Ελεύθερα προγράμματα της Γ.Γ.Π.Σ. για τους χρήστες

Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ( Ε7)

ΠΟΛ 1143: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α)
ΠΟΛ 1144: Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015)
ΠΟΛ 1145: Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.