Νόμοι Έτους 2005 ®

 

Ν. 3430/ 2005 - ΦΕΚ Α' 315/ 27.12.2005
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2006.

Ν. 3429/ 2005 - ΦΕΚ Α' 314/ 27.12.2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.).

Ν. 3427/ 2005 - ΦΕΚ Α' 312/ 27.12.2005
ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 3424/ 2005 - ΦΕΚ Α' 305/ 13.12.2005
Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173Α') και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

Ν. 3416/ 2005 - ΦΕΚ Α' 285/ 22.11.2005
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2003.

Ν. 3415/ 2005 - ΦΕΚ Α' 284/ 22.11.2005
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2003.

Ν. 3408/ 2005 - ΦΕΚ Α' 272/ 04.11.2005
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 3407/ 2005 - ΦΕΚ Α' 266/ 25.10.2005
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου αποσκοπούσα στην αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος.

Ν. 3406/ 2005 - ΦΕΚ Α' 265/ 25.10.2005
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους του εισοδήματος και του κεφαλαίου.

Ν. 3401/ 2005 - ΦΕΚ Α' 257/ 17.10.2005
Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.

Ν. 3389/ 2005 - ΦΕΚ Α' 232/ 22.09.2005
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ν. 3371/ 2005 - ΦΕΚ Α' 178/ 14.07.2005
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

Ν. 3365/ 2005 - ΦΕΚ Α' 161/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-μελών της αφ' ενός και του Πριγκιπάτου του Λιχτενσταιν αφ' ετέρου.

Ν. 3364/ 2005 - ΦΕΚ Α' 160/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό η οποία προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

Ν. 3363/ 2005 - ΦΕΚ Α' 159/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-μελών της αφ' ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ' ετέρου, καθώς και της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της ως άνω Συμφωνίας.

Ν. 3362/ 2005 - ΦΕΚ Α' 158/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, καθώς και του Μνημονίου Συμφωνίας που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-μελών της αφ' ενός και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφ' ετέρου.

Ν. 3361/ 2005 - ΦΕΚ Α' 157/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και της Κοινής Δήλωσης Προθέσεων που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών-μελών της αφ' ενός και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας αφ' ετέρου.

Ν. 3360/ 2005 - ΦΕΚ Α' 156/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων απο αποταμιεύσεις.

Ν. 3359/ 2005 - ΦΕΚ Α' 155/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων.

Ν. 3358/ 2005 - ΦΕΚ Α' 154/ 23.06.2005
Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων απο αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.

Ν. 3357/ 2005 - ΦΕΚ Α' 153/ 23.06.2005
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας.

Ν. 3356/ 2005 - ΦΕΚ Α' 152/ 23.06.2005
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του κεφαλαίου.

Ν. 3355/ 2005 - ΦΕΚ Α' 151/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Ν. 3354/ 2005 - ΦΕΚ Α' 150/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Ν. 3353/ 2005 - ΦΕΚ Α' 149/ 23.06.2005
Κύρωση της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Ν. 3352/ 2005 - ΦΕΚ Α' 148/ 23.06.2005
Κύρωση των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα για τη φορολόγηση των εισοδημάτων απο αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους.

Ν. 3340/ 2005 - ΦΕΚ Α' 112/ 10.05.2005
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

Ν. 3336/ 2005 - ΦΕΚ Α' 96/ 20.04.2005
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις.

Ν. 3331/ 2005 - ΦΕΚ Α' 83/ 06.04.2005
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος.

Ν. 3330/ 2005 - ΦΕΚ Α' 82/ 06.04.2005
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέϊτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Ν. 3318/ 2005 - ΦΕΚ Α' 46/ 23.02.2005
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.

Ν. 3312/ 2005 - ΦΕΚ Α' 35/ 16.02.2005
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ε.Ε. στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις.