Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Έτους 2006 ®

ΠΟΛ 1151
27.12.2006 Ένταξη της χώρας μας στον Ενδοευρωπαϊκό Οργανισμό Φορολογικών Διοικήσεων
ΠΟΛ 1150
28.12.2006 Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2007
ΠΟΛ 1149
21.12.2006 Τα κέρδη ναυτιλιακής κοινοπραξίας από πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών με μισθωμένα πούλμαν, ξεναγό κλπ., από λιμάνια σε αρχαιο-λογικούς ή άλλους χώρους κατά την διάρκεια ημερήσιων κρουαζιέρων, δεν περιλαμβάνονται στα κέρδη από την εκμετάλλευση πλοίων του ν. 27/1975
ΠΟΛ 1148
28.12.2006 Κοινοποίηση διατάξεων για θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων
ΠΟΛ 1147
21.12.2006 Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006
ΠΟΛ 1145
21.12.2006 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3513/2006 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής
ΠΟΛ 1143
12.12.2006 Κοινοποίηση των διατάξεων της με αριθ.5618/3-11-2006 Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων(ΦΕΚ 1689 τ.Β΄/17-11-2006 - Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανωμάλων δικαιοπραξιών
ΠΟΛ 1142
18.12.2006 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007
ΠΟΛ 1141
12.12.2006 Επιβολή τελών κυκλοφορίας σε οχήματα που έχουν ταξινομηθεί προσωρινά και διαθέτουν αναλογικό ταχογράφο
ΠΟΛ 1139
08.12.2006 Έκπτωση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης τα οποία έχουν μισθώσει από εταιρείες leasing
ΠΟΛ 1138
07.12.2006 Κατάσχεση «εις χείρας τρίτου» βεβαίωση - είσπραξη του χρέους σε βάρος του
ΠΟΛ 1137
28.11.2006 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου γλωσσομάθειας από αλλοδαπούς πιστοποιούντες φορείς
ΠΟΛ 1136
24.11.2006 Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών
ΠΟΛ 1134
22.11.2006 Αυτοτελής φορολογία αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί από τραπεζικές επιχειρήσεις
ΠΟΛ 1133
16.11.2006 Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1074031/ 5376/ 811/ 0014/ ΠΟΛ.1110/ 27.7.2005
ΠΟΛ 1133
14.11.2006 Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους
ΠΟΛ 1132
14.11.2006 Εισφορά ακινήτων προς υφιστάμενη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
ΠΟΛ 1131
14.11.2006 Κοινοποίηση διατάξεων νόμου 3424/2005 (ΦΕΚ 305 Α') περί τροποποίησης, συμπλήρωσης και αντικατάστασης των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α'), προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων
ΠΟΛ 1130
09.11.2006 Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που υποβάλλονται από τον επενδυτή και είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των επενδύσεων και την ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την εφαρμογή της φορολογικής απαλλαγής του Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄)
ΠΟΛ 1129
06.11.2006 Έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του συνολικού ποσού των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης
ΠΟΛ 1128
27.10.2006 Φορολογική μεταχείριση των συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) του Εισοδήματος
ΠΟΛ 1127
25.10.2006 Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2006 - 2007
ΠΟΛ 1126
25.10.2006 Κοινοποίηση των άρθρων 28-30 του ν.3492/2006 (Φ.Ε.Κ.Α΄210/5-10-2006) Φόρος και τέλη χαρτοσήμου ασφαλίστρων. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
ΠΟΛ 1125
24.10.2006 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου Ασφαλίστρων και της πράξεως καταλογισμού αυτού
ΠΟΛ 1124
24.10.2006 Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
ΠΟΛ 1123
24.10.2006 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
ΠΟΛ 1122
12.10.2006 Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ
ΠΟΛ 1121
11.10.2006 Τέλη κυκλοφορίας κατά τους αποχαρακτηρισμούς και τις αντικαταστάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων Δημόσιας Χρήσης
ΠΟΛ 1121
09.03.2006 Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛ 1120
03.10.2006 Μη υποβολή αιτήσεων για εκτύπωση ROYALTIES
ΠΟΛ 1119
02.10.2006 Η εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν. 3446-2006
ΠΟΛ 1118
28.09.2006 Έκδοση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του ν. 3427/2005
ΠΟΛ 1117
29.09.2006 Tέλη κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων κατόχων αγροτικών μηχανημάτων
ΠΟΛ 1116
29.09.2006 Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων
ΠΟΛ 1115
28.09.2006 Διατάξεις Ν.3470-2006 και οδηγίες εφαρμογής του
ΠΟΛ 1114
22.09.2006 Τροποποίηση των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
ΠΟΛ 1113
22.09.2006 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στην παράδοση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων μέσω αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων
ΠΟΛ 1112
22.09.2006 Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Κάρτες για πώληση νερού & ηλεκτρικού ρεύματος
ΠΟΛ 1111
22.09.2006 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους οικοδομής
ΠΟΛ 1110
22.09.2006 Επιβολή προστίμου για πλαστά στοιχεία & ακύρωση Απόφασης λόγω μη σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης Βιβλίων
ΠΟΛ 1109
14.09.2006 Βιβλία & Στοιχεία Επιχειρήσεων εκμίσθωσης βιντεοκασετών και DVD
ΠΟΛ 1108
06.09.2006 Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν με λάθος ενδείξεις ή με παραλείψεις
ΠΟΛ 1107
06.09.2006 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2005 στους αγρότες
ΠΟΛ 1106
24.08.2006 Λογισμικό εγκατεστημένο σε Η/Υ εξωτερικού
ΠΟΛ 1105
09.08.2006 Απολογιστικό κόστος οικοδομής
ΠΟΛ 1104
08.08.2006 Παροχή στοιχείων για παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του γραφείου είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών
ΠΟΛ 1103
02.08.2006 Αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
ΠΟΛ 1102
28.07.2006 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2006 - 2007, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
ΠΟΛ 1101
31.07.2006 Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα
ΠΟΛ 1099
20.07.2006 Απαλλαγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας
ΠΟΛ 1098
20.07.2006 Χρόνος υποβολής πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αποκτήσεων
ΠΟΛ 1097
19.07.2006 Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD και λοιπών συναφών αγαθών
ΠΟΛ 1096
18.07.2006 Τροποποίηση Πινάκων Γεωργικού Εισοδήματος
ΠΟΛ 1095
13.07.2006 Στελεχωση και λειτουργια Γραφεiου Εiσπραξης Ληξιπροθεσμων Οφειλων
ΠΟΛ 1094
12.07.2006 Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.
ΠΟΛ 1093
03.07.2006 Παράταση της προθεσμίας για την χρησιμοποίηση των παλαιών εντύπων Φ.Μ.Α.
ΠΟΛ 1091
30.06.2006 Τρόπος υποβολής οριστικής ΦΜΥ
ΠΟΛ 1090
30.06.2006 Παράταση υποβολής οριστικής ΦΜΥ
ΠΟΛ 1089
30.06.2006 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής της δήλωσης για την μεταβίβαση του ακινήτου
ΠΟΛ 1088
27.06.2006 Έλεγχος επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ
ΠΟΛ 1087
21.06.2006 Συγκρότηση ειδικών συνεργείων ελέγχου
ΠΟΛ 1086
15.06.2006 Μετατροπή ΑΕ σε μονοπρόσωπη ΕΠΕ
ΠΟΛ 1083
25.05.2006 Διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.3424-05
ΠΟΛ 1082
25.05.2006 Διατάξεις του Ν.3312-05 για φορολογία τόκων εισοδημάτων αποταμιεύσεων
ΠΟΛ 1081
22.05.2006 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους.
ΠΟΛ 1080
22.05.2006 Οδηγίες για βεβαίωση & είσπραξη τελών χρήσης μηχανημάτων έργων 2006
ΠΟΛ 1079
16.05.2006 Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ
ΠΟΛ 1078
16.05.2006 Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
ΠΟΛ 1077
15.05.2006 Δυνατότητα τήρησης του ημερολογίου διαφημίσεων σε απλότυπη ή διπλότυπη μορφή
ΠΟΛ 1076
15.05.2006 Οδηγίες σε θέματα επιβολής προστίμων για συγκεντρωτικές καταστάσεις
ΠΟΛ 1075
15.05.2006 Οδηγίες για δηλώσεις ΦΜΑΠ και Ε9
ΠΟΛ 1074
12.05.2006 Παράταση υποβολής δηλώσεων ΑΕ
ΠΟΛ 1073
03.05.2006 Αρμόδια ΔΟΥ για φόρους κληρονομιών δωρεάν και γονικών παροχών
ΠΟΛ 1072
05.05.2006 Απόδοση ΑΦΜ κατοίκων εξωτερικού
ΠΟΛ 1071
04.05.2006 ΦΠΑ Ακινήτων
ΠΟΛ 1070
04.05.2006 Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου
ΠΟΛ 1069
02.05.2006 Σχέδιο ΠΟΛ-Κοινοποίηση ν.3453
ΠΟΛ 1068
02.05.2006 Οδηγίες για διεθνή λογιστικά πρότυπα
ΠΟΛ 1067
02.05.2006 Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών
ΠΟΛ 1066
02.05.2006 Εξαίρεση Επιβολής ΦΠΑ
ΠΟΛ 1065
02.05.2006 Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ειδικού εντύπου κόστους οικοδομής
ΠΟΛ 1064
02.05.2006 Υποχρεώσεις κατασκευαστών ακινήτων μετά την επιβολή ΦΠΑ
ΠΟΛ 1063
18.04.2006 Εργασίες προσθήκης βελτίωσης ανέγερσης οικοδομής 2
ΠΟΛ 1062
19.04.2006 ΦΜΑΠ 2006
ΠΟΛ 1061
19.04.2006 Χαρτόσημο εργολαβικών συμβάσεων
ΠΟΛ 1060
18.04.2006 Υποβολή περιοδικής ΦΠΑ
ΠΟΛ 1059
19.04.2006 Παράταση ενημέρωσης κοστολογίου οικοδομών
ΠΟΛ 1058
19.04.2006 Παράταση εξαίρεσης ΦΠΑ νεόδμητων
ΠΟΛ 1057
11.04.2006 Κοινοποίηση ΑΥΟΟ ΙΕ 10493 2083-22.3.06
ΠΟΛ 1056
05.04.2006 Περιεχόμενο συγκεντρωτικών καταστάσεων
ΠΟΛ 1055
31.03.2006 Διόρθωση ΠΟΛ 1158.2005
ΠΟΛ 1054
27.03.2006 Δήλωση ΦΠΑ Αυτοκινήτων
ΠΟΛ 1053
27.03.2006 Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου
ΠΟΛ 1052
27.03.2006 ΦΠΑ πληρωτέο στην Εμπορική
ΠΟΛ 1051
21.03.2006 Ηλεκτρονική αποθήκευση έκπτωσης με κουπόνια
ΠΟΛ 1050
21.03.2006 Καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου DIESEL
ΠΟΛ 1049
21.03.2006 Τιμολόγια με ηλεκτρονικά μέσα
ΠΟΛ 1048
20.03.2006 Ειδικό έντυπο κόστους οικοδομής
ΠΟΛ 1047
16.03.2006 Συμπλήρωση ΠΟΛ 1004
ΠΟΛ 1046
15.03.2006 Απόφαση και πίνακες για αγροτικά εισοδήματα
ΠΟΛ 1045
13.03.2006 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 2006
ΠΟΛ 1044
13.03.2006 Φορολογία ROYALTIES
ΠΟΛ 1043
10.03.2006 Φορολογία εισοδήματος Ν.2238.1994
ΠΟΛ 1042
09.03.2006 Εκκαθάριση δηλώσεων φυσικών προσώπων 2006
ΠΟΛ 1041
09.03.2006 Κοινή υπουργική απόφαση
ΠΟΛ 1040
09.03.2006 Τροποποίηση ΠΟΛ 1102.2005
ΠΟΛ 1039
09.03.2006 Βιβλιο κοστολογίου οικοδομών
ΠΟΛ 1038
09.03.2006 Εξαίρεση ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα
ΠΟΛ 1037
03.03.2006 Εισόδημα ΔΥΠΕ
ΠΟΛ 1036
02.03.2006 Διατάξεις νομού 3427.2005-φυσικά & νομικά πρόσωπα
ΠΟΛ 1035
01.03.2006 Μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους
ΠΟΛ 1034
24.02.2006 Οριστική ΦΜΥ
ΠΟΛ 1033
24.02.2006 Βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων
ΠΟΛ 1032
22.02.2006 Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ
ΠΟΛ 1031
23.02.2006 Μοναδικοί συντελεστές εμπορ & βιομηχ επιχειρήσεων
ΠΟΛ 1030
20.02.2006 Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
ΠΟΛ 1029
17.02.2006 Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία
ΠΟΛ 1028
17.02.2006 Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη δικαστηριακή νομολογία
ΠΟΛ 1027
17.02.2006 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2006
ΠΟΛ 1026
17.02.2006 Παράταση προθεσμιών υποβολής δήλωσης ΦΜΑΠ
ΠΟΛ 1025
16.02.2006 Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδα-Πολωνία
ΠΟΛ 1024
14.02.2006 Οριστική ΦΜΥ αξιοματικών πλοίων
ΠΟΛ 1022
09.02.2006 ν.3427-2005 α.ν.89-67
ΠΟΛ 1021
07.02.2006 Στατικά κατώφλια
ΠΟΛ 1020
07.02.2006 Μεταβίβαση ακινήτων με επικύρωση ανωμάλων δικαιοπραξιών
ΠΟΛ 1019
07.02.2006 Κατάργηση δικαιώματος ειδικού αφορολογ. αποθεματικού
ΠΟΛ 1018
06.02.2006 Συμμετοχή στο Προγρ. FISCALIS
ΠΟΛ 1017
07.02.2006 Μοναδικός συντελεστής πτηνοτροφικών
ΠΟΛ 1016
07.02.2006 Παράταση οφειλών πτηνοτροφικών
ΠΟΛ 1015
03.02.2006 Νέα Παράταση- προσυμφώνων Ν 3427
ΠΟΛ 1014
01.02.2006 Επιτηδευματίες εκμίσθωσης βιντεοκασετών, DVD
ΠΟΛ 1013
30.01.2006 Ειδικός φόρος διαφήμισης
ΠΟΛ 1012
27.01.2006 Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων
ΠΟΛ 1011
26.01.2006 Παράταση περιοδικών ΦΠΑ
ΠΟΛ 1010
26.01.2006 Πίνακας ΠΟΛ 2005
ΠΟΛ 1009
26.01.2006 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης ακινήτων
ΠΟΛ 1008
23.01.2006 Τηλεοπτικά δικαιώματα
ΠΟΛ 1006
17.01.2006 Γνωμοδότηση 463-2005 του ΝΣΚ
ΠΟΛ 1005
20.01.2006 Κλείσιμο βιβλίων δημοσίου
ΠΟΛ 1004
19.01.2006 Μοναδικοί συντελεστές για έσοδα και αγορές
ΠΟΛ 1003
12.01.2006 Υπεραξία μεταβίβασης επιχειρήσεων
ΠΟΛ 1002
12.01.2006 Αποδείξεις λιανικής πώλησης DIESEL
ΠΟΛ 1001
02.01.2006 ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, φορολ. κεφαλαίου