Εφαρμογή ΚΑΔ ΓΓΠΣ

Νέα Έκδοση Προγράμματος Δημιουργίας Αρχείου Αλλαγής ΚΑΔ από την ΓΓΠΣ

 

Για την διευκόλυνση αυτών που δεν διαθέτουν εφαρμογή δημιουργίας αρχείου ΚΑΔ, η ΓΓΠΣ έχει δημιουργήσει πρόγραμμα δημιουργίας αρχείου ΚΑΔ, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα από εδώ.

Με πολύ καλή αναζήτηση...

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (Προγράμματος Δημιουργίας Αρχείου Αλλαγής ΚΑΔ από την ΓΓΠΣ)

Με την εκκίνηση της εφαρμογής εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη (Εικόνα 1).

Εικόνα 1
Εικόνα 1: Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής

Συμπληρώνουμε τον ΑΦΜ υπόχρεου.

Εάν υπάρχει μητρική εταιρεία στο εξωτερικό επιλέγουμε το αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής οπότε εμφανίζεται μία λίστα από την οποία μπορούμε να επιλέξουμε τον ΚΑΔ της μητρικής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε τον ΚΑΔ στη λίστα και αυτή εμφανίζει τον πρώτο ΚΑΔ που συμπίπτει με τους αριθμούς που έχουμε εισάγει. (Εικόνα 2).

 


Εικόνα 2: Συμπλήρωση της δραστηριότητας της μητρικής εταιρείας μέσω λίστας.

Δίπλα στη λίστα υπάρχει το πλήκτρο "Αναζήτηση" . Αν το πατήσουμε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 3), όπου μπορούμε να αναζητήσουμε ΚΑΔ χρησιμοποιώντας είτε τον κωδικό ή μία ή περισσότερες λέξεις (ή τμήματα λέξεων) από την περιγραφή του. Εφόσον αναζητούμε με βάση την περιγραφή δεν πρέπει να εισάγουμε χαρακτήρες με τόνους. Επιλέγουμε τον ΚΑΔ που επιθυμούμε από τη λίστα. Η περιγραφή του εμφανίζεται πάνω από τον πίνακα ώστε να είμαστε σίγουροι για την επιλογή μας. Εφόσον καταλήξουμε πατάμε το πλήκτρο "Εντάξει" και ο ΚΑΔ που επιλέξαμε γίνεται ο ΚΑΔ της μητρικής εταιρείας.

 


Εικόνα 3: Η οθόνη αναζήτησης ΚΑΔ

Για να ξεκινήσουμε την εισαγωγή ΚΑΔ για τις εγκαταστάσεις πατάμε το πλήκτρο "Εισαγωγή Εγκατάστασης" στην κεντρική οθόνη, οπότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη (Εικόνα 4).

 


Εικόνα 4: Η οθόνη εισαγωγής ΚΑΔ για την εγκατάσταση 0 (έδρα).

Εάν είναι η πρώτη εγκατάσταση που εισάγουμε τότε το πρόγραμμα δε μας επιτρέπει να αλλάξουμε τον αριθμό εγκατάστασης, μιας και πρέπει να εισάγουμε υποχρεωτικά δραστηριότητες για την έδρα (α.α. εγκατάστασης 0). Αυτό γίνεται γιατί στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις (εάν υπάρχουν) θα μπορέσουμε να επιλέξουμε ΚΑΔ μόνο από αυτούς που έχουν δηλωθεί στην έδρα. Επιλέγουμε ΚΑΔ είτε από τη λίστα είτε με αναζήτηση. Επιλέγουμε επίσης τον τύπο δραστηριότητας από τη λίστα (Κύρια, δευτερεύουσα, βοηθητική ή άλλη) και πατάμε το πλήκτρο "Εισαγωγή" (Εικόνα 5). Οι επιλεγμένοι ΚΑΔ εμφανίζονται σε μορφή πίνακα.

 


Εικόνα 5: Η οθόνη εισαγωγής ΚΑΔ με συμπληρωμένα διάφορα στοιχεία.

Εάν θέλουμε να διαγράψουμε κάποιον από τους επιλεγμένους ΚΑΔ, τον επιλέγουμε από τον πίνακα και πατάμε το πλήκτρο "Διαγραφή". Όταν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή δραστηριοτήτων πατάμε το πλήκτρο "Αποθήκευση".

Επιστρέφουμε στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής, η οποία πλέον έχει τη μορφή που φαίνεται στην Εικόνα 6.

 


Εικόνα 6: Η κεντρική οθόνη της εφαρμογής με συμπληρωμένες δραστηριότητες για την έδρα.

