Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

ΠΟΛ 1032 26.01.2015 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013).

Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1049253 ΕΞ 2014 Διευκρινίσεις σχετικά με την υπεραξία από τη μεταβίβαση τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167)

ΠΟΛ 1030 24.01.2014 Έξοδος εταίρου προσωπικής εταιρείας που φέρει παράλληλα και την ιδιότητα διαχειριστή αυτής.

ΠΟΛ 1004 31.12.2013 Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.

Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1148110 ΕΞ 2013 27.09.2013 Εφαρμογή του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. στην εκούσια έξοδο εταίρου προσωπικής εταιρείας.

Αριθ. Πρωτ. Δ12Β 1159820 ΕΞ2013 18.10.2013 Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη.

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1118717 ΕΞ2013 25.07.2013 Φορολογική μεταχείριση της μεταβίβασης μετοχών εισηγμένων και μη, οι οποίες αποκτώνται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΠΟΛ 1199 20.08.2013 Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012.

Αποφάσεις για την υπεραξία μεταβίβασης επιχειρήσεων έως ν.3943/31.03.2011

NΟΜΟΣ 2238/1994Κύρωση του Κώδικα Φορολογία Εισοδήματος.
Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα.

  

1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:

α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση:

αα) Ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ.

ββ) Εταιρικών μεριδίων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησής της από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν κατά το χρόνο μεταβίβασης.

Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται το άθροισμα: i) των ιδίων κεφαλαίων της, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό, ii) της άυλης αξίας της, iii) της αξίας των ακινήτων της εταιρείας κατά το μέρος που η αξία του καθενός από αυτά, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, υπερβαίνει την αξία κτήσης του και ίν) των αυξήσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν μεσολαβήσει από το χρόνο σύνταξης του τελευταίου επίσημου ισολογισμού μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων ή των μειώσεων των ιδίων κεφαλαίων που έχουν γίνει στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας, αφαιρούνται οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της μεταβίβασης, από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και το ποσό που προκύπτει (R) αναπροσαρμόζεται αρχικά με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας:

 

α = R x

1 - un

i

και στη συνέχεια το αποτέλεσμα που προκύπτει προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:

Έτη λειτουργίας

Συντελεστές

Πάνω από 3 μέχρι 5

10%

Πάνω από 5 μέχρι 10

20%

Πάνω από 10 μέχρι 15

30%

Πάνω από 15

40%

Για την εφαρμογή της πιο πάνω ράντας:

- α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την άυλη αξία της επιχείρησης,

- R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης,

- n = το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται υπερκέρδος,

 

- un =

1

(1+i)n

η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από το πιο πάνω μελλοντικό διάστημα (n) είναι ένα λεπτό του ευρώ,

- i = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

Σε περίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτιστεί λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία των εν λόγω ισολογισμών.

Όταν η εταιρεία της οποίας μεταβιβάζονται τα μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς, πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισμοί.

Προκειμένου για μεταβιβάσεις μεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζόμενων μεριδίων λαμβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης τους.

Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που μεταβιβάζουν μερίδια, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται η ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτηση τους, με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ. 1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 477 Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 3 του N. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄) ή της 1119720/1980/Α0012/ΠΟΛ. 1259/1999 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2227 Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 3 του N. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) ανάλογα με το χρόνο απόκτησής τους, κατά περίπτωση.

Αν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της προγενέστερης από τις πιο πάνω αποφάσεις, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία. Όταν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ως κόστος απόκτησης των μεριδίων αυτών λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρείας. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχει λάβει χώρα τυχόν αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου των πέντε (5) προηγούμενων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων.

Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα.

Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μεριδίων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Για τον υπολογισμό της ωφέλειας, που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, αφαιρείται το κόστος απόκτησης τους από τη συμφωνηθείσα αξία πώλησης των μεριδίων.

Με μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων εξομοιώνεται και η μη συμμετοχή εταίρου στην αύξηση του κεφαλαίου προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας από γονέα προς τα τέκνα του ή από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντος, δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας.

Αν όμως η ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, η αντικειμενική αξία του ακινήτου, που ισχύει κατά το έτος αποτίμησης της επιχείρησης, φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.

Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση ή μερίδιο προσωπικής εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α΄ κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).

Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχους με βαθμό συγγένειας της Β΄ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 2961/2001 η υπεραξία φορολογείται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

β) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης ή του προνομίου ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων, καθώς και της άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών δημόσιας χρήσης που μεταβιβάζονται. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

γ) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε ποσό που καταβάλλεται, πέρα από τα μισθώματα, από το μισθωτή προς τον εκμισθωτή, σε περίπτωση μίσθωσης ακινήτου μόνου του ή μαζί με τον οποιονδήποτε εξοπλισμό ή εγκατάσταση που τυχόν διαθέτει. Τα αναφερόμενα στα επόμενα εδάφια αυτής της παραγράφου, καθώς και στην παράγραφο 8 του άρθρου 81, εφαρμόζονται ανάλογα και σ΄ αυτή την περίπτωση.

Ο δικαιούχος του κέρδους ή της ωφέλειας, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου, επιβαρύνεται με τον οικείο φόρο και καταβάλλει αυτόν εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζεται ή εκχωρείται το περιουσιακό στοιχείο, πριν από τη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση του οικείου περιουσιακού στοιχείου. Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα από τα οποία τα δύο (2) επιστρέφονται θεωρημένα στο δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας. Εάν η οικεία πράξη μεταβίβασης ή εκχώρησης γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αρνηθεί τη θεώρηση του εγγράφου αυτού, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτό αντίτυπο της οικείας δήλωσης και δεν αναγράφονται στο σώμα του εγγράφου τα στοιχεία αυτής. Στο ιδιωτικό αυτό έγγραφο πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το κέρδος ή η ωφέλεια που προέκυψε από την εκχώρηση του δικαιώματος ή του εταιρικού μεριδίου ή ολόκληρης της επιχείρησης.

Σε περίπτωση εκχώρησης ή μεταβίβασης περιουσιακού στοιχείου από τα αναφερόμενα στη διάταξη αυτή, χωρίς να υποβληθεί η οικεία δήλωση από το δικαιούχο του κέρδους ή της ωφέλειας για να καταβληθεί με βάση αυτή ο φόρος εφάπαξ, το πρόσωπο που αποκτά το περιουσιακό στοιχείο είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνο με τον μεταβιβάζοντα ή εκχωρούντα για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται.

Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται στα φυσικά πρόσωπα και στους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. για τα ποσά του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου αυτής.

 

2. Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των μετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαμβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται ως ακολούθως:

α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από αύξηση ή μείωση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων κατά το χρόνο μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία της κάθε μετοχής, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών που μεταβιβάζονται.

β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία απόδοση.

γ) Όταν η εταιρεία της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύμων εταιρειών ή άλλων μορφών επιχειρήσεων και η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα πριν από τη σύνταξη τριών ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης περίπτωσης, που προκύπτουν και από τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί, εφόσον τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στοιχεία τριών ισολογισμών συνολικά.

δ) Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει ως πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται υπόψη η συμφωνηθείσα.

Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για μεταβιβάσεις μετοχών αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό από ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος επιβάλλεται επί της συμφωνηθείσας αξίας πώλησης των μετοχών.

Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και επί εισφοράς των τίτλων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, για την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης, ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας ή για την αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενης. Ως πραγματική αξία των μετοχών που εισφέρονται για την κάλυψη ή αύξηση του κεφαλαίου ημεδαπής εταιρείας, λαμβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.

Όταν δικαιούχοι των εισοδημάτων της παραγράφου αυτής είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 101, με την καταβολή του πιο πάνω φόρου δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων, αλλά τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

 

ΠΟΛ 1013 29.01.2013 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2013.

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1168845 ΕΞ 06.12.2012 Πώληση φωτοβολταικού πάρκου ως υποκαταστήματος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                            Αθήνα, 06.12.2012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ                                                     Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1168845 ΕΞ 2012
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Καραχάλιου
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
Fax : 210 - 3645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr
Θέμα: «Πώληση φωτοβολταικού πάρκου ως υποκαταστήματος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ»
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας η εταιρεία σας είναι κάτοχος αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά πάρκα σε ενοικιαζόμενα οικόπεδα. Προτίθεται δε να πουλήσει τα περισσότερα από αυτά μετά την κατασκευή και σύνδεσή τους με την ΔΕΗ. Ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν η πώληση των φωτοβολταικών πάρκων κατά τα ανωτέρω, συνιστά μεταβίβαση υποκαταστήματος μη υπαγόμενη σε ΦΠΑ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.4 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000, όπως ισχύει), δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους της από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει.
3. Με την ΠΟΛ.1103/18.5.1990 κοινοποιήθηκε η γνωμοδότηση 52/90 του Ν.Σ.Κ. και δόθηκαν διευκρινίσεις, μεταξύ άλλων, για τις περιπτώσεις μεταβίβασης κλάδου επιχείρησης σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ενώ με την ΠΟΛ.1277/2.11.1995 διευκρινίσθηκε περαιτέρω η έννοια της μεταβίβασης υποκαταστήματος και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η μεταβίβαση αυτή θεωρείται ως μεταβίβαση (λειτουργικά ανεξάρτητου) κλάδου επιχείρησης.
Συγκεκριμένα διευκρινίσθηκε ότι, η μεταβίβαση υποκαταστήματος θεωρείται ως μεταβίβαση ανεξάρτητου λειτουργικά κλάδου της λοιπής επιχείρησης εφόσον σε αυτό τηρείται αυτοτελής λογιστική ή μπορούν, καθοιονδήποτε άλλο τρόπο, να ελεγχθούν και να προσδιοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει, από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
4. Ειδικότερα δε για την μεταβίβαση σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας (άρα και των φωτοβολταικών πάρκων) έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 παρ. 12 του ν. 3851/2010, σύμφωνα με την οποία η μεταβίβαση αυτών επιτρέπεται μόνο μετά την έναρξη λειτουργίας τους.
5. Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του υποκαταστήματος επιχείρησης, δηλαδή η δυνατότητα προσδιορισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταβιβάζοντος καθώς και όσα προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3468/2006 όπως ισχύει περί μεταβιβάσεως μετά την έναρξη λειτουργίας του σταθμού και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ.
6. Αρμόδια να ελέγξει τα πραγματικά περιστατικά για την διακρίβωση της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών είναι η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται φορολογικά η επιχείρηση στην οποία και κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Βάσω Τάτση

ΠΟΛ 1017 13.01.2012 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το 2012.

ΠΟΛ 1169 02.08.2011 Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης.

ΠΟΛ 1161 27.07.2011 Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66). Σας κοινοποιούμε τα άρθρα 15, 17, 18, 19 και 21 (παράγραφοι 12, 14, 17 και 19) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους

ΠΟΛ 1017 26.01.2011 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                           ΠΟΛ. 1017/27/1/2011

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. ΠΟΛΚΑ

Τηλέφωνο: 210 3375317-8

ΦΑΞ: 210 3375001  ΑΔΑ:4ΑΡ4Η-Ω   

    ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011.

    Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ1053/.1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών κατά το έτος 2011 ,σας γνωρίζουμε τα εξής :

    1. Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13530)για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.

    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)και ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ(17589).

    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ1200/28.6.2000 εγκύκλιο.

    2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.

    3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.


               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ             Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ 1077 31.05.2010 Υπολογισμός της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., όταν εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αθήνα, 31 Μαΐου 2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                 Αριθ. Πρωτ. 10006/Β0012
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                  ΠΟΛ. 1077       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                                    ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 - 3375001

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α., όταν εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί υπόψη της υπηρεσίας μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
    1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
Για τον προσδιορισμό της πραγματικής αξίας των μετοχών για την επιβολή του φόρου πέντε τοις εκατό (5%) λαμβάνεται υπόψη και η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών που μεταβιβάζονται, η οποία εξευρίσκεται ως ακολούθως: Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και όπως αυτά διαμορφώνονται μετά από αύξηση ή μείωση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει, προστίθεται και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων κατά το χρόνο της μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία της κάθε μετοχής, η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών που μεταβιβάζονται (περ. α’).
Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη μεταβίβαση, ισολογισμών και του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της ίδιας χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που νόμιμα έχουν καταρτισθεί λιγότεροι από πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία απόδοση (περ. β’).

    2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3301/2004, ορίζεται, ότι για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των εταιριών που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισμών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής:
α) Στην περίπτωση των εταιριών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρίας προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας. Τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρίας που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας.
β) Στην περίπτωση των εταιριών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρίας προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

    3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του κ.ν. 2190/1920, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3229/2004, ορίζεται, ότι τα φορολογητέα κέρδη ή ζημίες της εταιρίας δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

    4. Τα κέρδη που προκύπτουν με βάση τα Δ.Λ.Π. περιλαμβάνουν και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, όπως για παράδειγμα από αποτίμηση, προβλέψεις, ειδικό τρόπο απόσβεσης περιουσιακών στοιχείων, κλπ., που οδηγούν σε αναβαλλόμενη φορολογία και για το λόγο αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στη φορολογία εισοδήματος. Εξάλλου, όταν θεσπίστηκε ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού της αξίας των μετοχών που μεταβιβάζονται προκειμένου για την επιβολή του φόρου 5% επί της αξίας τους, δεν είχαν καθιερωθεί ακόμη τα Δ.Λ.Π. και συνεπώς, οι σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να αναφέρονται στα Δ.Λ.Π.

    5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 αναφέρονται σε «επίσημους ισολογισμούς» οι οποίοι στην περίπτωση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. είναι οι ισολογισμοί που συντάσσονται με βάση τα πρότυπα αυτά, θα πρέπει για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων να λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια, ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, κλπ., που προκύπτουν από τις φορολογικές διατάξεις (από τα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας ή από τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης).


                   Ακριβές Αντίγραφο                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ 1069 25.05.2010 Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003.

  

   

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                  Αθήνα, 25/05/2010
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                              ΠΟΛ. 1069
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
    ΤΜΗΜΑ Α'
    Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8                                                  ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
    Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
    Πληροφορίες: Φωτεινή Βασιλαντωνάκη
    Τηλέφωνο: 210 3375829
    FAX: 210 3375834
    e-mail: d13.a@yo.syzefxis.gov.gr

    Θέμα : Προσδιορισμός αξίας μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ. με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003.

    Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν τεθεί σχετικά με το αν εφαρμόζεται η υπ' αριθ. 1031583/253/ΠΟΛ. 1055/Α΄0013/1-4-2003 (ΦΕΚ 477B΄/21-04-2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών σε εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών με χρόνο φορολογίας πριν από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, σας ενημερώνουμε σχετικά:

    Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α΄/24-12-2002) δόθηκε η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, να καθορίζει, με απόφασή του, τον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας αξίας (α) των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών και (β) ολόκληρης της επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής. Σε εκτέλεση της πιο πάνω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η πιο πάνω ΠΟΛ. 1055/2003, με την οποία καθιερώθηκε πλέον και στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας αυτών.

    Στην Απόφαση ΠΟΛ. 1055/2003 στην ενότητα ΙΙ της παραγράφου 1 αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής της και συγκεκριμένα ορίζεται ότι αυτή εφαρμόζεται (i) στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 24η Δεκεμβρίου 2002 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 3091/2002 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και μεταγενέστερα, (ii) σε όλες τις υποθέσεις στις οποίες η οικεία δήλωση υποβάλλεται μετά τις 21 - 04 - 2003 (ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΟΛ. 1055 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης φορολογικής υποχρέωσης και (iii) σε όλες τις παλαιές υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούσαν προς έλεγχο και δεν είχε εκδοθεί η πράξη επιβολής φόρου μέχρι τις 21-4-2003. Η υπαγωγή και των παλαιών υποθέσεων στην απόφαση αυτή έγινε αφενός για διευκόλυνση των υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και αφετέρου για λόγους δίκαιης μεταχείρισης των φορολογουμένων, καθόσον καθίσταται εκ των προτέρων ευχερής ο προσδιορισμός της φορολογικής επιβάρυνσής τους και εδραιώνεται το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις φορολογικές αρχές, χωρίς να γίνεται διάκριση παλαιών και νέων υποθέσεων.

    Εν συνεχεία με την υπ' αριθ. 1106181/704/ΠΟΛ. 1127/ Α΄0013/25-11-2003 (ΦΕΚ/1827Β΄/18-12-2003) απόφαση προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 της ενότητας ΙΙ της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1055/2003 στο οποίο ορίζεται ότι στις υποθέσεις οι οποίες κατά την 21-4-2003 εκκρεμούν προς έλεγχο και δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, πριν τη διενέργεια ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να υποβάλλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του, για την υπαγωγή του ή μη στη ρύθμιση της ΠΟΛ 1055. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, που έχει εκκρεμή υπόθεση, να αποφασίζει με ρητή δήλωσή του, αν θέλει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις της ανωτέρω απόφασης ή στα ισχύοντα κατά το χρόνο φορολογίας του, δεδομένου ότι κατά το χρόνο φορολογίας δεν είχε εκδοθεί η προαναφερόμενη απόφαση (ΠΟΛ 1055/2003).

    Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 10 ημερών και δεν εκδηλωθεί η επιθυμία του φορολογούμενου, εφαρμόζεται υποχρεωτικά η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1055/2003, δεδομένου ότι δεν καταλείπεται πλέον στη Διοίκηση η δυνατότητα να μεταβάλει οίκοθεν την έναρξη ισχύος αυτής και να υπαγάγει τον έλεγχο παλαιών υποθέσεων σε τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο σε αυτή.


    O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
   
Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΠΟΛ 1054 10.05.2010 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

  

   ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αθήνα, 10 Μαΐου 2010
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                              Αριθ.Πρωτ.: 10689/Β0012
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
    & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                              ΠΟΛ: 1054
    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
    ΤΜΗΜΑΤΑ:Α, Β
    Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10                                                                  ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ
    Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ
    Πληροφορίες: Μ. Χαπίδης, Β. Δασουράς
    Τηλέφωνο : 210-3375312, 3375315
    ΦΑΞ:210-3375001

    ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3842/2010 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

    Με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος φορολογικού νόμου ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’) επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, οι οποίες έχουν άμεση εφαρμογή:

    Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

    1. Για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρίες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.), που υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε5), λόγω λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης κλπ, για τα εισοδήματα της διαχειριστικής χρήσης που αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2010 και μετά, εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νέου νόμου 3842/2010(ΦΕΚ Α’ 58).

    2. Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών, για τα εισοδήματα που αποκτούν από 1ης Ιανουαρίου 2010 και μετά, προσδιορίζονται με τον αυξημένο συντελεστή 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του νέου νόμου 3842/2010. Κατά συνέπεια, ο νέος συντελεστής θα εφαρμοσθεί και για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε5), που υποβάλλονται εντός του έτους 2010, λόγω λύσης, μετατροπής ή συγχώνευσης.

    3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4β του άρθρου 3 του ν.3842/2010, καταργούνται:

    α) από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, τα πέντε τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.

    Με τις νέες διατάξεις, καταργείται από 23.4.2010 και μετά, η απαλλαγή από το τεκμήριο, της δαπάνης που καταβάλλεται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας καθώς και της δαπάνης που καταβάλλεται για την ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών.

    Επομένως, τα ποσά που καταβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας και ανεξάρτητα από την επιφάνεια αυτής, υπάγονται στην εφαρμογή του τεκμηρίου.

    Επίσης, από την ίδια ημερομηνία και μετά υπάγονται στην εφαρμογή του τεκμηρίου, οι δαπάνες που καταβάλλονται για την ανέγερση οικοδομής από ατομική επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών.

    β) από 1.1.2010 και μετά, τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε..

    Με τις διατάξεις αυτές από 1.1.2010 και μετά, καταργείται η απαλλαγή από το τεκμήριο της καταβολής των τόκων ή χρεολυσίου κατά περίπτωση, για αγορά κατοικίας.

    Επίσης, από 1.1.2010 και μετά, καταργείται η απαλλαγή από το τεκμήριο της καταβολής του τοκοχρεολυσίου, τόσο για αγορά εξοπλισμού γεωργικής επιχείρησης όσο και για αγορά οικοπέδου από επιτηδευματίες που ασκούν ατομική επιχείρηση και ασχολούνται επαγγελματικά με την ανέγερση και πώληση οικοδομών.

    4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4γ του άρθρου 3 του ν.3842/2010, αντικαθίσταται η περίπτωση δ’ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε.

    Με τις νέες διατάξεις, όλα τα ποσά που καταβάλλονται, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, για τη χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, υπάγονται στην εφαρμογή του τεκμηρίου. Παύει συνεπώς να ισχύει, από 23/4/2010 και μετά, η απαλλαγή από το τεκμήριο της χορήγησης δανείων προς εταιρίες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες από τα μέλη ή τους μετόχους των.

    5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.3842/23.4.2010 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου στις αποζημιώσεις απόλυσης που καταβάλλονται από 23.4.2010 και μετά (δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), με βάση τα νομοθετήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την παρακάτω κλίμακα:

    Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%)

    0 - 60.000 0%

    60.001 - 100.000 10%

    100.001 - 150.000 20%

    150.001 και άνω 30%

    6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του ν.3842/23.4.2010, η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θα γίνεται στο καθαρό ποσό (χωρίς το Φ.Π.Α.) των συναλλαγών οι οποίες υπερβαίνουν τα τριακόσια (300) ευρώ. Οι παραπάνω διατάξεις, που αφορούν το όριο των 300 ευρώ ισχύουν για συναλλαγές που γίνονται από την 1.1.2011 και μετά. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου, το όριο αυτό των 300 ευρώ, δεν υφίσταται κατά την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, όταν οι επιχειρήσεις κλπ. υπόχρεοι παρακράτησης καταβάλλουν σε τρίτους, αμοιβές για οποιουδήποτε είδους παρεχόμενη υπηρεσία με αποδείξεις δαπανών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κ.Β.Σ.

    7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου, διατηρείται η ισχύουσα απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας, αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία, ατομική επιχείρηση η μερίδιο ομόρρυθμης η ετερόρρυθμης εταιρίας , από γονέα προς τα τέκνα του η από σύζυγο σε σύζυγο, λόγω συνταξιοδότησης του μεταβιβάζοντα. Εάν όμως μεταβιβαστεί λόγω συνταξιοδότησης μερίδιο ομόρρυθμης η ετερόρρυθμης εταιρίας που διαθέτει ακίνητο στα πάγια περιουσιακά της στοιχεία, τότε η αντικειμενική αξία του ακινήτου που ισχύει κατά το έτος της αποτίμησης της επιχείρησης φορολογείται με συντελεστή 5% επί του ποσοστού του μεριδίου που μεταβιβάζεται.

    Αν μεταβιβαστεί από επαχθή αιτία ατομική επιχείρηση η μερίδιο προσωπικής εταιρίας από δικαιούχο με βαθμό συγγένειας της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 (όπως αυτός αντικαθίσταται κάθε φορά) φορολογείται πλέον η υπεραξία μεριδίου με συντελεστή 5%, και όχι η πραγματική αξία μεταβίβασης με 1,2% όπως ισχύει έως τη δημοσίευση του νόμου. Για τις ίδιες μεταβιβάσεις από δικαιούχους με βαθμό συγγένειας της Β΄ κατηγορίας του άρθρου 29 του ν.2961/2001 (όπως αυτό αντικαθίσταται κάθε φορά) φορολογείται επίσης με συντελεστή 10% επί του υπερτιμήματος και όχι με συντελεστή 2,4% επί της πραγματικής αξίας μεταβίβασης όπως ίσχυε έως την δημοσίευση του νόμου αυτού. Επομένως, οι διατάξεις αυτές ισχύουν από 23.4.2010 και μετά.

    8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν.3842/23.4.2010, καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και γενικά αθλητές για υπογραφή ή ανανέωση συμβολαίου με Π.Α.Ε. κλπ..Περαιτέρω, με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του προηγούμενου νόμου, τα ποσά αυτά φορολογούνται με βάση την ετήσια κλίμακα φόρου εισοδήματος αφού κατανεμηθούν ισομερώς στα έτη που διαρκεί το συμβόλαιο. Ο φόρος παρακρατείται με βάση την κλίμακα στο συνολικό ετήσιο καταβαλλόμενο ποσό, που ανάγεται στα έτη που διαρκεί το συμβόλαιο. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα συμβόλαια που υπογράφονται από 1ης Ιανουαρίου 2010 και μετά.

    9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του κοινοποιούμενου νόμου, ο συντελεστής φορολόγησης της υπεραξίας των ΙΧ αυτοκινήτων μειώνεται στο 25% από το 30% και ισχύει για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 23.4.2010 και μετά.

    10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς των διατάξεων ,των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998(ΦΕΚ 31Α) παρατείνονται από 1.1.2010 μέχρι την 31.12.2011.

    Τα οριζόμενα ποσά φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31Α)αυξάνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ισχύουν για τις μεταβιβάσεις αδειών κυκλοφορίας Δ.Χ αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και μετά.

    Τα οριζόμενα ποσά φόρου της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31Α) αυξάνονται κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ισχύουν για τις μεταβιβάσεις αυτοκινήτων ΔΧ που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και μετά. Για τις μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2010 μέχρι τις 23.4.2010 θα υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις έως 23.5.2010 χωρίς κυρώσεις.

    Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

    1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 10 αυξήθηκε από 25% σε 40% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στους τόκους που καταβάλλουν οι ημεδαπές επιχειρήσεις σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών.

    Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40% στους τόκους που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή για εξόφληση δανείων που συνάπτονται με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

    Τα ανωτέρω ισχύουν για τόκους που καταβάλλονται από την επόμενη της δημοσίευσης του νόμου αυτού, δηλαδή από 24.4.2010 και μετά, ανεξάρτητα από το χρόνο σύναψης του δανείου.

    2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 12, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από 23.4.2010 και μετά, καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος που έχουν χορηγηθεί κατά καιρούς με διάφορους ειδικούς ή γενικούς νόμους σε νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. Διατηρούνται σε ισχύ μόνο οι απαλλαγές των νομικών προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 103 του Κ.Φ.Ε., αυτές που προβλέπονται από τους αναπτυξιακούς νόμους ή λόγω μετασχηματισμού επιχειρήσεων. Επίσης, διατηρούνται σε ισχύ οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας καθώς και από άλλες συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τη χώρα μας (ΟΗΕ, Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης κ.λ.π). Τέλος, διατηρούνται σε ισχύ και απαλλαγές νομικών προσώπων που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια, Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, ΟΔΔΗΧ ΑΕ κλπ).

    Ως εκ τούτου, από 23.4.2010 και μετά οι τόκοι από καταθέσεις και ομολογιακά δάνεια που αποκτούν νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν περιλαμβάνονται στα νομικά πρόσωπα που διατηρούν την απαλλαγή τους υπόκεινται σε φορολογία και επομένως οι τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο 10% στους τόκους αυτούς.

    3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 καταργήθηκε η υποχρέωση του Χ.Α. να τηρεί το απόρρητο επί άυλων ανωνύμων μετοχών έναντι της εκδότριας εταιρείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 με βάση τις οποίες, όσοι παρακρατούν φόρο υποχρεούνται να χορηγούν σε αυτούς από τους οποίους έγινε παρακράτηση, βεβαίωση, στην οποία αναγράφουν το φορολογούμενο εισόδημα και το φόρο που παρακρατήθηκε.

    4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 αυξήθηκε από 20% σε 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών, καθώς και στα ποσά που καταβάλλονται στα ίδια νομικά πρόσωπα για εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και συμβουλών στην Ελλάδα.

    Ο νέος συντελεστής παρακράτησης ισχύει για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου (από 23.4.2010) και μετά.

    5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 αυξήθηκε από 20% σε 25% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι μη συμβατικών χωρών, που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών, σχεδίων και ερευνών.

    Ο αυξημένος συντελεστής ισχύει για μελέτες, σχέδια και έρευνες που αναλαμβάνονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού (από 23.4.2010) και μετά.

    6. Μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νέου νόμου, καταργήθηκε ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας (1,2% και 2,4% κατά περίπτωση), για τις μεταβιβάσεις μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α καθώς και εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε μεταξύ συγγενών Α’ ή Β’ βαθμού.

    Επομένως, για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των πιο πάνω δικαιούχων, από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή από 23.4.2010 και μετά, οφείλεται φόρος με συντελεστή 5% επί της πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α και με συντελεστή 20% επί της υπεραξίας από την πώληση εταιρικών μεριδίων αντίστοιχα.

    7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 αυξάνεται από 25% σε 35% ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στους μισθούς ή απολαβές που καταβάλλει η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σε εταίρους της.

    Ο νέος συντελεστής παρακράτησης ισχύει για μισθούς ή απολαβές που καταβάλλονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου (από 23.4.2010) και μετά.

    8. Σημειώνεται, ότι για τα μερίσματα των οποίων η διανομή εγκρίνεται μέσα στο τρέχον έτος εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου με συντελεστή 10%. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για τα μερίσματα που εισπράττονται από την αλλοδαπή εντός του έτους 2010.

    9. Τέλος, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1β του άρθρου 10 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α’ 6), επενδυτικά σχέδια δεν μπορούν να υπαχθούν από 30 Ιανουαρίου 2010 και μετά, στις διατάξεις του ν.3299/2004 και επομένως δεν μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής (σχηματισμός αφορολόγητης έκπτωσης).

    Γ. ΠΡΟΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

    Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 81 του ν.3842/23.4.2010, σε περίπτωση εμπρόθεσμης προσφυγής βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ποσοστό 25% (αντί του 10% που ίσχυε) του αμφισβητούμενου κύριου φόρου εισοδήματος, πρόσθετου φόρου, λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών καθώς και προστίμων κατά περίπτωση. Η παραπάνω αύξηση εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το οικον. έτος που αναφέρεται η προσφυγή, με την προϋπόθεση όμως να έχει ασκηθεί από την 23.4.2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τις προσφυγές που ασκούνται και κατά συνέπεια τις βεβαιώσεις που γίνονται από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά, δηλαδή από 23.4.2010 και μετά.


          Ακριβές αντίγραφο                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας               ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛ.1009 / 26.01.2010 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2010.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                        Αθήνα, 26 Ιανουάριου 2010

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ: Δ12A /147/ΕΞ 2009

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α΄                                       ΠΟΛ. 1009

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                          ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Πληροφορίες: Ε. ΠΟΛΚΑ Τηλέφωνο: 210 3375317-8 ΦΑΞ: 210 3375001   

    ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2010.


    Σχετικά με το παραπάνω θέμα και για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ1053/.1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατά το έτος 2010 ,σας γνωρίζουμε τα εξής :

    1. Η Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13530) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.

    Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

    Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ1200/28.6.2000 διαταγή μας .

    2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι 0,91% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,8663 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,9.

    3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής


    Ακριβές Αντίγραφο
    Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
    Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ 1001 13.01.2009 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται το έτος 2009.

  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                              Αθήνα,13 Ιανουάριου 2009-
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                           Αρ. Πρωτ.1002544/34/Α0012 .
ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                            ΠΟΛ.1001
Πληροφορίες: Ε Πόλκα
Τηλέφωνο: 210 3375318                                                   ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ
ΦΑΞ: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται το έτος 2009.

 

1. Για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ1053/.1.4.2003 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών κατά το έτος 2008 σας πληροφορούμε τα εξής ¨
2. Ετήσια εμπορική η επαγγελματική αμοιβή για το έτος 2009,ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα οκτακόσιων ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (12.885) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.
α) Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ1200/28.6.2000 διαταγή μας .
3 Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας για το έτος 2009 είναι ίσο με 5,09%με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,318 η κατά στρογγυλοποίηση 4,3

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της γραμματείας
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ι ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΟΛ 1005 10.01.2008 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2008.

  

                                                                              ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                                 Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2008
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                              Αριθ.Πρωτ.: 1002494/42/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                                          ΠΟΛ 1005
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ – Β΄
Ταχ. Δ/νση :Κ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ                                                                ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ Π.Δ
Πληροφορίες: Ε.ΠΟΛΚΑ, Μ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΥ
Τηλέφωνο : 210 3375317-318
ΦΑΞ : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2008.


Για την εφαρμογή της 1030366/1030/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά το έτος 2008 σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Το ποσό της ετήσιας αμοιβής, ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (11.800) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υποχρέων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ.1200/28.6.2000 διαταγή μας.
2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι ίσο με 4,18% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,429 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,4.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής.

 

Ακριβές Αντίγραφο                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματεία                 Ιωάννης Γιαννακόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Πρωτ.1033223/538/Α0012 07.03.2008 Προσδιορισμός των «Αποθεμάτων» και «Υποχρεώσεων» κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

  

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ       
                                                                                                                        Αθήνα, 7 Μαρτίου 2008    
                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.: 1033223/538/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ      
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α'
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA
Πληροφορίες : Ε.Πόλκα
Τηλέφωνο     : 210 3375317-8
ΦΑΞ              : 210 3375001

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των «Αποθεμάτων» και «Υποχρεώσεων» κατά τον υπολογισμό της καθαρής θέσης επιχείρησης με βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κατά το προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού υπεραξίας από τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης ή εταιρικών μερίδων ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας που τηρεί Β' κατηγορίας του ΚΒΣ με την ΠΟΛ 1053/2003 και την με αριθμ. πρωτ.1066328/1394/Α0012/16.7.03 διαταγή μας δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την έννοια των αποθεμάτων και των υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, ως αποθέματα προκειμένου για επιχειρήσεις εμπορίας λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 10% επί των αγορών των εμπορευσίμων αγαθών του έτους που προηγείται του έτους της μεταβίβασης. Αν η επιχείρηση έχει διενεργήσει απογραφή, τότε λαμβάνονται υπόψη τα αποθέματα της τελευταίας απογραφής πριν από τη μεταβίβαση.

Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες δεν υπολογίζεται ποσοστό 10% επί των αναλωσίμων υλικών.

Προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις υπολογίζεται ποσοστό 10% επί των εμπορευσίμων αγαθών του προηγούμενου έτους από τη μεταβίβαση.

2. Περαιτέρω, οι υποχρεώσεις υπολογίζονται τεκμαρτώς σε ποσοστό 10% επί των αγορών (εμπορευμάτων και παγίων) που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της μεταβίβασης, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2.2 του άρθρου 1 της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ1053/2003Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα από το αν διενεργούν απογραφή, και ανεξάρτητα από το ύψος των πραγματικών υποχρεώσεων, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί, λόγω της αδυναμίας εξασφάλισης ορθώς και ακριβώς στοιχείων για τις εν λόγω υποχρεώσεις από τα τηρούμενα από αυτή βιβλία και στοιχεία ΚΒΣ.

Κάθε προηγούμενη αντίθετη διαταγή μας για το θέμα αυτό καταργείται.                  Ακριβές Αντίγραφο                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                         Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
              α.α.   Στ. Καλοπήτα                                                                    

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. Πρωτ.1053635/1082/Α0012 18.07.2005 Προσδιορισμός της άϋλης αξίας κατά την πώληση επιχείρησης.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                               Αρ. Πρωτ.: 1053635/1082/Α0012
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          Με e-mail
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α’                                                                        ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΩΣ Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε.Πόλκα
Τηλέφωνο : 2103375317-318
ΦΑΞ : 2103375001

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της άϋλης αξίας κατά την πώληση επιχείρησης.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1-4-2003 Α.Υ.Ο. ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της Άϋλης αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, ή μεριδίου προσώπου της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 καθώς και των ΕΠΕ.
2. Αν οι παραπάνω επιχειρήσεις τηρούν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν τηρούν βιβλία, για τον υπολογισμό του μέσου όρου λαμβάνονται υπόψη τα από κάθε πηγή δηλωθέντα εισοδήματα των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αδιάφορα αν αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας.
3. Ειδικότερα όταν μεταβιβάζεται ολόκληρη επιχείρηση ή μερίδιο αυτής και τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση τα οποία προκύπτουν από τους οικείους ισολογισμούς.
4. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.3296/2004, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης κατά το άρθρο 13 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου νόμου δεν ελέγχονται και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, εφόσον με αυτές δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη από την άσκηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως αυτών που προκύπτουν βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων ή εκ της εφαρμογής των γενικών φορολογικών διατάξεων.
5. Περαιτέρω, προκειμένου να προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης κ.λ.π., η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και έχει υπαχθεί στη διαδικασία περαίωσης των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004, θα ληφθούν υπόψη τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη του οικ.έτους 2005, είτε αυτά προκύπτουν από τα βιβλία είτε από την αρχική ή τη συμπληρωματική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση περαίωσης των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004.
Σημειώνεται ότι τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη που προκύπτουν από τις εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις περαίωσης οικ.έτους 2004, δεν συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό αυτό.
6. Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι, κατά τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας μιας επιχείρησης που δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από το οικ.έτος 2005 και μετά λαμβάνονται υπόψη τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη είτε αυτά προκύπτουν από τα βιβλία είτε από την αρχική ή την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση περαίωσης των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004.
7. Τέλος κατά τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης κ.λ.π. η οποία τηρεί Γ’ κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. δεν τίθεται τέτοιο θέμα αφού σύμφωνα με την ΠΟΛ.1053/03 κατά τον υπολογισμό της άϋλης αξίας λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης των πέντε τελευταίων ισολογισμών και όχι τα καθαρά κέρδη.

             Ακριβές Αντίγραφο                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                      ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΕΒΑΚΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.Πρωτ.1053635 /1082/ΑΟΟ12 18.07.2005 Προσδιορισμός της άϋλης αξίας κατά την πώληση επιχείρησης.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Αθήνα, 18 Ιουλίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                                                  Αρ.Πρωτ.: 1053635 /1082/ΑΟΟ12
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της άϋλης αξίας κατά την πώληση επιχείρησης.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο. ορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της Αϋλης αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, ή μεριδίου προσώπου της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν2238/64. καθώς και των ΕΠΕ.

2. Αν οι παραπάνω επιχειρήσεις τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν τηρούν βιβλία, για τον υπολογισμό του μέσου όρου λαμβάνονται υπόψη τα από κάθε πηγή δηλωθέντα εισοδήματα των οικείων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αδιάφορα αν αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας.

3. Ειδικότερα όταν μεταβιβάζεται ολόκληρη επιχείρηση ή μερίδιο αυτής και τηρούνται βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση τα οποία προκύπτουν από τους οικείους ισολογισμούς.

4. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν 3296/2004, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υπάγονται στη διαδικασία περαίωσης κατά το άρθρο 13 σύμφωνα με το άρθρο 14 του ίδιου νόμου δεν ελέγχονται και θεωρούνται περαιωθείσες ως ειλικρινείς, εφόσον με αυτές δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη από την άσκηση της εκμετάλλευσης της επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου αυτού, ανεξαρτήτως αυτών που προκύπτουν βάσει των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων ή εκ της εφαρμογής των γενικών φορολογικών διατάξεων.

5. Περαιτέρω, προκειμένου να προσδιορισθεί η φορολογητέα αξία, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης κ.λ.π., η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., και έχει υπαχθεί στη διαδικασία περαίωσης των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004 , θα ληφθούν υπόψη τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη του οικ. έτους 2005, είτε αυτά προκύπτουν από τα βιβλία είτε από την αρχική ή τη συμπληρωματική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση περαίωσης των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004

Σημειώνεται ότι τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη που προκύπτουν από τις εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις περαίωσης οικ. έτους 2004, δεν συνυπολογίζονται στον προσδιορισμό αυτό.

6. Από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι, κατά τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας μιας επιχείρησης που δεν τηρεί ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από το οικ. έτος 2005 και μετά λαμβάνονται υπόψη τα μεγαλύτερα δηλωθέντα κέρδη είτε αυτά προκύπτουν από τα βιβλία είτε από την αρχική ή την εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη συμπληρωματική δήλωση περαίωσης των άρθρων 13-17 του ν.3296/2004.

7. Τέλος κατά τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης κ.λ.π. η οποία τηρεί Γ' κατηγορίας βιβλία του Κ.Β.Σ. δεν τίθεται τέτοιο θέμα αφού σύμφωνα με την ΠΟΛ.1053/03 κατά τον υπολογισμό της άϋλης αξίας λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης των πέντε τελευταίων ισολογισμών και όχι τα καθαρά κέρδη.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΕΒΑΚΟΣ

ΠΟΛ 1127 25.11.2003 Συμπλήρωση-τροποποίηση της 1031583/253/ΠΟΛ.1055/ Α΄0013/01-04-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.477Β΄/21-04-2003) «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής».

  

                                                                         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                          Αρ.Πρωτ:1106181/704/Α΄0013
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                      ΠΟΛ.: 1127
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13η)
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25              ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3253767
FΑΧ : 2103236438
Email: kefalaio-a1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση-τροποποίηση της 1031583/253/ΠΟΛ.1055/ Α΄0013/01-04-2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.477Β΄/21-04-2003) «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής».

        

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266τ.Α΄/22-11-2001) όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 τ.Α΄/24-12-2002).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9,10,12 παρ.2 και 3 και 13 του ν.2961/2001.
3. Την 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α΄0013/01-04-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.477 Β΄/21-04-2003) «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής».
4. Την 1065956/863/Α΄0006/15-7-2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 985 τ.Β΄) με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 της ενότητας ΙΙ της 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α΄0013/01-04-2003 απόφασης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Στις υποθέσεις αυτές, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, πριν την διενέργεια του ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να υποβάλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του, για την υπαγωγή του ή μη στην παρούσα ρύθμιση».
2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιχείρησης, που εκμεταλλεύεται επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο ή λεωφορείο δημόσιας χρήσης, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην απόφαση 1031583/253/ΠΟΛ.1055/Α΄0013/01-04-2003.
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει σε υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη υποβολής φόρου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
            ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

      Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ. πρωτ. :1070691/499/Α’0013 28.07.2003 Αποστολή εντύπων σχετικών με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1055/2003.

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070691-499
ΕΤΟΣ: 2003                                                                                       Αθήνα, 28 Ιουλίου 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:                                                            Αριθμ. πρωτ. :1070691/499/Α’0013
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13)
ΤΜΗΜΑ Α’
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
«Αποστολή εντύπων σχετικών με την εφαρμογή της ΠΟΛ.1055/2003».
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Σε συνέχεια του με αριθμ. 1068130/449/Α’0013/18-07-2003 «Οδηγίες για την εφαρμογή τηςαπόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1031583/253/Α’0013/01-04-02003 ΠΟΛ.1055/01-04-2003», σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα εντύπων που θα χρησιμοποιείτε γιατον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριομετοχών και λοιπών κινητών αξιών, εταιρικών μεριδίων, μερίδων κλπ., αιτία κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΡΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ


Συνημμένα :

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ. πρωτ. : 1068130/449/Α0013 18.07.2003 Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1031583/253/Α0013/1-4-2003 ΠΟΛ.1055.

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1068130-449
ΕΤΟΣ: 2003                                                                         Αθήνα, 18 Ιουλίου 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:                                              Αριθμ. πρωτ. : 1068130/449/Α0013
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
«Οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1031583/253/Α0013/1-4-2003 ΠΟΛ.1055».-

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Α. 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (ν. 2961/2001), φόρος επιβάλλεται σε κάθε είδους περιουσία που αποκτάται από κάποια από αυτές τις αιτίες και η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Ως ευρισκόμενη στην Ελλάδα κινητή περιουσία θεωρείται – μεταξύ άλλων – η επωνυμία, ο τίτλος και η φήμη επιχείρησης ή επαγγέλματος που ασκούνται στην Ελλάδα, τα εμπορικά σήματα, οι μετοχές, οι ιδρυτικοί τίτλοι και τα εταιρικά μερίδια.
Επιχείρηση είναι η οικονομική μονάδα, η οποία, μέσα από τη συναλλακτική της δραστηριότητα, με την κατάλληλη διάρθρωση των παραγωγικών της συντελεστών (κεφάλαιο, εργασία κ.λπ.) αποσκοπεί σε εμπορικές πράξεις, δηλαδή στην άσκηση εμπορικής κερδοσκοπίας, για λογαριασμό των φορέων της.
Αντικείμενο επομένως του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών είναι μεταξύ των άλλων, ολόκληρη επιχείρηση, ως οικονομική μονάδα, με τα υλικά και άυλα περιουσιακά της στοιχεία, κλάδος αυτής ή ποσοστά συμμετοχής, εταιρικά μερίδια, μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι κλπ.
Ο υπολογισμός του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι συνάρτηση του είδους των μεταβιβαζόμενων αυτών στοιχείων (επιχείρηση, μετοχές εισηγμένες ή μη στο χρηματιστήριο κ.λπ.), του χρόνου απόκτησης αυτών και της συγγενικής σχέσης δικαιοδόχου (κληρονόμου – δωρεοδόχου) και δικαιοπάροχου (κληρονομουμένου – δωρητή).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2961/2001, όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του πρόσφατου φορολογικού νόμου 3091/2002, και ισχύουν για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 1η Ιανουαρίου 2003 και μεταγενέστερα (καθώς και στις υποθέσεις στις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση υποβάλλεται μετά την πάροδο τριετίας από το χρόνο γένεσης φορολογικής υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν.2961/2001): · όταν μεταβιβάζονται εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές σε συγγενείς που υπάγονται στην Α’ και Β’ κατηγορία (π.χ. σε σύζυγο, γονείς, αδέλφια, θείους κ.λπ.), ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αυτοτελώς με σταθερό συντελεστή 0,6% και 1,2 % αντίστοιχα (χωρίς εφαρμογή των περί συνυπολογισμού διατάξεων). · όταν μεταβιβάζονται μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές καθώς και ολόκληρη επιχείρηση ή ποσοστό αυτής ή μερίδες ή μερίδια κ.λπ. σε συγγενείς που υπάγονται στην Α’ και Β’ κατηγορία (π.χ. σε σύζυγο, γονείς, αδέλφια, θείους κ.λπ.), ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αυτοτελώς με σταθερό συντελεστή 1,2% και 2,4 % αντίστοιχα (χωρίς εφαρμογή των περί συνυπολογισμού διατάξεων).
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι πιο πάνω συντελεστές (1,2 και 2,4%) εφαρμόζονται μόνο όταν μεταβιβάζονται τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία (ολόκληρη επιχείρηση ή ποσοστά αυτής ή μερίδες ή μερίδια) και όχι τα κατ’ ιδίαν περιουσιακά στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) της επιχείρησης, για τα οποία εφαρμόζονται οι συντελεστές της οικείας φορολογικής κλίμακας του άρθρου 29 του ν.2961/2001 (ή οι συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, όταν πρόκειται για πώληση των ακινήτων της επιχείρησης). · όταν τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία (μετοχές εισηγμένες ή μη, ολόκληρη επιχείρηση ή ποσοστά αυτής ή μερίδες ή μερίδια) μεταβιβάζονται σε λοιπούς συγγενείς ή εξωτικούς (δηλαδή μη συγγενείς), που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία, ο υπολογισμός του φόρου γίνεται με βάση τη φορολογική κλίμακα της Γ’ κατηγορίας και με εφαρμογή των διατάξεων περί συνυπολογισμού.
Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω, είτε δηλαδή κατά την αυτοτελή φορολόγηση είτε κατά την υπαγωγή των δικαιούχων σε μια από τις αντίστοιχες φορολογικές κλίμακες, συμβεβαιώνεται με το φόρο που προκύπτει για τυχόν άλλα μεταβιβαζόμενα αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής στοιχεία και καταβάλλεται κατά τις διατάξεις του ν.2961/2001.
(Για τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού συγγένειας προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων).
2. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.3091/2002 δόθηκε η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των μεταβιβαζόμενων αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών καθώς και ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και ποσοστών συμμετοχής σε αυτές, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που επιδρούν στον υπολογισμό αυτό. Σε εκτέλεση της πιο πάνω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε η 1031583/253/Α0013/01-04- 2003 ΠΟΛ.1055 (ΦΕΚ.477 τ.Β’/21-4-2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία πλέον καθιερώνεται και στη φορολογία κληρονομιών ,δωρεών και γονικών παροχών (όπως ίσχυε και στη φορολογία εισοδήματος κατά τη μεταβίβαση με αντάλλαγμα των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων) νέος – αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας αυτών.
Η παραπάνω απόφαση εφαρμόζεται σε μεταβίβαση, κατά περίπτωση, α) ατομικής επιχείρησης, β) εταιρικών μερίδων και ποσοστών συμμετοχής σε Ο.Ε., Ε.Ε., αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή μη, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα με οποιαδήποτε δραστηριότητα, γ) εταιρικών μερίδων Ε.Π.Ε. και δ) μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Η αξία που προκύπτει με βάση την πιο πάνω απόφαση είναι υποχρεωτική τόσο για το φορολογούμενο όσο και για τη Δ.Ο.Υ. και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, όπως προβλέπονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 της ενότητας Β του άρθρου 10 του ν.2961/2001 (π.χ. δυνατότητα αμφισβήτησης της αντικειμενικής αξίας με την άσκηση προσφυγής μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από την υποβολή της οικείας δήλωσης, ή δυνατότητα διόρθωσης της αξίας ή των στοιχείων που προσδιορίζουν αυτή, χωρίς την επιβολή προσθέτου φόρου, μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή της οικείας δήλωσης).
Αυτό σημαίνει ότι κατά την υποβολή των δηλώσεων φόρου (κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής) η αξία που προκύπτει από την εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης θα αναγραφεί στη στήλη όπου αναγράφεται η αντικειμενική αξία και θα συνυποβληθούν και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται ο προσδιορισμός της αξίας αυτής (π.χ. τελευταίοι ισολογισμοί κ.λπ.). Προκειμένου να καταστεί ευχερής η διενέργεια του οικείου φορολογικού ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ., θα προσκομισθεί κατά τις γενικές διατάξεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί από αυτήν απαραίτητο.
3. Ο νέος τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων μη
εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών και επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής ισχύει από την
24η Δεκεμβρίου 2002, δηλαδή εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών,
δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την
ημερομηνία αυτή και μεταγενέστερα. Επίσης εφαρμόζεται και κατά τον προσδιορισμό της
φορολογητέας αξίας των περιουσιακών αυτών στοιχείων, για τα οποία δεν είχε εκδοθεί η οικεία
πράξη προσδιορισμού του φόρου μέχρι την ημερομηνία αυτή, καθώς και σε κάθε περίπτωση που
η δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία
υποβάλλεται μετά την 24η Δεκεμβρίου 2002.
Στην περίπτωση κατά την οποία υποβλήθηκε η οικεία φορολογική δήλωση μετά την 24η
Δεκεμβρίου 2002 χωρίς εφαρμογή της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης, παρέχεται η
ευχέρεια στους φορολογουμένους να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση μέσα σε
προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή
3
μέχρι και την 21η Οκτωβρίου 2003) και να δηλώσουν την αξία που προκύπτει με βάση την
απόφαση αυτή, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου.
Β. Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με την εφαρμογή της πιο
πάνω υπουργικής απόφασης και για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της, σας διευκρινίζουμε
τα ακόλουθα:
⇒ Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας επιχείρησης που τηρεί βιβλία Α’ ή Β’ ή Γ’
Κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή που δεν τηρεί βιβλία
1. Με το νέο τρόπο υπολογισμού, η φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων
επιχειρήσεων, μεριδίων ή μερίδων κ.λπ. προσδιορίζεται ως εξής :
Προκειμένου για ολόκληρη επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Α’ ή
Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή που δεν τηρεί βιβλία, φορολογητέα αξία είναι το άθροισμα των
ιδανικών κεφαλαίων και της καθαρής θέσης της επιχείρησης (δηλαδή της διαφοράς της αξίας
των παγίων μεταξύ του χρόνου απόκτησης και του χρόνου μεταβίβασης και της αξίας των
εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, μειωμένων κατά την αξία των στοιχείων του
παθητικού, δηλαδή των υποχρεώσεων της επιχείρησης).
Προκειμένου για ολόκληρη επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής που τηρεί βιβλία Γ’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ., φορολογητέα αξία είναι το άθροισμα των ιδανικών κεφαλαίων και της
καθαρής θέσης της επιχείρησης (δηλαδή της διαφοράς της αξίας των παγίων μεταξύ του χρόνου
απόκτησης και του χρόνου μεταβίβασης και των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης).
Για τον προσδιορισμό της αξίας εταιρικών μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και
μεριδίων των πιο πάνω επιχειρήσεων, η αξία ολόκληρης της επιχείρησης, όπως προσδιορίζεται
κατά τα πιο πάνω, πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό συμμετοχής που μεταβιβάζεται (π.χ.
ομόρρυθμος εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 25% στην Ο.Ε. δωρίζει το μερίδιό του: θα
υπολογισθεί η αξία ολόκληρης της Ο.Ε. και θα η αξία αυτής πολλαπλασιασθεί επί 25%).
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι:
∨ προκειμένου για ατομική επιχείρηση, κατά τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας
αυτής δεν συνυπολογίζεται η αξία των ακινήτων και της ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων, έστω και αν αυτά είναι ενταγμένα στην οικονομική εκμετάλλευσή της,
δεδομένου ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ανήκουν και αποτελούν περιουσιακό
στοιχείο του φυσικού προσώπου (επιχειρηματία) και δεν συμμεταβιβάζονται με την
επιχείρηση.
∨ Αν η λειτουργία της επιχείρησης διακόπτεται μετά τη μεταβίβαση αυτής, κατά τον
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας δεν λαμβάνονται υπόψη τα ιδανικά κεφάλαια
αυτής.
Ειδικότερα, για τον υπολογισμό των παγίων και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού
διευκρινίζονται τα ακόλουθα :
α) Ακίνητα
Στην αξία των ιδανικών κεφαλαίων θα προστεθεί η υφισταμένη θετική διαφορά μεταξύ της
αξίας των ακινήτων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2961/2001 (δηλαδή η
αγοραία ή αντικειμενική αξία κατά περίπτωση, ανάλογα αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου
ισχύει ή δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας του), και της αξίας κτήσης των
ακινήτων, με τις όποιες αναπροσαρμογές, όπως προκύπτει από τις εγγραφές στα βιβλία της
επιχείρησης.
β) Αποθέματα
Προκειμένου για επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής, λαμβάνεται υπόψη ποσοστό 10%
επί των αγορών των εμπορευσίμων αγαθών του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Αν η
επιχείρηση έχει διενεργήσει απογραφή, τότε λαμβάνονται υπόψη τα αποθέματα της τελευταίας
πριν από τη μεταβίβαση απογραφής.
Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες, δεν υπολογίζεται
ποσοστό 10% επί των αναλώσιμων υλικών.
Προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις, υπολογίζεται ποσοστό 10% επί των εμπορευσίμων
αγαθών του προηγούμενου από τη μεταβίβαση έτους.
γ) Απαιτήσεις
Προκειμένου για επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών, που διενεργούν χονδρικές
και λιανικές ή αποκλειστικά χονδρικές πωλήσεις, λαμβάνεται ποσοστό 10% μόνο επί των
χονδρικών πωλήσεων, που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά το έτος που προηγείται της
μεταβίβασης (δηλαδή επί λιανικών πωλήσεων δεν υπολογίζονται απαιτήσεις).
Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες, δεν υπολογίζονται
απαιτήσεις.
Προκειμένου για μικτές επιχειρήσεις (παροχή υπηρεσιών και εμπορία ή παραγωγή
αγαθών) το ποσοστό 10% υπολογίζεται μόνον επί των χονδρικών πωλήσεων του έτους που
προηγείται της μεταβίβασης.
δ) Μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα
Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός της επιχείρησης
(μηχανήματα, εργαλεία, τεχνικές εγκαταστάσεις κλπ.) μόνιμα εγκατεστημένος ή κινητός, ο οποίος
χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων ή την εκτέλεση των εργασιών.
Η τυχόν υφιστάμενη θετική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας αξίας
αυτών κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης θα προστεθεί στην αξία των ιδανικών
κεφαλαίων.
Για τον προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9
του ν.2961/2001, δηλαδή πρέπει να εξετάζεται το είδος των μηχανημάτων, η κατάσταση στην
οποία βρίσκονται κατά το χρόνο μεταβίβασης, ο προσδοκώμενος χρόνος παραγωγικής λειτουργίας
μέχρι την αχρήστευσή τους, η τεχνολογική πρόοδος που επήλθε, οι νομισματικές συνθήκες που
επικρατούσαν μέχρι το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και οι τιμές αντικατάστασής
τους με καινούργια και να συγκρίνονται με άλλα ομοειδή μηχανήματα.
ε) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η αξία όλων των επίπλων, σκευών και ιματισμού της
επιχείρησης (έπιπλα, μηχανές γραφείου, Η.Υ. και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, επιστημονικά
όργανα, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών κλπ.
Η τυχόν υφιστάμενη θετική διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας αξίας
αυτών κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης θα προστεθεί στην αξία των ιδανικών
κεφαλαίων.
Για τον προσδιορισμό της τρέχουσας αξίας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9
του ν.2961/2001.
στ) Μεταφορικά μέσα
Στην αξία των ιδανικών κεφαλαίων θα προστεθεί και η τυχόν υφιστάμενη θετική
διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της τρέχουσας αξίας των μεταφορικών μέσων της
επιχείρησης κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για τον προσδιορισμό της
οποίας εφαρμόζονται, κατά τα πιο πάνω, οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2961/2001, δηλαδή
συνεκτιμώνται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αξία αυτών.
ζ) Ιδανικά κεφάλαια
Σε ό,τι σχετικό με τον υπολογισμό των ιδανικών κεφαλαίων ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις
της φορολογίας εισοδήματος.
Για τη διευκόλυνσή σας, σας αποστέλλουμε πίνακες της Τράπεζας της Ελλάδος α) με το
επιτόκιο εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου και β) με το νόμιμο τόκο για όλες τις παλιές
χρήσεις.
⇒ Μεταβίβαση μεριδίων Ε.Π.Ε.
Κατά τη μεταβίβαση με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή μεριδίων Ε.Π.Ε., για τον
προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ολόκληρης της Ε.Π.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα όσα
αναφέρθηκαν προηγούμενα για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. με τη
διαφοροποίηση, ότι από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης δεν
αφαιρείται εμπορική αμοιβή.
Η αξία που προκύπτει με τον τρόπο αυτό, διαιρούμενη δια του αριθμού των υφισταμένων
κατά το χρόνο μεταβίβασης μεριδίων, αντιπροσωπεύει την αξία κάθε μεριδίου, η οποία
πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μεριδίων, αποτελεί τη
φορολογητέα αξία των τελευταίων.
⇒ Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών
Κατά τη μεταβίβαση αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής μετοχών μη εισηγμένων
στο χρηματιστήριο, ως φορολογητέα αξία λαμβάνουμε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (που
υπάρχουν την ημέρα την προηγούμενη εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική
υποχρέωση), τα οποία προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε
τελευταίων πριν από την μεταβίβαση διαχειριστικών περιόδων. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει
προσθέτουμε την υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας όλων των παγίων της εταιρείας, όπως
αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τα άρθρα
9 και 10 του ν. 2961/2001 και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών (μετά τις τυχόν
αναπροσαρμογές), αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.
Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαιρείται δια του αριθμού των
υφισταμένων κατά το χρόνο μεταβίβασης (αιτία κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής)
μετοχών. Τα πηλίκο της διαίρεσης αντιπροσωπεύει τη φορολογητέα αξία κάθε μετοχής και,
πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των μεταβιβαζόμενων μετοχών, θα υπαχθεί στον κατά
περίπτωση φόρο.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η μεταβίβαση των μετοχών λαμβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια της πρώτης χρήσης της ανώνυμης εταιρείας και κατά συνέπεια δεν υφίσταται
ισολογισμός, ως «ίδια κεφάλαια» θα λαμβάνονται τα υφιστάμενα κατά την προηγούμενη της
μεταβίβασης ημέρα και τα οποία πρέπει να προκύπτουν από το ισοζύγιο των λογαριασμών του
Γενικού Καθολικού της ημέρας αυτής. Το αυτό ισχύει και όταν οι μετοχές μεταβιβάζονται μετά τη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου αλλά πριν από τη δημοσίευση του ισολογισμού. Στην περίπτωση
όμως αυτή, παρά το γεγονός ότι ο ισολογισμός που έχει συνταχθεί δεν είναι επίσημος, αυτός θα
λαμβάνεται υπόψη, εφόσον έχει ελεγχθεί από ορκωτό λογιστή και τέλος, έχει εκδοθεί το σχετικό
ΤΑΠΕΤ.
Διευκρινίζεται ότι ως ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης λαμβάνονται αυτά των
δημοσιευθέντων πέντε (5) τελευταίων ισολογισμών, ανεξάρτητα αν οι χρήσεις αυτές έχουν
περαιωθεί με τακτικό έλεγχο, από τον οποίο προέκυψαν διαφορές φορολογικού ελέγχου.
Τα αναφερόμενα πιο πάνω για τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο ή
εταιρικών μεριδίων εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, έχουν εφαρμογή και όταν η εταιρεία
βρίσκεται σε αδράνεια.
Γ. Για την καλύτερη κατανόηση όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω, σας παραθέτουμε
παραδείγματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορική αμοιβή ανέρχεται σε 9.300 ευρώ και το
επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας είναι 2,69%.
Παράδειγμα 1ο (Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με 7 χρόνια λειτουργίας)
Ατομική επιχείρηση εμπορίας αγαθών με λιανικές πωλήσεις τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας,
λειτουργεί επτά (7) έτη σε ιδιόκτητο κατάστημα, ενώ η αξία του λοιπού πάγιου εξοπλισμού της
ανέρχεται την 31-12-2002 σε 2.500 ευρώ, όπως προκύπτει από τις καταχωρίσεις στα βιβλία της. Η
επιχείρηση αυτή μεταβιβάζεται στις 27-04-2003 αιτία κληρονομιάς και έχει καθαρά κέρδη στις πέντε
(5) προηγούμενες χρήσεις, ως κατωτέρω :

Α. Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας
Ι. Ιδανικά κεφάλαια

Καθαρά κέρδη χρήσεων 2002 40.000,00
2001 30.000,00
2000 28.000,00
1999 22.000,00
1998 18.000,00
Μέσος όρος αυτών 138.000,00 : 5 = 27.600,00
Μείον
α. Εμπορική αμοιβή 9.300,00
β. Τόκοι ιδίων κεφαλαίων
(5.000 Χ 2,69%) = 134,50 = 9.434,50
Υπόλοιπο 18.165,50
Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας
18.165,50 Χ 4,6 83.561,30
Πλέον προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας
83.561,50 : 5 = 16.712,30
Σύνολο ιδανικών κεφαλαίων 100.273,60

ΙΙ. Προσδιορισμός αξίας παγίων
Έστω ότι μετά τον έλεγχο, που θα πραγματοποιηθεί, η αξία των παγίων στοιχείων (ακινήτων,
μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ.) ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 ευρώ. Η
υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης αυτών και της αξίας των κατά το χρόνο θανάτου (27-
04-02003), ήτοι 4.500,00 – 2.500,00 = 2.000,00 ευρώ, θα προστεθεί στην αξία των ιδανικών
κεφαλαίων.
Ήτοι ιδανικά κεφάλαια 100.273,60
Συν διαφορά αξίας παγίων 2.000,00
102.273,60
Επειδή η επιχείρηση διενεργεί μόνο λιανικές πωλήσεις, δεν υπάρχουν απαιτήσεις, ενώ το
απόθεμα εμπορευσίμων με τις υποχρεώσεις αλληλοσυμψηφίζονται.
ΙΙΙ. Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας
Ιδανικά κεφάλαια + λοιπά στοιχεία ενεργητικού + διαφορά αξίας παγίων
100.273,60 + 2.000,00 = 102.273,60
Οφειλόμενος φόρος εάν η επιχείρηση κληρονομηθεί από συγγενή Α’ κατηγορίας
102.273,60 Χ 1,2% = 1,227,28 ευρώ
Οφειλόμενος φόρος εάν η επιχείρηση κληρονομηθεί από συγγενή Β’ κατηγορίας
102.273,60 Χ 2,4% = 2.454,56 ευρώ
Για οποιονδήποτε άλλο κληρονόμο η φορολογητέα αξία θα υπαχθεί στην ανάλογη – βάσει
του βαθμού συγγενείας – Γ’ κλίμακα, για τον υπολογισμό του φόρου.
Παράδειγμα 2ο (Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με 3 χρόνια λειτουργίας)
Αν υποθέσουμε ότι η ίδια επιχείρηση λειτουργεί επί τρία (3) έτη πριν από το χρόνο γένεσης
της φορολογικής υποχρέωσης (χρόνος θανάτου) δηλαδή 27-04-2003 και έχει καθαρά κέρδη όπως
πιο κάτω.
Α. Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας
Ι. Ιδανικά κεφάλαια

Καθαρά κέρδη χρήσεων 2002 10.000,00
2001 10.000,00
2000 8.000,00
Μέσος όρος αυτών 28.000,00 : 3 = 9.333,33
Μείον : α) Εμπορική αμοιβή 9.300,00
β) Τόκοι ιδίων κεφαλαίων
5.000,00 Χ 2,69% 134,50
9.434,50
- 101,20
Ιδανικά κεφάλαια Μηδέν(0)
Άρα σε φόρο θα υπαχθεί η αξία των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού (πάγια αποθέματα
κλπ.)
Οφειλόμενος φόρος μεταβίβασης για συγγενείς Α’ βαθμού 2.000,00 Χ 1,2 %= 24 ευρώ
Παράδειγμα 3ο (Μεταβίβαση μεριδίου σε Ο.Ε. με 7 χρόνια λειτουργίας)
Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την εμπορία αγαθών τηρεί βιβλία Γ’
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και μετέχουν σ’ αυτή 3 εταίροι με ποσοστά 40%, 40% και 20% αντίστοιχα. Η
εταιρεία λειτουργεί επί 7 έτη σε ιδιόκτητο κατάστημα, η αξία του οποίου, όπως αυτή εμφανίζεται
στα τηρούμενα βιβλία της είναι 100.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 150.000
ευρώ. Η λογιστική καθαρά θέση της επιχείρησης που εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31-12-2002
είναι 40.000 ευρώ (40 μερίδια, 1.000 ευρώ έκαστο). Στις 25-5-2003 ο εταίρος Γ μεταβιβάζει αιτία
δωρεάς το μερίδιό του στον ανεψιό του Δ. :
Α. Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας
Ι. Ιδανικά κεφάλαια

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης
χρήσεων 2002 70.000,00
2001 40.000,00
2000 30.000,00
1999 25.000,00
1998 20.000,00
Μέσος όρος αυτών 185.000,00 : 5 = 37.000,00
Μείον
α. Εμπορική αμοιβή 9.300,00 Χ 2 = 18.600
β. Τόκοι ιδίων κεφαλαίων
(40.000 Χ 2,69%) = 1.076 = 19.676,60
Υπόλοιπο 17.323,40
Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας
17.323,40 Χ 4,6 79.687,60
Πλέον προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας
79.687,60 : 5 = 15.937,50
Σύνολο ιδανικών κεφαλαίων 95.625,10
ΙΙ. Καθαρή θέση
Ισολογισμός της 31-12-2002 40.000,00
ΙΙ. Διαφορά αξίας παγίων
Όπως προκύπτει από τα βιβλία 50.000,00
Σύνολο φορολογητέας αξίας
(95.625,10 + 40.000,00 + 50.000,00) 185.625,10
Αξία μεταβιβαζόμενου μεριδίου
185.625,10 Χ 20% = 37.125,02
Οφειλόμενος φόρος
37.125,02 Χ 2,4% = 891,00 ευρώ, επειδή ο Δ’ είναι γ’ βαθμού συγγενής με τον Γ και
υπάγεται στη Β’ κατηγορία.
Παράδειγμα 4ο (Μεταβίβαση μεριδίων Ε.Π.Ε.)
Αν υποθέσουμε ότι η πιο πάνω επιχείρηση είχε τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. θα προέκυπταν
τα παρακάτω:
Ι. Ιδανικά κεφάλαια
Μέσος όρος ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης 37.000
Μείον
Τόκοι ιδίων κεφαλαίων 1.076
Υπόλοιπο 35.924
Αναπροσαρμογή με την εφαρμογή της ράντας
35.924 Χ 4,6 165.250
Πλέον προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας
165.250: 5 = 33.050
Σύνολο ιδανικών κεφαλαίων 198.300
ΙΙ. Ίδια κεφάλαια
Ισολογισμός της 31-12-2002 40.000
ΙΙ. Διαφορά αξίας παγίων
Όπως προκύπτει από τα βιβλία 50.000
Σύνολο φορολογητέας αξίας 288.300
Αξία κάθε μεριδίου
288.300 : 40 = 7.207,5
αξία μεταβιβαζόμενων μεριδίων 7.207,5 Χ 8 = 57.660
Οφειλόμενος φόρος
57.660Χ 2,4% = 1.383,84 ευρώ, επειδή ο Δ’ είναι γ’ βαθμού συγγενής με τον Γ και
υπάγεται στη Β’ κατηγορία.
Παράδειγμα 5ο (Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο)
Ανώνυμη εταιρεία με μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές, η οποία ιδρύθηκε το έτος
1985, έχει στην κυριότητά της ένα ακίνητο, το οποίο εμφανίζεται στα βιβλία της με αξία κτήσης
100.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 150.000 ευρώ.
Στις 28-4-2003 ένα; Από τους μετόχους της εταιρείας αυτής μεταβιβάζει με γονική παροχή
στο γιο του 540 μετοχές της εταιρείας αυτής. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως εμφανίζονται
στον τελευταίο επίσημο ισολογισμό, ανέρχονται σε 270.000 ευρώ (2.700 μετοχές ονομαστικής
αξίας 100 ευρώ η καθεμιά). Μέχρι το χρόνο μεταβίβασης δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία
μεταβολή στα ίδια κεφάλαια.
Δεδομένα τελευταίων ισολογισμών
Ισολογισμοί
Ολικά
αποτελέσματα
εκμετάλλευσης
Ίδια κεφάλαια
31-12-2002 410.000 270.000
31-12-2001 380.000 200.000
31-12-2000 300.000 180.000
31-12-1999 250.000 180.000
31-12-1998 150.000 120.000
Άθροισμα 1.490.000 950.000
Μέσος όρος 298.000 190.000
Με βάση τα δεδομένα αυτά, η πραγματική αξία κάθε μετοχής εξευρίσκεται ως εξής:
298.000
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων _______ = 1,5684
190.000
Φορολογητέα αξία κάθε μετοχής:
Ίδια κεφάλαια μετά την αναπροσαρμογή + Διαφορά αξίας παγίων
____________________________________________________ =
Αριθμός υφισταμένων μετοχών
270.000+(270.000Χ1,5684)+50.000
_____________________________ = 743.468 = 275,36
2.700
Φορολογητέα αξία = 540 Χ 275,36 = 14.869,4 ευρώ
Οφειλόμενος φόρος για συγγενή Α’ κατηγορίας
14.869,4 Χ 1,2% = 1.784,33 ευρώ
Οφειλόμενος φόρος για συγγενή Β’ κατηγορίας
14.869,4 Χ 2,4% = 3.568,66 ευρώ
Για οποιονδήποτε άλλο κληρονόμο η φορολογητέα αξία θα υπαχθεί στην ανάλογη – βάσει
του βαθμού συγγενείας – Γ’ κλίμακα, για τον υπολογισμό του φόρου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1068130-449 18.07.2003

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1066328/1394/Α0012 16.07.2003 Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

  

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1066328-1394
ΕΤΟΣ: 2003                                                                                               Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:                                                                    Αρ. Πρωτ.: 1066328/1394/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’-Β’

