Τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε: 

-Google Έγγραφα-/-Open Office-/-Microsoft Office-/-PDF-

 Ειδικό Πληρεξούσιο Έγγραφο TaxisNet

σύμφωνα με τις διατάξεις των A.Y.O. ΠΟΛ 1178/07.12.2010 και ΠΟΛ 1186/20.12.2010

(Φυσικού Προσώπου)

σύμφωνα με τις διατάξεις των A.Y.O. ΠΟΛ 1178/07.12.2010 και ΠΟΛ 1186/20.12.2010

(Νομίμου Εκπροσώπου για Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων)