Το TAXnews είναι ένα δυναμικό web site που ενημερώνετε καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί του TAXnews  τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

Άρθρο 20 Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση

   1. Μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους ως εξής:

   α. Ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

   Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστά­σεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

   β. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών για τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο αυτό.

   γ. Ο υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες, που περιέχει το βιβλίο αυτό.

   δ. Ο υπόχρεος σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες.

   2. Οι Τελωνειακές Αρχές αποστέλλουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. ένα αντίτυπο κάθε άδειας εξόδου εισαχθέντων αγαθών, διασάφησης εξαγωγής αγαθών και εντολών επιστροφής δασμών, που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε άδεια εξόδου ή διασάφηση εξαγωγής επισυνάπτεται αντίτυπο του σχετικού τιμολογίου.

   3. Οι καταστάσεις της παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς και τον Α.Φ.Μ. αυτού εντύπως ή με σφραγίδα, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το έτος που αφορούν.

   Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται ανά περίπτωση της παραγράφου 1 τα εξής:

   α. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης α΄, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. των συναλλασσομένων με τον υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου ή επωνυμίας, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων και η καθαρή αξία του εσόδου ή της δαπάνης.

   β. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης β΄, για κάθε γιατρό, το ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. φορολογίας του και ανά γιατρό το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε ασθενή, καθώς και την ημερομηνία παροχής της περίθαλψης.

   γ. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης γ΄, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία των επιτηδευματιών αποθετών, με αλφαβητική σειρά, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. φορολογίας και το ποσό της αμoιβής.

   δ. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης δ΄, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία των αντισυμβαλλομένων, κατά αλφαβητική σειρά, και το συνολικό πλήθος των εκδοθέντων δελτίων κίνησης για κάθε αντισυμβαλλόμενο.

   Αντί καταστάσεων, οι υπόχρεοι που τηρούν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων και τήρησης των λοιπών βιβλίων, υποβάλλουν τα δεδομένα που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις με ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας.

   4.Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, που δεν έχουν υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., υποβάλλουν τις καταστάσεις της παραγράφου 1 μόνο για τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους που εκδίδουν οι ίδιοι μετά από έγκριση του Προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

   5.Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του Αρθρου αυτού:

   α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα αυτού που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

   β) οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,

   γ) οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του Αρθρου 2 του Κώδικα αυτού για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.
   6. Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την τελευταία ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η διαχειριστική περίοδος που αφορά. Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων, από τους υποχρέους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα.

   7. Οι επιτηδευματίες εμπορίας πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) - θέρμανσης υποβάλλουν κατάσταση για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν από αγορές και πωλήσεις του είδους αυτού αρχής γινομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.
   Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει τα αναγκαία δεδομένα των συναλλαγών κάθε ημέρας και υποβάλλεται το αργότερο εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που αφορά, μη αποκλειομένης της δυνατότητας να περιλαμβάνει διακεκριμένα τα αναγκαία δεδομένα των συναλλαγών περισσότερων ημερών, όχι όμως πέραν των επτά (7) και υποβάλλεται στην περίπτωση αυτή εντός της ίδιας προθεσμίας από την τελευταία ημέρα που αφορά.
   Οι ανωτέρω επιτηδευματίες υποβάλλουν επίσης για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα κάθε μήνα αντίτυπα των φορολογικών παραστατικών που εξέδωσαν εντός του προηγούμενου μήνα για τις συναλλαγές του προαναφερόμενου είδους.
   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της κατάστασης, το είδος των φορολογικών παραστατικών, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής τους, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Συναλλαγές που δεν καταχωρούνται

1) Τα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές ποσού, καθαρής αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α.) μέχρι 300 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται δηλαδή μόνο τα στοιχεία αξίας άνω των 300 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.).
2) Τα φορολογικά στοιχεία (ανεξαρτήτως ποσού) που έχουν εκδοθεί για συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και των όσων έχουν γίνει δεκτά με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/30.6.1994 (εξαιρούμενες συναλλαγές - όπως ενδεικτικά τόκοι καταθέσεων, συναλλαγές από και προς την αλλοδαπή, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π. δεν καταχωρείται ούτε το συνολικό ύψος των εσόδων ή των δαπανών των εν λόγω συναλλαγών).
Συναλλαγές που δεν καταχωρούνται σύμφωνα με την ΠΟΛ.1163/30.6.1994
-Δεν συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλήσεις ακόμη και εάν εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώτη. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τέτοιο τιμολόγιο, για λόγους συμφωνίας, μπορεί να αναγράφεται στο τέλος της συγκεντρωτικής κατάστασης, όχι όμως με τις συναλλαγές του Δημοσίου και των λοιπών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
-το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ), 
-νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημοσίου χαρακτήρα φορείς), 
-τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ), 
-ταχυδρομικά τέλη (ΕΛ.ΤΑ.), 
-φορτωτικές Ο.Σ.Ε., 
-αποδείξεις ΚΤΕΛ, 
-συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά - επαγγελματικές οργανώσεις,
-κοινόχρηστες δαπάνες, 
-ενοίκια ακινήτων,
-πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων, 
-διόδια, 
-έξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια μεταφορικών μέσων.
-Επίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιμολόγια αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (π.χ. Δημόσιοι Υπάλληλοι) καθώς και τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο. 
-H συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες
-Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. 
-Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία)
3) Το συνολικό έσοδο των λιανικών πωλήσεων.
Επίσης σύμφωνα με την 1051647/337/0015/23.10.2007 διευκρινίστηκε ότι στις  συγκεντρωτικές καταστάσεις,   δεν περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί διοδίων στις καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.
Τα ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις διότι από τις διατάξεις δεν προβλέπεται η εξαίρεσή τους.

Πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις

   ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
   Είναι γνωστό και έχει διακηρυχθεί σ' όλους τους τόνους, ότι η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος περιλαμβάνει την αξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω τυγχάνει καθολικής εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις η δε ακρίβεια αυτών αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού. 
   Επισημαίνεται ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και για την ανακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΒΑΣ. ΥΠ

Σ.Β

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ

Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673 μετά το τέλος του έτους.

1

3

Α: 300x3=  900

Β: 600x3=1800

Γ: 900x3=2700

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673 , μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673 .

1

1

Α: 300,00

Β: 600,00

Γ: 900,00

   Τέλος, ακολουθεί συνημμένο παράρτημα σχετικό με τις τεχνικές προδιαγραφές των καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ποιοι είναι υπόχρεοι σε υποβολή Σ.Κ.;

    Όλοι οι επιτηδευματίες ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν ή αν απαλλάσσονται από την τήρησή τους (και οι ελεύθεροι επαγγελματίες), καθώς και το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα λοιπά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται στις Σ.Κ.;
    Περιλαμβάνονται, σε δύο ξεχωριστές καταστάσεις, όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας για την επαγγελματική εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού του, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και λήψη υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις Σ.Κ. συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.
Αν στο ίδιο πρόσωπο έχουν πωληθεί αγαθά και έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες, πόσες καταχωρήσεις θα γίνουν στη Σ.Κ.;
    Σε κάθε περίπτωση στη σ.κ., γίνεται μία καταχώρηση ανά αντισυμβαλλόμενο με το συνολικό πλήθος των εκδοθέντων Τιμολογίων, Α.Π.Υ. κ.λπ. και τη συνολική αξία αυτών.
Σε ποια περίπτωση υποβάλλεται η Σ.Κ. «πιστωτικών υπολοίπων»;
    Για τις αρνητικές διαφορές, που οφείλονται στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων, τα οποία δεν καλύπτονται στην ίδια χρήση από αντίστοιχα χρεωστικά, υποβάλλεται ιδιαίτερη κατάσταση, η σ.κ. «πιστωτικών υπολοίπων».
Πώς υποβάλλονται οι Σ.Κ. πελατών και προμηθευτών;
    Οι εμπρόθεσμες καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr. Για τους υπόχρεους που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο η υποβολή μπορεί να γίνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Επίσης χειρόγραφες καταστάσεις μέχρι 10 εγγραφών συνολικά μπορεί να υποβάλλονται μέσω των ΚΕΠ. Εκπρόθεσμες καταστάσεις υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου με δισκέτα.
Ποια είναι η αρμόδια αρχή για την υποβολή Σ.Κ.;
    Είτε η Δ.Ο.Υ. της έδρας για το σύνολο των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, είτε η Δ.Ο.Υ. κάθε υποκαταστήματος για τις συναλλαγές αυτού.
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
    Εκτός από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την 25η Ιουνίου κάθε έτους, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του Α.Φ.Μ. των υπόχρεων, καταστάσεις για διασταύρωση συναλλαγών από ορισμένους επιτηδευματίες ως εξής:
α)     Από τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου γιατρών για τους γιατρούς που περιέχει το βιβλίο αυτό.
β)     Από τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες που περιέχει το βιβλίο αυτό.
γ)     Από τους υπόχρεους σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων για τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες.
    Επίσης με βάση την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1100/1995 από τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίου προσωρινής εναπόθεσης υποβάλλεται κατάσταση των παραληπτών (εισαγωγέων).
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ποιοι θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες;

    Ως ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούνται οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα το οποίο κατονομάζεται στο άρθρο 48 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  (Ν.2238/1994), οι οποίοι αποκτούν εισόδημα της Ζ΄  πηγής.
    (Άρθρο 48 παρ. 1: Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα).
Ποια στοιχεία πρέπει να εκδίδουν;
    Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στο άρθρο 48§1 του ν.2238/1994, εκδίδουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) σε κάθε περίπτωση παροχής των υπηρεσιών τους είτε δηλαδή προς ιδιώτες είτε προς επιτηδευματίες. 
Όσον αφορά το χρόνο έκδοσης των εν λόγω Α.Π.Υ. από τους ως άνω ελεύθερους επαγγελματίες, επισημαίνεται ότι για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την 1η Ιανουαρίου 2011 και έπειτα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19§22 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄/23.4.2010) σύμφωνα με τις οποίες  οι εν λόγω Α.Π.Υ. εκδίδονται με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, πλην της περίπτωσης είσπραξης των σχετικών αμοιβών τους από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
    Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι παραπάνω επιτηδευματίες από 1.1.2003 παύουν να έχουν ειδική ένταξη στη Β’ κατηγορία βιβλίων και εντάσσονται σε κατηγορία βιβλίων με βάση τα έσοδά τους και όχι κατώτερη της δεύτερης.
ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ;
    Αγορά αγαθών από ιδιώτες είναι η περίπτωση κατά την οποία πωλούνται αγαθά από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση να εκδίδουν τιμολόγια (μη επιτηδευματίες), τα οποία αποτελούν ιδιωτική – προσωπική περιουσία του πωλητή και αποτελούν συμπτωματικές και εκ περιστάσεως πράξεις, χωρίς πρόθεση άσκησης εμπορικής δραστηριότητας.
    Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του π.δ/τος 186/1992 (Κ.Β.Σ.), εκδίδεται τιμολόγιο (αγοράς) από τον αγοραστή εφόσον αυτός είναι επιτηδευματίας.
ΜΠΟΡΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ;
Η επωνυμία μιας εταιρείας επιτρέπεται να αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία με ξενόγλωσσους χαρακτήρες, όταν έτσι είναι διατυπωμένη στο συστατικό της έγγραφο (καταστατικό κ.λ.π.).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την ανωτέρω εφαρμογή, θα πρέπει αφενός να είστε πιστοποιημένος χρήστης του TaxisNet, αφετέρου η επιχείρησή σας να ήταν ενεργή μέσα στο έτος που αφορούν τα στοιχεία προς υποβολή.
    Η υποβολή γίνεται με τους εξής 2 τρόπους:
    • με φόρμα, όπου καταχωρούνται αναλυτικά τα στοιχεία της δήλωσης
(έως 50 καταχωρήσεις για πελάτες και έως 50 για προμηθευτές) και
    • με αρχείο, όπου γίνεται μεταφόρτωση (upload) ενός αρχείου με τα στοιχεία της δήλωσης.
    Το αρχείο το οποίο υποβάλλεται, πρέπει να έχει δημιουργηθεί βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ.1081/22-5-2006), η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Φορολογικός Οδηγός ->Χρήσιμες Πληροφορίες ->Κ.Β.Σ.» στην ενότητα «Πληροφορίες για συμπλήρωση στοιχείων σε Μαγνητικά Μέσα». Υπενθυμίζεται ότι για τις χρήσεις 2006 και μετά, ισχύουν νέες προδιαγραφές για το αρχείο Συγκεντρωτικών Καταστάσεων.
    Το αρχείο προς υποβολή πρέπει να είναι συμπιεσμένο σε μορφή ZIP. Επίσης το όνομα του πρωτογενούς (ασυμπίεστου) αρχείου προς υποβολή, δεν πρέπει να περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες.
    - Είδος Κατάστασης:
    Αρχική : Είναι η πρώτη υποβολή κατάστασης.
    Ανακλητική: Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να υποβάλλει ανακλητική με το σύνολο των εγγραφών, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η δήλωση που ισχύει είναι η τελευταία ανακλητική.
    Προσοχή:
    Τα πεδία «Σύνολο αξίας λιανικών πωλήσεων» και «Σύνολο αξίας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις αναλυτικές γραμμές», μέχρι και το έτος αναφοράς 2010 δεν συμπληρώνονται

ΠΟΛ 1190 07.09.2011 Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ.1 και 6) του π.δ/τος 186/1992, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011.

ΠΟΛ 1097 02.05.2011 Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1, του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ημερολογιακού έτους 2010.

ΠΟΛ 1090 14.06.2010 Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).

ΠΟΛ 1080 10.06.2009 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν.

ΠΟΛ 1137 15.11.2007 Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων στις εκδιδόμενες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ), στα τηρούμενα βιβλία τους δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

ΠΟΛ 1220 21.09.2001 Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των δικηγόρων στις εκδιδόμενες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ), καθώς και στα τηρούμενα βιβλία του ΚΒΣ, στις περιπτώσεις αμοιβών που προεισπράττονται από τους δικηγορικούς συλλόγους

ΠΟΛ 1150 11.12.2009 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010.

ΠΟΛ 1162 10.12.2008 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2009.

ΠΟΛ 1136 15.11.2007 Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008

ΠΟΛ 1081 22.05.2006 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές των ετών 2005, 2006 και 2007- Οδηγίες εφαρμογής των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή τους.

ΠΟΛ 1056 05.04.2006 Περιεχόμενο συγκεντρωτικών καταστάσεων

ΠΟΛ 1114 18.08.2005 Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του Aρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).

 

ΠΟΛ 1010 26.01.2005 Οδηγίες για θέματα εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ.

 

ΠΟΛ 1157 28.12.2005 Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας – Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

ΓΕΝΙΚΑ
Με την 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1191/Β/26-8-2005 καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) δηλαδή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υΠολοίπων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής (υποβολή από 30/9/2006 και εφεξής) αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (TAXISnet).
Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων που δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υΠολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρασχέθηκε η δυνατότητα οι καταστάσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. να υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου αποκλειστικά και μόνο δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (και όχι μέσω των Δ.Ο.Υ.) στα οποία μπορεί να προσκομίζονται σε χειρόγραφη έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτες).