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ
1. Η επιχείρηση, ως οικονομική οντότητα, είναι ένα σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που αντιστοιχούν στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της. Έτσι, κατά την πώληση μιας επιχείρησης, τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία αυτής πρέπει να αποτιμηθούν, για να βρεθεί η ελάχιστη αξία μεταβίβασής της. Η πώληση μιας επιχείρησης συντελείται με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας επί των περιουσιακών στοιχείων της, που στις προσωπικές εταιρίες και Ε.Π.Ε. είναι τα εταιρικά μερίδια ή μερίδες, στις ανώνυμες εταιρίες είναι οι μετοχές και στις δε ατομικές επιχειρήσεις, που είναι η πιο απλή μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, ολόκληρη η επιχείρηση, η οποία συνήθως είναι ένα μέρος από την ατομική περιουσία του φυσικού προσώπου.
2. Με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1-4-2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, α) ορίζεται νέος τρόπος προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού υπεραξίας και της κατώτατης πραγματικής αξίας, προκειμένου για τον υπολογισμό του φόρου από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία, σε τρίτους, ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. και β)καθορίζεται για πρώτη φορά ο τρόπος προσδιορισμού της κατώτατης πραγματικής αξίας (της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν.3091/24-12-2002) προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία (πώληση) σε δικαιούχο συγγενή της Α’ ή Β’ κατηγορίας του άρθρου 29 του ν.2961/2001.
Η παραπάνω απόφαση εφαρμόζεται σε μεταβίβαση, κατά περίπτωση, i)ατομικής επιχείρησης, ii)εταιρικών μερίδων και ποσοστών συμμετοχής σε υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε.,αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, αφανείς ή συμμετοχικές εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα καθώς και κοινοπραξίες του Κ.Β.Σ. οι οποίες ασχολούνται με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, εκτός από αυτή της εκτέλεσης δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, ανεξάρτητα αν αυτά αποτελούν έργα πολιτικού μηχανικού, λιμενικά, οδοποιίας, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά κτλ.), iii)εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. και iv)μετοχών ημεδαπών Α.Ε. μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1066328/1394/Α0012 16.07.2003

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρ.:1052699/1082/Α0012 30.05.2003 Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1052699-1082
ΕΤΟΣ: 2003                                                                                    Αθήνα,30 Μαΐου 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:                                                         Αρ. Πρ.:1052699/1082/Α0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α’


ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Διευκρινίσεις για την επιβολή φόρου υπεραξίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, μετά την αντικατάστασή τους με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν.3091/2002, για τις ακόλουθες περιπτώσεις διευκρινίζονται τα παρακάτω:
1. Πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων αποτελεί κατ’ αρχήν η μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης με τα άϋλα στοιχεία αυτής ή εταιρικής μερίδας ή μεριδίου που γίνεται με αντάλλαγμα, γιατί μόνο στις μεταβιβάσεις αυτού του είδους, από επαχθή αιτία, είναι δυνατό να προκύψει περιουσιακή επαύξηση - κέρδος ή ωφέλεια για το μεταβιβάζοντα.
2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εξ (6) μηνών.
Ειδικότερα όμως για την επιβολή του φόρου υπεραξίας διευκρινίζονται:
α) Όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί εταιρία στην οποία μετέχει και ο φορέας της ατομικής επιχείρησης, από το συνολικό ποσό της υπεραξίας που προκύπτει με βάση τα δεδομένα της ατομικής επιχείρησης δε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε.
β) Σε περίπτωση λύσης εταιρίας και άσκησης στον ίδιο χώρο ατομικής επιχείρησης από μέλος αυτής δεν υπολογίζεται υπεραξία μόνο για το ποσοστό της συμμετοχής του μέλους αυτού στη λυθείσα εταιρία.
γ) Δεν τίθεται θέμα εφαρμογής υπεραξίας στην περίπτωση διακοπής ατομικής επιχείρησης και ίδρυσης στη θέση αυτής μονοπρόσωπης ΕΠΕ από το ίδιο πρόσωπο.
δ) Κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας δεν οφείλεται φόρος δωρεάς για τον εισφέροντα την ατομική του επιχείρηση στο κεφάλαιο αυτής, εφόσον η εισφορά αυτή δεν υπερβαίνει την αξία του ποσοστού συμμετοχής του εισφέροντος στην υπό σύσταση ομόρρυθμη εταιρία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου από την εισφερόμενη αξία, αποτελεί δωρεά και οφείλεται φόρος.
3. Τέλος, στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις διάλυσης ατομικών επιχειρήσεων ή εταιρειών και λειτουργίας στην ίδια διεύθυνση με το ίδιο αντικείμενο επιχειρήσεων υπό νέα μορφή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αποφάσεων 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 και 1031583/253/Α0013/ ΠΟΛ.1055/1.4.2003, όσον αφορά τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ή κληρονομιαίων – δωρουμένων μερίδων ή μεριδίων αντίστοιχα, προκειμένου να επιβληθεί ο οικείος φόρος 1,2% και 2,4%, κατά τη μεταβίβαση αυτών με επαχθή αιτία σε συγγενείς Α’ και Β’ κατηγορίας ή ο οικείος φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής κατά τη μεταβίβαση αυτών με κάποια από τις αιτίες αυτές.
4. Κάθε άλλη οδηγία με αντίθετο περιεχόμενο καταργείται από την έκδοση της παρούσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1052699-1082 30.05.2003

ΠΟΛ 1055 01.04. 2003 Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης; μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής.

  

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1055
ΕΤΟΣ: 2003                                                                                               Αθήνα, 1 Απριλίου 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:                                                                    Αριθμ. πρωτ. : 1031583/253/Α' 0013
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
«Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης; μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής».


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 τ.Α'/122-11-2001), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 τ. Α'/24-12-2002).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 12 παρ. 2 και 3 και 13 του ν. 2961/2001.
3. Την 1107147/1239/Α'0006/4-10-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 922 τ. Β'), με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικοί προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Ι. Κατά τη μεταβίβαση αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, στην υποβαλλόμενη δήλωση φόρου αναγράφεται η φορολογητέα αξία αυτών, η οποία προσδιορίζεται ως ακολούθως:

 

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Α' ΚΑΙ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. Ή ΔΕΝ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ

1. Η φορολογητέα αξία ολόκληρης επιχείρησης εξευρίσκεται αν στην αξία των ιδανικών κεφαλαίων προστεθεί: α) η διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και της αξίας αυτών κατά το χρόνο απόκτησής τους και β) η αξία των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της (αποθεμάτων, εμπορευμάτων) και αφαιρεθεί η αξία των στοιχείων του παθητικού (απαιτήσεων).

1.1. Προσδιορισμός αξίας των ιδανικών κεφαλαίων

α) Προσδιορίζεται ο μέσος όρος των εισοδημάτων κάθε πηγής των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από τη μεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Εάν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης είναι λιγότερα από πέντε (5), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετών αυτών.
β) Από το μέσο όρο των εισοδημάτων, που προσδιορίζονται όπως πιο πάνω, αφαιρούνται :

αα) Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%).
ββ) Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας του τελευταίου μήνα του ημερολογιακού έτους πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

γ) Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των παραπάνω περιπτώσεων αα και ββ (R) αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας α = R Χ 1- un , όπου : i
· α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, και αποτελεί την άυλη αξία της επιχείρησης.
· R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης.
· n = το μελλοντικό χρονικό διάστημα, για το οποίο προσδοκάται το υπερκέρδος.
· un= 1
(1 + i)n , η παρούσα αξία κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε (5) έτη είναι ένα λεπτό του ευρώ.
· i = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.
δ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης :

Έτη λειτουργίας            Συντελεστές
Πάνω από 3 μέχρι 5           10%
Πάνω από 5 μέχρι 10          20%
Πάνω από 10 μέχρι 15        30%
Πάνω από 15                     40%

Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. ή τηρούν βιβλίο αγορών, οι πιο πάνω συντελεστές περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

1.2. Προσδιορισμός αξίας παγίων

α) Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της επιχείρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2961/2001. Αν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης, προκύπτει αξία μεγαλύτερη από την προσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία.
β) Η φορολογητέα αξία των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης ισούται με την αγοραία αξία αυτών, η οποία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001.
γ) Η φορολογητέα αξία των μεταφορικών μέσων, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001.

1.3. Προσδιορισμός αξίας λοιπών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού

α) Η αξία των αποθεμάτων ισούται με ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης.
β) Η αξία των απαιτήσεων ισούται με ποσοστό 10% επί των πωλήσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της μεταβίβασης.
γ) Η αξία των υποχρεώσεων ισούται με ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης.

2. Αν η λειτουργία της επιχείρησης διακόπτεται μετά τη μεταβίβαση αυτής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτής (παράγραφος 1.2 του κεφαλαίου Α) και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού (παράγραφος 1.3 του κεφαλαίου Α).

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.

1. Η φορολογητέα αξία ολόκληρης επιχείρησης εξευρίσκεται αν στην αξία των ιδανικών κεφαλαίων προστεθεί:

α) η διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και της αξίας αυτών κατά το χρόνο απόκτησής τους και

β) τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.

1.1. Προσδιορισμός αξίας των ιδανικών κεφαλαίων

α) Προσδιορίζεται ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από την μεταβίβαση, όπως αυτά προκύπτουν από τους οικείους ισολογισμούς.
Εάν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης είναι λιγότερα από πέντε (5), λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ετών αυτών.
β) Από το μέσο όρο των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, που προσδιορίζονται όπως πιο πάνω, αφαιρούνται :

αα) Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα επί τοις εκατό (30%). Ειδικά για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) δεν αφαιρείται η ετήσια αμοιβή.
ββ) Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας του τελευταίου μήνα του ημερολογιακού έτους πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.

γ) Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των παραπάνω περιπτώσεων αα και ββ (R) αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας α = R Χ 1- un , όπου : i
· α = το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, και αποτελεί την άυλη αξία της επιχείρησης.
· R = το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης.
· n = το μελλοντικό χρονικό διάστημα, για το οποίο προσδοκάται το υπερκέρδος.
· un= 1
(1 + i)n , η παρούσα αξία κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από πέντε (5) έτη είναι ένα λεπτό του ευρώ.
· i = το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.
δ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης :

Έτη λειτουργίας            Συντελεστές
Πάνω από 3 μέχρι 5           10%
Πάνω από 5 μέχρι 10         20%
Πάνω από 10 μέχρι 15        30%
Πάνω από 15                     40%

1.2. Προσδιορισμός αξίας παγίων

α) Η φορολογητέα αξία των ακινήτων της επιχείρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2961/2001. Αν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης, προκύπτει αξία μεγαλύτερη από την προσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, λαμβάνεται η μεγαλύτερη αυτή αξία.
β) Η φορολογητέα αξία των μηχανημάτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού της επιχείρησης ισούται με την αγοραία αξία αυτών, η οποία προσδιορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001.
γ) Η φορολογητέα αξία των μεταφορικών μέσων, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2961/2001.

1.3. Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το άθροισμα των οριζομένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ. κονδυλίων, που εμφανίζονται στον τελευταίο, πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επίσημο ισολογισμό, και των αυξήσεων (ή μειώσεων) κεφαλαίου που μεσολάβησαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση.

2. Αν η λειτουργία της επιχείρησης διακόπτεται μετά τη μεταβίβαση αυτής, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας λαμβάνονται υπόψη μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτής (παράγραφος 1.2 του κεφαλαίου Β) και τα ίδια κεφάλαια (παράγραφος 1.3 του κεφαλαίου Β).

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η φορολογητέα αξία ατομικής επιχείρησης εξευρίσκεται κατά τα οριζόμενα πιο πάνω στα κεφάλαια Α και Β, χωρίς υπολογισμό της αξίας των ακινήτων και των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, έστω κι αν αυτά είναι ενταγμένα στην οικονομική εκμετάλλευσή της.

Δ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ή ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η φορολογητέα αξία των εταιρικών μερίδων ή μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής σε επιχείρηση εξευρίσκεται αν η αξία, που προκύπτει κατά τα οριζόμενα πιο πάνω στα κεφάλαια Α, Β και Γ, πολλαπλασιαστεί με το μεταβιβαζόμενο ποσοστό συμμετοχής.

Ε. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Η φορολογητέα αξία των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών εξευρίσκεται ως ακολούθως:

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που υπάρχουν την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει προστίθεται η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το αποτέλεσμα αυτό, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφιστάμενων, κατά την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση, μετοχών αποτελεί τη φορολογητέα αξία αυτών.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το άθροισμα των οριζομένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ. κονδυλίων, που εμφανίζονται στον τελευταίο, πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επίσημο ισολογισμό, και των αυξήσεων (ή μειώσεων) κεφαλαίου που μεσολάβησαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία γεννιέται η φορολογική υποχρέωση.

3. Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε τελευταίων ισολογισμών, πριν από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και του μέσου όρου των ίδιων κεφαλαίων της αυτής χρονικής περιόδου. Στην περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμοί, λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισμών αυτών.
Αν το άθροισμα αυτών των αποτελεσμάτων είναι αρνητικό, τότε δεν λαμβάνεται καμία απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.

4. Όταν η επιχείρηση, της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές, έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανωνύμων εταιρειών ή λοιπών επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της, τότε, για τον υπολογισμό του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων της, λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις ισολογισμοί.

ΙΙ.

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών:

α) στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 24η Δεκεμβρίου 2002 και μεταγενέστερα,
β) στις οποίες η οικεία φορολογική δήλωση θα υποβληθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας και μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, και
γ) οι οποίες εκκρεμούν προς έλεγχο στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

2. Οι υπόχρεοι σε φόρο, οι οποίοι υπέβαλαν δηλώσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών μετά την 24η Δεκεμβρίου 2002, χωρίς την αναγραφή στην οικεία δήλωση της φορολογητέας αξίας, που προκύπτει με βάση την παρούσα, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση και να αποδεχθούν την αξία αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα έξη μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, χωρίς την επιβολή προσθέτων φόρων ή προστίμων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται νέα εκκαθάριση του φόρου και βεβαιώνεται ο επιπλέον φόρος ο δε τυχόν μεγαλύτερος φόρος εκπίπτεται.

ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

ΠΟΛ 1055 01.04. 2003

 

 

ΠΟΛ 1053 01.04.2003 Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1053
ΕΤΟΣ: 2003                                                                                               Αθήνα, 1 Απριλίου 2003
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:                                                                    Αριθ. πρωτ.:1030366/10307/Β0012
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α’- Β’

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής, καθώς και μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Eχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151Α’).
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.
γ) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτές προστέθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 3 του ν. 3091/24.12.2002 (ΦΕΚ 330Α’).
δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002.
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266Α’), όπως ισχύει.
στ) Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομικών.
ζ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (ΩΦΕΛΕΙΑΣ)

 

 

Άρθρο 1
Μεταβίβαση Ατομικής Επιχείρησης

 

1. Το ελάχιστο ποσό υπεραξίας από τη μεταβίβαση επιχείρησης προκύπτει, αν από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησης, όπως τα ποσά αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με τις πιο κάτω παραγράφους 2, 3, 4 και 5.
2. Ελάχιστη αξία μεταβίβασης
Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης είναι το άθροισμα της άϋλης αξίας και της καθαρής θέσης της επιχείρησης, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.
2.1 Άϋλη Αξία

α) Προσδιορίζεται ο μέσος όρος των εισοδημάτων των τελευταίων ετών, ως εξής:

- Όταν δεν τηρούνται βιβλία ή τηρούνται βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαμβάνεται ο μέσος όρος των κατά δήλωση εισοδημάτων κάθε πηγής των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά της.
- Αν τηρούνται βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., λαμβάνεται ο μέσος όρος των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, όπως αυτά προκύπτουν από τους οικείους ισολογισμούς.
- Εάν τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης είναι λιγότερα από πέντε (5) λαμβάνονται υπόψη αυτά τα έτη.

β) Από το μέσο όρο των εισοδημάτων, που προσδιορίζονται όπως πιο πάνω, αφαιρούνται:

αα) Η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων, που ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσία, χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών, στρογγυλοποιούμενη στην πλησιέστερη εκατοντάδα. Προκειμένου για επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
ββ) Οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το μέσο όρο του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, που εκδόθηκαν το Δεκέμβριο του έτους που προηγείται της μεταβίβασης.

γ) Το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών των παραπάνω περιπτώσεων αα' και ββ' ( R ) αναπροσαρμόζεται με την εφαρμογή της σταθερής ληξιπρόθεσμης ράντας α = R Χ 1-un , όπου:

i
· α, το ποσό που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή και αποτελεί την άϋλη αξία της επιχείρησης.
· R, το ποσό που αναπροσαρμόζεται και αναφέρεται στο υπερκέρδος της επιχείρησης.
· n, το πενταετές μελλοντικό χρονικό διάστημα για το οποίο προσδοκάται το υπερκέρδος.
· un = 1 , (1+i)n , η παρούσα αξία του κεφαλαίου, η αξία του οποίου μετά από το πιο πάνω μελλοντικό διάστημα (n) είναι ένα λεπτό του ευρώ.
· i, το επιτόκιο των έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας.

δ) Το αποτέλεσμα που προκύπτει μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή προσαυξάνεται με τους ακόλουθους ποσοστιαίους συντελεστές, ανάλογα με τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης:

 

Έτη λειτουργίας

Συντελεστές

Πάνω από 3 μέχρι 5

10%

Πάνω από 5 μέχρι 10

20%

Πάνω από 10 μέχρι 15

30%

άνω από 15

40%

 

Προκειμένου για επιχειρήσεις που δεν είναι υπόχρεες σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων ή τηρούν βιβλία Α' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι πιο πάνω συντελεστές περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
ε) Το ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι η ελάχιστη άϋλη αξία της επιχείρησης.

2.2 Καθαρή Θέση

α) Με βιβλία Α' - Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Η κατώτατη πραγματική αξία από τη μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, από επαχθή αιτία, προκύπτει αν η άϋλη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους, μειωθεί με τις υποχρεώσεις, που υπολογίζονται σε ποσοστό 10% επί των αγορών που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της μεταβίβασης και προσαυξηθεί με τα ακόλουθα ποσά:

1) Πάγια
Η αναπόσβεστη αξία των παγίων εκτός ακινήτων και αυτοκινήτων.
2) Αποθέματα
Ως απόθεμα εμπορεύσιμων αγαθών λογίζεται ποσοστό 10% επί των αγορών της χρήσης που προηγείται της μεταβίβασης.
3) Απαιτήσεις
Ως απαίτηση λογίζεται ποσοστό 10% επί των πωλήσεων που πραγματοποίησε η επιχείρηση κατά τη χρήση που προηγείται της μεταβίβασης.

β) Με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Στην άϋλη αξία της επιχείρησης, προστίθεται η λογιστική καθαρή θέση αυτής, η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.

3. Κόστος απόκτησης
Ως κόστος απόκτησης της ατομικής επιχείρησης λαμβάνεται το κόστος απόκτησής της από τον μεταβιβάζοντα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
4. Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα.

 

 

Άρθρο 2

Μεταβίβαση εταιρικών μερίδων και ποσοστών συμμετοχής υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.


1. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση των εταιρικών μερίδων και ποσοστών συμμετοχής, εξευρίσκεται, εάν από την ελάχιστη αξία μεταβίβασης όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης αφαιρεθεί το κόστος απόκτησής της, και η τυχόν διαφορά πολλαπλασιασθεί με το ποσοστό συμμετοχής του μεταβιβάζοντος.
2. Ελάχιστη αξία μεταβίβασης
Η ελάχιστη αξία μεταβίβασης είναι το άθροισμα της άϋλης αξίας και της καθαρής θέσης, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της παρούσας και επιπλέον προστεθούν: α) για επιχειρήσεις με βιβλία Α' - Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η αναπόσβεστη αξία των ακινήτων, αυτοκινήτων και η θετική διαφορά μεταξύ αντικειμενικής αξίας και τιμής κτήσης των ακινήτων, β) για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.
Όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις (3) δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για την εξεύρεση του μέσου όρου των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης έχει ανάλογη εφαρμογή η παράγραφος 3 του κεφαλαίου Β' του πρώτου μέρους της παρούσας.
Ειδικά για τον υπολογισμό της ετήσιας αμοιβής, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

α) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ομόρρυθμης εταιρίας και μεριδίων των λοιπών υποχρέων, εκτός της ετερόρρυθμης εταιρίας, η ετήσια αμοιβή που ισχύει, κατά περίπτωση, υπολογίζεται στο διπλάσιο.
β) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ετερόρρυθμης εταιρίας, η ετήσια αμοιβή που ισχύει, κατά περίπτωση, υπολογίζεται στο διπλάσιο, επί του ποσοστού συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ισχύουσα ετήσια αμοιβή του εμποροϋπαλλήλου.

3. Κόστος απόκτησης

- Ως κόστος απόκτησης της επιχείρησης της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια, που έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυσή της, λαμβάνεται το κεφάλαιό της, όπως αυτό αναφέρεται στο καταστατικό της. Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου της επιχείρησης των (5) πέντε προηγουμένων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων.
- Ως κόστος απόκτησης, για τις μετέπειτα μεταβιβάσεις λαμβάνεται η ελάχιστη αξία της επιχείρησης η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτηση των μεριδίων με βάση τις διατάξεις των Υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας.
- Αν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της 1119720/1980/Α0012/ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο., ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.

4. Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα.

 

Άρθρο 3
Μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπών Ε.Π.Ε.

 

1. Το ελάχιστο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης εξευρίσκεται με την αφαίρεση του κόστους απόκτησής τους από την ελάχιστη αξία που έχουν κατά το χρόνο μεταβίβασης.
2. Για την εξεύρεση της ελάχιστης αξίας των μεριδίων λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα:

α) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και των αυξομειώσεών τους που έλαβαν χώρα μέχρι το χρόνο μεταβίβασης,

β) της άϋλης αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους, χωρίς όμως την αφαίρεση της οριζόμενης από την υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής αμοιβής και

γ) της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης.

Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφισταμένων κατά το χρόνο μεταβίβασης μεριδίων αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία του κάθε μεριδίου, η οποία πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μεριδίων, αποτελεί την ελάχιστη αξία των τελευταίων.

3. Όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται τα μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς, πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της, τότε για την εξεύρεση του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του κεφαλαίου Β' του πρώτου μέρους της παρούσας.
4. Προκειμένου για μεταβιβάσεις μεριδίων από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., ως κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μεριδίων λαμβάνεται αυτό που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία τους, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής τους.
Για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις με βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που μεταβιβάζουν μερίδια, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται η ελάχιστη αξία μεταβίβασης των μεριδίων, η οποία έχει υπολογισθεί κατά την απόκτησή τους, με βάση τις διατάξεις της παρούσας ή της 1119720/1980/ Α0012/ΠΟΛ.1259/1999 Α.Υ.Ο., ανάλογα με το χρόνο απόκτησής τους.

Αν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια ή μέρος αυτών έχουν αποκτηθεί πριν από το χρόνο έναρξης ισχύος της πιο πάνω απόφασης, ως αξία κτήσης λαμβάνεται αυτή που οριστικοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο κατά την εφαρμογή των διατάξεων φορολογίας εισοδήματος ή κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών ή σε περίπτωση μη οριστικοποίησης, η δηλωθείσα αξία.

 Όταν τα μεταβιβαζόμενα μερίδια έχουν αποκτηθεί κατά την ίδρυση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, ως κόστος απόκτησης των μεριδίων αυτών λαμβάνεται η αξία τους, όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό της εταιρίας.

Εάν μέχρι το χρόνο μεταβίβασης των μεριδίων έχουν λάβει χώρα αυξομειώσεις του κεφαλαίου, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου των πέντε (5) προηγουμένων χρήσεων πριν από τη μεταβίβαση και σε περίπτωση κατά την οποία έχουν παρέλθει λιγότερες από τις πέντε (5) χρήσεις, ως κόστος απόκτησης λαμβάνεται ο μέσος όρος του κεφαλαίου αυτών των χρήσεων.
5. Αν από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει αξία μεταβίβασης (τίμημα) μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, ως αξία πώλησης λαμβάνεται η συμφωνηθείσα.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

1. Η κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εξευρίσκεται ως ακολούθως:
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και οι αυξομειώσεις τους που έλαβαν χώρα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της μεταβίβασης, προσαυξάνονται με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων πριν από τη μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα που προκύπτει, προστίθεται και η υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της μεταβίβασης στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και της εμφανιζόμενης στα βιβλία αξίας κτήσης αυτών, αν η δεύτερη είναι μικρότερη της πρώτης. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα πιο πάνω, διαιρούμενο δια του αριθμού των υφισταμένων κατά το χρόνο μεταβίβασης μετοχών, αντιπροσωπεύει την ελάχιστη πραγματική αξία της κάθε μετοχής, η οποία πολλαπλασιαζόμενη στη συνέχεια με τον αριθμό των μεταβιβαζομένων μετοχών αποτελεί την κατώτατη πραγματική αξία των τελευταίων.
2. Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε (5) τελευταίων ισολογισμών πριν από τη μεταβίβαση και του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της αυτής χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων των ισολογισμών αυτών. Αν το άθροισμα αυτών των ολικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης της οποίας πωλούνται οι μετοχές είναι αρνητικό, τότε δεν λαμβάνεται υπόψη καμία απόδοση.
3. Όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανώνυμων εταιριών ή λοιπών επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις (3) ισολογισμούς πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της, τότε για τον υπολογισμό του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων της λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισμοί.
4. Σε περίπτωση που από το συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει ως πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, λαμβάνεται υπόψη η συμφωνηθείσα.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
(ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Α' Η' Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 2961/2001)

 

Άρθρο 1
Ατομικής Επιχείρησης

 

Η κατώτατη πραγματική αξία της ατομικής επιχείρησης προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της παρούσας.

 

 

Άρθρο 2
Εταιρικές μερίδες και ποσοστά συμμετοχής υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε.

 

Η κατώτατη πραγματική αξία μερίδων και ποσοστών συμμετοχής των πιο πάνω υποχρέων προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της παρούσας.

 

 

Άρθρο 3
Μερίδια ημεδαπών Ε.Π.Ε.

 

Η κατώτατη πραγματική αξία των μεριδίων ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 5 του άρθρου 3 του κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της παρούσας.

 


Άρθρο 4
Μετοχές ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

 

Η κατώτατη πραγματική αξία των μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών προσδιορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κεφάλαιο Β' του πρώτου μέρους της παρούσας.

 

 

Άρθρο 5
Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων

 

Για μεταβιβάσεις σε συγγενείς (δικαιούχους της Α' ή Β' κατηγορίας του άρθρου 29 του ν. 2961/2001), που πραγματοποιήθηκαν από 24.12.2002 και μέχρι την έκδοση της παρούσας, υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, χωρίς κυρώσεις, εφόσον αυτές υποβληθούν μέχρι 30 Μαΐου 2003.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΠΟΛ 1053 01.04.2003

 

 

ΠΟΛ 1200 28.06.2000 Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής.

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Αθήνα, 28 Ιουνίου 2000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                      Αριθμ.Πρωτ.: 1058352/1219/Α0012
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                             ΠΟΛ.1200
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ετήσιας αμοιβής για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας από μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και ποσοστών συμμετοχής.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με την υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 της υπ' αριθ. 1119720/1980/Α0012/ΠΟΛ.1259/22.12.1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης της επιχείρησης από το μέσο όρο των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση αφαιρείται, εκτός των άλλων, η ετήσια αμοιβή η οποία προβλέπεται από τη Σ.Σ.Ε. των εμποροϋπαλλήλων για υπάλληλο με πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας χωρίς προσαυξήσεις επιδομάτων πολυετίας και οικογενειακών βαρών.

Η αμοιβή αυτή για το έτος 1999 και από 1.1.2000 και μετά ορίσθηκε στο ποσό των 2.600.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών και στο ποσό των 3.380.000 δρχ. για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

2. Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται, επειδή ο μέσος όρος των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης αυτών των επιχειρήσεων προκύπτει μεταξύ άλλων και από την απόδοση του συντελεστή παραγωγής εργασίας, που στις περιπτώσεις αυτές προέρχεται μόνο από ένα άτομο, τον επιχειρηματία Φυσικό Πρόσωπο, το ποσό της αμοιβής που πρέπει να αφαιρείται από το μέσο όρο των εισοδημάτων είναι το ποσό των 2.600.000 δρχ. ή των 3.380.000 δρχ., ανάλογα με το αν πρόκειται για εμπορική - μεταπρατική δραστηριότητα ή εμπορική - παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση.

3. Προκειμένου, όμως, για τους άλλους υπόχρεους που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, ο μέσος αυτός όρος των εισοδημάτων της πενταετίας προκύπτει, συνήθως και από την απόδοση της προσωπικής εργασίας περισσοτέρων του ενός ατόμων - εταίρων ή μελών.

4. Ενόψει του γεγονότος αυτού και για την προσαρμογή του τρόπου προσδιορισμού του ελάχιστου ποσού της ωφέλειας στις συνθήκες που επικρατούν πραγματικά κατά τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων (πλην ΕΠΕ), θα πρέπει από το μέσο όρο των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης να αφαιρούνται ως αμοιβή τα εξής ποσά, κατά περίπτωση:

α) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΟΕ, το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής, δηλαδή ποσό 5.200.000 δρχ. (2 x 2.260.000) ή 6.700.000 δρχ. (2 x 3.380.000) κατά περίπτωση.

