οικονομολογικού επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του λογιστή ή βοηθού λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα Α' τάξεως.

6. Στα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του ν.2515/1997, ασκούσαν το επάγγελμα του Λογιστή ή του βοηθού Λογιστή ως μισθωτοί σε λογιστικές - οικονομικές εργασίες του ιδιωτικού τομέα ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Β` Τάξης και με τη συμπλήρωση συνολικής προϋπηρεσίας πέντε (5) ετών χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αυτοδικαίως, επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Α` Τάξης

7.Στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι αποδεδειγμένα από το έτος 1965 μέχρι και της 30ης Απριλίου 1977 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών χρήσεων, χορηγείται επαγγελματική ταυτότητα επαγγέλματος Α' τάξεως.

8. Στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 21 του π.δ. 340/1998, όπως αυτές αναριθμήθηκαν με τις πιο πάνω παραγράφους 6 και 7, μετά τη λέξη "λογιστή" τίθεται η φράση "ή βοηθού λογιστή".

Άρθρο 17

Τα αρχικά άρθρα 7,10,11,12 και 13 του παρόντος καταργήθηκαν και τα άρθρα 14,15,16,17,18,19,20 και 21 αναριθμήθηκαν σε 9,10,11,12,13,14,15 και 16, αντίστοιχα, με το άρθρο 17 παρ.11 ν.3470/2006, ΦΕΚ Α 132/28.06.2006.

Άρθρο 18

Τα αρχικά άρθρα 7,10,11,12 και 13 του παρόντος καταργήθηκαν και τα άρθρα 14,15,16,17,18,19,20 και 21 αναριθμήθηκαν σε 9,10,11,12,13,14,15 και 16, αντίστοιχα, με το άρθρο 17 παρ.11 ν.3470/2006, ΦΕΚ Α 132/28.06.2006.

Άρθρο 19

Τα αρχικά άρθρα 7,10,11,12 και 13 του παρόντος καταργήθηκαν και τα άρθρα 14,15,16,17,18,19,20 και 21 αναριθμήθηκαν σε 9,10,11,12,13,14,15 και 16, αντίστοιχα, με το άρθρο 17 παρ.11 ν.3470/2006, ΦΕΚ Α 132/28.06.2006.

Άρθρο 20

Τα αρχικά άρθρα 7,10,11,12 και 13 του παρόντος καταργήθηκαν και τα άρθρα 14,15,16,17,18,19,20 και 21 αναριθμήθηκαν σε 9,10,11,12,13,14,15 και 16, αντίστοιχα, με το άρθρο 17 παρ.11 ν.3470/2006, ΦΕΚ Α 132/28.06.2006.

Άρθρο 21

Τα αρχικά άρθρα 7,10,11,12 και 13 του παρόντος καταργήθηκαν και τα άρθρα 14,15,16,17,18,19,20 και 21 αναριθμήθηκαν σε 9,10,11,12,13,14,15 και 16, αντίστοιχα, με το άρθρο 17 παρ.11 ν.3470/2006, ΦΕΚ Α 132/28.06.2006.

Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 1998
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Νόμος 2515/1997 Άρθρο 1 Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού

 

Τελευταία κωδικοποίηση σύμφωνα με το ν.3912/2011.

 

1.Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού. απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, σύμφωνα με το άρθρο 1 περιπτώσεις 4 και 5 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α'), ασκείται:
α. από τα μέλη του Ο.Ε.Ε. κατά το άρθρο 3 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α) και κατά το άρθρο 43 παράγραφο 22 τουν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α').
β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και
γ. από μη πτυχιούχους.

2.Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού διακρίνεται σε άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α', Β', Γ' και Δ' τάξεως:
α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στους κάτοχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι ασκούν επί δώδεκα (12) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή η στους κατόχους απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου η Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, οι οποίοι ασκούν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του απολυτήριου τους το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή ή στους αποφοίτους των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), οι οποίοι ασκούν επί οκτώ (8) έτη το επάγγελμα του βοηθού λογιστή. Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ' τάξεως μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος μπορούν να αποκτήσουν άδεια Γ' τάξεως.
β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που ασκούν επί διετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού.
γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ΄ τάξεως και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) μετά από πενταετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.
δ) Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως.
ε) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
στ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τάξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επιμορφωτικών σεμιναρίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
z) Οι νομίμως ασκούντες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου το επάγγελμα του Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες αποκτούν το δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, εντασσόμενοι σε κατηγορία αντίστοιχη αυτής που ανήκουν με βάση το άρθρο 29 του π.δ/τος 186/1992 περί Κ.Β.Σ..

3.Τα της ασκήσεως του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας, το περιεχόμενο της επαγγελματικήςδραστηριότητας κατά κατηγορία άδειας, σι διαδικασίες για την απόδειξη της άσκησης του επαγγέλματος, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης για την απόκτηση άδειας ανώτερηςκατηγορίας, η πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων, η επιβολή κυρώσεων. καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος θα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεταιμε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Το Οικονομικό Επιμελητήριο τηςΕλλάδος, προ της έκφρασης γνώμης, θα ζητά τις απόψεις και θα διαβουλεύεται με τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνικών.

4.Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1479/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Ως μέλη του Ο.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, δηλαδή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.). του Πανεπιστημίου Πειραιά (Πρώην Α.Β.Σ.Π.). του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (πρώην Α.Β.Σ.Θ.), των Οικονομικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. οι πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και οι πτυχιούχοι οικονομικών σχολών ή τμημάτων Πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν ή θα μετατραπούν σε οικονομικές, εφόσον χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα."

5.Τα δικαιώματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την έκδοση από αυτό των αδειών κάθε κατηγορίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Αριθμ. 6889/ΔΙΟΕ-84 15.2.2013 (ΦΕΚ Β' 424/25-02-2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει»

Αριθμ. 6889/ΔΙΟΕ-84 15.2.2013 (ΦΕΚ Β' 424/25-02-2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
β) του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄ 143), το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) και το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160),
γ) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
δ) του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 144).
ε) του άρθρου 4, παρ. 10 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 30377/Δ106 722/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη» (ΦΕΚ 209 Α΄)
3. Την υπ’ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 3058/Β΄/19.11.2012).
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3058) απόφασης, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε. ύψους τριάντα πέντε (35) €».
2. Την τροποποίηση της παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄3058) απόφασης, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρ ου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) €».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣτΕ 2445 04.07.2012 Ακύρωση της παραγράφου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή των δηλώσεων από λογιστή σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων τους.

ΣτΕ 2445 04.07.2012 Ακύρωση της παραγράφου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή των δηλώσεων από λογιστή σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, ανεξαρτήτως του ύψους των ακαθάριστων εσόδων τους.

