Όροι χρησιμοποίησης των καναλιών RSS

Η χρήση των καναλιών RSS, που προτείνεται στον ιστότοπο TAXnews, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Τι είναι τα κανάλια RSS ;

Τα κανάλια RSS επιτρέπουν την αποστολή ειδοποιήσεων στους χρήστες του Διαδικτύου ώστε να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα νέων πληροφοριών (σε μορφή κειμένου ή εικόνας) σε έναν ιστότοπο. Η λειτουργία τους είναι παρόμοια με εκείνη των διαύλων πληροφόρησης.

Σε τι χρησιμεύουν αυτά τα κανάλια RSS;

Τα κανάλια RSS που εμφανίζονται στον ιστότοπο TAXnews δίνουν τη δυνατότητα:

στους χρήστες του Διαδικτύου, να λαμβάνουν τις τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο TAXnews. Μπορούν, έτσι, να επιλέξουν να εμβαθύνουν σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, έχοντας πρόσβαση στις λεπτομέρειές του, στον ιστότοπο TAXnews.

στους υπεύθυνους των ιστοτόπων (webmasters), να δημοσιεύουν αυτόματα στον δικό τους ιστότοπο (ή ιστολόγιο) τις τελευταίες πληροφορίες που αντλούνται από τον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται περί κοινοπρακτικού περιεχομένου.

Τροποποίηση ή κατάργηση της υπηρεσίας καναλιών RSS

Η υπηρεσία καναλιών RSS είναι μια εναλλακτική προβολή ορισμένων περιεχομένων του ιστοτόπου TAXnews. Αυτή η εναλλακτική προβολή δεν αντικαθιστά τα περιεχόμενα του ιστοτόπου. Τα συμπληρώνει.

Η TAXnews αποφασίζει, έχοντας την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, για τα περιεχόμενα που καταχωρούνται σε αυτή την υπηρεσία και διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιεί ή να τα καταργεί.

Η TAXnews αποφασίζει με πλήρη διακριτική ευχέρεια για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Το TAXnews μπορεί, επομένως, να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την πρόσβαση των χρηστών στο σύνολο ή σε μέρος της υπηρεσίας και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Παραίτηση από ευθύνη του TAXnews

Η TAXnews δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί άμεσα ή έμμεσα λόγω της μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ή των περιεχομένων της, είτε αυτή είναι ανεξάρτητη της βούλησής του είτε όχι. Τα περιεχόμενα που προβάλλονται στην υπηρεσία παρέχονται εν είδει ενημέρωσης και, κατά συνέπεια, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν την υπηρεσία με δική τους αποκλειστική ευθύνη και με δικά τους έξοδα σύνδεσης ασχέτως του μέσου σύνδεσης.

Ειδικές ρήτρες σχετικά με την αναδημοσίευση των πληροφοριών του ιστοτόπου TAXnews, που προτείνεται από τα κανάλια RSS

Η αναδημοσίευση σε άλλον ιστότοπο των πληροφοριών του ιστοτόπου TAXnews επιτρέπεται υπό τον όρο ότι:

Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου δεν προκαλούν καμία βλάβη, άμεση ή έμμεση, ούτε στο TAXnews, ούτε στην εικόνα του, ούτε στην εικόνα των μελών του. Απαγορεύεται κυρίως η αναδημοσίευση των περιεχομένων του ιστοτόπου του TAXnews από ιστότοπους που προβάλλουν περιεχόμενα παράνομου, βίαιου, πορνογραφικού, ξενοφοβικού χαρακτήρα, ή που δύνανται, υπό την ευρύτερη έννοια, να θίξουν την ευαισθησία της πλειονότητας των πολιτών ή να διαταράξουν τη δημόσια τάξη.

Ο ιστότοπος που αναδημοσιεύει τις πληροφορίες του TAXnews υποχρεούται να αναφέρει την πηγή της πληροφορίας με την ένδειξη "© TAXnews".Επιπλέον, αυτή η αναφορά θα πρέπει να παρέχει σύνδεσμο που να παραπέμπει στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου του ιστοτόπου TAXnews. Ο υπεύθυνος του ιστοτόπου (webmaster) θα υποχρεούται επίσης να παρέχει για κάθε στοιχείο του κοινοπρακτικού καναλιού έναν σύνδεσμο που θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα του ιστοτόπου TAXnews που συμπληρώνει και δίνει αναλυτικές πληροφορίες για το σχετικό στοιχείο.

Πνευματικά δικαιώματα

Η TAXnews, ως ιδιοκτήτης των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο TAXnews, παραμένει ο μοναδικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που αναπαράγονται, όπως και οι αναφορές στα πνευματικά δικαιώματα, στα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή ημερομηνίας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αλλοιωθούν, να καταργηθούν ή να αποκρυφτούν.

Διάφορες διατάξεις

Η TAXnews διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα για να θέσει τέρμα σε μια κατάσταση η οποία δεν θα σέβεται τους προαναφερθέντες όρους χρήσης.

Η TAXnews διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους προαναφερθέντες όρους χρήσης κατά την κρίση του και μόνον και ανά πάσα στιγμή.