TAXnews

Βασική Αρχή

    Η βασική αρχή που διέπει την  TAXnews   είναι η απαγόρευση υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

Τα κείμενα που μπορούν να αναρτηθούν στην TAXnews ακολουθούν εν γένει τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα, ή

 • Παρέχονται κατόπιν σχετικής άδειας του πνευματικού δημιουργού.

Σύμφωνα με το Νόμο 2121/93 όπως τροποποιήθηκε προβλέπονται τα εξής σχετικά με την διάρκεια προστασίας των κειμένων:

H εφαρμογές μας ΔΕΝ αποθηκεύουν στοιχεία σας.

Η εφαρμογές αυτές προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.TAXnews © 2012

    Η TAXNEWS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση των εφαρμογών ή υπηρεσιών που προβλέπονται από την άδεια και το συμφωνητικό χρήσης του διαδικτυακού τόπου, όρους στους οποίους ρητά συμφωνεί ο χρήστης και περιορίζεται η ευθύνη της TAXNEWS, μη ευθυνόμενης αυτής περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ήθελε προκληθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση.

 

Όροι Χρήσης

    Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες μας πέραν του συνδρομητού.

    Προσοχή: Οι χρήστες του TAXNEWS  και οι διαχειριστές του δεν αναλαμβάνουν σε καμία περίπτωση την ευθύνη για την πληρότητα και την ενημέρωση των νομικών κειμένων και για την ενσωμάτωση των εκάστοτε αλλαγών. Είναι πιθανόν τα κείμενα νόμων και συνθηκών που περιέχονται στο TAXNEWS να μην ισχύουν πλέον ή να μην ισχύουν στη μορφή που είναι αποθηκευμένα. Δείτε την νομική αποποίηση ευθυνών.

    Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου  οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
    Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
    Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.
    Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.
    Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενο της.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites
    Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.
Αποζημίωση
    Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε το Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
    Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.
    Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
    Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
    Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

Συμφωνητικό χρήσης

Όροι χρήσης

     Κάνοντας την παραγγελία, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «το Συμφωνητικό»), οι οποίοι διέπουν τη χρήση από εσάς, τον Συνδρομητή, των on line υπηρεσιών TaxNews (εφεξής «η Υπηρεσία»), όπως αυτή παρέχεται από την εταιρία TAXNEWS προς τους Συνδρομητές, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://TAXnews.info

    Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: την πλήρη προβολή του TAXNEWS και την χρήση αυτού σύμφωνα με τους όρους που το διέπουν. Εάν συνάπτετε το παρόν Συμφωνητικό ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου, θα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος/ η γενικά ή ειδικά να δεσμεύσετε το νομικό πρόσωπο με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο όρος «Συνδρομητής» αναφέρεται στο νομικό πρόσωπο αυτό. Εάν δεν έχετε την πιο πάνω εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

    Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε της υπηρεσίες μας πέραν του συνδρομητού.

Ορισμοί

    Ημερομηνία Ενεργοποίησης (Εγγραφής) ονομάζεται η ημερομηνία κατά την οποία ο Συνδρομητής ολοκληρώνει τη διαδικασία της παραγγελίας και αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία.

    Διάρκεια Συνδρομής και Ανανέωση Συνδρομής: είναι οι έννοιες που περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού.

    Στοιχεία του Συνδρομητή είναι τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας.

Παραχώρηση Δικαιώματος Χρήσης

     Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, η TAXNEWS παραχωρεί στον Συνδρομητή ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και μη υποκείμενο σε υπο-παραχώρηση δικαίωμα χρήσης για την πρόσβαση και την χρήση της Υπηρεσίας αποκλειστικά από το Συνδρομητή.

    Η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή υπόκεινται και στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

 • Ο Συνδρομητής θα παραλάβει έναν κωδικό λογαριασμού για το TAXeshop και έναν κωδικό συνδρομητή για το TAXnews, θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία μόνο μέσω της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης και του κωδικού πρόσβασης.

 • Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης ανήκει αποκλειστικά στο Συνδρομητή, με την έννοια ότι η πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου χωρίς την άδεια του Συνδρομητή απαγορεύεται.

 • Ο Συνδρομητής μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του, μόνον μέσω  αποστολής σχετικού e-mail στο τμήμα υποστήριξης του TAXnews . Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία των κωδικών που του παραχωρούνται και είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες που γίνονται με χρήση των κωδικών του, εκτός εάν οι κωδικοί διαρρεύσουν λόγω αμέλειας της TAXnews. Ο Συνδρομητής συμφωνεί να ειδοποιήσει αμέσως την TAXnews για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του τυχόν πρόβλημα ασφάλειας.

Διάρκεια Συνδρομής

     Το παρόν Συμφωνητικό τίθεται σε ισχύ από την Ημερομηνία Ισχύος του (ημερομηνία Ενεργοποίησης - Εγγραφής). Η αρχική διάρκεια του Συμφωνητικού θα είναι ο αριθμός των μηνών που θα οριστούν με την ηλεκτρονική διαδικασία παραγγελίας της συνδρομής (εφεξής η 'Διάρκεια της Συνδρομής'). Εάν η Υπηρεσία χρησιμοποιείται ως Δωρεάν Δοκιμή, η πρόσβαση στην Υπηρεσία εξαρτάται αποκλειστικά από τη TAXnews. Λίγο πριν τη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής ή της Διάρκειας Ανανέωσης, ο Συνδρομητής θα πρέπει να ανανεώσει την συνδρομή του. Σε περίπτωση που η ανανεωμένη συνδρομή δεν εξοφληθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, το παρόν Συμφωνητικό θα λυθεί και η δυνατότητα πρόσβασης του Συνδρομητή στην Υπηρεσία θα διακοπεί αυτομάτως και χωρίς υποχρέωση ειδικής προειδοποίησης.

    Η TAXnews αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα το Συνδρομητή για την επικείμενη λήξη της Διάρκειας της Συνδρομής, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ο ίδιος έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του στην Υπηρεσία.

Εξόφληση

     Προκειμένου να παρέχονται οι υπηρεσίες της συνδρομής, θα πρέπει να εξοφληθεί η συνολική αξία της εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας (εγγραφής) της Υπηρεσίας. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε μέσω χρέωσης σε πιστωτική κάρτα είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή PayPal.

    Η ενεργοποίηση της συνδρομής γίνεται μετά την εξόφληση, της εγγραφής.

    Ο Συνδρομητής θα πρέπει να πληρώσει για όλη τη Διάρκεια της Συνδρομής, ακόμη και σε περίπτωση που δεν την χρησιμοποιεί. Σε περίπτωση μη εξόφλησης, αποστέλλεται προειδοποιητικό μήνυμα μέσω email στο Συνδρομητή και διακόπτεται η παραγγελία στην Υπηρεσία.

Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

    Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μόνον για νόμιμη χρήση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να (1) αντιπροσωπεύει, διακινεί, εμπορεύεται, προωθεί ή διαφημίζει παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες, (2) διευκολύνει τις παραπάνω δραστηριότητες. Απαγορεύεται η διανομή ή διαβίβαση (1) παράνομου περιεχομένου ή υλικού (2) υλικού που περιέχει ιούς ή άλλα εργαλεία που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων 'web sites' ή να συλλέξουν ηλεκτρονικές διευθύνσεις για χρήση αυθαίρετης προώθησης ή διαφήμισης, (3) να καταχωρεί ή να διανέμει με οποιονδήποτε τρόπο υλικό, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα δεν κατέχει ή χωρίς τη συναίνεση του νόμιμου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