Με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 προσδιορίζονται οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που βαρύνονται με την  υποχρέωση υπογραφής  των δηλώσεων τους  από λογιστή βάσει των ακαθαρίστων εσόδων τους. Με την δε διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου παρέχεται  εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να αυξομειώνει, με αποφάσεις του, τα ποσά των  ακαθαρίστων εσόδων των υποχρέων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, να καθορίζει τις κατηγορίες των υποχρέων, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες, όπως τον χρόνο  έναρξης της υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, την ακριβή εξειδίκευση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και των συνυποβαλλομένων εντύπων και  καταστάσεων, τον τρόπο υποβολής αυτών, τα απαιτούμενα στοιχεία του υπογράφοντος λογιστή  φοροτεχνικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Κατά την έννοια της ανωτέρω  εξουσιοδοτικής διατάξεως, ερμηνευομένης σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 2 του  ιδίου άρθρου, στην οποία προσδιορίζονται οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που βαρύνονται με  την ανωτέρω υποχρέωση, η εκδιδομένη βάσει αυτής υπουργική απόφαση μπορεί να προβεί σε  περαιτέρω κατηγοριοποίηση των επιτηδευματιών εντός του πλαισίου που έχει καθορίσει ο νομοθέτης (βλ. παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 1003510/102/38/0014/15.03.2001 ( (ΠΟΛ.1070/15.3.2001 ) υπουργικής  αποφάσεως και την εκεί κατηγοριοποίηση) καθώς και να διευρύνει ή να μειώσει τον κύκλο των  υποχρέων, μόνον, όμως, μέσω της αυξομειώσεως των ποσών των ακαθαρίστων εσόδων που ορίζονται στην παράγραφο 2 και όχι με την θέσπιση νέων κατηγοριών υποχρέων βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Ως εκ τούτου, η προσβαλλομένη απόφαση (ΠΟΛ.1008/19.1.2011), κατά την δεύτερη  παράγραφο αυτής, με την οποία υπήχθησαν στην υποχρέωση (συν)υπογραφής των δηλώσεών  τους από λογιστή φοροτεχνικό όλοι οι επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων, οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος), κείται εκτός της παρασχεθείσης με την ανωτέρω διάταξη εξουσιοδοτήσεως και  πρέπει να ακυρωθεί, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση.

