Νόμοι Έτους 2004 ®

 

Ν. 3303/ 2004 - ΦΕΚ Α' 269/ 30.12.2004
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2005.

Ν. 3301/ 2004 - ΦΕΚ Α' 263/ 23.12.2004
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3300/ 2004 - ΦΕΚ Α' 262/ 23.12.2004
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο.

Ν. 3299/ 2004 - ΦΕΚ Α' 261/ 23.12.2004
Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση.

Ν. 3296/ 2004 - ΦΕΚ Α' 253/ 14.12.2004
Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις.

Ν. 3292/ 2004 - ΦΕΚ Α' 230/ 26.11.2004
Κύρωση της Σύμβασης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του Πρακτικού Υπογραφής της σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη Σύμβαση για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ν. 3286/ 2004 - ΦΕΚ Α' 221/ 16.11.2004
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2002.

Ν. 3285/ 2004 - ΦΕΚ Α' 220/ 16.11.2004
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2002.

Ν. 3283/ 2004 - ΦΕΚ Α' 210/ 02.11.2004
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.

N. 3259/ 2004 - ΦΕΚ Α' 149/ 04.08.2004
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις

Ν. 3245/ 2004 - ΦΕΚ Α' 110/ 16.06.2004
Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις.