Νόμοι Έτους 2010 ®                                                                            

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3900 (ΦΕΚ 213Α 17.12.2010)

Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3899 (ΦΕΚ 212Α 17.12.2010)

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3888 (ΦΕΚ 175Α 30.09.2010)

Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3874 (ΦΕΚ 151Α 06.09.2010)

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82 ΦΕΚ 145/Α 01.09.2010

Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνη­τή οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδη­γία

 

ΥΑ Γ.Π. οικ. 104720 ΦΕΚ 1315/Β/ 25.8.2010

Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πι­στοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ­βλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της δια­δικασίας είσπραξης

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3869 (ΦΕΚ 130Α 03.08.2010)

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129Α 03.08.2010)

Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3867 (ΦΕΚ 128Α 03.08.2010)

Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3865 (ΦΕΚ 120Α 21.07.2010)

Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15.07.2010)

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3861 (ΦΕΚ 112Α 13.07.2010)

Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3855 (ΦΕΚ 95Α 23.06.2010)

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3853 (ΦΕΚ 90Α 17.06.2010)

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3850 (ΦΕΚ 84Α 02.06.2010)

Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

 

KYA 04.06.2010

Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 38 (ΦΕΚ 78Α 25.05.2010)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3849 (ΦΕΚ 80Α 26.05.2010)

Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 3847/2010 - ΦΕΚ Α 67/11.05.2010
Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3846 (ΦΕΚ 66Α 11.05.2010)

Εγγυήσεις γαι την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 3845/2010 - ΦΕΚ Α 65/06.05.2010
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

 

ΝΟΜΟΣ 3844/2010 - ΦΕΚ Α 63/03.05.2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3843 (ΦΕΚ 62Α 28.04.2010)

Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, Μητροπολικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 3842/2010 - ΦΕΚ Α 58/23.04.2010
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3840 (ΦΕΚ 53Α 31.03.2010)

Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε­σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα­τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3838 (ΦΕΚ 49Α 24.03.2010)

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3833 (ΦΕΚ 40Α 15.03.2010)
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3832 (ΦΕΚ 38Α 09.03.2010)
Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής

 

NΟΜΟΣ 3831/2010 (ΦΕΚ 34Α/25.02.2010)

Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την Αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΦΕΚ 181Α΄)», όπως αυτή διορθώθηκε με τη «Διόρθωση Σφαλμάτων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 222Α΄.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3828 (ΦΕΚ 31Α 25.02.2010)

Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

ΝΟΜΟΣ 3819/2010 (ΦΕΚ A 18/16.02.2010)

Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’)

 

ΝΟΜΟΣ 3816/2010 ΦΕΚ 6/Α’/26.01.2010

Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 3815/2010 ΦΕΚ 5/Α’/26.01.2010

Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

 

ΝΟΜΟΣ 3814 3Α'/12.1.2010

Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.