Όρια τήρησης αναλυτικής λογιστικής

Γενικά

Από την ψήφιση του Ν.2873/2000, άρθρο 38 παρ. 6 και 7 (με τις οποίες προστέθηκαν τρία νέα εδάφια στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.1882/90), καθώς και από την μετατροπή των ποσών σε ευρώ με τον Ν.2948/2001, καθορίστηκαν οι υποχρεώσεις τήρησης αναλυτικής λογιστικής για τις εταιρίες που υποχρεούνται να επιλέγουν ορκωτούς ελεγκτές (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και κατά μετοχές Ετερόρρυθμες Εταιρείες) κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν.1882/90 και του άρθρου 42α παράγραφος 6 του Ν.2190/20.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Άρθρο 7 παρ. 2 Ν.1882/90)

1. Ανώνυμες Εταιρίες, Ε.Π.Ε. και Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες, που ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), εφόσον οι εταιρίες αυτές ξεπερνούν για δύο συνεχόμενες χρήσεις δύο από τα τρία κριτήρια που ορίζει το άρθρο 42α παράγραφος 6 του Κ.Ν. 2190/20.

2. Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρίες, οι οποίες έχουν μέλη τους Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με την προϋπόθεση ότι οι εταιρίες αυτές ελέγχονται από το Σ.Ο.Ε.Λ. σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 42α παρ. 6 Ν. 2190/1920

i. Κύκλος εργασιών: 3 εκ. ευρώ
ii. Σύνολο Ενεργητικού: 1,5 εκ. ευρώ.
iii. Μέσος όρος προσωπικού: 50 άτομα
Οι εν λόγω εταιρίες που ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με τα παραπάνω, μετά την ισχύ των διατάξεων του Ν.2873/2000, άρθρο 38, παρ. 6
και 7, έχουν συνοπτικά τις εξής υποχρεώσεις:

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1. Εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 9 εκ. ευρώ ετήσια
2. Εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 9 εκ. ευρώ μηνιαία ή τριμηνιαία
3. Εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α. μηνιαία ή τριμηνιαία
4. Εταιρείες με πλήρη ή μερική απαλλαγή αποθήκης ετήσια
5. Μικτές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 9 εκ. ευρώ ετήσια (Η τήρηση αποθήκης κρίνεται αυτοτελώς για κάθε κλάδο)
6. Μικτές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 9 εκ. ευρώ μηνιαία ή τριμηνιαία (Σημ.: Τήρηση αποθήκης υποχρεωτικά και για τον άλλο κλάδο).

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1092/2001, προβλέπονται τα εξής:

1. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9 εκ. ευρώ. υποχρεούνται να υπολογίζουν εσωλογιστικά σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση το λειτουργικό κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά αποτελέσματα (βραχύχρονα αποτελέσματα).
2. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 9 εκ. ευρώ με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης. Απαλλάσσονται από την ενημέρωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης.
3. Εταιρείες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 9 εκ. ευρώ. Απαλλάσσονται από την ενημέρωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης.
Σημειώνεται ότι οι εταιρίες που υπολογίζουν το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ενημερώνουν ορισμένους ή όλους τους λογαριασμούς της αναλυτικής και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.
4. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Υποχρεούνται να υπολογίζουν εσωλογιστικά σε βραχύχρονη βάση το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα με διενέργεια τριμηνιαίων απογραφών.
5. Υποχρεώσεις μικτών επιχειρήσεων (με κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας) αναφορικά με την τήρηση βιβλίου αποθήκης.
Οι υπόχρεοι τήρησης αναλυτικής λογιστικής με εξαγωγή βραχύχρονου αποτελέσματος, όταν έχουν δύο κλάδους εμπορίας και επεξεργασίας, εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης για τον ένα κλάδο, παύουν να κρίνονται αυτοτελώς και τηρούν βιβλίο αποθήκης και για τον άλλο κλάδο, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων του. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται στη διευκόλυνση της εξαγωγής βραχύχρονων αποτελεσμάτων στην αναλυτική λογιστική (σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση).

Σύμφωνα με τον Νόμο 3522/2006 Παράγραφος 28.11.
Μη τήρηση της ομάδας 9 (αναλυτική λογιστική) (έναρξη ισχύος για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά)

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 και οι ειδικές διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ. που αφορούν την τήρηση των βιβλίων και επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις, πέραν αυτών που ορίζονται από τις διατάξεις των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, παύουν πλέον να αποτελούν και υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ.

Έτσι με τις νέες διατάξεις ο επιτηδευματίας της Γ΄ κατηγορίας βιβλίων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του Αρθρου 7 έχει υποχρέωση να εφαρμόζει το Ε.Γ.Λ.Σ. με εξαίρεση τους λογαριασμούς της ομάδας 9, ανεξάρτητα ύψους ακαθάριστων εσόδων και της υποχρέωσης που έχει με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.1882/1990 να εφαρμόζει την ομάδα 9 και να εξάγει βραχύχρονο αποτέλεσμα.

Επισημαίνεται ότι η κατάργηση της υποχρέωσης εφαρμογής της ομάδας 9 ως υποχρέωσης του Κώδικα δεν αίρει και την υποχρέωση που έχει ο επιτηδευματίας σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις (Αρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 ν.1882/1990) να τηρεί αναλυτική λογιστική. Η μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους τήρησης αυτής σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν συνιστά παράβαση του Κ.Β.Σ. αλλά παράβαση μόνο των ειδικών αυτών διατάξεων και επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από το Αρθρο 4 του π.δ.148/1984 (ΦΕΚ Α΄47) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Αρθρου 7 του ν.1882 /1990.

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 22/12/2006 και μετά. Συνεπώς από την έναρξη αυτών των διαχειριστικών περιόδων για τη μη εφαρμογή της ομάδας 9 από τους υπόχρεους εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του Αρθρου 7 του ν.

1882/1990

ή την πλημμελή εφαρμογή της δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Β.Σ. και δεν υπάρχει υποχρέωση εμφάνισης στο θεωρημένο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού – Αναλυτικών Καθολικών των λογαριασμών της ομάδας 9. Αυτονόητο είναι ότι προαιρετικά έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να τηρεί την ομάδα 9 και να εμφανίζει τους λογαριασμούς της ομάδας αυτής στο εν λόγω ισοζύγιο.