β) Προκειμένου για μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου ΕΕ, το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής επί το ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων στο κεφάλαιο της εταιρίας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ετήσια αμοιβή, δηλαδή από 2.600.000 δρχ. ή 3.380.000 δρχ., κατά περίπτωση.

Για παράδειγμα, σε ΕΕ με ποσοστό συμμετοχής των ομόρρυθμων εταίρων π.χ. 60%, το ποσό της αμοιβής που αναγνωρίζεται για έκπτωση, είναι ίσο με 3.120.000 δρχ. (5.200.000 x 60%).

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό των 2.600.000 δρχ. ή 3.380.000 δρχ., κατά περίπτωση.

γ) Προκειμένου για τους άλλους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 το διπλάσιο της ετήσιας αμοιβής, δηλαδή το ποσό των 5.200.000 δρχ. (2 x 2.260.000) ή 6.760.000 δρχ. (2 x 3.380.000), κατά περίπτωση.

5. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την έκδοση της παρούσας διαταγής και μετά.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ

ΠΟΛ 1103 18.05.1990 Έννοια "μεταβίβασης αγαθών επιχείρησης ως συνόλου" κατ΄ άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1642/1986.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν. 1642/1986 "Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 125 Α), δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μέρους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου, που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή, αν το πρόσωπο, που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο, που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου".

2. Κατά την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης δημιουργήθηκε στην πράξη αμφισβήτηση σχετικά:

α) Με την έκταση εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και ειδικότερα με το ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για να χαρακτηρισθεί η μεταβίβαση αγαθών μιας επιχείρησης ως "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου".

β) Με το εάν θεωρούνται ως "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου" οι ειδικότερες περιπτώσεις μεταβίβασης, που αναφέρονται στην παρακάτω 3.β΄ παράγραφο.

3. Η Συνέλευση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, στην οποία παραπέμφθηκε το θέμα, με τη 52/1990 που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, την οποία και κοινοποιούμε με την παρούσα για ενημέρωσή σας, γνωμοδότησε, για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή, ότι:

α) Η μεταβίβαση αγαθών μιας επιχείρησης που ενεργεί φορολογητέες πράξεις για να χαρακτηρισθεί ως "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου" θα πρέπει κατ΄ αυτή να συντρέχουν αθροιστικά οι αναφερόμενες στην ανωτέρω διάταξη προϋποθέσεις, όπως αυτές αναλύονται στην ανωτέρω γνωμοδότηση. Συγκεκριμένα:

(αα) Ύπαρξη επιχείρησης.

(ββ) Μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης που ασκεί φορολογητέα δραστηριότητα.

(γγ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης ως συνόλου.

(δδ) Μεταβίβαση των αγαθών της επιχείρησης με επαχθή ή χαριστική αιτία ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο.

(εε) Η μεταβιβαζόμενη δραστηριότητα να είναι φορολογητέα ο δε αποκτών να συνεχίσει την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

β) Δεν θεωρείται ως μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου:

(αα) Η συνεπεία διάλυσης με οιονδήποτε τρόπο εμπορικής εταιρίας, ανάληψη των περιουσιακών στοιχείων αυτής (στοιχείων ενεργητικού και παθητικού) από ένα ή περισσότερους εταίρους, οι οποίοι θα συνεχίσουν την επιχείρηση.

(ββ) Η ταυτόχρονη μεταβίβαση (εκχώρηση) των εταιρικών μεριδίων όλων των εταίρων εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία θα καταστούν με τον τρόπο αυτό νέα μέλη της εταιρίας.

(γγ) Η μεταβίβαση εμπορικής εταιρίας ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης αυτής, σε άλλη εταιρία.

(δδ) Η, λόγω θανάτου του επιχειρηματία, περιέλευση της ατομικής του επιχείρησης στους κληρονόμους του, κατά λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.

(εε) Η μεταβίβαση με επαχθή αιτία από κληρονόμους των κληρονομηθέντων απ΄ αυτούς περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος επιχειρηματία, με την προϋπόθεση, ότι η μεταβίβαση γίνεται πριν από την έναρξη οποιασδήποτε ενέργειας, που υποδηλώνει έναρξη απ΄ αυτούς επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. υποβολή από τους κληρονόμους δήλωσης έναρξης δραστηριότητας).

Αντίθετα, θεωρείται ως "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου":

(αα) Η μεταβίβαση εμπορικής εταιρίας ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε φυσικό πρόσωπο πριν από τη λύση της εταιρίας και πριν από τη συνεπεία αυτής είσοδό της στο στάδιο της εκκαθάρισης. Αν όμως η μεταβίβαση αυτή γίνει κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν θεωρείται "ως μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου".

(ββ) Η μεταβίβαση, με επαχθή αιτία μηχανήματος (π.χ. θεριζοαλωνιστικής μηχανής, εκσκαπτικής μηχανής, φορτωτικής μηχανής κ.λ.π.) από τον εκμεταλλευτή του, ο οποίος αποκερδαίνει από την εκμετάλλευση αυτή εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα συνεχίσει την εκμετάλλευση του μηχανήματος για ίδιο λογαριασμό, έστω και αν ακόμη για την εκμετάλλευση του μηχανήματος αυτού δεν απαιτείται άδεια από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

(γγ) Η μεταβίβαση με επαχθή αιτία από κληρονόμους των κληρονομηθέντων απ΄ αυτούς περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος επιχειρηματία, με την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση γίνεται αφού οι μεταβιβάζοντες καταστούν υποκείμενοι στο φόρο δηλαδή μετά από οποιαδήποτε ενέργειά τους, που υποδηλώνει έναρξη απ΄ αυτούς επαγγελματικής δραστηριότητας (π.χ. υποβολή από τους κληρονόμους δήλωσης έναρξης δραστηριότητας).

4. Ύστερα από τα παραπάνω, στην περίπτωση, που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προαναφερόμενης διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 1642/1986, η "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου" δεν θεωρείται πράξη υπαγόμενη στο καθεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας, αλλά πράξη εκτός πεδίου εφαρμογής του φόρου αυτού και συνεπώς πράξη ρυθμιζόμενη από τις διατάξεις της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις μεταβίβασης αγαθών της ανωτέρω παραγράφου 3.β΄, που δεν θεωρούνται ως "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου", θα οφείλεται φόρος προστιθέμενης αξίας.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις μεταβίβασης αγαθών, που θεωρούνται, ως "μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου" , θα οφείλεται:

α) Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφορά 20% υπέρ ΟΦΑ), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου, εάν η μεταβίβαση γίνεται με επαχθή αιτία, δηλαδή με αντάλλαγμα (και Υπ.Οικ.Σ. 294/45/ ΠΟΛ. 24/1988).

β) Πάγιο τέλος χαρτοσήμου 1.000 ή 2.000 δραχμών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 του Ν.Δ. 3842/1958, εάν η μεταβίβαση γίνεται λόγω δωρεάς, δηλαδή με χαριστική αιτία.

5. Επισημαίνεται, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης ως κλάδου ή μέρους αυτής. Ως μεταβίβαση κλάδου επιχείρησης θεωρείται η μεταβίβαση ανεξάρτητου λειτουργικού κλάδου αυτής, (π.χ. μεταβίβαση υποκαταστήματος, μεταβίβαση αυτοτελούς κλάδου μικτής επιχείρησης κ.λ.π.) ενώ ως μεταβίβαση μέρους επιχείρησης νοείται, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση ή μεταβίβαση εξ αδιαιρέτου ποσοστού δικαιώματος επί των αγαθών της επιχείρησης.

Επίσης, ως μεταβίβαση μέρους επιχείρησης θεωρείται και η μεταβίβαση μόνο της άδειας κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου δημόσιας χρήσης με ή χωρίς τη μεταβίβαση και του ίδιου του μεταφορικού μέσου, εφόσον δια της μεταβιβάσεως αυτής συνεχίζεται η εκτέλεση του προορισμού της δηλ. ο αποκτών δύναται να ενεργήσει ή δημόσια μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.

Δεν θεωρείται συνεπώς μεταβίβαση μέρους επιχείρησης η μεταβίβαση των μετοχών Α.Ε. ή μεριδίων εταίρων, γιατί αυτοί δεν έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί των αγαθών της εταιρίας, της οποίας τυγχάνουν μέλη, αφού οι εταίροι με τον τρόπο αυτό δεν μεταβιβάζουν αγαθά της εταιρίας.

Διευκρινίζεται ότι στις μεταβιβάσεις αυτές δηλαδή στις μεταβιβάσεις μετοχών ή μεριδίων εταίρων, δεν οφείλεται τέλος χαρτοσήμου ούτε Φ.Π.Α. (περίπτ. κβ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1642/86) ούτε φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου.

ΠΟΛ 1277 02.11.1995 Έννοια της μεταβίβασης υποκαταστήματος επιχείρησης κατ΄ άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1642/1986.

    Σε συνέχεια της Ε.Δ.Υ.Ο. 1008293/447/ ΠΟΛ. 1103/Α0014/18-5-1990 με την οποία κοινοποιήθηκε η αρίθμ. 52/1990 γνωμοδότηση των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων και με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

    1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 1642/86 «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), δεν θεωρείται ως παράδοση αγαθών η μεταβίβαση αγαθών επιχείρησης ως συνόλου, κλάδου ή μερους αυτής από επαχθή ή χαριστική αιτία, ή με τη μορφή εισφοράς σε υφιστάμενο ή συνιστώμενο νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το πρόσωπο που αποκτά τα αγαθά, θεωρείται, για την εφαρμογή του νόμου, ότι υπεισέρχεται ως διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προσώπου, που μεταβιβάζει. Η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή αν το πρόσωπο που μεταβιβάζει ή το πρόσωπο, που αποκτά τα αγαθά ενεργεί πράξεις, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.

    2. Η αριθ. 52/1990 γνωμοδότηση της συνέλευσης των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων και που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, γνωμοδότησε για την ανωτέρω διάταξη, μεταξύ άλλων, ότι τα αγαθά της επιχείρησης πρέπει να μεταβιβάζονται όχι μεμονωμένα έκαστο, αλλά ως σύνολο ή ως αποτελούντα συγκεκριμένο κλάδο αυτής ή ως μέρος της όλης επιχείρησης.

    3. Με την εγκύκλιο Δ/γή μας 1008293/447/0014/ ΠΟΛ. 1103/18-5-1990, με την οποία κοινοποιήσαμε την ανωτέρω γνωμοδότηση, δεχτήκαμε ότι ως μεταβίβαση κλάδου επιχ/σης, θεωρείται και η μεταβίβαση ανεξάρτητου λειτουργικά κλάδου αυτής π.χ. η μεταβίβαση υποκαταστήματος, εφόσον μπορεί να προσδιοριστούν αυτοτελώς το σύνολο της περιουσίας του μεταβιβαζόμενου κλάδου ως σύνολο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και όχι μονάχα το ενεργητικό αυτού.

    Με τις παραπάνω προϋποθέσεις, η μεταβίβαση υποκαταστήματος επιχείρησης, κατά το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1642/86 θεωρείται ότι συντελείται ως ανεξαρτήτου λειτουργικά κλάδου της λοιπής επιχείρησης εφόσον αυτό τηρεί αυτοτελή λογιστική ή καθοιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να ελέγχουν και να προσδιορισθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσώπου που μεταβιβάζει, από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επειδή όμως αυτό είναι θέμα πραγματικό, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση θα ελέγχεται αυτό το γεγονός προκειμένου να γίνει ή όχι εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 4 του άθρου 5 του Ν. 1642/8

ΠΟΛ 1009 12.01.1994 Φ.Π.Α. σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου.

    Σε συνέχεια της ΕΔΥΟ 1008293/447/ ΠΟΛ. 1103/Α0014/18-5-90 με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 52/90 Γνωμοδότηση των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του φόρου προστιθέμενης αξίας, στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ατομικής επιχείρησης και μετά από σύμφωνη προφορική γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η περιέλευση αγαθών λόγω κληρονομικής διαδοχής από τον κληρονομούμενο στους κληρονόμους αυτού με ή χωρίς την ύπαρξη διαθήκης, δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1642/86 περί Φ.Π.Α., καθόσον δεν συντελείται στην περίπτωση αυτή παράδοση αγαθού κατά την έννοια του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, εκτός από την περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου.

2. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου υποκειμένυ στο Φ.Π.Α. από την άσκηση ατομικής επιχείρησης, δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α. κατά την περιέλευση της ατομικής του επιχείρησης στους κληρονόμους αυτού.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αποφασίσουν τη συνέχιση των εργασιών της επιχείρησης είτε ως ατομική επιχείρηση στην περίπτωση μοναδικού κληρονόμου, από διαθήκη ή εξ αδιαθέτου, είτε ως κοινωνία, στην περίπτωση περισσοτέρων κληρονόμων, δεν υφίσταται θέμα επιβολής Φ.Π.Α., καθόσον, υπάρχει συνέχεια της επιχείρησης και η νέα επιχείρηση αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, όσον αφορά την εφαρμογή του Φ.Π.Α. του κληρονομούμενου.

    Στην περίπτωση αυτή ο ή οι κληρονόμοι υποβάλλουν δήλωση διακοπής στο όνομα του κληρονομούμενου και συγχρόνως δήλωση έναρξης στο όνομα του κληρονόμου ή της κοινωνίας των κληρονόμων.

    Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται το συντομότερο δυνατό από την ημερομηνία του θανάτου, και το αργότερο μέσα στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις προθεσμία για την αποδοχή ή μη της κληρονομιάς ώστε να αποφεύγονται τυχόν νομικά και λοιπά προβλήματα που θα ανέκυπταν από τη λειτουργία της επιχείρησης στο όνομα του θανόντος.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ή οι κληρονόμοι δεν επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης του κληρονομούμενου, θεωρείται ότι συντελείται παράδοση αγαθών η οποία υπάγεται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει.

Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται δήλωση παύσης των εργασιών της επιχείρησης από τους κληρονόμους και καταβάλλεται στο δημόσιο ο αναλογών Φ.Π.Α., σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη.

5. Η παρούσα ισχύει από 1.1.1994.

    Από την έναρξη ισχύος της παρούσας ανακαλείται μερικά η αριθμ. 10082931/447/ ΠΟΛ. 1103/18.5.1990 εγκύκλιος μας και μόνο ως προς τα ρυθμιζόμενα από την παρούσα θέματα.

    Τυχόν φόρος που καταβλήθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.