Ωράρια εργασίας και αργίες

ΑΡΓΙΕΣ

Επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή

Πώς αμείβεται η Κυριακή

Ημέρες υποχρεωτικής αργίας

Ημέρες προαιρετικής αργίας

Ποιες είναι οι κατ` έθιμον αργίες

  

 ΑΡΓΙΕΣ

Επιτρέπεται η εργασία την Κυριακή;

 

Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι 6 σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

 

Πώς αμείβεται η εργασία την Κυριακή;

 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.

 

Ημέρες υποχρεωτικής & προαιρετικής αργίας

 

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας που από το νόμο έχουν καθορισθεί και κατά τις οποίες απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία, επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και η απασχόληση των μισθωτών είναι οι εξής:

 • η 25η Μαρτίου
 • η Δευτέρα του Πάσχα
 • η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
 • η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου).

Οι ημέρες προαιρετικής αργίας είναι :

 • η 28η Οκτωβρίου

Είναι μία από τις εξαιρέσιμες εορτές του έτους, αλλά έχει το χαρακτήρα της προαιρετικής αργίας

 • η 1η Μαΐου

Βάσει του Α.Ν 380/68 μπορεί να καθορίζεται και σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αυτό γίνεται μέχρι και σήμερα.

Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο αργιών είναι ότι στις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών ενώ κατά την προαιρετική αργία εξαρτάται από την κρίση (βούληση) του εργοδότη αν θα λειτουργήσει την επιχείρηση.

 

Ποιες είναι οι κατ` έθιμον αργίες;

 

Πέρα όμως από τις παραπάνω εορτές (υποχρεωτικές), έχουν καθιερωθεί από διάφορους οργανισμούς, οι μεγάλες επιχειρήσεις και άλλες ημέρες του έτους, εορτάσιμες ή μη, σαν ημέρες αργίας. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται σαν αργίες, είτε έχουν ορισθεί με Κανονισμό Εργασίας της επιχείρησης, είτε από έθιμο, είτε με Συλλογική Σύμβαση, διαιτητική απόφαση, διάταγμα, εσωτερικό κανονισμό ή από επιχειρησιακή συνήθεια.

Τέτοιες εορτές είναι:

·         Πρωτοχρονιά

·         Θεοφάνια

·         Καθαρή Δευτέρα

·         Μεγάλη Παρασκευή

·         Αγίου Πνεύματος

·         Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων

         ·           Μεγάλες τοπικές εορτές

ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Νόμιμο ωράριο

Συμβατικό ωράριο

Ανώτατο συμβατικό ωράριο

Τι είναι υπερεργασία & πώς αμείβεται

Τι είναι υπερωρία & πώς αμείβεται

Τι είναι κατ` εξαίρεση υπερωρία

Πώς καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριών

Πότε είναι νόμιμη η υπερωρία

Τι είναι νυκτερινή εργασία

Πώς αμείβεται η νυκτερινή εργασία

  

ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τι είναι νόμιμο ωράριο;

 

Είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Έτσι μόνο μικρότερα ωράρια μπορούν να εφαρμοσθούν και όχι μεγαλύτερα των νομίμων.

 

Τι είναι συμβατικό ωράριο;

 

Είναι αυτό που καθορίζεται με συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας. Το συμβατικό ωράριο μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά ποτέ μεγαλύτερο από το νόμιμο.

Το ωράριο που εφαρμόζεται με ατομική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο εκείνου που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας ή τον κανονισμό της επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο του νομίμου δικαιούνται ολόκληρο το μισθό τους.

 

Πόσες ώρες είναι το ανώτατο συμβατικό ωράριο;

 

Από την 1/1/84 με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθιερώνεται το ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα.

 

Τι είναι υπερεργασία & πώς αμείβεται;

 

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005, η απασχόληση  πέντε ωρών  επιπλέον την βδομάδα μετά τις 40, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον τη βδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία. Συγκεκριμένα οι 5ώρες υπερεργασία για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η,42η,43η,44η,45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η,42η,43η,44η,45η,46η,47η,48η.
Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.
Οι παραπάνω ώρες που αναφέραμε αμείβονται  με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%

 

Τι είναι υπερωρία & πώς αμείβεται;

 

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005 η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή των 48 ωρών τη βδομάδα για  τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται απ όλες τις νόμιμες συνέπειες διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Ως εκ' τούτου λοιπόν απαιτείται για πέραν των 45 ωρών επί πενθημέρου και 48 επί εξαημέρου απασχόληση, έγκριση  από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή έγκριση με απόφαση Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση του ΑΣΕ στην περίπτωση  που εξαντλήθηκε το ανώτατο όριο που χορηγεί η Επιθεώρηση Εργασίας.
Εύλογο είναι ότι η καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης για εργασία πέραν των 45 ωρών επί πενθημέρου και των 48 ωρών επί εξαημέρου, βρίσκεται πάντα  εντός  των πλαισίων  που καθορίζονται  από τις ισχύουσες διατάξεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.

Συγκεκριμένα, κάθε εργαζόμενος δικαιούται για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.

Για πέραν των 120 ωρών ετησίως νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης  παρέχεται αμοιβή  ίση με το καταβαλλόμενο  ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά 60%.

Η παραπάνω αμοιβή (60%) καταβάλλεται και για τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιείται  πέραν των ορίων υπερωριακής εργασίας, που καθορίζονται με τις εξαμηνιαίες αποφάσεις  του Υπουργού Απασχόλησης

 

Τι είναι κατ` εξαίρεση υπερωρία ( μη νόμιμη υπερωρία);

 

Για κάθε ώρα που  πραγματοποιείται και δεν θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες έγκρισης, θεωρείται κατ' εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη υπερωρία) και  καταβάλλεται στο μισθωτό αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 100%.

Τέλος είναι προφανές  ότι σε περίπτωση που ισχύει συμβατικό ωράριο μικρότερο  των 40 ωρών τη βδομάδα, η απασχόληση πέραν του μικρότερου αυτού  ωραρίου  και έως 40 ωρών αμείβεται σύμφωνα με το άρθρο 659 του Α.Κ. ως πρόσθετη εργασία (απλό ωρομίσθιο)

 

Σχεδιαγράμματα:

 

Υπολογισμός υπερεργασίας με πενθήμερο

 

Υπερεργασία Εβδομαδιαίως

40 - 45 ώρες + 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

 

*Η αμοιβή της 9ης ώρας ημερησίως πληρώνεται με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και δεν χρειάζεται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

 

Υπολογισμός υπερεργασίας με εξαήμερο

 

Υπερεργασία Εβδομαδιαίως

40 - 48 ώρες + 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

 

Υπολογισμός υπερωρίας

 

 • Εργασία από 46η (πενθήμερο) και 49η (εξαήμερο) έως 120 ώρες ετησίως νόμιμης υπερωρίας, αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
 • Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμης υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
 • Κατ` εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη) αμείβεται με προσαύξηση 80% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
 • Εργασία άνω των  9 ωρών  ημερησίως επί 5νθημέρου συνιστά υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
 • Εργασία άνω των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου συνιστά υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

 

Πώς καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριών;

 

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που χορηγούνται από τις οικείες Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι 120 ώρες ετησίως προκειμένου περί μη βιομηχανικών επιχειρήσεων και 30 ή 25 ώρες ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπως αυτές καθορίζονται ανά εξάμηνο με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

 

Πότε είναι νόμιμη η υπερωρία;

 

Για να είναι νόμιμη η υπερωρία πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίηση τους στην Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η θεώρηση-έγκριση προηγείται της πραγματοποίησής τους.
 • Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας
 • Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.

 

Τι είναι η νυχτερινή εργασία;

 

Νυχτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Στις νυκτερινές ώρες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η ανάλογη αμοιβή (π.χ. για εργασία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, οι 4 ώρες, 6 μμ-10 μμ είναι ημερήσιες και οι άλλες 4, 10 μμ-2 πμ νυκτερινές).

 

Πως αμείβεται η νυκτερινή εργασία;

 

Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο, όπως και η ημερήσια, με προσαύξηση κατά 25%.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακά κατά τη νύχτα, τότε η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου που έχει προηγουμένως προσαυξηθεί με το 25% της νυκτερινής εργασίας (ωρομίσθιο + 25% + υπερωρίες).

Ο ίδιος υπολογισμός γίνεται σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας κατά την Κυριακή.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή κανονισμοί ή πρακτικά συμφωνίας κ.λ.π. υπερισχύουν.