Αριθμός 2445/2012 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  ΤΜΗΜΑ Β΄
 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Ιουνίου 2012 με την εξής σύνθεση: Φ.  Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Α.- Γ. Βώρος, Ε. Νίκα,  Γ. Τσιμέκας, Σύμβουλοι, Σ. Βιτάλη, Ι. Σύμπλης, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος,  Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.
 Για να δικάσει την από 11 Απριλίου 2011 αίτηση:
 του..........του ................, κατοίκου..........................., ο οποίος  παρέστη αυτοπροσώπως ως δικηγόρος...................................,
 κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Βάϊα Παπακωνσταντίνου, Πάρεδρο  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 και κατά του παρεμβαίνοντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός  Μητροπόλεως αρ. 12-14), το οποίο παρέστη με τη δικηγόρο Ελευθερία Πατρικίου (Α.Μ. 20523),  που την διόρισε με απόφασή του η Κεντρική Διοίκηση.
 Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1008/19.1.2011 απόφαση  του Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 136/9.2.2011).
 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.
 Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αιτούντα ως δικηγόρο, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους  προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, την πληρεξούσια του  παρεμβαίνοντος Επιμελητηρίου και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την  απόρριψή της.
 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ  α ι
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (υπ’ αριθμ.  1143948 και 2896062/2011 ειδικά έντυπα παραβόλου).   
2. Eπειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1008/19.1.2011 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω  από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση  τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000» (ΦΕΚ Β΄136/9.2.2011).
3. Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει με έννομο συμφέρον το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την  επωνυμία «Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας» (ΟΕΕ), στο οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του  ιδρυτικού του νόμου 1100/1980 (ΦΕΚ Α΄295), όπως αυτό ισχύει, εγγράφονται υποχρεωτικώς τα  ασκούντα το επάγγελμα του φοροτεχνικού λογιστή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πτυχίου  οικονομικών ή λογιστικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ και στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο  2 του αυτού νόμου, η μέριμνα για τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και η  κατοχύρωση της επαγγελματικής αυτών εξελίξεως (περ. ζ).
4. Επειδή, το άρθρο 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285), κατ’ επίκληση του οποίου εκδόθηκε η  προσβαλλομένη απόφαση, ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. … 2. Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι  κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου  2 του Π.Δ. 186/1992, οι οποίοι: α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή β) τηρούν βιβλία  δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν  πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές,  αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000)  δραχμές, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή  ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου  προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και  εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της  σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. 3. ... 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών  ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, οι  κατηγορίες των υπόχρεων, η ακριβής εξειδίκευση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α.  και των συνυποβαλλόμενων εντύπων και καταστάσεων, ο τρόπος υποβολής αυτών, τα  απαιτούμενα στοιχεία του υπογράφοντος λογιστή φοροτεχνικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια. Με τις ίδιες αποφάσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2, δύνανται  να αυξομειώνονται τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται σε αυτήν. 5. Σε  περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων που θα  εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Για τους  υπόχρεους επιτηδευματίες αυτοτελές πρόστιμο, κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του  άρθρου 4 του ν. 2523/1997. Αν ο υπόχρεος κατά του οποίου έχει εκδοθεί πράξη επιβολής  προστίμου, μετά την κοινοποίηση αυτής, υποπέσει πάλι σε όμοια παράβαση, κατά την ίδια χρήση,  το προβλεπόμενο πρόστιμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου. β) Για τους  υπεύθυνους σύνταξης των δηλώσεων επιβάλλεται πρόστιμο των διατάξεων του πρώτου εδαφίου  του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου, αν οι δηλώσεις είναι  ανακριβείς σε σχέση με τα προκύπτοντα από τα βιβλία και στοιχεία δεδομένα και ο υπόχρεος  επιτηδευματίας, συνεπεία αυτής της ανακρίβειας, δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς φόρο ή έλαβε  επιστροφή ποσού πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) του προκύπτοντος φόρου, ο οποίος υπερβαίνει  σε κάθε περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Το πρόστιμο αυτό είναι  αυτοτελές ανά δήλωση. 6. … 7. …».
5. Eπειδή, βάσει της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 4 του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η υπ’  αριθμ. 1003510/102/38/0014/15.3.2001 (ΠΟΛ.1070/15.3.2001 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) σχετικά με την υποχρέωση  υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από λογιστή φοροτεχνικό» (ΦΕΚ Β΄  370), στην οποία ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«1. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1  και 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) που τηρούν: α) Βιβλία Γ΄ κατηγορίας υποχρεωτικά  ή προαιρετικά. β) Βιβλία Β΄ κατηγορίας και κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο  πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα: Ι. άνω των 100.000.000 δραχμών, από την πώληση  αγαθών ή και την παροχή υπηρεσιών. ΙΙ. άνω των 50.000.000 δραχμών από την παροχή  υπηρεσιών, ΙΙΙ. μέχρι του ποσού των 100.000.000 δραχμών, από την πώληση αγαθών και την  παροχή υπηρεσιών, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσίας υπερβαίνουν τα  50.000.000 δραχμές, έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και  Φ.Π.Α., όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, υπογραμμένες από λογιστή  φοροτεχνικό, κάτοχο σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για τον υπολογισμό των  ακαθαρίστων εσόδων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της  παραγράφου 7, του άρθρου 4, του Κ.Β.Σ.
2. …». Κατ’ επίκληση της ιδίας ως άνω εξουσιοδοτικής  διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 εκδόθηκε και η προσβαλλομένη  υπουργική απόφαση, με την οποία ορίσθηκαν τα εξής:
«1. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων  επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων  και Στοιχείων και αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.  2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄) μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα  χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,  αντίστοιχα. 2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του  άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις  τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος),  υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματός τους από λογιστή  φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων. 3. Για την εφαρμογή των πιο  πάνω ορίων ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που  πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά. Η παρούσα απόφαση, η οποία  ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως».
6. Επειδή, μέχρι την έκδοση της προσβαλλομένης υπουργικής αποφάσεως, στην υποχρέωση  υπογραφής δηλώσεως από λογιστή φοροτεχνικό υπήγοντο, βάσει των ως άνω διατάξεων, οι  ελεύθεροι επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα άνω των 150.000 ευρώ, ενώ ήδη, με την  παράγραφο 2 αυτής, η εν λόγω υποχρέωση επεκτείνεται σε αυτούς ανεξαρτήτως ύψους  ακαθαρίστων εσόδων στην περίπτωση που επιλέξουν να κάνουν χρήση των διατάξεων των  άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (αυτοέλεγχος). Ως εκ τούτου, ο αιτών δικηγόρος, o οποίος,  κατά τα ειδικότερον εκτιθέμενα στο υπόμνημά του, εμπίπτει στην ευρεία κατηγορία των  ελευθέρων επαγγελματιών, μετ’ εννόμου συμφέροντος πλήττει την ως άνω διάταξη της  παραγράφου 2 της προσβαλλομένης αποφάσεως.
7. Επειδή, όμως, όσον αφορά την κατά την παράγραφο 1 της προσβαλλομένης επέκταση της ως  άνω υποχρεώσεως και σε ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα είναι  μεγαλύτερα των 50.000 ευρώ, ο αιτών ούτε επικαλείται ούτε αποδεικνύει ότι εμπίπτει στην  ειδικότερη ομάδα εκείνων των ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι, έχοντας ακαθάριστα έσοδα  ύψους κατωτέρου των 150.000 ευρώ, περί του οποίου η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του  άρθρου 38 του ν. 2873/2000 και η υπ’ αριθμ. 1003510/102/38/0014/15.3.2001 ( (ΠΟΛ.1070/15.3.2001 ))απόφαση του  Υπουργού Οικονομικών, δεν υπήγοντο, αλλά υπάγονται το πρώτον με την προσβαλλομένη  απόφαση στην υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεών τους από λογιστή φοροτεχνικό. Ως εκ  τούτου, κατά το μέρος που η κρινομένη αίτηση στρέφεται κατά της διατάξεως της παραγράφου 1  της προσβαλλομένης αποφάσεως, είναι απορριπτέα ως άνευ εννόμου συμφέροντος ασκουμένη.  Συνεπώς, αποβαίνει περαιτέρω εξεταστέα κατ’ ουσία μόνον καθ ό μέρος πλήττει την παράγραφο 2  της προσβαλλομένης υπουργικής αποφάσεως.
8. Επειδή, με την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 προσδιορίζονται οι  κατηγορίες των επιτηδευματιών που βαρύνονται με την ανωτέρω υποχρέωση βάσει των  ακαθαρίστων εσόδων της, με την δε διάταξη της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου παρέχεται  εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να αυξομειώνει, με αποφάσεις του, τα ποσά των  ακαθαρίστων εσόδων των υποχρέων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, να  καθορίζει τις κατηγορίες των υποχρέων, καθώς και ορισμένες λεπτομέρειες, όπως τον χρόνο  έναρξης της υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, την ακριβή εξειδίκευση των  δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και των συνυποβαλλομένων εντύπων και  καταστάσεων, τον τρόπο υποβολής αυτών, τα απαιτούμενα στοιχεία του υπογράφοντος λογιστή  φοροτεχνικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

    Κατά την έννοια της ανωτέρω  εξουσιοδοτικής διατάξεως, ερμηνευομένης σε συνδυασμό με την διάταξη της παραγράφου 2 του  ιδίου άρθρου, στην οποία προσδιορίζονται οι κατηγορίες των επιτηδευματιών που βαρύνονται με  την ανωτέρω υποχρέωση, η εκδιδομένη βάσει αυτής υπουργική απόφαση μπορεί να προβεί σε  περαιτέρω κατηγοριοποίηση των επιτηδευματιών εντός του πλαισίου που έχει καθορίσει ο  νομοθέτης (βλ. παράγραφο 1 της υπ’ αριθμ. 1003510/102/38/0014/15.03.2001 ( (ΠΟΛ.1070/15.3.2001 ) υπουργικής  αποφάσεως και την εκεί κατηγοριοποίηση) καθώς και να διευρύνει ή να μειώσει τον κύκλο των  υποχρέων, μόνον, όμως, μέσω της αυξομειώσεως των ποσών των ακαθαρίστων εσόδων που  ορίζονται στην παράγραφο 2 και όχι με την θέσπιση νέων κατηγοριών υποχρέων βάσει  διαφορετικών κριτηρίων. Ως εκ τούτου, η προσβαλλομένη απόφαση, κατά την δεύτερη  παράγραφο αυτής, με την οποία υπήχθησαν στην υποχρέωση (συν)υπογραφής των δηλώσεών  τους από λογιστή φοροτεχνικό όλοι οι επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων, οι  οποίοι επιλέγουν να κάνουν χρήση των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004  (αυτοέλεγχος), κείται εκτός της παρασχεθείσης με την ανωτέρω διάταξη εξουσιοδοτήσεως και  πρέπει να ακυρωθεί, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση.

