Νόμοι Έτους 2006 ®

 

Ν. 3523/ 2006 - ΦΕΚ Α' 277/ 22.12.2006
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2007.

N. 3522/ 2006 - ΦΕΚ Α' 276/ 22.12.2006
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις.

N. 3517/ 2006 - ΦΕΚ Α' 271/ 21.12.2006
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών και άλλες διατάξεις.

N. 3513/ 2006 - ΦΕΚ Α' 265/ 05.12.2006
Tροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.
Ν. 3510/ 2006 - ΦΕΚ Α' 251/ 16.11.2006
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2004.
Ν. 3509/ 2006 - ΦΕΚ Α' 250/ 16.11.2006
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2004.

N. 3492/ 2006 - ΦΕΚ Α' 210/ 05.10.2006
Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3484/ 2006 - ΦΕΚ Α' 170/ 07.08.2006
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Ν. 3483/ 2006 - ΦΕΚ Α' 169/ 07.08.2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις.

Ν. 3470/ 2006 - ΦΕΚ Α' 132/ 28.06.2006
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

Ν. 3464/ 2006 - ΦΕΚ Α' 124/ 16.06.2006
Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, με το προσαρτημένο σε αυτή Πρωτόκολλο, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουλίου 1981.

Ν. 3461/ 2006 - ΦΕΚ Α' 106/ 30.05.2006
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις.

Ν. 3460/ 2006 - ΦΕΚ Α' 105/ 30.05.2006
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις.

Ν. 3458/ 2006 - ΦΕΚ Α' 94/ 08.05.2006
Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3455/ 2006 - ΦΕΚ Α' 84/ 18.04.2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3453/ 2006 - ΦΕΚ Α' 74/ 07.04.2006
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των Συνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις.