Ίδρυση Επιχείρησης σε ΜΙΑ ημέρα και σε ΈΝΑ σημείο One stop shop

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

ΠΟΛ 1100 05.05.2015 Ημερομηνία μεταβολής Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε.

Αρ. Πρωτ. : Κ2-4946 15.10.2014 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.

OAEE 26 22.10.2014 Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

Αριθμ. πρωτ: Κ2-1244 02.05.2014 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με το παράβολο τελών δημοσίευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 4798 03.10.2013 Εγκαιρη καταχώριση και ανακοίνωση καταχωρίσεων από τις Υπηρεσίες Γ.ΕΜ.Η.

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 5794 28.08.2013 Καταχωρίσεις και χορήγηση βεβαιώσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. - Σχέση με επιμελητηριακά μητρώα και συνδρομές μελών στα Επιμελητήρια.

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 5371 31.07.2013 Μεταροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία.Ερμηνεία διατάξεων του Ν.4072/2012 όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4155/2013 και Ν.4156/2013.

Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 – 5117 26.07.2013 Εγκύκλιος αναφορικά με την καραχώριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και αποστολή ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο αναφορικά με την γενομένη καταχώριση.

Αριθμ. Πρωτ.: Κ2 - 9684 14.09.2013 ιαδικασία ορισμού Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 36α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει μετά την τρ οποποίησή του από το Ν. 3604/2007 (Α) και Καταχώριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών (Β) .

Αρ. Πρωτ.: Κ1-170 07.02.2013 Εφαρμογή ΚΥΑ, Κ1-802/2011- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. : Κ1 - 1975 31.10.2012  Παροχή διευκρινήσεων επί της υπουργικής απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-12) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1798/2012 (ΦΕΚ 2660 Β΄/1-10-12) σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Εγκύκλιος 36 18.09.2012 Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.- Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών.

ΓΕΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 02.08.2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΓΕΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50 02.08.2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των τροποποιητικών των εταιρειών που έχουν συσταθεί μετά την 4-4-2011, τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου.

ΓΕΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 02.08.2012 Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ.

Αρ. Πρωτ. Κ1 - 1184 12.06.2012 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β’/3-5-12) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766 Β΄/30-5-12) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αρ. Πρωτ. Κ1-1136 30.05.2012 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Κ1-941 οικ./2012 «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ»

Αριθμ. Κ1−941 οικ. 27.04.2012 Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αριθμ. Πρωτ. Κ2 -4113 08.06.2012 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (I.K.E.)

Αρ. Πρωτ. : Κ1-1084 24.05.2012 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΡΘΡΑ 43-120 Ν. 4072/2012 (Α’ 86) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5Α ΤΟΥ Ν. 3853/2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3853 (ΦΕΚ 90Α 17.06.2010) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

Σχετικές Αποφάσεις

ΠΟΛ 1221 25.10.2011 Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018 ΦΕΚ Α215 30.09.2011 Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο 2

Ίδρυση υπηρεσιών μιας στάσης και συναφείς ρυθμίσεις

   1. Η αρμοδιότητα των Δήμων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων, που εκδίδονται σε συνέχεια των σχετικών αιτήσεων, μεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται.

   Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, τα σημεία υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους και επιδίδονται οι σχετικώς εκδιδόμενες αποφάσεις. Για τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με αυτές καθορίζονται τα σημεία υποδοχής, ανά νομό ή νομαρχία, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που ορίζονται ως σημεία υποδοχής, οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων Δήμων.

   Ως σημείο υποδοχής ορίζεται η οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που εδρεύει σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο συνολικός αριθμός των σημείων υποδοχής ειδικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής και Αιγαίου μπορεί να είναι έως δέκα (10) και δώδεκα (12), αντιστοίχως, και στο Νομό Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης έως τρία (3). Για τη λειτουργία επιπλέον των ανωτέρω σημείων υποδοχής στους οικείους οργανισμούς, μπορούν να συνιστώνται στις παραπάνω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με τις αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οργανικές μονάδες επιπέδου Γραφείου ως αποκεντρωμένες μονάδες των οικείων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που καλούνται Γραφεία Αδειών Διαμονής με τοπική αρμοδιότητα το χώρο ευθύνης τους, ο οποίος καθορίζεται ρητά στις εν λόγω κοινές υπουργικές αποφάσεις.

    Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να μεταβάλλεται η έδρα Τμημάτων Αδειών Διαμονής των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής και Αιγαίου, καθώς και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και να ορίζονται αυτά ως σημεία υποδοχής με προσδιορισμό της τοπικής αρμοδιότητάς τους.

   2. Οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, οι οποίες ορίζονται ως σημεία υποδοχής με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου και από την κατά περίπτωση οριζόμενη σε αυτές ημερομηνία, αναλαμβάνουν πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται στους Οργανισμούς των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την ισχύουσα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, για τα θέματα αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ιδίως:

   α. την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,

   β. την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων,

   γ. την παράδοση των αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων,

   δ. την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

   ε. την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,

   στ. την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων και

   ζ. την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών και παραβόλων.

   3. Από την ημερομηνία που ορίζεται, κατά περίπτωση, στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι Δήμοι που εδρεύουν στον αντίστοιχο νομό παύουν να υποδέχονται πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής και παραδίδουν, με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής, στην ορισθείσα ως αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, τις ανεπίδοτες άδειες διαμονής ή τις απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις και τα κενά έντυπα βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία οφείλει να επισπεύσει τη σχετική διαδικασία.

   Ο Δήμος εκκαθαρίζει το φυσικό του αρχείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και αποστέλλει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

   4. Τα έσοδα από τα παράβολα του άρθρου 92 του ν. 3386/2005 εμφανίζονται και παρακολουθούνται σε ειδικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού ως εξής:

   α) Τα εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, που συνοδεύουν τις κατατιθέμενες σε κάθε Δήμο αιτήσεις, μετά την παρακράτηση από αυτόν του ποσοστού 30%, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 6α του άρθρου 92 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 3613/2007 (Α' 263), έως την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κοινής απόφασης, με την οποία μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα παραλαβής των υποβαλλόμενων αιτήσεων από το Δήμο στις υπηρεσίες της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

   β) Τα εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3838/ 2010 (Α' 49), που συνοδεύουν τις κατατιθέμενες σε κάθε Δήμο αιτήσεις, για όσο χρόνο οι Δήμοι διατηρούν την αρμοδιότητα για την παραλαβή των αιτήσεων αυτών.

   γ) Τα εισπραττόμενα έσοδα από όλα τα παράβολα που συνοδεύουν όσες αιτήσεις κατατίθενται στα οριζόμενα με τις κοινές αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος σημεία υποδοχής.

   Όσον αφορά τη διάθεση των εσόδων που εγγράφονται στους ΚΑΕ των περιπτώσεων α' και β' της παρούσας παραγράφου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 6α και 6β του άρθρου 92 του ν. 3386/2005, όπως ισχύουν, έως την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος.

   Ποσοστό 46% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ της περίπτωσης γ' της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμεται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ν.Π.Δ.Δ. που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.

   Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για:

   α. την καταβολή των μισθωμάτων των οικημάτων, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες μιας στάσης,

   β. την αγορά, τη μίσθωση, την επισκευή και τη συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού,

   γ. λειτουργικά έξοδα,

   δ. την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις επιτροπές του ν. 3386/2005,

   ε. τη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής ένταξης νόμιμων μεταναστών, που ανατίθενται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από Δήμους στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων κοινωνικής ένταξης που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, στ. την αντιμετώπιση δαπανών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου από τις αρμόδιες υπηρεσίες των παραπάνω φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (Α' 234) και της εκάστοτε ισχύουσας συναφούς νομοθεσίας,

   ζ. την αγορά εξοπλισμού ασφάλειας ή τη μίσθωση σχετικών υπηρεσιών και

   η. τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης των προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της επόμενης παραγράφου.

   5. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον Γενικό της Γραμματέα, εφόσον συνιστάται σημείο υποδοχής, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με έναν ή περισσότερους Δήμους, Περιφέρειες ή την, κατά τόπο, αρμόδια Περιφερειακή Ένωση Δήμων που εδρεύουν εντός της χωρικής της αρμοδιότητας, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν, μπορεί να διατίθεται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης προσωπικό μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ο, κατά περίπτωση, απαιτούμενος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις.

   Αντικείμενο των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να είναι και η παραλαβή ή λήψη και ο έλεγχος των βιομετρικών δεδομένων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

   Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων, που συνάπτουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Το διατιθέμενο προσωπικό τελεί υπό τις εντολές και τις οδηγίες της οικείας Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

   Η εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων, που συνάπτουν οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στους οικείους Κωδικούς αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Το ύψος της χρηματοδότησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση των εν λόγω προγραμματικών συμβάσεων συναρτάται προς το εκτιμώμενο κόστος από τη χρήση των διατιθέμενων υποδομών και την απασχόληση των διατιθέμενων υπαλλήλων και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα, που κατατίθενται στο σημείο ή στα σημεία υποδοχής, την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των οποίων αφορά η εκάστοτε προγραμματική σύμβαση.

  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86 (ΦΕΚ 208 Α 20.09.2011) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά­ξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιών 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδη­γίας 2005/56/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβο­λής εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγ­χωνεύσεων και διασπάσεων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 259/14/2.10.2009).

Αριθμός Πρωτ A1/29818/3474 13.07.2011 Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

ΠΟΛ 1136 15.06.2011 Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

ΠΟΛ 1125 31.05.2011 Χορήγηση πιστοποιητικού για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας περί της οικονομικής δραστηριότητας του φορολογούμενου (ΠΔ218/01 ΦΕΚ 168 Α΄)μετά την εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Κ1-802/2011

Αριθμ. οικ. Κ1−1259 24.05.2011 Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθμ. Πρωτ. Κ1-1319 29.04.2011 Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 και τη συμπληρωματική αυτής Κ2-3332/ 04-04-2011 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών»

Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/3/οικ.7055 31.03.2011 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΠ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

OAEE 24 19.04.2011 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/05) - Υπηρεσίες μίας Στάσης (Ν. 3853/10) - Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μίας Στάσης (Υ.Α. Κ1 - 802/24-3-11)

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε40/335 16.05.2011 Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) με θέμα : «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών & λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιάς στάσης για τη σύσταση των εταιρειών»

ΠΟΛ 1081 08.04.2011 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-802/23-3-2011 (ΦΕΚ 470 Β\')

Αρ. Πρωτ. Κ1-802 23.03.2011 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.

OAEE Εγκύκλιος 109 22.12.2010 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις (Ν. 3853/10)

KYA Αριθμ. K1−802 23.03.2011 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών.

Αριθμός Πρωτ. Κ2-3144 30.03.2011 Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών.

Αριθμ. Πρωτ. Κ2-3332 Συμπληρωματική Εγκύκλιος στην Κ2-3144/30-3-11 με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3853/2010 αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών».

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις του ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ
Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα που αφορούν την λειτουργεία του ΓΕΜΗ και των ΥΜΣ στο gemi @ uhc.gr

Ποιοι ΚΑΔ εξαιρούνται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ);
Δείτε εδώ τους ΚΑΔ που εξαιρουνται από τις ΥΜΣ (άρθρα 80 και 81 του Ν.3463/2008)

Μπορώ να δοκιμάσω την εφαρμογή των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με μη πραγματικά δεδομένα;
Το δοκιμαστικό περιβάλλον ΥΜΣ βρίσκεται εδώ. Επικοινωνήστε με την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για να σας δωθούν οι demo κωδικοί.

Ποιοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση για ασφαλιστική ενημερότητα;
Απαλλάσσονται τα μέλη της εταιρείας που δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχολήσει προσωπικό, δεν ανεγείρουν οικοδομή, δεν ήταν κατά το παρελθόν μέλη σε εταιρεία κλπ (τα πεδία της σχετικής δήλωσης υπάρχουν στην οθόνη που θα βρείτε μπροστά σας στο βήμα «ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ»).