    Η Υπηρεσία προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες διατάξεις των διεθνών συμβάσεων. Όσον αφορά το θέμα αυτό, μεταξύ του Συνδρομητή και της TAXNEWS, η TAXNEWS δηλώνει ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα επί των στοιχείων του Συνδρομητή και ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ρητά, αποδέχεται και συμφωνεί ότι η TAXNEWS έχει αποκλειστικό δικαίωμα πάνω σε όλα τα οικονομικά και λοιπά οφέλη που απορρέουν από την Υπηρεσία αυτή, την τεχνολογία και το λογισμικό που αποτελούν την Υπηρεσία, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στην Υπηρεσία, εκτός από τα Στοιχεία του Συνδρομητή που καταχωρούνται και/ ή τηρούνται μέσω της Υπηρεσίας, καθώς και όλα τα πνευματικά δικαιώματα που συγκεντρωτικά χαρακτηρίζονται ως Τεχνολογία TAXNEWS, σε κάθε δε περίπτωση ο Συνδρομητής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από όλα τα πιο πάνω δικαιώματα.

    Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η χρήση της Υπηρεσίας δεν σημαίνει μεταβίβαση στο Συνδρομητή της ιδιοκτησίας της Τεχνολογίας TAXNEWS ή των εμπορικών δικαιωμάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν από αυτήν και ότι ο Συνδρομητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα σχετικό με την τεχνολογία αυτή εκτός των όσων αναφέρονται στο παρόν Συμφωνητικό και, σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ρητά από οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

Περιορισμοί

    Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι δεν έχει το δικαίωμα:

 • Να παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση της Υπηρεσίας προς οποιονδήποτε τρίτο,

 • Να επιτρέψει σε θυγατρική, μητρική, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενη εταιρία ή σε οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό να επωφεληθεί από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας, είτε άμεσα είτε με οποιονδήποτε έμμεσο τρόπο,

 • Να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή.

 • Να τροποποιήσει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση την Υπηρεσία στο σύνολο της ή σε κάποιο τμήμα της.

 • Να αντιγράψει ή να δημιουργήσει αντίγραφα και να διαγράψει εμπορικά σήματα της TAXNEWS.

 • Να αναπτύξει ανταγωνιστικό προϊόν ως προς την Υπηρεσία που να ενσωματώνει γραφικά, δυνατότητες ή λειτουργίες της Υπηρεσίας.

    Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που δεν μνημονεύονται στο παρόν Συμφωνητικό παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα TAXNEWS. Η TAXNEWS διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους περιοδικά, μετά από σχετική γραπτή ενημέρωση, προκειμένου να επαληθεύσει την συμμόρφωση του Συνδρομητή προς τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.

Εγγύηση

     Η TAXNEWS δηλώνει και εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα παρέχεται με επαγγελματικό τρόπο σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και ότι η Υπηρεσία θα συμβαδίζει με την ηλεκτρονική ('online') περιγραφή της και την αντίστοιχη τεκμηρίωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της.

    Η TAXNEWS, δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν προσφέρει ενέργειες αποκατάστασης (διορθωτικές ενέργειες) ούτε αποκτά νομική ευθύνη απέναντι στο Συνδρομητή που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία και τα σχετικά στοιχεία παρέχονται «ως έχουν». Η TAXNEWS δεν εγγυάται ότι το λογισμικό δεν έχει κανένα λογικό ή τεχνικό σφάλμα ή είναι απαλλαγμένο από άλλα προβλήματα ή ότι θα καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Συνδρομητή.

Όρια ευθύνης

     Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της TAXNEWS απέναντι στο Συνδρομητή δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής που έχει καταβληθεί στη TAXNEWS για τη χρήση της Υπηρεσίας κατά την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο χρήσης από την ημερομηνία που θα προβληθεί η αξίωση αποζημίωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα καθίσταται υπεύθυνος ένας από τους συμβαλλόμενους ή οποιοδήποτε συσχετιζόμενο με την Υπηρεσία μέρος για τυχόν ζημίες που απορρέουν έμμεσα ή άμεσα από τη χρήση της Υπηρεσίας (απώλεια δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών οφελών), ανεξαρτήτως της αιτίας που έχει προκαλέσει τη ζημία. Η TAXNEWS δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν ακούσια αποκάλυψη, φθορά ή διαγραφή του περιεχομένου των στοιχείων του Συνδρομητή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βλάβες ή ζημίες υποστεί ως συνέπεια της χρήσης της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Συνδρομητής θα έχει μόνον το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό.

