Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας       

    Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας, που ισχύουν για τους εργαζόμενους όλης της χώρας. Στους εργαζομένους αυτούς περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

    Με τις ΕΓΣΣΕ θεσπίζονται οι κατώτεροι υποχρεωτικοί μισθοί - ημερομίσθια και συμπληρώνονται οι γενικοί όροι εργασίας, που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα.

            (Π.Κ. 7/29-9-2015)

            (Π.Κ. 3/26-3-2014)
 

            (Π.Κ. 4/14-5-2013)

            (Π.Κ. 14/16-7-2010)

            (Π.Κ. 13/18-4-2008)

            (Π.Κ. 14/13-4-2006)

            (Π.Κ. 16/28-5-2004)

            (Π.Κ.37/14-6-2002)

            (Π.Κ. 19/29-4-2002)

            (Π.Κ. 31/23-5-2000)

            (Π.Κ. 12/19-5-1998)

            (Π.Κ. 9/3-4-1996)

            (Π.Κ. 7/24-1-1995)

            (Π.Κ. 24/23-3-1994)

            (Π.Κ. 37/11-6-1993)

            (Π.Κ. 10/4-4-1991)