Σχέση ΑΦΜ και ΔΟΥ

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;

Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;

Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

 Μεταβολές των Στοιχείων Μητρώου

Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων;

Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;


Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Ποιος ο ρόλος του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου;

Ο ΑΦΜ είναι ένας μοναδικός αριθμός που αποδίδεται σε κάθε συναλλασσόμενο και τον «ταυτοποιεί» μοναδικά με βάση τα ατομικά του στοιχεία.
Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δικαιούνται να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου;

Υποχρέωση να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν τα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που :

·         Είναι ή πρόκειται να γίνουν επιτηδευματίες.

·         Μισθωτοί πριν τη πρόσληψή τους.

·         Είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

·         Αποκτούν περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζουν τεκμήριο ( όπως Ε.Ι.Χ., μοτοσυκλέτα >50cc, σκάφος αναψυχής, αεροπλάνο, ελικόπτερο κλπ, καθώς και απόκτηση άδειας οδήγησης αυτών ).

·         Ζητούν Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας, Πιστοποιητικά ή Βεβαιώσεις απο την ΔΟΥ.

·         Πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις Κεφαλαίου (λόγω απόκτησης περουσιακών στοιχείων κλπ).

·         Είναι μέλη, εταίροι ή σχετιζόμενοι με επιχειρήσεις (Ο.Ε, Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ).

·         Είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ' αυτών (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής, φορολογικός αντιπρόσωπος, αντίκλητος κλπ).

·         Δικαίωμα να αποκτήσουν ΑΦΜ έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην Ελλάδα.

Από πού και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Αρμόδια ΔΟΥ για την Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου σε μη Επιτηδευματία είναι η ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του.
Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί η συναλλαγή του, μπορεί να αποδοθεί ΑΦΜ στον ενδιαφερόμενο από άλλη ΔΟΥ και ταυτόχρονα να διευθετηθεί υπηρεσιακά η «ηλεκτρονική» (on-line)μεταγραφή του στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδοση ΑΦΜ είναι η επίδειξη του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας(είτε κατά περίπτωση της ταυτότητας Σωμάτων Ασφαλείας για φορολογουμένους που υπηρετούν σ'αυτά) προκειμένου για 'Έλληνες πολίτες ή του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.
'Όταν ο ΑΦΜ ζητείται για λογαριασμό του ενδιαφερομένου μέσω εξουσιοδοτημένου ατόμου, τότε απαραίτητη είναι η προσκόμιση του επικυρωμένου εξουσιοδοτικού εγγράφου.
Για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στερείται ταυτότητας (π.χ. ανήλικος), τότε προσκομίζεται πιστοποιητικό γέννησης.

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

·         Στην περίπτωση που στο διαβατήριο του αλλοδαπού ατόμου τα αναγραφόμενα στοιχεία δεν είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πρέπει να προσκομίζεται και η επίσημη μετάφρασή του.

·         Φωτοτυπία ταυτότητας / διαβατηρίου / πιστοποιητικού γέννησης, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ.

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

·         Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ» - Μ1.

·         Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» - Μ7.
(Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του «Εξουσιοδοτημένου», του «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

·         «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ».

·         «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».
(Για την περίπτωση που δηλώθηκε σχέση «Εξουσιοδοτημένου», «Ασκούντος Γονική Μέριμνα» για τον ανήλικο.)

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

·         Η απόδοση του ΑΦΜ γίνεται μετά από ορισμένες σύντομες ενέργειες, προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών.

·         Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.

·         'Όλες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης

Ν.1599/86.

Μεταβολές των Στοιχείων Μητρώου

Ποιες μεταβολές στοιχείων πρέπει να δηλώνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.;

Οι μεταβολές ατομικών στοιχείων του Φορολογουμένου, που περιλαμβάνονται στο έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΜ» - Μ1, όπως επίθετο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, οικογενειακή κατάσταση.

Πού, πώς και πότε μπορούν να δηλώνονται οι μεταβολές στοιχείων;

Η γνωστοποίηση των μεταβολών γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ (για τον Μη Επιτηδευματία Φορολογούμενο στη ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η κατοικία του, ενώ για τον Επιτηδευματία Φορολογούμενο στην αρμόδια ΔΟΥ της επιχείρησής του).

Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα από το Τμήμα Μητρώου των ΔΟΥ.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται;

Πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά, όπως το νέο αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, αν η μεταβολή αφορά έκδοση νέας ταυτότητας, το διαζευκτήριο, αν πρόκειται για μεταβολή οικογενειακής κατάστασης, εξουσιοδότηση για αλλαγή αντικλήτου.

Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται;

Φωτοτυπία ταυτότητας/διαζευκτηρίου κλπ, για να συνυποβληθούν με τη Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων.

Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται;

·         Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» - Μ1.

·         Το έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» - Μ7.
(Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή στη σχέση του «Εξουσιοδοτημένου».)

 

Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔΟΥ;

·         «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

·         «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ».
(Για την περίπτωση που δηλώθηκε μεταβολή στη σχέση «Εξουσιοδοτημένου» κλπ).
 
 

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό;

·         Η έγκαιρη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία για τις μεταβολές που αφορούν τα στοιχεία τους συμβάλλει στην καλύτερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με τη ΔΟΥ.

·         Χρήσιμες οδηγίες και λεπτομερείς πληροφορίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα όλων των Δηλώσεων Μητρώου.

·         'Ολες οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν.1599/86.