Αποζημίωση

    Ο Συνδρομητής συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύει τη TAXNEWS έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με (1) παραβίαση των όρων του Συμφωνητικού από τους προστιθέντες του Συνδρομητή, (2) τη χρήση της Υπηρεσίας από το Συνδρομητή, (3) οποιοδήποτε είδος ή υπηρεσία πωλείται ή διαφημίζεται σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών από το Συνδρομητή, (4) τυχόν δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του Συνδρομητή, (5) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου σχετικά με τα στοιχεία του Συνδρομητή, σχετιζόμενη με παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή δημοσιότητας.

    Η TAXNEWS θα υπερασπιστεί, αποζημιώσει και προστατεύσει το Συνδρομητή από και έναντι τυχόν απαιτήσεων και υποχρεώσεων που σχετίζονται ή προκύπτουν από ενέργειες τρίτων κατά του Συνδρομητή, εξαιτίας της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων εκ μέρους της TAXNEWS, με την αυστηρή προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (1) θα ενημερώσει άμεσα τη TAXNEWS για σχετικές απαιτήσεις ή αξιώσεις, (2) θα παρέξει τις απαραίτητες πληροφορίες και την απαραίτητη υποστήριξη στην TAXNEWS για την υπεράσπισή της έναντι της απαίτησης ή αξίωσης, (3) θα παραχωρήσει στην TAXNEWS τον αποκλειστικό έλεγχο του χειρισμού για την υπεράσπισή της έναντι οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης ή αξίωσης, (4) δεν θα έχει ήδη συμβιβαστεί ή ικανοποιήσει την απαίτηση ή την αξίωση αυτή.

Λειτουργία Υπηρεσίας

    Ο Συνδρομητής συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία με βάση τους υπόλοιπους όρους του παρόντος Συμφωνητικού. Οι όροι του Συμφωνητικού μπορούν να αλλάζουν περιοδικά και η TAXNEWS θα μεριμνά για τη σχετική ενημέρωση του Συνδρομητή, γεγονός που δεν απαλλάσσει το Συνδρομητή από την υποχρέωση να ενημερώνεται τακτικά για τους ισχύοντες όρους του Συμφωνητικού.

    Η TAXNEWS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε η Υπηρεσία να είναι προσβάσιμη μέσω του Internet. Επειδή η Υπηρεσία παρέχεται μέσω του Internet και επομένως υπόκειται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα άμεσα σχετιζόμενα με τη λειτουργία του Internet και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η TAXNEWS δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν καθυστερήσεις, προβλήματα παράδοσης ή άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τέτοια προβλήματα. Η Υπηρεσία μπορεί να διακόπτεται για εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης. Η TAXNEWS θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο τέτοιες διακοπές και να εκτελεί τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης σε ώρες περιορισμένης ζήτησης.

Καταγγελία του Συμφωνητικού

    Αν ο Συνδρομητής παραβεί τους όρους των άρθρων του παρόντος Συμφωνητικού, η TAXNEWS διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό ή/ και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία αμέσως, χωρίς ειδική ενημέρωση προς το Συνδρομητή. Εάν ο Συνδρομητής παραβιάσει οποιονδήποτε άλλον όρο του παρόντος Συμφωνητικού, η TAXNEWS μπορεί είτε να του απευθύνει σύσταση συμμόρφωσης είτε να καταγγείλει το Συμφωνητικό ή να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στην Υπηρεσία, μετά από έγγραφη όχληση του Συνδρομητή 10 ημέρες πριν τη διακοπή. Στην περίπτωση αυτή, η TAXNEWS δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Συνδρομητή ή τρίτου για τη διακοπή της Υπηρεσίας. Η καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού δεν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής δεν θα πρέπει να εξοφλήσει τυχόν εκκρεμείς οφειλές.

