Καταστάσεις Λογιστών - Φοροτεχνικών

 

    Καταστάσεις από λογιστές – φοροτεχνικούς.( Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.

 

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρ. 31 ΚΦΕ)

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

    Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

 

ΙV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.τ.λ.)