Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

          Λειτουργούν σε όλους τους Νομούς της χώρας μας και ανάλογα με το αντικείμενο με το οποίο κατά βάση απασχολούνται, διακρίνονται σε :

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
  2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) &  ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

          Οι Υπάλληλοι του Σ.ΕΠ.Ε., βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εφαρμογή  των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
          Καθ’ όλη τη διάρκεια τoυ 24ώρου (ημέρα, νύχτα, Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες), πραγματοποιούν ελέγχους και επιθεωρήσεις στους τόπους εργασίας με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη διαφύλαξη της εργασιακής ειρήνης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
          Αν θέλεις να έρθεις σε επικοινωνία με τον ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, θα τον βρείς σε μια από τις Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε., όπως αυτές είναι καταχωρημένες στον πιο κάτω Πίνακα, με τις ταχυδρομικές τους Διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους.  
πίνακας Διευθύνσεων και Τηλεφώνων

Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων Σ.ΕΠ.Ε - Ο.Α.Ε.Δ.

Νομοθετικό πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής:

Από 01-03-2013 οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «ΕΡΓΑΝΗ» (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Οι όροι και προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής περιγράφονται στην ΥΑ 28153/126/28.08.2013 (ΦΕΚ 2163/Β΄/30.08.2013)
Για τον ΟΑΕΔ υποβάλλονται τα έντυπα:

  • Ε3. Αναγγελία πρόσληψης

  • Ε5. Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

  • Ε6. Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)

  • Ε7. Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου

Πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ:

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https:/ /eservices.yeka.gr/

Σχετικοί σύνδεσμοι διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισ ης και Πρόνοιας .

Προθεσμία υποβολής εντύπων ΟΑΕΔ:

Ε3 (και Ε4-συμπληρωματικός πίνακας προσωπικού για νέες προσλήψεις): το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Ε3 και Ε4 εντός (3) εργάσιμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ε5, Ε6, Ε7: (8) ημέρες από την κοινοποίηση στον εργαζόμενο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τεχνική υποστήριξη:

Σ.ΕΠ.Ε ΤΗΛ : 210-52.89.281-2 (Έντυπα Ε4,Ε8,Ε9)

Ο.Α.Ε.Δ ΤΗΛ. : 210-99.89.102 -Τηλεφωνικό κέντρο 5 γραμμών (2109989087, 2109989014, 2109989751, 2109989017, 2109989348).(Έντυπα Ε3, Ε5, Ε6, Ε7)

Αρ.πρ.: οικ. 3631/87 27.01.2015 Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

Αριθμ. οικ. 49327/10702 22.12.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 29502/85/01−9−2014 (ΦΕΚ Β 2390/08−9−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28−08−2013 απόφαση του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013).

Αρ.πρ.: 6476/137 27.02.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α’ 2), σχετικά με το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών των Εργαζομένων

Με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Α΄ της 7-1-2014, τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν.4144/2013... 

2. Η παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α' 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.Α. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες: 
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού, 
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας, 
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται, 
η) η υπογραφή του εργαζομένου.
Ε. Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ» , εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης κάθε άλλη αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.»

Yπόδειγμα του βιβλίου, προς διευκόλυνση σας σχετικά με τον τρόπο τήρησής του

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Αριθμ. Πρωτ. οικ. : 31349/95 15.09.2014 Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της.

Aριθ. πρωτ.: 29502/85 01.09.2014 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 28153/126/28-08-2013 Απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013).

ΣΕΠΕ Aριθ. πρωτ: 31651 04.10.2013 Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού.

Aριθ. πρωτ: 31403 06.09.2013 Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπου Ε8 «Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης.

Aριθ. πρωτ: 31398 06.09.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.02.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Aριθμ. 28153/126 28.08.2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/ 6/25.2.2013 απόφασης (ΦΕΚ 449/Β΄/25.2.2013) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι υποπαράγραφοι ΙΑ. 10, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Aριθ. πρωτ: 27397/122 19.08.2013 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

ΣΕΠΕ Aριθ. πρωτ: 509 11.06.2013 Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ.

Aριθ. πρωτ: 30638 30.04.2013 Γνωστοποίηση Υπερωριακής Απασχόλησης και Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών.

Αριθ.Πρωτ. 5072/6 25.02.2013 Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.

Aριθ. πρωτ: 30225 13.02.2013 Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ.

Aρ. πρωτ: 2456/246 29.01.2013 Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας.

Aρ.πρωτ: 29436/1143 24.12.2012 Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας.

Αριθμ. Πρωτ.: 25542/811 21.11.2012 Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012).

Αριθ. πρωτ.: οίκ. 25932 12.10.2012 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Aριθ. πρωτ.: 17227/32 22.08.2012 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Αριθμ. οικ. 14827/22 24.07.2012  Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). καταργήθηκε

Αριθ. πρωτ.: οίκ. 20585 25.01.2012 Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του προστίμου μετά την ψήφιση του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170Α΄/5-8-2011)

Αριθ. πρωτ. οίκ. 21228 22.03.2011 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266Β΄/18-2-2011)

Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325 29.05.2012 Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αριθμ. Πρωτ. 5980/201 26.03.2012 Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/02.03.2011) για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.

Αριθ. πρωτ. οικ.31566 14.10.2011 Διευκρινίσεις για τα στοιχεία με τον τεχνικό ασφαλείας που πρέπει να αναγράφονται στους πίνακες προσωπικού.

Aρ. Πρωτ. οικ. 10193 22.03.2011 Κυρώσεις σε οικοδομές και τεχνικά έργα.

Αριθ. Πρωτ. 30266 21.02.2011 Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών - Άρθρο 68 Ν. 3863/2010.

YΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 25231/Δ1 8448 17.12.2010 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Σχετικοί νόμοι

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3846 (ΦΕΚ 66Α 11.05.2010) Εγγυήσεις γαι την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις. (έως ν.3899/2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3850 (ΦΕΚ 84Α 02.06.2010) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.