Καθορισμός ποσοστού απολύσεων

Καθορισμός ποσοστού απολύσεων σύμφωνα με τον Νόμο 3863 15.07.2010

  

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15.07.2010)

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

Άρθρο 74 Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

1. Τα όρια, των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 2 του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α'), πέρα από τα οποία οι απο­λύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:

   α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκ­μεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

   β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

 

2...

Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το A΄ εξάμηνο 2010.

  

Αριθμ. οικ.33937/1111 ΦΕΚ B 2445/14.12.2009
Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το A΄ εξάμηνο 2010.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 78Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α).

3. Τις διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 2 του Ν. 1387/83 (ΦΕΚ 110Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν.2736/99 (ΦΕΚ 172Α), το άρθρο 9 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286Α) και το άρθρο 21 του Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191Α) και ισχύει σήμερα

4. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 11-11-2009.

5. Τις κρατούσες σήμερα συνθήκες στην Ελληνική αγορά εργασίας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (περί δημοσίου λογιστικού), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το A΄ εξάμηνο έτους 2010 σε δύο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ' ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1387/83, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.

Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2009

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Β΄ εξάμηνο 2009.

  

Καθορισμός ποσοστού απολύσεων κατά το Β΄ εξάμηνο 2009.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 78Α).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α).
3. Τις διατάξεις του εδαφίου β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/ 2000 (ΦΕΚ 286/Α).
4. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 25.5.2009.
5. Τις κρατούσες σήμερα συνθήκες στην Ελληνική αγορά εργασίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 περί δημοσίου λογιστικού), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για το Β΄ εξάμηνο έτους 2009 σε δύο τοις εκατό (2%) και μέχρι τριάντα (30) άτομα κατ’ ανώτατο όριο το μήνα, το ποσοστό των απολύσεων προσωπικού που προβλέπεται στο εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2874/2000 και ισχύει σήμερα.
Απολύσεις πέραν του ορίου αυτού θεωρούνται ομαδικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