Εφόσον προσκομίζονται για υποβολή σε χειρόγραφη - έντυπη μορφή, ο συνολικός αριθμός των εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις των Πιστωτικών ΥΠολοίπων. Στις προσκομιζόμενες καταστάσεις σε ηλεκτρομαγνητική μορφή δεν υφίσταται περιορισμός εγγραφών. Οι διαδικασίες και λεπτομέρειες υποβολής μέσω των ΚΕΠ καθορίσθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23.3.2005 (ΦΕΚ 692/Β).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, για να πραγματοποιηθεί η υποβολή μέσω Διαδικτύου (πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr) θα πρέπει ο υπόχρεος να έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί στο TAXISnet και να διαθέτει όνομα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης - εγγραφής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Η σχετική διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί επίσης να γίνει και μέσω των ΚΕΠ για υπόχρεους που δεν διαθέτουν Η/Υ ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, με τη διαδικασία που επίσης ορίζεται με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Ε/10.000/23-3-2005 (ΦΕΚ 692/Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.
Συναλλαγές που υποβάλλονται για διασταύρωση από 1.1.2005 και εφεξής.
α) Με την ως άνω Απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά επίσης για τις συναλλαγές από 1-1-2005 και εφεξής η υποχρέωση υποβολής πληροφοριακών στοιχείων για διασταύρωση (πέραν των συναλλαγών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.) και για τη συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τη συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β) Ακόμη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1-1-2005 και εφεξής, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λ.π.) θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών καθώς και πιστωτικών υΠολοίπων αναλυτικά, όπως και όλες οι άλλες συναλλαγές με επιτηδευματίες, δηλαδή κατά αλφαβητική σειρά (όχι απόλυτη) του τίτλου της Υπηρεσίας ή επωνυμίας του νομικού προσώπου και δεν θα καταχωρούνται πλέον συγκεντρωτικά με μία εγγραφή στο τέλος των καταστάσεων, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά Α.Φ.Μ., που είναι στοιχείο απαραίτητο και μοναδικό για την ασφαλή διασταύρωση των συναλλαγών και την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού που είναι η παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλαγέντων με τον υποβάλλοντα τις καταστάσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η εμφάνιση των συναλλαγών αυτών.
Επομένως η παλαιότερη διαφορετική αντιμετώπιση των ως άνω συναλλαγών (α, β) όπως ίσχυε και με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ.1163/30.6.1994, παύει να ισχύει.
Αναφορικά με τις υποχρεώσεις που καθιερώνονται για τις συναλλαγές από 1-1-2005 και εφεξής (υποβολή καταστάσεων από 30/9/2006 και εφεξής) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
α) Καταχωρούνται αναλυτικά Η αξία του εσόδου από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π.) καθώς και η είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και λοιπών δικαιωμάτων.
β) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή - Η συνολική αξία των εσόδων από λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν ανεξαρτήτως του στοιχείου που εκδόθηκε γι΄ αυτές (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο πώλησης σε ιδιώτη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτη ή άλλα έγγραφα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.4 του Κ.Β.Σ.).
γ) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή - Η συνολική αξία των συναλλαγών από χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
α) Καταχωρούνται αναλυτικά - Η αξία της δαπάνης για χονδρικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π.) καθώς επίσης και οι καταβολές αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.
β) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή - Η συνολική αξία των δαπανών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η συνολική αξία των αγορών από ιδιώτες (τιμολόγια αγοράς από ιδιώτες) καθώς επίσης και η συνολική αξία των δαπανών για αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών από επιτηδευματίες για τα οποία εκδόθηκε απόδειξη λιανικής πώλησης μέχρι πενήντα (50) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.
Για τη διευκόλυνση των υποχρέων παρατίθεται πίνακας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων (αναλυτικά) για διασταύρωση, με την κατάσταση πελατών, προμηθευτών ή πιστωτικών υΠολοίπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/30.6.1994.
Οι εν λόγω συναλλαγές καταχωρούνται πλέον με τις νέες διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/18.8.2005 με μία (1) εγγραφή στα αντίστοιχα πεδία των καταστάσεων πελατών - προμηθευτών ή πιστωτικών υΠολοίπων κατά περίπτωση.
Η συνολική αξία των συναλλαγών που αναφέρονται στην παρ.17 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1163/30.6.1994 δηλαδή:

 • Ηλεκτρικό ρεύμα (Δ.Ε.Η.).

 • Νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημόσιου χαρακτήρα φορείς).

 • Τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ).

 • Ταχυδρομικά τέλη - περιλαμβάνονται και οι Ταχ. Θυρίδες (μόνο ΕΛΤΑ).

 • Φορτωτικές ΟΣΕ.

 • Αποδείξεις ΚΤΕΛ.

 • Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και επαγγελματικές οργανώσεις.

 • Κοινόχρηστες δαπάνες.

 • Ενοίκια ακινήτων.

 • Πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων.

 • Διόδια.

 • Έξοδα κίνησης προσωπικού, για τα οποία έχουν ληφθεί στοιχεία στο όνομα των μισθωτών κ.λ.π.

 • Εισιτήρια μεταφορικών μέσων.

 • Η συνολική αξία των χονδρικών πωλήσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών προς και από την αλλοδαπή.

 • H συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες.

 • Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
   

 • Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία).
   

 • Η συνολική αξία των τιμολογίων που εκδίδει ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1033884/402πε/0015/ΠΟΛ.1058/25.6.2004 (ΦΕΚ1057/Β΄), αξίας ενός εκάστου μέχρι πενήντα πέντε (55) ευρώ.
   

 • Η συνολική αξία των χονδρικών συναλλαγών μέχρι 300 ευρώ ανά στοιχείο που δεν υποβάλλονται, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1019513/125/0015/ΠΟΛ.1030/24.2.2005 (ΦΕΚ 289/Β΄/7-3-2005).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η τελευταία περίπτωση ισχύει αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., για τις συναλλαγές από 1/1-31/12/2005.
ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, τα στοιχεία των συναλλαγών που υποβάλλονται για διασταύρωση καταχωρούνται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα ως άνω πεδία των συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανά κατηγορία συναλλαγών, καταχωρούνται δηλαδή αναλυτικά όπου ορίζεται αναλυτική καταχώρηση και συγκεντρωτικά (με μια εγγραφή) όπου ορίζεται συγκεντρωτική καταχώρηση, μη παρεχομένης της δυνατότητας προαιρετικής καταχώρησης των στοιχείων που καταχωρούνται συγκεντρωτικά στα αναλυτικά πεδία ή και αντίστροφα.
ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και πιστωτικών υΠολοίπων αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που από το νόμο δεν διαχωρίζεται η αξία από το ΦΠΑ ή δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής του και εφόσον πρόκειται για λιανικές πωλήσεις ή αγορές η αξία αναγράφεται αποφορολογημένη με τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση εφαρμογής των παραπάνω από τους υπόχρεους, στην περίπτωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών, είναι δυνατή η χρήση ιδιαίτερου αθροιστή πωλήσεων ανά κατηγορία συντελεστή ΦΠΑ. Στον αθροιστή αυτό αθροίζονται και εμφανίζονται διακριτά, τόσο σε κάθε ημερήσιο δελτίο «Ζ», όσο και στα περιοδικά δελτία ανάγνωσης περιεχομένου φορολογικής μνήμης, οι συνολικές ημερήσιες ή περιοδικές πωλήσεις και το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία συντελεστή. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτουν άμεσα τα ποσά που υποχρεωτικά πλέον καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1300/14.11.1997, όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη μόνο δαπανών για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) δεν υπέβαλλαν μηδενικές καταστάσεις.
Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/18.8.2005, υποβάλλονται πλέον για τις συναλλαγές από 1/1/2005 (υποβολή καταστάσεων από 30/9/2006 και εφεξής) πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και για τις λιανικές πωλήσεις, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων (υποβάλλονται με μία καταχώρηση) τονίζεται ιδιαίτερα ότι, μηδενικές καταστάσεις που δεν υποβάλλονται πλέον νοούνται εκείνες που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν μόνο στην περίπτωση της πλήρους ανυπαρξίας πραγματοποίησης οποιασδήποτε συναλλαγής (μη έκδοση ή μη λήψη στοιχείων).
Δεν υποβάλλονται δηλαδή μηδενικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών ή πιστωτικών υΠολοίπων μόνο στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή από αυτές που καταχωρούνται αναλυτικά καθώς επίσης και καμία συναλλαγή από αυτές που καταχωρούνται με μία εγγραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω (λιανικές ή χοντρικές συναλλαγές) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1114/18.8.2005.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ορίστηκε παγίως με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ ΠΟΛ.1081/28.7.2004 (ΦΕΚ 1196/Β΄), ως εξής:
 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3
Μέχρι 7 Οκτωβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6
Μέχρι 14 Οκτωβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9
Μέχρι 21 Οκτωβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Είναι γνωστό και έχει διακηρυχθεί σ' όλους τους τόνους, ότι η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος περιλαμβάνει την αξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω τυγχάνει καθολικής εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις η δε ακρίβεια αυτών αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού.
Επισημαίνεται ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και για την ανακριβή υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της περ. ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΒΑΣ. ΥΠ

Σ.Β

ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΒΣ

Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673 μετά το τέλος του έτους.

1

3

Α: 293,00x3=897,00

Β: 586x3=1758,00

Γ: 880x3=2640

Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673 , μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673 .

1

1

Α: 293,00

Β: 586,00

Γ: 880,00

Τέλος, ακολουθεί συνημμένο παράρτημα σχετικό με τις τεχνικές προδιαγραφές των καταστάσεων της παρ. 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2005


