FAQ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013

Τι είναι το ΕΣΠΑ και ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, για την περίοδο 2007-2013. Το ΕΣΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης με απόλυτα σαφείς προτεραιότητες, στο κέντρο των οποίων βρίσκεται η εξωστρέφεια, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία, η καινοτομία και ο σεβασμός στο περιβάλλον.

 

Κύριοι Στόχοι του ΕΣΠΑ

 • Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων
  Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της προώθησης και καθιέρωσης συστημάτων πιστοποιήσης ποιότητας και ελέγχου.
 • Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και της νέας γνώσης, καθώς και η εφαρμογή της καινοτομίας.
 • Η αύξηση της έρευνας καθώς και της ερευνητικής συνεργασίας
 • Η αύξηση του ποσοστού διάθεσης (εξαγωγών) των προϊόντων στις εθνικές και πολύ περισσότερο στις διεθνείς αγορές
 • Η πράσινη επιχειρηματικότητα
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας - επιχιερηματικότητας στον τομέα του τουρισμού

Επιλέξιμες επιχειρήσεις που δικαιούνται επιχορήγηση

 

Δραστηριότητα

Μεταποίηση - Τουρισμός - Εμπόριο - Υπηρεσίες

(πλην λίγων εξαιρέσεων που ορίζονται αναλυτικά στον οδηγό προγράμματος - συμπεριλαμβάνονται και οι εταιρείες franchise)

 

Αριθμός προσωπικού

Έως 50 εργαζόμενους

Έτη Λειτουργίας

Τουλάχιστον 2 πλήρεις 12μηνές κλεισμένες χρήσεις (έναρξη πριν τις 31/12/06)

Κύκλος Εργασιών

 

Μεταποίηση : 50.000 - 10.000.000 €

Υπόλοιπες : 30.000 - 10.000.000 €

(M.O. τελευταίας 3ετίας)

 

Νομική μορφή

Ατομική - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. - Α.Ε.

 

Κατηγορία Βιβλίων

Β΄ ή Γ΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

(Εξαίρεση : Στην κατηγορία «Τουρισμός» γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες - Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατηγορίες Δαπανών:

Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις

Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων

Προβολή & Προώθηση

'Aλλες Δαπάνες που δημιουργούν & διατηρούν θέσεις απασχόλησης

 

Περιοχές Επενδύσεων:

Όλη η Επικράτεια

 

Ύψος Επιχορήγησης:

55% της επένδυσης (για Ν. Αττικής, εκτός νησιών, & Ν. Θεσ/νικης)
65% της επένδυσης (για όλες τις υπόλοιπες περιοχές και νησιά)

 

Όρια επιχορηγούμενου προϋπολογισμού:

Μεταποίηση: 50.000 € - 300.000 €
Τουρισμός: 30.000 € - 250.000 €
Εμπόριο/ Υπηρεσίες: 20.000 € - 200.000 €

 

Ελάχιστη Ιδία Συμμετοχή:

 

20% της επένδυσης

 

Έναρξη επιχορηγούμενων δαπανών:

 

Από 25/5/2009

Έναρξη υποβολής προτάσεων:

Αναμένεται ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης

Γεωγραφική Ζώνη

Επιχορήγηση

Ελάχιστη Ιδία Συμμετοχή

Μέγιστος M/Π Δανεισμός

Α

55 %

20 %

25 %

Β

65 %

20 %

15 %

Τα βήματα για την υποβολή της πρότασής σας

Τα βήματα για την υποβολή της πρότασής σας

 • Έλεγχος των επιλέξιμων δραστηριοτήτων (όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Οι.Ο. - www.espa.gr)
 • Επιλογή του επενδυτικού σχεδίου που θέλετε να πραγματοποιήσετε
 • Οριστικοποιήση των ενεργειών - δαπανών που θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της επιχείρησής σας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που πάράγετε/παρέχετε
 • Συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πρότασή σας.

Σημείωση: Θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ΜΙΑ επενδυτική πρόταση μέσω της Τράπεζας επιλογής σας.

Επισκεφθείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα ή επιχειρηματικό κέντρο της Τράπεζα σας ώστε να έχετε τη σωστή ενημέρωση που χρειάζεστε για την σχεδίαση των επενδυτικών σας πλάνων.

Πότε ¨τρέχουν΄ 9 προγράμματα για επιχειρήσεις

Εννέα κοινοτικά προγράμματα του ΕΠΑΝ συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία διαχειρίζεται η γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης αρχίζουν να τρέχουν από τις 5 Οκτώβρη και μετά.

Πρόκειται για τρία προγράμματα πράσινης επιχειρηματικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 136 εκ. €, εκ των οποίων τα 68 εκ. € είναι η δημόσια δαπάνη. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και επιχειρούν να θέσουν την προστασία του περιβάλλοντος, ως μια βασική παράμετρο της δραστηριότητας και του σχεδιασμού τους. Αυτά είναι :

 • Το πρόγραμμα «Πράσινες Υποδομές 2009», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκ. €, εκ των οποίων 30 εκ. € είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση.
 • Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2009», συνολικού προϋπολογισμού σε 60 εκ. €, εκ των οποίων 30 εκ.€ είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση 2009», συνολικού προϋπολογισμού 16 εκ. €, εκ των οποίων 8 εκ. € είναι η δημόσια δαπάνη, το οποίο προωθεί τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, Τεχνοπόλεις ή σε άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

- Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 06/10/2009.

- Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 23/11/2009 έως και 22/01/2010

Τρία προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με €184 εκ. προϋπολογισμό εκ των οποίων τα €92 εκ. δημόσια δαπάνη. Πρόκειται για:

 • Το πρόγραμμα «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009», συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. €, εκ των οποίων 40 εκ. € δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην υψηλή προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας.

- Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 15/10/2009

- Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 15/11/2009 έως και 14/02/2010

 • Το πρόγραμμα «Διαπιστευθείτε 2009» συνολικού προϋπολογισμού 24 εκ. €, εκ των οποίων 12 εκ. € δημόσια δαπάνη, το οποίο αφορά στην ενίσχυση φορέων ελέγχου, πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων και συστημάτων διαχείρισης, καθώς και εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων για την αρχική διαπίστευσή τους ή την επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

- Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 15/10/2009

- Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 15/11/2009 έως και 15/01/2010

 • Το πρόγραμμα «Στηρίζω 2009» συνολικού προϋπολογισμού 80 εκ. €, εκ των οποίων 40 εκ. € δημόσια δαπάνη, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση των πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών, ώστε παρά την οικονομική κρίση να συνεχίσουν να επενδύουν σε ενέργειες, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. 15/09/09

-Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων : 5/10/2009

-Πρώτος Γύρος Αξιολόγησης : 2/11/2009 έως και 20/01/2010.

 

Τρία ακόμη προγράμματα που στοχεύουν αντίστοιχα στην ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων, στην προώθηση της καινοτομίας και της πρωτοτυπίας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα, και στην ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας με €180 εκ. προϋπολογισμό εκ των οποίων €90 εκ. δημόσια δαπάνη. Πρόκειται για:

 • Το πρόγραμμα «Εξελίσσομαι 2009», συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. €, εκ των οποίων 50 εκ. € δημόσια δαπάνη, συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων τους, που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της παρουσίας τους στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, στην ενσωμάτωση τεχνολογικής ή / και μη τεχνολογικής καινοτομίας, στην ανάπτυξη νέων και πιστοποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών ή / και τη διαφοροποίηση υπαρχόντων.
 • Το πρόγραμμα «Πρωτοτυπώ 2009» προσβλέπει στην προώθηση της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό της χώρας και στη διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας. Απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις, όσο και σε νέες επιχειρήσεις που θα συσταθούν από φυσικά πρόσωπα και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 24 εκ. €, εκ των οποίων 12 εκ. € δημόσια δαπάνη για την πρώτη περίπτωση και στα 12 εκ. €, εκ των οποίων 8 εκ. € δημόσια δαπάνη για τη δεύτερη.
 • Το πρόγραμμα «Μετοικώ 2009» στοχεύει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στην αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια. Απευθύνεται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια, όσο και σε νέες επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στην περιφέρεια από φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω δύο νομών. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 12 εκ. €, εκ των οποίων 6 εκ. € δημόσια δαπάνη για την πρώτη περίπτωση και στα 28 εκ. €, εκ των οποίων 14 εκ. € δημόσια δαπάνη για τη δεύτερη.

Συχνές Ερωτήσεις για το πρόγραμμα Επιστημόνων-Ελεύθερων Επαγγελματιών

Συχνές Ερωτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών

Ημερομηνία: 10/9/2009

Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/09

1. Ποιές κατηγορίες επιστημόνων-επαγγελματιών μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα;

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, ή/και εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο ή σύλλογο σε ισχύ κατά περίπτωση ανά κατηγορία επαγγέλματος, ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή, όπως αυτά νόμιμα απαιτούνται από τους οικείους συλλογικούς / επαγγελματικούς φορείς και θα εξειδικευτούν στον σχετικό Οδηγό ελέγχου.


2. Ελεύθερος επαγγελματίας (μηχανικός, γιατρός, κλπ.) και με σχέση μισθωτής εργασίας με κάποιον οργανισμό μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα;
Εφόσον ο επιστήμονας – επαγγελματίας δηλώνει  έσοδα από την άσκηση ατομικής δραστηριότητας στο σχετικό πεδίο του Ε1 (ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) και ικανοποιεί και τους λοιπούς όρους του προγράμματος, όπως αυτοί περιέχονται στην σχετικά Υ.Α. Προκήρυξης και αναλύονται στον Οδηγό Εφαρμογής, μπορεί  να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.


3. Για τους νέους επαγγελματίες με λιγότερο από 5 έτη άσκησης δραστηριότητας, ισχύει ο κατώτερος μέσος όρος ακαθάριστων εσόδων όπως ισχύει για τους    επαγγελματίες με περισσότερα από 5 έτη;
Η προϋπόθεση να υπερβαίνει ο μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων των δύο τελευταίων χρήσεων συγκεκριμένο ποσό ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα ισχύει μόνο για τους δυνητικούς δικαιούχους που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2004 οι οποίοι και υπάγονται στην κατηγορία ενίσχυσης 50%.


4. Στον Πίνακα που δημοσιεύεται στο κείμενο στην ιστοσελίδα www.espa.gr και στον Πίνακα 2 της ΥΑ προκήρυξης εμφανίζονται διαφορετικά ποσά. Τι ισχύει;
O πίνακας που αναγράφεται στο site είναι τα όρια επιχορήγησης οπότε αφορά στα ποσά τα οποία ο δυνητικός δικαιούχος παίρνει μετρητοίς, ενώ ο πίνακας της Υ.Α. Προκήρυξης αφορά τα ποσά του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού xωρίς την ενσωμάτωση των ποσοστών (50 ή 80% ανάλογα τη περίπτωση).


5. Οι ΚΑΔ που αναφέρονται στο παράρτημα Β είναι οι μοναδικοί επιλέξιμοι; Αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας έχει κάποιον από τους συγκεκριμένους ΚΑΔ ως    δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι δικαιούχος;
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ως δραστηριότητα έναν από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008), όπως αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα Β της Υπουργικής Απόφασης.
Αν υπάρχει κάποιος ΚΑΔ από αυτούς που αναφέρονται στο παράρτημα Β, ακόμα και ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, τότε μπορεί να υποβληθεί πρόταση.


6.  Μπορώ να διορθώσω τον ΚΑΔ μου κάνοντας μεταβολή στη Δ.Ο.Υ. έτσι ώστε να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Σύμφωνα με το Άρθρο 8, Δεύτερο στάδιο της Υ.Α. Προκήρυξης, οι αιτήσεις έναρξης/ επέκτασης/ μεταβολής δραστηριότητας, όπως είναι η μεταβολή του ΚΑΔ, πρέπει να έχουν γίνει πριν την 1/1/2009 ώστε να υπάρχει δυνατότητα υποβολής πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τον παραπάνω περιορισμό εξαιρούνται οι διαδικασίες εξειδίκευσης ΚΑΔ οι οποίοι προκύπτουν μετά από προσθήκη στην οικεία ΔΟΥ.
Παράδειγμα: Δικηγόρος ο οποίος έχει πάρει με αντιστοίχηση τον Γενικό ΚΑΔ 69.10.1, προκειμένου να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα θα πρέπει να κάνει εξειδίκευση και προσθήκη ΚΑΔ υπηρεσιών δικηγόρου, ενός ή περισσοτέρων, από τους ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο Παράρτημα Β της Υ.Α. προκήρυξης  για την κατηγορία 3 «Δικηγόροι» (69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15) στην οικεία ΔΟΥ.


7. Μπορώ να είμαι δικαιούχος της ενίσχυσης δηλώνοντας τον ΚΑΔ 71.12.00.00;
Θα πρέπει να κάνετε ανάλυση του ΚΑΔ σας στο κατώτερο δυνατό επίπεδο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της σχετικής Υ.Α. Προκήρυξης, για το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε την οικεία Δ.Ο.Υ. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αρκεί να έχετε επιλέξιμο ΚΑΔ, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριος ή δευτερεύων. Ισχύει και στην περίπτωση αυτή ότι και με το παράδειγμα της προηγούμενης ερώτησης 6.


8. Ποιές κατηγορίες δικηγόρων μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Οι δικηγόροι μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον έχουν κάνει ανάλυση του ΚΑΔ τους στο κατώτερο επίπεδο στην εφορία και διαθέτουν κάποιον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (βλ. και την ανάλυση στο παράδειγμα της ερώτησης 6).

9. Μπορεί κάποιος να υποβάλλει πρόταση η οποία να είναι χαμηλότερη από τον ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό;
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον ελάχιστο του Άρθρου 5 της Υ.Α. Προκήρυξης (Πίνακας 2).

10. Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω πάρει προσφορά για την αγορά εξοπλισμού;
Ναι, για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει το σχετικό παραστατικό  προσφοράς ή προτιμολογίου, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να εισαχθούν στη σχετική φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και να προσκομιστούν σε φυσική μορφή κατά τον έλεγχο της πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

11. Στην αγορά εξοπλισμού περιλαμβάνονται και έπιπλα;
Όχι, η αγορά επίπλων δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της Υ.Α. Προκήρυξης και στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

12. Τι θεωρείται εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός και τι θα μπορούσα να συμπεριλάβω στην κατηγορία αυτή;
Εξειδικευμένος τεχνολογικός εξοπλισμός θεωρείται η προμήθεια καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού απαραίτητου για τον εξορθολογισμό, διαφοροποίηση ή εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών. Επίσης, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου τεχνολογικού εξοπλισμού φιλικού προς το περιβάλλον.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα Δ της Υ.Α. Προκήρυξης και στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

13. Μπορώ να προχωρήσω στην αγορά του εξοπλισμού από τώρα; Τι ημερομηνία πρέπει να έχουν τα τιμολόγια, ώστε σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου μου, αυτά να     θεωρηθούν έγκυρα;
Η επιλεξιμότητα των δαπανών της κάθε πρότασης ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 7 της σχετικής  Υ.Α. Προκήρυξης (ήτοι 01/09/2009). Ωστόσο, συνιστάται στους υποψήφιους επενδυτές να μην προχωρούν στην πραγματοποίηση δαπανών πριν από την κοινοποίηση προς αυτούς του εγγράφου για τη χρηματοδότηση ή μη της πρότασής τους (όταν η χρηματοδότηση αυτής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον επενδυτή, για την υλοποίηση της επένδυσης.)

14. Η απασχόληση προσωπικού είναι απαραίτητη για την έγκριση της πρότασης;
Όχι, η απασχόληση προσωπικού δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη έγκριση της πρότασης, ούτε αξιολογείται. Λαμβάνεται υπόψη μόνο στον υπολογισμό του εύλογου του κόστους των προτάσεων κατά τον διοικητικό έλεγχο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Ενημερωτικό Οδηγό του προγράμματος.

15. Τι θα συμβεί εάν αλλάξω προμηθευτή ή εξοπλισμό μετά την υποβολή της πρότασης; Θα είναι επιλέξιμα ή δεν θα επιχορηγηθούν;
Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 8 της Υπουργικής Απόφασης, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται στην βεβαίωση ολοκλήρωσης αποκλίσεις μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή προμηθευτή) στο φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική έκθεση ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης και δεν επιτρέπεται η αλλαγή εξοπλισμού από την υποβολή της πρότασης στην υλοποίηση.

16. Τι σημαίνει ημερομηνία τρέχουσας έναρξης;
Στο πεδίο “Ημ/νία τρέχουσας έναρξης” συμπληρώνεται η ακριβής ημερομηνία τελευταίας (τρέχουσας) έναρξης δραστηριότητας για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος σε περίπτωση επανέναρξης/ μεταβολής/ επέκτασης. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπληρώνεται η ημερομηνία πρώτης έναρξης.

17. Δικαιούμαι να αιτηθώ για φορητό υπολογιστή και σταθερό?
Μπορείτε να αιτηθείτε για έναν φορητό και έναν σταθερό υπολογιστή, εφόσον οι δαπάνες αυτές συνοδεύονται από τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους, της συνάφειάς τους και της συμβολής τους στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

18. Η δαπάνη αγοράς φωτοτυπικού  μηχανήματος  ή τηλεφωνικού κέντρου θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη;
Οι δαπάνες φωτοτυπικού μηχανήματος ή τηλεφωνικού κέντρου θεωρούνται επιλέξιμες, με την προϋπόθεση ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή θα τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα, η συνάφεια και η συμβολή των συγκεκριμένων δαπανών στην αναβάθμιση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

 

19. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή και μέσω Τραπέζης;
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, το υποκατάστημα και την Τράπεζα που επιθυμεί να συνεργαστεί καθώς και την περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.»

 

20. Τι ακριβώς είναι η λίστα των τυπικών δικαιολογητικών και που μπορούμε να την βρούμε;
Η λίστα τυπικών δικαιολογητικών που αναφέρεται στον ενημερωτικό οδηγό αφορά δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τον έλεγχο.

21. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις υλοποίησης της πρότασης;
Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου  10 της Υ.Α. Προκήρυξης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού  αντικείμενου που έχει περιγράψει στην πρόταση που έχει υποβάλλει. Ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της επιλεξιμότητας των επιμέρους δαπανών, ενεργειών καθώς και του εύλογού τους κόστους διενεργείται κατά τη φάση του επιτόπιου ή/και διοικητικού ελέγχου που περιγράφεται στο άρθρο 11 της ιδίας Υ.Α.

22. Τι ισχύει αν πρέπει να γίνει αλλαγή έδρας μετά την υποβολή της πρότασης;
Η επιχορήγηση αφορά στους ΚΑΔ που εμπίπτουν με τους επιλέξιμους ΚΑΔ 2008 του παραρτήματος Β και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης, ανεξαρτήτως από την έδρα της επιχείρησής τους. Αρκεί, εφόσον η πρόταση επιχορηγηθεί, η επένδυση να πραγματοποιηθεί στο χώρο της έδρας της επιχείρησης. Στην αίτηση θα πρέπει να δηλωθεί η έδρα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, επομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς της επαγγ. Έδρας έπειτα από την υποβολή της πρότασης.

23. Το πρόγραμμα ενίσχυσης των ελεύθερων επαγγελματιών θα ισχύσει κανονικά παρά τις εκλογές;
Η διενέργεια πρόωρων εκλογών δεν επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος, επομένως η υποβολή προτάσεων συνεχίζεται κανονικά.

24. Τι συμπληρώνουμε στο πεδίο «Τεκμηρίωση συμβατότητας με επένδυση»;
Συμπληρώνετε την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας, της συνάφειας και της συμβολής της κάθε δαπάνης στο προτεινόμενο ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο.

Συχνές Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Ερώτηση 1: Μικτή επιχείρηση με 6 επιλέξιμους ΚΑΔ μπορεί να υποβάλλει μελέτη για ξεχωριστούς ΚΑΔ, η μια με επενδύσεις και στους άλλους ΚΑΔ, τότε αυξάνεται το επιλέξιμο κόστος ή μένει το όριο των 200.000,00;

Απάντηση: Η προτεινόμενη επένδυση και οι ισχύοντες περιορισμοί αφορούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζονται ανά κωδικό δραστηριότητας.

Ερώτηση 2:  Αν σε έναν ΚΑΔ χρειάζεται μόνο κτηριακά (στέγαστρο-αποθήκη για εμπορία λιπασμάτων), τι γίνεται με το 50%.

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα Β της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1) η κατηγορία δαπάνης «Κτίρια και εγκαταστάσεις» για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης.

Ερώτηση 3:  Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED),οι οποίοι, ως γνωστόν, έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και συμβάλουν δραστικά στη μείωση κατανάλωσης ισχύος, είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Η προαναφερόμενη δαπάνη λογίζεται σαν δαπάνη εξοικονόμησης ενέργειας και μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία ενέργειας 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας», στην κατηγορία δαπάνης 3 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος».

Ερώτηση 4: Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον επιλέξιμο ΚΑΔ μεταποίησης 25.61.20.00 (επεξεργασία χάλυβα). Οι γεωτρήσεις για άντληση νερού που θα χρησιμοποιηθεί στην ψύξη μηχανήματος παραγωγής ανοξείδωτων ελασμάτων είναι επιλέξιμη δαπάνη και μάλιστα στην κατηγορία ενέργειας «Προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας»;

Απάντηση: Το εάν η προαναφερόμενη δαπάνη δύναται να ενταχθεί στην κατηγορία ενέργειας 4 «Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας», στην κατηγορία δαπάνης 3 «Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος» εξαρτάται από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος γεώτρηση-ψύξη, τις τεκμηριωμένες ενεργειακές ωφέλειες σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα ψύξης και βέβαια την ποσότητα νερού που αναλώνεται κατά τη χρήση του συστήματος και τη νομιμότητα της γεώτρησης.

Ερώτηση 5: Επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια με τεκμαρτό εισόδημα και παράλληλη δραστηριότητα στη μεταποίηση με β΄ κατηγορίας βιβλία: α) μπορεί να υποβάλει πρόταση στον Τουρισμό λαμβάνοντας υπόψη μόνο το έντυπο Ε1, ή θα πρέπει να προστεθούν και τα εισοδήματα από τα έντυπα Ε3 από την άλλη δραστηριότητα; β) αν θέλει να κάνει επένδυση και στις δύο δραστηριότητες, τα εισοδήματα ποιας δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: Σε κάθε περίπτωση ως κύκλος εργασιών για επιχείρηση που υποβάλλει στην θεματική ενότητα Τουρισμός λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης από όλες τις δραστηριότητες της. Για επένδυση και στις δύο δραστηριότητες πρέπει να τηρούνται οι οι όροι που προβλέπονται από την ΚΥΑ προκήρυξης (άρθρο 6) για τις μεικτές προτάσεις.

Ερώτηση 6: Επιχείρηση με δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκων συστημάτων και πώληση της παραγωγής του ρεύματος στην ΔΕΗ μέσω ΔΕΣΜΗΕ, θέλει να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο με επέκταση της δραστηριότητας και την εγκατάσταση νέας μονάδας μικρότερης ισχύος με σκοπό επίσης την πώληση της παραγωγής ρεύματος στην ΔΕΗ. Τι δαπάνες μπορεί να κάνει δεδομένου ότι από τον Οδηγό ορίζεται ότι οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών εντάσσονται μόνο για την κάλυψη ιδίων αναγκών;

Απάντηση: Από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μπορεί να υλοποιηθούν δαπάνες που αφορούν στην την περίφραξη του χώρου, τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης (γραφεία, εγκατάσταση εξοπλισμού inverter κ.α.), εξοπλισμός γραφείου, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης χώρου, κ.α.

Ερώτηση 7: Παρακαλούμε αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις είναι αποδεκτή η αλλαγή της νομικής μορφής εταιρειών και τι δικαιολογητικά προσκομίζονται σε κάθε περίπτωση.

Απάντηση: Για το εν λόγω θέμα θα εκδοθεί άμεσα σχετική εγκύκλιος από το Υπ.Οι.Ο.

Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η 18η Δεκεμβρίου 2009, όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009.

Ημερομηνία: 1/10/2009

Παράταση του προγράμματος για την ενίσχυση Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών

Η νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης Επιστημόνων - Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η 30η Νοεμβρίου 2009, όπως ορίστηκε με τροποποίηση της ΚΥΑ που υπεγράφη την 30/09/2009.

 

Ημερομηνία: 1/10/2009

Ενίσχυση Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών

 
    Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (YA) Προκήρυξης για την Ενίσχυση Επιστημόνων – Ελευθέρων Επαγγελματιών μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Μικροί ορεινοί ΟΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ
ΤΥΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΕΣΠΑ για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

1η Δράση για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013

Συνοπτική παρουσίαση ΕΣΠΑ 2007 - 2013
Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
Δραστηριότητα: Μεταποίηση – Τουρισμός – Εμπόριο – Υπηρεσίες (πλην λίγων εξαιρέσεων που ορίζονται αναλυτικά στον οδηγό προγράμματος – συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες franchise).
Αριθμός Προσωπικού: Από 0 έως 50 εργαζόμενους
Έτη Λειτουργίας: Τουλάχιστον 2 πλήρεις 12 μήνες χρήσεις συμπληρωμένες
Κύκλος Εργασιών: O μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
1. από 25.000 έως 10.000.000€ για τον τομέα «Τουρισμός»
2. από 30.000 έως 10.000.000€ για τους τομείς «Εμπόριο», «Υπηρεσίες»
3. από 50.000 έως 10.000.000€ για τη «Μεταποίηση»

Νομική Μορφή: Ατομική – Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ε.Π.Ε. – Α.Ε.
Κατηγορία βιβλίων: Β΄ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Εξαίρεση: στην κατηγορία «Τουρισμός» γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία.
Επιχορηγούμενες  Δαπάνες
Κατηγορίες  Δαπανών: Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων Προβολή & Προώθηση Άλλες Dαπάνες που δημιουργούν & διατηρούν θέσεις απασχόλησης
Περιοχές Επενδύσεων: Όλη η Επικράτεια
Ύψος Επιχορήγησης: 55% της επένδυσης (για Ν.Αττικής, εκτός νησιών & Ν.Θεσ/νίκης) 65% της επένδυσης (για όλες τις υπόλοιπες περιοχές)
Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού:
Μεταποίηση: €50.000 - €300.000
Τουρισμός: €30.000 - €250.000
Εμπόριο: €20.000 - €200.000
Υπηρεσίες: €20.000 - €200.000

Ελάχιστη Ιδία Συμμετοχή: 20% της επένδυσης
Έναρξη Επιχορηγούμενων Δαπανών: Από 25/5/2009
Διάρκεια Υλοποίησης Επένδυσης: 12 μήνες (Εμπόριο / Υπηρεσίες) 18 μήνες (Μεταποίηση / Τουρισμός)
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: Από 1/9/2009

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: Στις 9/11/2009

 

 

ΚΥΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