Νόμοι Έτους 2007 ®

 

Ν. 3624/ 2007 - ΦΕΚ Α' 289/ 24.12.2007
Κύρωση της από 29 Αυγούστου 2007 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές».

Ν. 3620/ 2007 - ΦΕΚ Α' 276/ 11.12.2007
Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.

Ν. 3614/ 2007 - ΦΕΚ Α' 267/ 03.12.2007
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013.

Ν. 3612/ 2007 - ΦΕΚ Α' 262/ 23.11.2007
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2005.

Ν. 3611/ 2007 - ΦΕΚ Α' 261/ 23.11.2007
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2005.

Ν. 3610/ 2007 - ΦΕΚ Α' 258/ 22.11.2007
Aντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

Ν. 3606/ 2007 - ΦΕΚ Α' 195/ 17.08.2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3601/ 2007 - ΦΕΚ Α' 178/ 01.08.2007
Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 3583/ 2007 - ΦΕΚ Α' 142/ 28.06.2007
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις.

Ν. 3581/ 2007 - ΦΕΚ Α' 140/ 28.06.2007
Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 3556/ 2007 - ΦΕΚ Α' 91/ 30.04.2007
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις.

Ν. 3554/ 2007 - ΦΕΚ Α' 80/ 16.04.2007
Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις.

Ν. 3550/ 2007 - ΦΕΚ Α' 72/ 26.03.2007
Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο άρθρο 9 του ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3537/ 2007 - ΦΕΚ Α' 43/ 23.02.2007
Κύρωση της Σύμβασης των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Πρακτικών Υπογραφής της σχετικά με την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ν. 3529/ 2007 - ΦΕΚ Α' 35/ 23.02.2007
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος που προκύπτει από την εκμετάλλευση αεροσκαφών στις διεθνείς αερομεταφορές.