    Μειοψήφησε ο  Σύμβουλος Γ. Τσιμέκας, ο οποίος διετύπωσε την εξής άποψη: Με την ανωτέρω διάταξη της παρ. 4  του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 παρέχεται, μεταξύ άλλων, εξουσιοδότηση να ορίζονται με  αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών «οι κατηγορίες των υποχρέων». Κατά την έννοια της  διατάξεως αυτής δεν παρέχεται μεν δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών με τις εν λόγω  αποφάσεις του να προσθέτει, εφόσον μάλιστα δεν παρατίθενται σχετικά κριτήρια στο νόμο, νέες  κατηγορίες υποχρέων, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, του  παρέχεται όμως εξουσιοδότηση να εξειδικεύει περαιτέρω, από άποψη ειδικότερων προϋποθέσεων,  τις κατηγορίες των υποχρέων της εν λόγω παραγράφου 2. Η ρύθμιση της προσβαλλόμενης  αποφάσεως, σύμφωνα με την οποία σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις  περί αυτοελέγχου των φορολογικών τους δηλώσεων (άρθρα 13 έως 17 του ν. 3296/2004)  επιβάλλεται υποχρέωση υπογραφής των εν λόγω δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα  από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων, αναφερόμενη στις κατηγορίες των υποχρέων της παρ. 2  του άρθρου 38, δεν αποτελεί, υπό την ανωτέρω έννοια, προσθήκη νέας κατηγορίας υποχρέων,  αλλά με αυτήν επιχειρείται περαιτέρω εξειδίκευση των αναφερομένων στην ως άνω παρ. 2  υποχρέων. Επομένως, η προσβαλλόμενη ρύθμιση ευρίσκεται, σύμφωνα με την άποψη αυτή, εντός  των πλαισίων της εξουσιοδοτικής διατάξεως της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 και ο  προβαλλόμενος αντίθετος λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
9. Επειδή, συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που στρέφεται κατά  της παραγράφου 2 της προσβαλλομένης αποφάσεως και να απορριφθεί ως απαράδεκτη κατά το  μέρος που πλήττει την παράγραφο 1 της προσβαλλομένης, με αποτέλεσμα να καθίσταται  αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών λόγων ακυρώσεως.
Δ Ι Α  Τ Α Υ Τ Α
Δέχεται εν μέρει την υπό κρίση αίτηση.
Ακυρώνει την διάταξη της παραγράφου 2 της αποφάσεως ΠΟΛ.1008/19.1.2011 του Υφυπουργού  Οικονομικών
Απορρίπτει εν μέρει την παρέμβαση
Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά
Δέχεται κατά το αντίστοιχο μέρος την παρέμβαση
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 21 Ιουνίου 2012 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2012.

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος                                           Ο Γραμματέας του Β΄ Τμήματος              

  Φ. Αρναούτογλου                                                                    Ι. Μητροτάσιος

Αριθμ. Πρωτ. 41225 / ΔΙΟΕ 1004 28.09.2012 Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.

Αρ. Πρωτ. 26801/ΔΙΟΕ 654 13.06.2012 Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ. Α/02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Αρ.Πρωτ.8908 /ΔIOE 236 23.02.2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ " Εφαρμογή του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ τ. Α¨/2.3.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού"

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 15/VI/2012 12.01.2012 Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Διατήρηση διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ − ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ».

Αρ. πρωτ. ΔΕΣ Γ 1023105 ΕΞ 07.02.2012 Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό.

ΠΟΛ 1166 01.08.2011 Καθορισμός περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων πιστοποίησης των λογιστών φοροτεχνικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζεται το νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων των λογιστών φοροτεχνικών και καθιερώνεται η πιστοποίηση του λογιστή φοροτέχνη από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.
2. Τις διατάξεις του ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α' 194), του άρθρου δέκατου του ν.3912/2011 (ΦΕΚ Α' 17), του άρθρου 17 του ν.3470/2006( ΦΕΚ Α' 132), του άρθρου 38 του ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α' 285), του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α' 228) και του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α' 84).
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 62 και της παρ.11 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151).
4. Την ΠΟΛ.1008/19.1.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ Β' 136) με την οποία ορίζονται τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία β'  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 2873/2000.
5. Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φορολογουμένους και διευκόλυνσης των συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές.
6. Την ανάγκη υπογραφής των δηλώσεων καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων από πιστοποιημένο λογιστή φοροτεχνικό όπως αυτή καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

1. Δικαιούχοι πιστοποίησης ορίζονται φυσικά πρόσωπα κάτοχοι άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού οποιασδήποτε τάξεως (ν. 2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν.3470/2006 και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011), καθώς και τα γραφεία παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 340/1998.
2. Οι τάξεις πιστοποίησης ακολουθούν τις τάξεις παροχής αδείας άσκησης δραστηριότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού.

Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

1. Η πιστοποίηση χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά την διαπίστωση των ακόλουθων προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά:
    i Κατοχή αδείας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων (ν. 2515/1997, Π.Δ. 340/1998, του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, του άρθρου 17 του ν. 3470/2006 και του άρθρου δέκατου του ν. 3912/2011).
    ii. Έναρξη άσκησης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. του επαγγέλματος του Λογιστή φοροτεχνικού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ή άσκησης ατομικής επιχείρησης ή απόδειξη της ιδιότητας του ως μέλος προσωπικής εταιρείας ή βεβαίωση του εργοδότη απασχόλησης από την οποία να προκύπτει η απασχόλησή του ως λογιστή ή βοηθού λογιστή στη συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
    iii. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για κάθε φυσικό πρόσωπο, μέτοχο ή εταίρο.
    iv. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον υποχρεωτικό φορέα ασφάλισης
2. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή της πιστοποίησης των λογιστών - φοροτεχνικών, καθιερώνεται μεταβατικό στάδιο από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσης και έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 κατά τη διάρκεια του οποίου όλοι οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως λογιστή φοροτεχνικού όλων των τάξεων θεωρούνται πιστοποιημένοι, προκειμένου να προετοιμαστούν ανάλογα το Οικονομικό Επιμελητήριο, η Γ.Γ.Π.Σ. και οι δικαιούχοι πιστοποίησης να έχουν συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που κατά την 31.12.2012 δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 η προσωρινή πιστοποίηση αίρεται.
3. Με την πρώτη αίτηση πιστοποίησης καταβάλλεται παράβολο ανάλογα με την τάξη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος υπέρ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Οι κάτοχοι Α' τάξεως τριακόσια (300) ευρώ, Β' τάξεως διακόσια (200) ευρώ και Γ' τάξεως εκατό (100). Σε περίπτωση αναβάθμισης της υπόψη άδειας, ανά τάξη καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 3
ΈΡΓΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

1. Αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας καθώς και υπάλληλοι των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του δημοσίου, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων κλπ. όπου η άσκηση πρόσθετου βιοποριστικού επαγγέλματος απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός εάν πρόκειται για εργασίες του φορέα στον οποίο εργάζονται.
2. Επίσης, αποκλείονται από την πιστοποίηση του λογιστή φοροτεχνικού οι ορκωτοί ελεγκτές. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα να συντάσσουν και να υπογράφουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 4
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

1. Στο Οικονομικό Επιμελητήριο συνιστάται πενταμελής επιτροπή πιστοποίησης, αποτελούμενη από δύο μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ένα μέλος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) και δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών από τη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
2. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου και η χορήγηση της αιτούμενης πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού.
3. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από την κεντρική διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και τις τοπικές του, οι οποίες προετοιμάζουν το σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά των δικαιούχων και τον προωθούν στην Επιτροπή Πιστοποίησης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η συγκρότηση της επιτροπής, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία της καθώς και η αποζημίωση των μελών της, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Άρθρο 5
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων λογιστών - φοροτεχνικών προσδιορίζονται αναλυτικά με τις ακόλουθες ισχύουσες διατάξεις:

1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 340/1998 περί περιεχομένου του επαγγέλματος του.
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 περί ευθύνης λογιστών αναφορικά με θέματα υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, παρακρατούμενων και έμμεσων φόρων.
3. Στο άρθρο 29 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) περί κατάρτισης και υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων.
4. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 περί υποχρέωσης ψηφιακής υπογραφής.
5. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) περί επιβολής κυρώσεων εις βάρος της επιχείρησης και του μισθωτού λογιστή σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 6
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

1. Με την χορήγηση της πιστοποίησης του λογιστή φοροτεχνικού δημιουργείται ταυτοχρόνως μητρώο πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού και χορηγείται αριθμός πιστοποίησης. Το μητρώο, σύμφωνα με την αριθ.976/29.6.2010 άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναρτάται επικαιροποιηυένο μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε να καθίστανται γνωστοί οι πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεγνικοί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και στους φορολογούμενους.
2. Το μητρώο πιστοποίησης λογιστών αποστέλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στη Γ.Γ.Π.Σ.
3. Στους πιστοποιημένους λογιστές - φοροτεχνικούς χορηγείται, από το Οικονομικό Επιμελητήριο, κάρτα πιστοποιημένου λογιστή - φοροτεχνικού πάνω στην οποία πέραν των αναγραφομένων στοιχείων στην άδεια άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή αναγράφεται και ο αριθμός και η τάξη πιστοποίησης.
4. Η κάρτα αυτή ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με την προσκόμιση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας και την καταβολή παραβόλου που θα προβλεφθεί ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


          Ακριβές Αντίγραφο                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΟΛ 1008 19.01.2011 Καθορισμός ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. , πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α΄).
β) Τις διατάξεις της αριθ. 1003510/102/38/0014/ΠΟΛ. 1070/15.3.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 370Β΄).
γ) Τις διατάξεις της αριθ. 1117146/7150/756/0014/ΠΟΛ. 1380/21.12.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 11Β΄).
δ) Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 1725 Β΄).
ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α΄) μειώνονται από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, σε εκατό χιλιάδες (100.000) και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αντίστοιχα.

2. Στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φοολογίας Εισοδήματος καθώς και σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) (αυτοέλεγχος), υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τους από λογιστή φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.

3. Για την εφαρμογή των πιο πάνω ορίων ακαθαρίστων εσόδων λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη διαχειριστική περίοδο 2010 και μετά. Η παρούσα απόφαση, η οποία ισχύει από τη διαχειριστική περίοδο 2010 (οικονομικό έτος 2011), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΠΟΛ 1135 04.10.2010 Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α'.

  

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέματα λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών

...

5. Με την παράγραφο 7 καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997, πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών πρόκειται να καθορισθούν το περιεχόμενο του πιο πάνω πιστοποιητικού, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα χορηγείται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.

6. Με την παράγραφο 8 προβλέπεται, ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών πρόκειται να καθορισθεί κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

7. Με την παράγραφο 9 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 σχετικά με την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του λογιστή φοροτεχνικού. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται, ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις, και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων. Ειδικότερα, τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι δεσμευτικό για τη φορολογούσα αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους λογιστές φοροτεχνικούς στην αρμόδια φορολογούσα αρχή, με τη μορφή δήλωσης που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Με τις ίδιες διατάξεις θεσμοθετείται και νομοθετικά η υποχρέωση των λογιστών φοροτεχνικών για υπογραφή, πέραν των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών, κλπ.) και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με υποχρεωτική αναγραφή, κατά την υποβολή των δηλώσεων, του ονοματεπωνύμου τους, της διεύθυνσης κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, του ΑΦΜ τους, της αρμόδιας ΔΟΥ για τη φορολογία τους, του αριθμού μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και της κατηγορίας της αδείας τους.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 92 του νέου νόμου, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. δηλαδή για δηλώσεις που υποβάλλονται από τις 23.4.2010 και μετά. Ειδικά η κατάσταση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η δήλωση για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων που προβλέπονται από τις νέες διατάξεις, θα συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του επόμενου οικονομικού έτους (2011 και επομένων), καθόσον με την 10536/Β0012/ΠΟΛ. 1039/13.4.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 107 του Ν. 2238/1994 καθορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ΚΦΕ, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτές, στα οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνεται η προβλεπόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις κατάσταση των λογιστικών διαφορών, καθόσον κατά το χρόνο έκδοσης της πιο πάνω Α.Υ.Ο. δεν είχε ακόμη ψηφισθεί ο νέος νόμος (σχετ. το Δ12Β 1071648 ΕΞ2010/31.5.2010 έγγραφό μας).

8. Με την παράγραφο 10 καταργείται για νομοτεχνικούς λόγους το άρθρο 49 του Ν. 2065/1992, σχετικά με την με την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του λογιστή φοροτεχνικού, αφού το ίδιο θέμα ρυθμίζεται με το άρθρο 38 του Ν. 2873/2000.

ΝΟΜΟΣ 2873 / 2000 Άρθρο 38 Ρυθμίσεις θεμάτων Λογιστών-Φοροτεχνικών

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΆΡΙΘ. 2873/2000 ΦΕΚ Α' 285 28.12.2000 Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις

Άρθρο 38. Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών - φοροτεχνικών

1.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 13 του ν. 2771/1999 (ΦΕΚ 280 Α') για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί και στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

2.Οι επιτηδευματίες, καθώς και οι κοινοπραξίες ή κοινωνίες επιτηδευματιών, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992, οι οποίοι: α) τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή β) τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έχουν πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα: αα) πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή επιχείρηση, ββ) πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν πρόκειται για επιτηδευματία που ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλουν τις κάθε είδους δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), αρχικές, συμπληρωματικές, τροποποιητικές, περιοδικές και εκκαθαριστικές, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί και από λογιστή φοροτεχνικό, κάτοχο της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονο­μικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βι­βλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορο­λογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίο­δο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρα­τούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυ­τής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έ­ντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φο­ρά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώ­νυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρ­μόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγο­ρία της άδειάς τους.

4.Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται ο χρόνος έναρξης της υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό, οι κατηγορίες των υπόχρεων, η ακριβής εξειδίκευση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και των συνυποβαλλόμενων εντύπων και καταστάσεων, ο τρόπος υποβολής αυτών, τα απαιτούμενα στοιχεία του υπογράφοντος λογιστή φοροτεχνικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με τις ίδιες αποφάσεις, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2, δύνανται να αυξομειώνονται τα ποσά των ακαθαρίστων εσόδων που αναφέρονται σε αυτήν.

5.Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού και των υπουργικών αποφάσεων που θα εκδοθούν κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
 α) Για τους υπόχρεους επιτηδευματίες αυτοτελές πρόστιμο, κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997.
 Αν ο υπόχρεος κατά του οποίου έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου, μετά την κοινοποίηση αυτής, υποπέσει πάλι σε όμοια παράβαση, κατά την ίδια χρήση, το προβλεπόμενο πρόστιμο μπορεί να ανέλθει μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου.
 β) Για τους υπεύθυνους σύνταξης των δηλώσεων επιβάλλεται πρόστιμο της τάξεων του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 μέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου, αν οι δηλώσεις είναι ανακριβείς σε σχέση με τα προκύπτοντα από τα βιβλία και στοιχεία δεδομένα και ο υπόχρεος επιτηδευματίας, συνεπεία αυτής της ανακρίβειας, δεν απέδωσε ή απέδωσε ανακριβώς φόρο ή έλαβε επιστροφή ποσού πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) του προκύπτοντος φόρου, ο οποίος υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών. Το πρόστιμο αυτό είναι αυτοτελές ανά δήλωση.

6.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α') προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:
 «Επίσης οι εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου, που ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το ποσό των τριών (3) δισεκατομμυρίων δραχμών, υποχρεούνται να υπολογίζουν εσωλογιστικά, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, το λειτουργικό κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά αποτελέσματα.
 Οι εταιρείες οι οποίες δεν υποχρεούνται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, είτε με αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (άρθρο 37 Κ.Β.Σ.) έχει δοθεί πλήρης ή μερική απαλλαγή από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή, καθώς και οι εταιρείες των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα τρία (3) δισεκατομμύρια δραχμές, απαλλάσσονται από την ενημέρωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος (λειτουργικό και παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης. Ειδικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, που επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις στις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, κατισχύουν των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Οι επιχειρήσεις αυτές, εφόσον δεν τηρούν βιβλίο αποθήκης κατά την εξαγωγή, θα υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος και τα αναλυτικά αποτελέσματα με διενέργεια τριμηνιαίων απογραφών.»

7.Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001.

8. Από 1ης Ιανουαρίου 2006 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού για το φόρο προστιθέμενης αξίας.

ΝΟΜΟΣ 3842/23.04.2010 Άρθρο 17. Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέματα λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών.

  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3842 (ΦΕΚ 58Α 23.04.2010) Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

1. Ο τίτλος του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί­σταται ως εξής:
«2. Τα Υπουργεία, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκη­σης, οι δικαστικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι δημόσιες υπηρεσίες ή αρχές, οι δη­μόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και λοιποί φορείς του Δημοσίου, οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπε­ζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι ενώσεις προσώπων, καθώς και κάθε άλλος φορέας ή επαγγελματική οργάνωση, υπο­χρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως αμοιβές, αποζη­μιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτή­σεις από δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την παρο­χή αδειών άσκησης επαγγέλματος, πληροφορίες για κα­τοχή ακινήτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών, πλοίων ή σκαφών αναψυχής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.»

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί­σταται ως εξής:
«5. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α') και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευ­θύνης, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητι­κού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονο­μικής διαχείρισης, σε φορολογικά αντικείμενα. Ο έλεγ­χος αυτός καθορίζεται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Το πιο πάνω πιστοποιητικό, που περιέχει παρα­τηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογι­κής νομοθεσίας, κοινοποιείται με ευθύνη του νόμιμου ε­λεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου στη Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοσή του. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκο­νται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3693/2008.»

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. καταρ­γείται.

5. Στο άρθρο 82 του Κ.Φ.Ε. η παράγραφος 8 αναριθμεί­ται σε 7 και προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού καθορίζεται το είδος των υ­ποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής αυτών και κάθε άλλο θέμα σχετι­κά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.»

6. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγρά­φου 3 του άρθρου 83 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται ως ε­ξής:
«Αν πρόκειται για εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλ­ματα, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιούχο στην οποία αναγράφει το σύνολο των αμοι­βών. Αν πρόκειται για εισόδημα από εμπορικές επιχειρή­σεις, ο υπόχρεος χορηγεί μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δι­καιούχο, στην οποία αναγράφει το σύνολο του εισοδή­ματος από εμπορικές επιχειρήσεις. Τα πλήρη στοιχεία που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών, υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μαζί με την ετήσια οριστική δήλω­ση μισθωτών υπηρεσιών, οριστική δήλωση ελευθέριων επαγγελμάτων, καθώς και οριστική δήλωση από εμπορι­κές επιχειρήσεις κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υ­πουργού Οικονομικών καθορίζονται κατηγορίες υπόχρε­ων, για τους οποίους οι πιο πάνω πληροφορίες υποβάλ­λονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικο­νομικής υπηρεσίας με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονι­κών μεθόδων και δικτυακών υποδομών ή σε μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση.»

7. Ο λογιστής φοροτεχνικός, κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α') υποχρεούται στην απόκτηση πιστοποιητικού από το Οι­κονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το πιστοποιητικό αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέ­μα.

