ΝΕΟΣ Μισθός Αποφάσεις...

N.4093 12.11.2012 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.11. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.11. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟ), ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

   1. Με την παρούσα διάταξη θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατωτάτου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θεσπίζεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά ανεργίας και απασχόλησης) και τη διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς. Κατά το Α' τρίμηνο του 2014 το σύστημα αυτό αξιολογείται ως προς την απλότητα και αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

   2.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1876/1990 αντικαθίσταται ως εξής:

   «Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας καθορίζουν τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Βασικοί μισθοί, βασικά ημερομίσθια, κάθε είδους προσαυξήσεις αυτών και γενικά κάθε άλλος μισθολογικός όρος, ισχύουν μόνο για τους εργαζόμενους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.»

   β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1876/1990 προστίθενται οι λέξεις «, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου.»

   3. Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυτών καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός υπαλλήλων και το ημερομίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής:

(α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 26,18 ευρώ.

(β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτατος μισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτεχνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 ευρώ.

(γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. ii) Ο κατά τα άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μία τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 και άνω ετών.

δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.

ε) Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

στ) Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.

ζ) Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από το νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

   4. Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.me/news/nomos-4093-2012/

 

Α.Π.:10186/Δ5.12 09.04.2013 Τροποποίηση της ΚΥΑ 1186/2011 "Καθορισμός ημερομισθίου και ποσοστών αμοιβής των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006."

Αριθμ. Πρωτ.: 25542/811 21.11.2012 Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 6 - Επείγουσα ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν την από 14/5/2012 εφαρμογή της «μετενέργειας» της αντεργατικής ΠΥΣ ν.6/2012

IKA Αριθ. Πρωτ. Α41/ΟΕ/1 03.05.2012 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

IKA Αριθμ. Πρωτ. Α41/1 03.04.2012 Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012.

Πράξη ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6 της 28.2.2012 Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.

Γ.Σ.Ε.Ε. 2 14.03.2012 Επείγουσα και Ειδική Εγκύκλιος για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Γ.Σ.Ε.Ε. 1 21.02.2012 Ερμηνευτική Εγκύκλιος για τις αντεργατικές ρυθμίσεις του Νέου Μνημονίου

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων κτλ...

Μείωση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κατά 22%

Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, μειώνονται κατά 22%.

   

Μείωση 22%

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Έως 13/2/2012

Από 14/2/2012

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία

33,57

26,18

Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία

34,80

27,14

Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες

36,46

28,44

Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες

38,11

29,73

Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες

39,78

31,03

Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες

41,43

32,32

Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες

43,11

33,63

Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία

36,92

28,80

Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία

38,16

29,76

Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες

39,83

31,07

Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες

41,47

32,35

Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες

43,14

33,65

Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες

44,80

34,94

Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες

46,47

36,25

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

   

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία

751,39

586,08

Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία

813,99

634,91

Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες

887,99

692,63

Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες

961,99

750,35

Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία

826,54

644,70

Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία

889,13

693,52

Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες

963,13

751,24

Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες

1.037,13

808,96

 

Μείωση της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών κατά 32%

Από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1-1-2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα μειωμένα κατά 32% κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους μαθητευόμενους της παρ. 9 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α' 115). Η παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, το άρθρο 43 του ν. 3986/2011 (Α' 152) καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καταργούνται.

   

Μείωση 32%

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Έως 13/2/2012

Από 14/2/2012

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία

33,57

22,83

Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία

34,80

23,66

Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες

36,46

24,79

Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες

38,11

25,91

Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετίες

39,78

27,05

Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετίες

41,43

28,17

Ημερομίσθιο άγαμος 6 τριετίες

43,11

29,31

Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία

36,92

25,11

Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία

38,16

25,95

Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες

39,83

27,08

Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες

41,47

28,20

Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετίες

43,14

29,34

Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετίες

44,80

30,46

Ημερομίσθιο έγγαμος 6 τριετίες

46,47

31,60

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

   

Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προϋπηρεσία

751,39

510,95

Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία

813,99

553,51

Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετίες

887,99

603,83

Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετίες

961,99

654,15

Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προϋπηρεσία

826,54

562,05

Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία

889,13

604,61

Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετίες

963,13

654,93

Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετίες

1.037,13

705,25

 

Αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων κτλ, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων

   Από 14-2-2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του εθνικού ποσοστού ανεργίας των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας χρόνος ισχύος

    Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.

    Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.

    Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α' 27).

    Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 9 του ν. 1876/1990 (Α' 27) παύουν να ισχύουν.

    Οι διατάξεις ισχύουν και για τις Διαιτητικές Αποφάσεις.

 

Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί

    Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012.

    Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα.

    Η προσαρμογή των συμβάσεων στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Οι όροι του τρίτου εδαφίου που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν από εκείνους της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ή της νέας ή της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης.

Επιδόματα που θα ισχύουν...

- Ωρίμανσης ( 3ετίας κ.λ.π.)
- Τέκνων
- Σπουδών ( Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.)
- Ε
πίδομα επικινδύνου εργασίας

Ως «επίδομα ωρίμανσης» νοούνται τα επιδόματα που καταβάλλονται για το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας του εργαζομένου, που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, δηλαδή της κάθε μισθολογικής κλίμακας (μονοετής, διετής, τριετής κτλ).
Ως «επίδομα σπουδών», νοείται το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με βάσει τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, επαγγελματικής εκπαίδευσης, ημεδαπών ή μη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σχολών.
Ως «επίδομα επικινδύνου εργασίας» νοούνται τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω των συνθηκών εργασίας, που συνεπάγονται κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του εργαζομένου.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας    

    Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών ή μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη, καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι μεταξύ των συμβαλλομένων αμοιβαίες υποχρεώσεις. Ο νόμος 1876/90 ορίζει λεπτομερώς το περιεχόμενο και το τρόπο σύναψης των ΣΣΕ.

     Οι ΣΣΕ συμπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα

     Θεσπίζουν κατώτατους υποχρεωτικούς μισθούς και ημερομίσθια

     Ρυθμίζουν θέματα συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων

     Ορίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομενων μερών

     Ορίζουν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας.


Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.me/sse/sse-all/