Πρέπει υποχρεωτικά να πληρωθούν τα 15 € για χορήγηση κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης στο ΓΕΜΗ;
Δεν είναι υποχρεωτικό, και η σχετική υποδομή δεν είναι ούτως ή άλλως ακόμα έτοιμη. Καλό είναι πάντως να ενημερώνουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών ότι όταν το ΓΕΜΗ θα αποτελεί το μοναδικό πλέον εμπορικό μητρώο, όλη η πληροφόρηση που χρειάζονται για την επιχείρησή τους θα βρίσκεται πλέον εκεί και τότε θα είναι χρήσιμο να καταβάλουν το ποσό.

Σε ποιο στάδιο αποστέλλω την αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ και πότε πρέπει αυτός να απαντήσει;
Η αναγγελία εγγραφής στον ΟΑΕΕ αποστέλλεται κατά το στάδιο αμέσως μετά την λήψη Αρ. ΓΕΜΗ και ποτέ σε προηγούμενο στάδιο. Σε καμία περίπτωση δεν περιμένουμε απάντηση του περιφερειακού τμήματος του ΟΑΕΕ προκειμένου να προχωρήσουμε στην επόμενη οθόνη (λήψη ΑΦΜ της εταιρείας.

Όταν συμμετέχει νομικό πρόσωπο (εταιρεία) στη νέα εταιρεία που συστήνεται, για ποιόν ζητάω ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΑΕΕ;
Για τους μετόχους της εταιρείας που συμμετέχει, εφόσον είναι και αυτά φυσικά πρόσωπα.

Ποιο μέρος του καταστατικού «ανεβάζω» ηλεκτρονικά στο σύστημα;
ΟΛΟΚΛΗΡΟ το καταστατικό και όχι μέρος αυτού.

Μπορώ να δώσω τον κωδικό μου σε κάποιον άλλο;
Όχι. Οι κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και η χρήση τους γίνεται με ευθύνη σας. Εάν δώσετε τον κωδικό σας σε κάποιον άλλο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να «χρεωθείτε» έναν λάθος χειρισμό καθώς το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη από τον κωδικό που πληκτρολογεί κατά την είσοδό του στην εφαρμογή.

Πού μπορώ να βρω την ΚΥΑ και τα παραρτήματά της;
Η ΚΥΑ έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ στο τεύχος Β470 και το κείμενο καθώς και τα παραρτήματά της υπάρχουν στην οθόνη της εφαρμογής geminet μόλις ανοίγετε μια υπόθεση για σύσταση εταιρείας. Μπορείτε να τη συμβουλεύεστε κάθε φορά που ανοίγετε μια υπόθεση.

Τα Τέλη Υπηρεσίας Μιας Στάσης (Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης και Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ) που προβλέπει η ΚΥΑ (50ευρώ και 10ευρώ) πώς τα διαχειρίζομαι λογιστικά και διαδικαστικά αν είμαι Επιμελητηριακός χρήστης;
Τα τέλη εισπράττονται με εντολή της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και καταχωρούνται σε ΚΑΕ (βλέπε επιστολή ΚΕΕ με Α.Π. 1306) απευθείας στο ταμείο του Επιμελητηρίου που εδρεύει η Υπηρεσία Μιας Στάσης, όπου εκδίδεται σχετική επίσημη απόδειξη. Τα τέλη αυτά αποτελούν έσοδο του Επιμελητηρίου και για το σκοπό αυτό τα Επιμελητήρια πρέπει να ανοίξουν αντίστοιχους λογιστικούς λογαριασμούς.

Σε ποιο Επιμελητήριο στέλνω το αίτημα εγγραφής μιας τεχνικής ή μιας ξενοδοχειακής εταιρείας για να την εγγράψει στο μητρώο του;
Οι εταιρείες αυτές εγγράφονται στο ΓΕΜΗ μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, εφόσον είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ. Στη συνέχεια, εφόσον η εταιρεία είναι ΑΕ ή ΕΠΕ, υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό επιμελητήριο. Αν είναι ΟΕ ή ΕΕ και από τον πρώτο από τους συσσωρευμένους σκοπούς στο καταστατικό της, (παρ. 5, άρθ. 4, ν. 1089/80 που προστέθηκε με την παρ. 4, άρθρ. 1, ν. 2941/0001), δηλαδή από τον κύριο σκοπό της, δεν προκύπτει άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, θα εγγραφεί στο επαγγελματικό επιμελητήριο.