8. Ο λογιστής φοροτεχνικός υποχρεούται στην από­κτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία του με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε θέμα σχετικά με την ε­φαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονο­μικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βι­βλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορο­λογίας εισοδήματος. Το περιεχόμενο της κατάστασης αυτής υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Κ.Φ.Ε.. Τέλος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ότι κατά τη διαρρεύσασα διαχειριστική περίο­δο έχουν υποβληθεί ορθά όλες οι δηλώσεις παρακρα­τούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυ­τής, ο λογιστής φοροτεχνικός υπογράφει τις δηλώσεις της παραγράφου 2, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα έ­ντυπα ή καταστάσεις, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φο­ρά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Επίσης, κατά την υποβολή των δηλώσεων οι λογιστές φοροτεχνικοί αναγράφουν υποχρεωτικά το ονοματεπώ­νυμο, τη διεύθυνση κατοικίας τους ή της έδρας του επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση, τον Α.Φ.Μ., την αρ­μόδια Δ.Ο.Υ για τη φορολογία τους, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους και την κατηγο­ρία της άδειάς τους.»

10. Το άρθρο 49 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α') κα­ταργείται.

Άδειες Λογιστών Φοροτεχνικών

  

    Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 340/98, "λογιστής φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ο οποίος ασχολείται κατ' επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων".

    Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών, η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων, η ενημέρωση και η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων και οργανισμών, η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας.

    Για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού απαιτείται ειδική άδεια η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. ή την αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. Στους κατόχους της ως άνω αδείας χορηγείται δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται κατ' έτος. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

    Οι άδειες λογιστή φοροτεχνικού χωρίζονται σε κατηγορίες, αναλόγως με τα προσόντα και την προϋπηρεσία του αιτούντα. Η ανώτατη τάξη είναι η Α, ενώ η κατώτερη είναι η Δ.

 

Α΄ Τάξη

Οι κάτοχοι άδειας Α΄ Τάξης έχουν δικαίωμα υπογραφής ισολογισμών απεριόριστου ύψους.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης έχουν οι εξής:

Μέλη του Ο.Ε.Ε., κάτοχοι Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Τμήματος Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
Επαγγελματίες χωρίς τίτλο εξειδίκευσης (εμπειρικοί), με τις προϋποθέσεις, που ορίζει ο Ν. 2515/97.

 

Β' ΤΑΞΗ

Οι κάτοχοι άδειας Β΄ Τάξης έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ και Β΄κατηγορίας καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ΄ κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.100.000 €.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Β Τάξης έχουν οι εξής:

Μέλη του Ο.Ε.Ε., κάτοχοι Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Τμήματος Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.

 

Γ' ΤΑΞΗ

Οι κάτοχοι άδειας Γ΄ Τάξης έχουν δικαίωμα να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας μέχρι το όριο της Β΄ κατηγορίας, δηλαδή μέχρι του ποσού των 1.500.000 €.

Σε όσους από τους δικαιούχους Γ΄τάξης έχουν, αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997, υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων, που λειτουργούν στην Ελλάδα, τουλάχιστον Τριών (3) χρήσεων, χορηγείται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας άδεια άσκησης επαγγέλματος Γ΄ τάξης με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ΄  κατηγορίας του Κ.Β.Σ. μέχρι του ποσού των 900.000 ΕΥΡΩ (Άρθρο 13,παρ. 4 του Νόμου 2771/99)

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Γ Τάξης έχουν οι εξής:

 • Μέλη του Ο.Ε.Ε., κάτοχοι Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος.
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Τμήματος Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 • Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 • Επαγγελματίες χωρίς τίτλο εξειδίκευσης (εμπειρικοί), με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.

 

 

Δ' ΤΑΞΗ

Οι κάτοχοι άδειας Δ΄ Τάξης έχουν δικαίωμα τήρησης κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α΄ καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β΄ κατηγορίας, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 €.

Δικαίωμα απόκτησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Δ Τάξης έχουν οι εξής:

 1. Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 2. Κάτοχοι Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 3. Κάτοχοι πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής, με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.
 4. Απόφοιτοι των μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.), με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2515/97.

Άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος

  

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ 35,22 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Ο.Ε.Ε Π.Τ.Κ.Μ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 475/1991, Οικονομολογικό Επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα ασκούμενες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την εφαρμογή των πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και πρακτικής στους διάφορους τομείς της εθνικής και διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας ή και την ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης και σκέψης. 

Ειδικότερα οι δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος είναι:

 • Η ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, η σύνταξη και η υποβολή μελετών και εκθέσεων προς τους φορείς της οικονομικής δραστηριότητας,

 • Η παροχή συμβουλών σε κάθε είδους οικονομικά θέματα προς τους φορείς της οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα,

 • Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις και φορείς. 

 • H παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης, εποπτείας, λογιστικών υπηρεσιών, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η υπογραφή οικονομικών καταστάσεων,

 • Η παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, 

 • Η επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων στην οικονομία γενικότερα,

 • Ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων, βιβλίων και στοιχείων φορέων οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, 

 • Η διδασκαλία της οικονομικής επιστήμης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Θεσμικό Πλαίσιο : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

  

 • Άρθρο 1 παρ. 4  Ν.2515/97 "Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, Λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154/Α/25.7.1997) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006 "Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 2006).
 • Π.Δ. 340/98 "Περί του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεώς του" (ΦΕΚ 228/Α/6.10.1998), όπως τροποποιήθηκε με :

    §   Άρθρο 13 Νόμου 2771/1999 «Περί Ειδικών Λογαριασμών» (ΦΕΚ 280/Α΄/99)

    §   Άρθρο 38 Ν. 2873/2000 "Φορολογικές Ελαφρύνσεις, απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/28-12-2000).

    §   Άρθρο17 του Ν. 3470/2006 "Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 132/τ. Α΄/ 2006).

 • Υ.Α. 1003510/102/38/0014/15-4-2001 του Υπουργού Οικονομικών. "Εφαρμογή Διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από Λογιστή-Φοροτεχνικό. (ΦΕΚ 370/Β/5-4-2001).
 • Υ.Α.  35444/ΔΕΚ 2017/98 Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών   "Καθορισμός δικαιωμάτων για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού" (ΦΕΚ 1140/Β/1998), όπως τροποποιήθηκε με:

    §   Υ.Α. 4662/ΔΕΚΟ194/2002 Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "Μετατροπή σε ευρώ  δικαιωμάτων για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος Λογιστή     Φοροτεχνικού" (ΦΕΚ 189/Β/2002).