1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το αρχείο IL01 (που περιέχει τους πελάτες και τους προμηθευτές με χρεωστικό (θετικό) υπόλοιπο) πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και πελάτες και προμηθευτές μαζί (όταν αυτοί υπάρχουν). Δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε διακριτά αρχεία, ξεχωριστά οι πελάτες και ξεχωριστά οι προμηθευτές.
2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
Για τους πελάτες και προμηθευτές με πιστωτικό (αρνητικό) υπόλοιπο, υποβάλλονται καταστάσεις σε ξεχωριστό αρχείο με όνομα αρχείου IL01.PIS της ίδιας ακριβώς γραμμογράφησης με το αρχείο IL01. Σε κανένα από τα δύο αρχεία (IL01 και IL01.PIS) δεν πρέπει να υπάρχει πρόσημο.
3. ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ - ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
Τα αρχεία μπορεί να είναι Sequential ή Line Sequential. Για τα Line Sequential:
Στο τέλος κάθε εγγραφής θα υπάρχει LF (Hex 0D), CR (Hex 0A)
Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A) Για τα Sequential:
Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα αρχεία ΚΕΝΑ RECORDS στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος του αρχείου.
4. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στην περίπτωση των εκπρόθεσμων δηλώσεων, θα πρέπει να υπάρχουν στην δισκέτα τα αρχεία:
IL01 εάν υπάρχουν μόνο πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό υπόλοιπο ή
IL01 και IL01.PIS εάν υπάρχουν πελάτες και προμηθευτές με χρεωστικό (IL01) και πιστωτικό (IL01.PIS) υπόλοιπο.
Το κάθε αρχείο θα περιέχει μαζί τους αντίστοιχους πελάτες και προμηθευτές.
5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται για το σύνολο της επιχείρησης δηλαδή αφορά συνολικά τις συναλλαγές όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, έδρας και υποκαταστημάτων αν αυτά υπάρχουν, τότε στο πεδίο 15 του Record τύπου 1 (Πίνακας 2 - Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας Ε ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20). Όταν η συγκεντρωτική κατάσταση υποβάλλεται μόνο για την έδρα της επιχείρησης, τότε στο πεδίο 15 του Record τύπου 1 (Πίνακας 2 - Στοιχεία δηλούντος) που έχει μήκος 4 χαρακτήρες τίθεται ο χαρακτήρας 0 (μηδέν) ακολουθούμενος από τρεις χαρακτήρες space (χαρακτήρας Hex 20). Για την συγκεντρωτική κατάσταση του κάθε υποκαταστήματος της επιχείρησης, θα τίθεται στο πεδίο αυτό ο κωδικός του υποκαταστήματος που έχει δοθεί από το σύστημα TAXIS.
6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Οι συναλλαγές με το δημόσιο θα αναγράφονται αναλυτικά όπως ισχύει και για τις συναλλαγές με τους λοιπούς φορολογούμενους. Δηλαδή, θα συμπεριλαμβάνονται στις αναλυτικές εγγραφές των Πινάκων 3 και 5 (Records τύπου 2 και 4 αντίστοιχα) χρησιμοποιώντας το Α.Φ.Μ. και τα λοιπά στοιχεία του δημόσιου φορέα.

ΠΟΛ 1163 30.06.1994 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2214/1994 που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994, που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων".

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 43, 44, 27 και 66 περίπτ. ιγ΄, ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ του Ν. 2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 75) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρ­μογή τους, πάνω σε θέματα αρμοδιότητας ΚΩΔΙ­ΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΓΕΝΙΚΑ: Στα πλαίσια των προσπαθειών που Καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστή­ματος περιλαμβάνονται και οι κοινοποιούμενες διατάξεις, με τις οποίες τροποποιούνται, προστί­θενται και συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄ 84), όπως και ορισμένες διατάξεις των ηλεκτρονικών (φορολογικών) ταμειακών μηχανών (Ν. 1809/1988 - ΦΕΚ Α΄ 222).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επιδιώκεται κυρίως η περιστολή της φοροδιαφυγής, η συ­μπλήρωση κενών σε ορισμένες διατάξεις του Κώδικα, καθώς και η νομική οριοθέτηση άλλων. Συμπερασματικά, δηλαδή με τις επελθούσες αλ­λαγές, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις απλοποι­ούνται και σ΄ ένα βαθμό εκλογικεύονται ορι­σμένες περιπτώσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοι­χείων.
Ειδικότερα, κατ΄ άρθρο, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις- συμπληρώ­σεις:

Παράγραφος 17 (Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων)
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής τροποποιούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κώδικα, που αναφέρονται στην υποβολή των τριπλοτύπων συγκεντρωτικών καταστάσεων για διασταύρωση, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη λει­τουργία των διατάξεων αυτών, όπως και την ο­λοκλήρωση του μέτρου της πλήρους μηχανογρα­φικής διασταύρωσης των εκδιδομένων στοιχείων.
Ειδικότερα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επέρχονται οι εξής μεταβολές:
α) Επεκτείνεται, από 1.1.1995, η υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και για τις περιπτώσεις αγοράς αναλωσίμων αγαθών, τα οποία με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, ήταν εκτός συναλλαγής. Όπως είναι γνωστό, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις, οι συγκεντρωτικές κα­ταστάσεις προμηθευτών περιλαμβάνουν τις αγο­ρές των εμπορευσίμων και των παγίων αγαθών. Ήδη, με τις νέες διατάξεις οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών, του ημερολογιακού έ­τους 1995, που θα υποβληθούν μέχρι 25 Μαΐου 1996, θα περιλαμβάνουν τις αγορές όλων των αγαθών, δηλαδή των εμπορευσίμων, των αναλω­σίμων και των παγίων.
Ο δικαιολογητικός λόγος της επέκτασης της υποχρέωσης αυτής και σε άλλες συναλλαγές εί­ναι, αφενός μεν η διασταύρωση σημαντικού ύψους συναλλαγών με φορολογικό ενδιαφέρον και αφετέρου δε η σύγκριση στοιχείων που υποβάλ­λονται για τις ίδιες συναλλαγές από αγοραστές και πωλητές.
β) θεσπίζεται όριο απαλλαγής από την υπο­χρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων. Με βάση τις νέες διατάξεις από το ημερολογιακό έτος 1995, δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, που η αξία καθενός στοιχείου, που έχει εκδοθεί γι΄ αυτές, δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) δραχμές.
Ο δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι αφενός μεν η απαλλαγή των υπόχρεων, σε υποβολή στοιχείων, από τη σημαντική απασχόλη­ση που συνεπάγεται η καταχώρηση, στις συγκε­ντρωτικές καταστάσεις, μικροσυναλλαγών, όχι ι­διαίτερου ενδιαφέροντος σε πολλές περιπτώσεις, και αφετέρου ο περιορισμός του όγκου των δια­σταυρούμενων στοιχείων από το ΚΕ.Π.Υ.Ο.
Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να διευ­κρινίσουμε ότι, ο ι συναλλαγές αυτές (κά­τω των 15.000 δρχ. δεν πρέπει να περι­λαμβάνονται, έστω και προαιρετι­κά, στις συγκεντρωτικές καταστά­σεις γιατί η ενδεχόμενη αναγραφή τους δεν εξυπηρετεί καμία σκοπιμότητα, αφού απαραίτητη προϋπόθεση στη διασταύρωση των στοιχείων α­ποτελεί η υποβολή τους από όλα τα συναλλασ­σόμενα πρόσωπα, για τα οποία όμως, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές αυτές (κάτω των 15.000 δρχ.), δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση.
γ) Υποχρεώνονται, από 1.1.1995, οι μεταφορείς και τα μεταφορικά γραφεία να υποβάλλουν συ­γκεντρωτικές καταστάσεις πελατών. Όπως είναι γνωστό, με βάση τις τροποποιούμενες διατάξεις (άρθρο 20 παρ. 6γ) οι επιτηδευματίες αυτοί (με­ταφορείς και μεταφορικά γραφεία) απαλλάσσο­νταν από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτι­κών καταστάσεων για τις φορτωτικές. Ήδη, με τις νέες διατάξεις, με τις οποίες καταργείται η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 20, υποχρεώνονται οι εν λόγω επιτηδευματίες από το ημερολογιακό έτος 1995 να υποβάλλουν και συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.1995, δηλαδή οι υποχρεώσεις ή οι απαλ­λαγές που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν το ημερολο­γιακό έτος 1995. Επομένως για τις υποχρεώσεις του ημερολογιακού έτους 1994, σε ό,τι αφορά το άρθρο 20, θα εφαρμόζονται όσα ορίζουν οι ήδη ισχύουσες διατάξεις και όχι όσα ορίζουν οι νέες διατάξεις της παραγράφου αυτής (17).
Με την ευκαιρία κρίνεται σκόπιμο να διευκρινί­σουμε ορισμένα θέματα που αναφέρονται στην εφαρμογή του άρθρου 20 του Κώδικα. Έτσι, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις:
α) Αναγράφεται, από 1.1.1995, η αξία του ε­σόδου ή της δαπάνης πάντοτε χωρίς Φ.Π.Α., α­κόμη και στην περίπτωση που ο Φ.Π.Α, δεν εκπί­πτεται από τον αγοραστή, σε αντίθεση με όσα διευκρινίζονταν στην παράγραφο 20.4 περίπτωση ε΄ της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992.
β) Αναγράφεται, από 1.1.1995, η καθαρή αξία των τιμολογίων, πριν από οποιοδήποτε φόρο ή τέλος, έτσι ώστε να υπάρχει συμφωνία των συ­γκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτή και πε­λάτη.
γ) Αναγράφεται, από 1.1.1995, ο συνολικός α­ριθμός των στοιχείων που εξέδωσε ή έλαβε, α­ντίστοιχα, ο υπόχρεος, δηλαδή χρεωστικά συν πιστωτικά.
δ) Δεν συμπεριλαμβάνονται οι λιανικές πωλή­σεις ακόμη και εάν εκδοθεί τιμολόγιο προς ιδιώ­τη. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τέτοιο τιμο­λόγιο, για λόγους συμφωνίας, μπορεί να ανα­γράφεται στο τέλος της συγκεντρωτικής κατά­στασης, όχι όμως με τις συναλλαγές του Δημο­σίου και των λοιπών προσώπων μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα.
ε) Δεν συμπεριλαμβάνονται, από 1.1.1995, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμη­θευτών, κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων της παρα­γράφου 1 του άρθρου 20, όπως ισχύουν, το ηλεκτρικό ρεύμα (ΔΕΗ), νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημοσίου χαρακτήρα φορείς), τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ), ταχυδρομικά τέλη (ΕΛ.ΤΑ.), φορτωτι­κές Ο.Σ.Ε., αποδείξεις ΚΤΕΛ, συνδρομές σε εφη­μερίδες και περιοδικά - επαγγελματικές οργανώ­σεις, κοινόχρηστες δαπάνες, ενοίκια ακινήτων, πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων, διόδια, έ­ξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια μεταφο­ρικών μέσων.
Επίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιμολόγια αγοράς αγαθών από μη υπόχρεους σε έκδοση στοιχείων (π.χ. Δημόσιοι Υπάλληλοι) κα­θώς και τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρό­σωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο, δεδομένου ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση το πρωτότυπο του τιμολογίου αποστέλλεται, ε­ντός του επομένου από την έκδοση του μήνα, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του Κώδικα.
στ) θα σημειώνεται, από 1.1.1995, ο αριθμός ένα «1» στη θέση του επαγγέλματος μόνο όταν ο αντισυμβαλλόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υ­ποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Είναι γνωστό ότι οι αγρότες δεν έχουν υπο­χρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν, καθώς και οι περιστασιακά απασχολούμενοι και γενικά τα πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως μη επιτηδευματίες και λαμβάνουν την αμοιβή τους, με απόδειξη δαπάνης, σύμφωνα με όσα ορίζο­νται στο άρθρο 15 του Κώδικα. Έτσι είναι απα­ραίτητο να διακρίνονται στις συγκεντρωτικές κα­ταστάσεις, τα πρόσωπα αυτά από τους λοιπούς υπόχρεους υποβολής συγκεντρωτικών καταστά­σεων, με τις οποίες επιδιώκεται η διασταύρωση των επαγγελματικών συναλλαγών των αντισυμ­βαλλομένων.
Στις λοιπές περιπτώσεις η θέση του επαγγέλ­ματος να παραμένει κενή, δεδομένου ότι η μη­χανογραφική διασταύρωση γίνεται με τη χρήση ­του Α.Φ.Μ. και της επωνυμίας, η δε αναγραφή του επαγγέλματος δεν εξυπηρετεί κάποιο ιδιαίτε­ρο σκοπό. `Αλλωστε το επάγγελμα προκύπτει και από τα στοιχεία του επιτηδευματία τα οποία εί­ναι καταχωρημένα στα αρχεία. Επιτρέπεται, όσοι από τους αντισυμβαλλόμενους δεν είναι υπόχρεοι υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, να ανα­γράφονται αλφαβητικά στο τέλος των αντίστοι­χων συγκεντρωτικών καταστάσεων.
ζ) Οι περιγραφές των RECORDS, όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο 20.6.1 της Ερμη­νευτικής Εγκυκλίου 3/1992, τροποποιούνται για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του ημερολογια­κού έτους 1995 και στο εξής, ως ακολούθως:
Στα στοιχεία πωλήσεων
γ1) Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (κατά πε­λάτη).
Η θέση έξι (6) διαμορφώνεται:
6. Επάγγελμα 43 - 57 Χ (15).
6α. Μη υπόχρεοι σε υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης (αγρότες) 58 - 58 Χ
Στα στοιχεία αγορών
δ1) Αναλυτική γραμμή αγορών - δαπανών (κα­τά προμηθευτή)
Η θέση έξι (6) διαμορφώνεται:
6. Επάγγελμα 43-57 Χ (15)
6α. Μη υπόχρεοι σε υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης (αγρότες περιστασιακά απασχολού­μενοι) 58-58 Χ
Παρατήρηση: Η θέση 6α συμπληρώνεται με τον αριθμό ένα «1» μόνο όταν ο αντισυμβαλ­λόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή συγκε­ντρωτικής κατάστασης, όπως συμβαίνει στις αγο­ρές ή πωλήσεις προς και από τους αγρότες ή με τις καταβολές αμοιβών σε περιστασιακά απα­σχολούμενους (αποδείξεις δαπανών). Στις λοιπές περιπτώσεις η θέση αυτή παραμένει κενή.
η) Από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι συγκε­ντρωτικές καταστάσεις μπορεί να μην υποβάλλο­νται όταν έχουν γίνει μόνο συναλλαγές με πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.). Η θέση αυτή παύει να ισχύει και από το ημερολογια­κό έτος 1995 και στο εξής θα υποβάλ­λονται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις, έστω και εάν έχουν γίνει συναλλαγές μόνο με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα.
θ) Διευκρινίζεται ότι οι αντιπρόσωποι οίκων ε­ξωτερικού για την προμήθεια που εισπράττουν, μέσω τραπέζης, από αλλοδαπούς επιτηδευματίες, δεν υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές αυτές. Κάθε αντίθετη, προηγούμενη θέση μας, ανακαλείται. (Η ρύθμιση αυτή καλύπτει και τις συναλλαγές του έτους 1994).
ι) Τέλος σημειώνεται ότι η παράγραφος 20.9 της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3/1992 εξακολουθεί να ισχύει. Δηλαδή συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν υποβάλλονται για τα μερίσματα που καταβάλλει ή πιστώνει η ανώνυμη εταιρία, καθώς και για τις αμοιβές του Διοικητικού της Συμβουλίου, εφόσον ο φόρος υπολογίζεται στο εισόδημα του νομικού προσώπου και εξαντλείται η φορολογική υπο­χρέωση των δικαιούχων. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα διανεμόμενα κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋπο­θέσεις.

Αρ.Πρωτ.1051647/337/0015 23.10.2007 Καταχώρηση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών της περ. ΑA της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992.

Αρ.Πρωτ.1051647/337/0015 23.10.2007 Καταχώρηση ή μη των λογαριασμών διοδίων στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών της περ. ΑA της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992.

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Α  της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992  (Κ.Β.Σ.), ο επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού υποβάλλουν κάθε έτος συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών και από καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

   Περαιτέρω στην παράγραφο ε  της εγκυκλίου 1076242/524/0015 ΠΟΛ 1163 30.6.1994 προβλέπονται ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες κατ' εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις, μεταξύ δε αυτών είναι και τα διόδια και κατά συνέπεια οι λογαριασμοί διοδίων  δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών προμηθευτών του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΠΟΛ 1076 15.05.2006 Οδηγίες σε θέματα επιβολής προστίμων για συγκεντρωτικές καταστάσεις

 

ΠΟΛ 1081 28.07.2004 Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)