Με ποια διαδικασία ιδρύονται οι Ατομικές Επιχειρήσεις;
Για την ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης δεν ακολουθείται η διαδικασία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Οι επιχειρήσεις αυτές ιδρύονται όπως και πριν την 4-4-2011.

Μπορώ να ιδρύσω ένα υποκατάστημα μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης;
Όχι. Τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων (είτε ημεδαπών, είτε αλλοδαπών) δεν ιδρύονται μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. Πρέπει να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Ποιο είναι το ποσό των τελών υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας και σε ποιες περιπτώσεις σύστασης εισπράττονται αυτά;
Τέλος υπέρ Ταμείου Νομικών:
εισπράττεται πανελλαδικά ΜΟΝΟ στις συστάσεις ΟΕ και ΕΕ και ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού του αρχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Τέλος υπέρ Ταμείου Προνοίας:
εισπράττεται ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και όχι για τα ταμεία Προνοίας στην υπόλοιπη Ελλάδα.
ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο με κεφάλαιο έως 586,94 € : εισπράττεται ποσό 5,80 €.
ΟΕ και ΕΕ με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω: εισπράττεται ποσό που αντιστοιχεί στο 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό.
Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%.
Ε.Π.Ε.: ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται ποσό 5,80€.

Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας και τίτλου στο οικείο Επιμελητήριο καταργείται μόνο όσον αφορά στη διαδικασία σύστασης επιχείρησης;
Ναι καταργείται μόνο κατά τη διαδικασία σύστασης Εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης.
Δεν καταργείται για τις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής των Υ.Μ.Σ. (ΚΥΑ : K1-802) – ‘‘βλέπε και απάντηση στην επόμενη ερώτηση’’ .
Οι Τροποποιήσεις επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δε διενεργούνται από τις Υπηρεσίες μιας Στάσης, αλλά από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων, οι οποίες θα εισπράξουν το σχετικό παράβολο για τον προέλεγχο /προέγκριση της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου.

Ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες δε συστήνονται μέσω της διαδικασίας της Υπηρεσίας Μιας Στάσης;
Καταρχήν, όσες ΑΕ έχουν λάβει από την Νομαρχία Αριθμό Μητρώου ΑΕ (ΑΡΜΑΕ) πριν τις 4/4/2011.
Επίσης, όσες ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ έχουν ήδη πριν τις 4/4/2011 καταχωρηθεί στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου.
Οι Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Συν. Π.Ε.)
Τέλος, όλες εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες, προκειμένου να ιδρυθούν πρέπει να λάβουν προηγούμενη διοικητική έγκριση ή απόφαση.
Συγκεκριμένα:
• Οι ημεδαπές εταιρείες του α.ν.89/67 (ΦΕΚ 132 Α’) (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).
• Όσες νέες εταιρείες προέρχονται από μετασχηματισμό.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή υποκαταστήματος στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα (ΠΟΛ 1083/6-3-2002 εγκύκλιος)
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν σύμβαση έργου στην Ελλάδα.
• Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα
• Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα
σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/67(ΦΕΚ132Α’ ) όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’).
Επίσης:
• Οι εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την έναρξη της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006), δηλαδή τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία γίνεται παρασκευή ή και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή και διανομή φαγητών, γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων, ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία
Για τις εταιρίες της τελευταίας περίπτωσης επίκειται άμεση ένταξή τους στις διαδικασίες των Υπηρεσιών Μιας Στάσης με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Πού μπορώ να απευθύνομαι για τυχόν απορίες μου σχετικά με τη διαδικασία Υπηρεσίας Μιας Στάσης;
Για θέματα της εφαρμογής geminet: Knowledge Broadband Services:
2610-454044, 2610-454040, 2610-454041, 2610-454042, 2610-454043

Για θέματα της βάσης ΓΕΜΗ: Πανεπιστήμιο Πάτρας
2610- 996991, 2610- 996982

Και επιπλέον, για επιμελητηριακούς χρήστες:
• e-mail: gemi [at] uhc.gr
• Τηλέφωνο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος: 210- 3387104
• Τηλέφωνα ΕΒΕΑ :
210- 3645668, 210- 3382404, 210- 3382347, 210- 3382206, 210- 3382405
• Τηλέφωνα ΒΕΑ:
210- 3680708, 210- 3680782, 210- 3680700

Για Συμβολαιογράφους
e- mail: notaries [at] notariat.gr

Τι γίνεται με την περίπτωση όπου ατομική επιχείρηση μετατρέπεται σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ;
Για τις ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες πρόκειται να μετατραπούν σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ, η διαδικασία που προβλέπεται δεν αποτελεί πρωτότυπη σύσταση εταιρείας, αλλά προϋποθέτει υποβολή ισολογισμού και έκθεσης εκτιμητή. Συνεπώς, η σύσταση της νέας εταιρείας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ, αλλά θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη στην κείμενη νομοθεσία οδό και θα καταλήξει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να πάρει ΑρΓεμη και στη συνέχεια να μεταβεί στη ΔΟΥ για τη λήψη ΑΦΜ.

Πώς γίνεται να έχει θεωρημένο μισθωτήριο η εταιρεία, όταν ακόμη δεν έχει συσταθεί;
Το μισθωτήριο υπογράφεται από τους ιδρυτές οι οποίοι έχουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας τη δυνατότητα να τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους. Στο κείμενο του μισθωτηρίου θα γίνεται μνεία για την μελλοντική εκχώρηση προς την εταιρεία των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μίσθωση, κατά το χρόνο που αυτή θα συσταθεί. Η ΔΟΥ θεωρεί κανονικά το μισθωτήριο χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της σύστασης της εταιρείας αν δεν μας έχει προσκομιστεί το μισθωτήριο.

Σε ποιόν αριθμό φαξ στέλνω το αίτημα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας;
Η διαδικασία αποστολής φαξ στο ΙΚΑ γίνεται μέσω των πιστοποιημένων φαξ για τα οποία έχετε οριστεί ως πιστοποιημένοι χρήστες. Πληκτρολογείτε τον κωδικό σας και το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου και ΑΥΤΟΜΑΤΑ το ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι κάποιος υπάλληλος του ΙΚΑ, σας χορηγεί την ενημερότητα ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε στέλνετε φαξ σε κάποιο περιφερειακό γραφείο του ΙΚΑ. Για τον ΟΑΕΕ, δεν στέλνετε φαξ, αλλά ενεργοποιείτε την εντολή για τη λήψη της ασφαλιστικής ενημερότητας από τον υπολογιστή σας, στην εφαρμογή Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Για τη ΔΟΥ ισχύουν τα όσα ελέχθησαν παραπάνω σχετικά με τα πιστοποιημένα φαξ του ΙΚΑ.

Η αναζήτηση εταιρειών γιατί γίνεται μόνο με ΑΦΜ. Γιατί δεν γίνεται με όνομα μέλους ή κάτι άλλο;
Γιατί το μέλος μπορεί να αλλάξει.

Πού πληρώνεται ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου;
Είτε στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, είτε σε προγενέστερο στάδιο, στη ΔΟΥ. Η σχετική επιλογή (δηλαδή για την πληρωμή σε εσάς, ή την πληρωμή σε άλλο φορέα) υπάρχει στην οθόνη σας.

Στο φίλτρο δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει αναζήτηση και εισαγωγή και με Νο ΚΑΔ;
Όχι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Για την εγγραφή στο Επιμελητήριο στην αίτηση έχει στοιχεία: ΝΜ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ, ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΕΜΗ, ΑΦΜ. Δε θα πρέπει να προστεθεί ο σκοπός και η έδρα;
Δε χρειάζεται, καθώς αυτά τα πεδία προκύπτουν από τη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

Όπου ζητείται πρωτόκολλο (για αποστολή αιτήσεων σε ΟΑΕΕ κλπ) θα μπαίνει πρωτόκολλο του Επιμελητηρίου ή θα πρέπει η ΥΜΣ να τηρεί δικό της πρωτόκολλο;
Το κάθε Επιμελητήριο μπορεί να τηρεί δικό του σύστημα πρωτοκόλλου.

Στο άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. Κ1-802, αναφέρεται ότι οι πληρωμές μπορούν να γίνουν και με τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται από την τράπεζα για λογαριασμό του εν δυνάμει επιχειρηματία, έναντι του ποσού που καλείται να πληρώσει. Εις ποιου διαταγή θα πρέπει να εκδίδεται η παραπάνω επιταγή;
Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με τραπεζική επιταγή, η επιταγή κόβεται σε διαταγή της ΥΜΣ, η οποία στη συνέχεια μπορεί να την οπισθογραφήσει και να την παραδώσει στην τράπεζα.

Οι διατάξεις για την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας μιας στάσης απαγορεύουν συγχρόνως στις Δ.Ο.Υ. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην ίδρυση εταιρειών, εφόσον είτε οι ιδρυτές των εταιρειών το επιθυμούν, είτε η Υπηρεσία μιας στάσης δεν είναι έτοιμη, ακόμη, να παρέχει προς αυτούς τις υπηρεσίες της;
Ναι. Οι Δ.Ο.Υ έχουν πλέον αρμοδιότητα έκδοσης ΑΦΜ μόνο για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ. Top

Ποιο είναι το ποσό του δικαιώματος εγγραφής στο ΟΑΕΕ;
Το ποσό είναι 111, 10 ευρώ

Σε περιπτώσεις προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) στο καταστατικό των οποίων δε δηλώνεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση εγγραφής τους στο Γ.Ε.ΜΗ;
Όλες οι Ο.Ε. και Ε.Ε. ανεξαρτήτως ειδικού σκοπού και δραστηριοτήτων, δηλαδή αν ασκούν ή όχι εμπορία, εγγράφονται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005.
Συγκεκριμένα όσον αφορά στις τεχνικές εταιρείες, αυτές εγγράφονται υποχρεωτικά ως μέλη στα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια (Βλέπε Γνωμοδότηση ΝΣΚ 259/1994), ενώ στο Τεχνικό Επιμελητήριο υποχρεούνται να αναγγείλουν την τεχνική τους επωνυμία χωρίς να αποκτούν την ιδιότητα του μέλους.
Στο μητρώο του Επιμελητηρίου δεν εγγράφονται όσες ΟΕ και ΕΕ δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από την ειδικότερη νομοθεσία. Τέτοιες είναι επί παραδείγματι:
Α. οι Ιατρικές, γιατί βάσει του ΠΔ 84/2001, από το 2001 υποχρεούνται να εγγράφονται στον Ιατρικό Σύλλογο. Σημειωτέον ότι οι ιατρικές εταιρείες εμπίπτουν στο πεδίο των ΥΜΣ οι οποίες υποχρεούνται να ελέγχουν αν έχει προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση του καταστατικού τους από το ΔΣ  του Ιατρικού Συλλόγου.
Β. Οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να εγγράφονται στο μητρώο του Επιμελητηρίου σύμφωνα με το ν. 3601/1928 και το ν. 5607/ 1932, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να πράξει διαφορετικά.
Σημειώνουμε ότι τα συστεγασμένα φαρμακεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΥΜΣ. Αυτό προκύπτει από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1963/1981 οι οποίες προβλέπουν τα εξής:
• Με απόφαση του νομάρχη, εφ' όσον χωροταξικά δεν κωλύεται εξυπηρέτηση του κοινού, δύναται να επιτραπεί η σύσταση εταιρειών εκμετάλλευσης φαρμακείων, που λειτουργούν ως ατομικά, εταιρικά και συστεγαζόμενα.
• Η εταιρεία μετά την έκδοση από το νομάρχη εγκριτικής απόφασης, συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο οποίο θα μνημονεύεται ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης του νομάρχη. Κυρωμένα δε αντίγραφα αυτού υποβάλλονται, μέσα σ' ένα μήνα από την καταχώρηση στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, στο τμήμα ή τη διεύθυνση υγιεινής της νομαρχίας και στο φαρμακευτικό σύλλογο, του οποίου είναι μέλη οι μετέχοντες στην εταιρεία φαρμακοποιοί. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρων ανακαλείται η εγκριτική απόφαση του νομάρχη. Η ανακλητική πράξη, με μέριμνα του οικείου νομάρχη, κοινοποιείται στο οικείο πρωτοδικείο για τη σημείωση της στην οικεία καταχώρηση." Συνεπώς, η απόφαση του Νομάρχη δίνεται σε χρόνο προγενέστερο της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της εταιρίας, άρα οι Υπηρεσίες μιας Στάσης (συμβολαιογράφοι) οφείλουν να προβαίνουν στη σύσταση των εταιρειών αυτών, αποφεύγοντας  ωστόσο το βήμα της εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Για υφιστάμενες προσωπικές εταιρείες με έναρξη πριν από την 4/4/2011 που χρήζουν τροποποίησης καταστατικού και στο σκοπό αυτών δεν αναγράφεται εμπορική δραστηριότητα, υφίσταται υποχρέωση καταχώρησης των μεταβολών στο Γ.Ε.ΜΗ και καταβολής τέλους καταχώρησης (10 Ευρώ);
Σύμφωνα με την παράγραφο Δ της με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σε υφιστάμενες εταιρείες κάθε μορφής των οποίων η σύσταση και λειτουργία έγινε πριν από την 4/4/2011 θα ακολουθείται η προϊσχύουσα διαδικασία, δηλαδή η διαδικασία που ίσχυε μέχρι την 4-4-2011 και οι σχετικές καταχωρήσεις θα γίνονται στα αντίστοιχα Μητρώα ή Βιβλία Εταιρειών. Για αυτές τις εταιρείες, το Γ.Ε.ΜΗ. δεν αποτελεί μητρώο, από την καταχώρηση στο οποίο επέρχονται τα έννομα αποτελέσματα αυτής. Αυτό σημαίνει ότι για όποια μεταβολή καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. (δηλαδή για μεταβολές των ήδη υπαρχόντων στοιχείων των εταιρειών αυτών) δεν εισπράττονται τέλη καταχώρησης. 
Παρατήρηση: Υποχρέωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν υφίσταται για τις ίδιες τις εταιρείες. Υφίσταται ωστόσο υποχρέωση για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου.