 • Υ.Α.  2885/14/2000 "Καθορισμός ποσού ανανέωσης δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού". (ΦΕΚ 102/Β/2000), όπως τροποποιήθηκε με:

    §    Υ.Α. 4665/ΔΕΚΟ196/2002 Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "Μετατροπή σε ευρώ ποσού ανανέωσης δελτίου επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού     " (ΦΕΚ 189/Β/2002).

 • Υ.Α. Ζ/12769/0022/2000 "Καθορισμός αποζημίωσης Εισηγητικών Επιτροπών  χορήγησης αδειών άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού".(ΦΕΚ 310/Β/2000).

Θεσμικό Πλαίσιο : ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

  

 • Π.Δ.475/1991 "Περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της άδειας ασκήσεώς του" (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/91).
 • Υ.Α. Ο.Ε.Ε./Φ28/Ζ/3697/92 Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός παραβόλου αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος" (ΦΕΚ 45/τ.Β΄/92), όπως τροποποιήθηκε με:

    §       Υ.Α. 15927/130 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. "Τροποποίηση της ΟΕΕ/Φ28/Ζ/3697/10-1-1992 Απόφασης των Υπουργών Εθνικής  Οικονομίας και     Οικονομικών περί καθορισμού παραβόλου για την απόκτηση της  Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος" ΦΕΚ 627/Β/25-5-2001.

    §   Υ.Α. 4664/ΔΕΚΟ192/2002 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μετατροπή σε ευρώ του παραβόλου για την απόκτηση της Άδειας Άσκησης Οικονομολογικού     Επαγγέλματος» (ΦΕΚ 189/Β/2002).

ΝΟΜΟΣ 3470/2006 - ΦΕΚ 132/Α'/28.6.2006
Άρθρο 17 Ρυθμίσεις για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος

  

1. Οι περιπτώσεις β', γ' και δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α') αντικαθίστανται ως ακο­λούθως:

«β. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτε­χνικού Γ' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμε­λητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Δι­οίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτι­κών Ιδρυμάτων και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., που ασκούν επί τετραετία από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή.

γ. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτε­χνικού Β' τάξεως χορηγείται από το Οικονομικό Επιμε­λητήριο της Ελλάδος στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος μετά από διετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φορο­τεχνικού Γ' τάξεως, στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τετραετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως και στους πτυχιούχους των Τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επι­χειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. μετά από τριετή άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ' τάξεως.

δ. Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος Λογιστή Φο­ροτεχνικού Α' τάξεως χορηγείται στα μέλη του Ο.Ε.Ε., που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξεως.»

2. Μετά την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

«ε. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχια­κού τίτλου στη Λογιστική-Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή Φο­ροτεχνικού για την απόκτηση άδειας ανώτερης τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.»

3.  Η περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αναριθμείται σε στ' και αντικαθίσταται ως εξής:

«στ. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος ανωτέρας τά­ξεως πέραν των ετών υπηρεσίας θα αποκτάται μετά από πιστοποίηση παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε λογιστικά και φορολογικά θέματα και αξιολόγησης των υποψηφίων κατά τη διάρκεια παρα­κολούθησης αυτών.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διενεργούνται τουλά­χιστον μία φορά κάθε έτος από το Οικονομικό Επιμε­λητήριο της Ελλάδος ή από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του, που θα χορηγούν και το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης και αξιο­λόγησης.

Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη διενέργεια των επι­μορφωτικών σεμιναρίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.»

4.  Η περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αναριθμείται σε ζ'.

5. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, πιστοποιητικού παρακολού­θησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.»

6. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Η εν λόγω άδεια είναι σε ισχύ εφόσον έχει ανανεωθεί το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας κατά τα οριζό­μενα στην προηγούμενη παράγραφο.»

7.  Στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 340/1998, αντί των φράσεων «επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Α' του άρθρου 10 του παρό­ντος», «επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Β' του άρθρου 10 του παρόντος», «επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Γ' του άρθρου 10 του παρό­ντος» αντίστοιχα, τίθεται η φράση «παρακολούθηση των προβλεπόμενων στην περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, επιμορ­φωτικών σεμιναρίων και αξιολόγηση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης αυτών».

8.  Το άρθρο 6 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται τουλά­χιστον μία φορά κάθε έτος με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., η οποία ορίζει τους εισηγητές, το ύψος της απο­ζημίωσης τους, τη θεματολογία των σεμιναρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων, τη διάρκεια τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέ­ρεια. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε..

Η τελευταία δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων.»

9. Το άρθρο 8 του π.δ. 340/1998 αναριθμείται σε άρθρο 7 και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στα επιμορφωτι­κά σεμινάρια υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων. Στην αίτηση επισυνάπτο­νται: α) αντίγραφο της άδειας την οποία κατέχουν, β) τα σχετικά έγγραφα, όπως στο άρθρο 20 του πα­ρόντος ορίζεται, με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του επαγγέλματος και γ) εξουσιοδότηση προς το Ο.Ε.Ε. για την υπ' αυτού αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης περί μη καταδίκης επί των αναφερομένων στο άρθρο 19 του παρόντος αδικημάτων.»

10. Το άρθρο 9 του π.δ. 340/1998 αναριθμείται σε άρ­θρο 8 και αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Επιτροπή Σεμιναρίων

1. Με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Ο.Ε.Ε., τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξεως. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε..

2.  Η Επιτροπή των σεμιναρίων συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλει­ομένων από τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε..

3. Οι εισηγητές των σεμιναρίων υποβάλλουν στην Επι­τροπή της προηγούμενης παραγράφου τις αξιολογήσεις των συμμετασχόντων προκειμένου αυτή να καταρτίσει πίνακα παρακολούθησης και αξιολόγησης.

4.  Στα μέλη της Επιτροπής σεμιναρίων και στους Γραμματείς χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε..»

11. Τα άρθρα 7, 10, 11, 12 και 13 του π.δ. 340/1998 καταργούνται και τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 αναριθμούνται σε 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16, αντίστοιχα.

12.  Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1100/1980 (ΦΕΚ 295 Α'), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1479/1984 (ΦΕΚ 145 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Τα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εφό­σον είναι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), δικαιούνται άδειας απουσίας από την υπηρεσία τους χωρίς περι­κοπή αποδοχών, μέχρι έξι (6) ημέρες το μήνα, για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα τους.

Ο Πρόεδρος του Ο.Ε.Ε., εφόσον είναι υπάλληλος του δημόσιου τομέα, πλην των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δύνα­ται να πάρει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του ή κατόπιν δηλώσεως του να παραμείνει στην υπηρεσία του ασκώ­ντας παράλληλα τα καθήκοντα του. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπαλληλική του ιδιότητα, εκτός από το δικαίωμα να λαμβάνει μισθό από την υπηρεσία του.»