Διάφορα
 • Ο Συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με εξαγωγές και να μη μεταβιβάζει, μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης ή με άλλον τρόπο, στοιχεία ή λογισμικό που υπόκειται σε περιορισμούς προς προορισμούς απαγορευμένους βάσει της νομοθεσίας, χωρίς νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής.

 • Το παρόν Συμφωνητικό δεν υποδηλώνει την δημιουργία οποιασδήποτε εμπορικής σχέσης ή συνεργασίας, όπως, ενδεικτικά, αντιπροσωπείας, εργασιακής σχέσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σχετικής συνεργασίας ή σχέσης μεταξύ του Συνδρομητή και της TAXNEWS πέραν αυτής που ορίζεται στη Φόρμα Εγγραφής.

 • Μη μεταβίβαση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή που προκύπτουν από το παρόν Συμφωνητικό δεν μπορούν να μεταβιβαστούν προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της TAXNEWS.

 • Εάν κάποιος όρος του παρόντος Συμφωνητικού κριθεί μη σύννομος ή ανίσχυρος, θα πρέπει να τροποποιηθεί ή θα διαγραφεί αναλόγως. Οι υπόλοιποι όροι του Συμφωνητικού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.

 • Δωσιδικία. Το παρόν Συμφωνητικό υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων Αθηνών.

 • Ανωτέρα βία. Τυχόν καθυστέρηση ή αδυναμία ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έγκαιρα (πλην των οικονομικών υποχρεώσεων) λόγω αποδεδειγμένου γεγονότος ανωτέρας βίας, δεν θα συνιστά λόγο καταγγελίας του Συμφωνητικού.

 • Συνολική συμφωνία. Το κείμενο αυτό αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε έγγραφης ή προφορικής προηγούμενης συμφωνίας, συνεννόησης ή διαπραγμάτευσης μεταξύ τους. Το παρόν Συμφωνητικό επιτρέπεται να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως.

 • Επικοινωνία. Όλα τα έγγραφα ή τα γραπτά κείμενα που επιτρέπονται ή απαιτούνται βάσει του παρόντος Συμφωνητικού θα αποστέλλονται μέσω email, fax, αλληλογραφία (εξπρές ή συστημένη), στις αντίστοιχες διευθύνσεις που έχουν γνωστοποιηθεί πιο πρόσφατα.

 • Για τυχόν απορίες με τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρία μας.

Προσωπικά δεδομένα

    Όταν κάνετε εγγραφή ως συνδρομητής μας δίνετε προσωπικά δεδομένα, η TAXNEWS δεν θα κοινοποιεί τα δεδομένα αυτά με οποιονδήποτε τρίτο. Τα δεδομένα σας θα χρησιμοποιούνται για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί.

    Η TAXNEWS διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει emails ενημερώνοντας σας για  θέματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε κάνει συνδρομή. Εσείς έχετε την επιλογή να μην είστε αποδέκτης αυτών των emails.

 

Συμμετέχω

Να εκφράσω τη γνώμη μου

Στείλτε μας τα σχόλια, τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις σας...

Να αναφέρω ένα τεχνικό πρόβλημα ή λάθος κλπ.

Αναφέρετε τυχόν πρόβλημα (π.χ. αδύνατη πρόσβαση σε σελίδα κλπ.) ή κάποιο λάθος που εντοπίσατε ή ζητήστε περισσότερες πληροφορίες...

Να στείλω Δελτίο Τύπου ή Ανακοίνωση

Ενημερώστε μας για τις δραστηριότητες του Οργανισμού ή της Επιχείρησής σας...

Επικοινωνία με το   TAX  news   Email: taxnews@otenet.gr