Στον πίνακα που βρίσκεται στο κέντρο της οθόνης εμφανίζονται οι εγκαταστάσεις για τις οποίες έχουν οριστεί δραστηριότητες, με τους αντίστοιχους ΚΑΔ και τον τύπο τους. Αν θέλουμε να δούμε τις περιγραφές των ΚΑΔ, επιλέγοντας την επιθυμητή εγκατάσταση από τον πίνακα, εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης η περιγραφή των δραστηριοτήτων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Μπορούμε να μεταβάλουμε τις δραστηριότητες μιας εγκατάστασης επιλέγοντάς την και πατώντας το πλήκτρο "Μεταβολή Εγκατάστασης". Με το πλήκτρο "Διαγραφή Εγκατάστασης" διαγράφουμε την επιλεγμένη εγκατάσταση και όλες τις δραστηριότητές της.

Εφόσον έχουμε εισάγει δραστηριότητες για την έδρα, μπορούμε αν θέλουμε να ορίσουμε με μαζικό τρόπο μια από τις δραστηριότητες της έδρας ως κύρια δραστηριότητα για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Για να το κάνουμε αυτό, επιλέγουμε το μενού "Εργαλεία"->"Αντιγραφή ΚΑΔ έδρας σε εγκαταστάσεις" , οπότε εμφανίζεται η οθόνη της Εικόνας 7.

 


Εικόνα 7: Αντιγραφή ΚΑΔ

Όταν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή δραστηριοτήτων για όλες τις εγκαταστάσεις αποθηκεύουμε τη δήλωση πατώντας το πλήκτρο "Αποθήκευση" στην κεντρική οθόνη ή το μενού "Αρχείο"->"Αποθήκευση". Η δήλωση αποθηκεύεται σε αρχείο με κατάληξη xml (Εικόνα 8).

 


Εικόνα 8: Αποθήκευση αρχείου.

Αν θέλουμε να συμπληρώσουμε στοιχεία σε ήδη αποθηκευμένη δήλωση μπορούμε να ανοίξουμε ένα αποθηκευμένο αρχείο μέσω του πλήκτρου "Άνοιγμα" στην κεντρική οθόνη ή του μενού "Αρχείο"->"Άνοιγμα". Σε περίπτωση που το αρχείο που προσπαθούμε να ανοίξουμε έχει λάθη, τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο ανάλογου αυτού που φαίνεται στην Εικόνα 9, όπου αναφέρονται τα λάθη που βρέθηκαν.

 


Εικόνα 9: Λάθος κατά το άνοιγμα αρχείου

Μπορούμε να εκτυπώσουμε τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πλήκτρο "Εκτύπωση" στην κεντρική οθόνη ή μέσω του μενού "Αρχείο"-> "Εκτύπωση". Για την εκτύπωση η εφαρμογή δημιουργεί ένα αρχείο pdf με όνομα Printout.pdf, το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο ekad στα έγγραφα του χρήστη (π.χ. Τα έγγραφά μου\ekad σε ελληνικά Windows XP ). Επομένως για να είναι δυνατές οι εκτυπώσεις θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή κάποιο πρόγραμμα για την εμφάνιση κειμένων pdf (π.χ. Adobe Reader). Εφόσον κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα υπάρχει εγκατεστημένο, τότε το παραπάνω αρχείο pdf θα ανοίξει με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα μπορέσουμε να το εκτυπώσουμε.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να εισάγουμε στοιχεία από αρχεία Excel (xls ή xlsx), μέσω του πλήκτρου "Εισαγωγή στοιχείων" ή του μενού "Εργαλεία"->"Εισαγωγή στοιχείων από Excel". Τα αρχεία Excel πρέπει να έχουν συγκεκριμένη γραμμογράφηση, η οποία φαίνεται στα αρχεία Kad.xls και Kad.xlsx, τα οποία βρίσκονται στο φάκελο "help" μέσα στο φάκελο όπου έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή (τυπικά C:\Program Files\ekad) . Στην πρώτη στήλη του αρχείου συμπληρώνεται ο Α.Α. εγκατάστασης, στη δεύτερη ο ΚΑΔ και στην τρίτη συμπληρώνεται η τιμή 1 έως 4, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας (1= Κύρια, 2=Δευτερεύουσα, 3=Λοιπή, 4=Βοηθητική). Επομένως αν μία εγκατάσταση έχει π.χ. 3 δραστηριότητες, στο αρχείο Excel θα υπάρχουν τρεις γραμμές για αυτήν, μία για κάθε δραστηριότητα. Σε περίπτωση που θέλουμε να δηλώσουμε δραστηριότητα μητρικής εταιρείας στο εξωτερικό, αυτή συμπληρώνεται σαν εγκατάσταση με Α.Α. 9999.