Παρακαλώ να διευκρινίσετε αν η Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να προβεί στην ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. για διακοπή ατομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το 2007. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ατομική επιχείρηση έκανε επανέναρξη τον επόμενο χρόνο και είναι ενεργή από την ημερομηνία επανενάρξεως έως και σήμερα, ενώ παράλληλα εμφανίζεται ως ενεργή και στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Δ της εγκυκλίου με Αριθ. Πρωτ. Κ2-3332/4-4-2011, για ατομική επιχείρηση που συστάθηκε και λειτούργησε πριν από την 4-4-2011, το μητρώο στο οποίο θα φαίνεται η ιστορικότητα αυτής είναι το μητρώο στο οποίο καταχωρήθηκε κατά τη σύστασή της, δηλαδή το μητρώο του Επιμελητηρίου σας. Υπενθυμίζουμε ύπαρξη υποχρέωσης για τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. να ενημερώνουν το Γ.Ε.ΜΗ. όταν υπάρχει αλλαγή των ακροθιγών στοιχείων που έχουν μεταπέσει, χωρίς χρέωση του ενδιαφερομένου.

Υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. των ατομικών επιχειρήσεων που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα;
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου 3419/2005, οι ατομικές επιχειρήσεις που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. προαιρετικά.

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας σύστασης εταιρειών που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ.
Περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με εταιρείες που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με αριθ. Πρωτ. ΠΟΛ 1081/8-4-2011 και της εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με Αριθ. Πρωτ. Κ1-1319/29-4-2011, αυτές οι εταιρίες πρώτα λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και στη συνέχεια Α.Φ.Μ. από τη ΔΟΥ.
Κατά αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία για Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., ενώ εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών ακολουθεί η διαβίβαση εντύπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Επιπλέον για τις ΕΠΕ συντάσσει και αποστέλλει στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ και την καταχώρηση αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., κατάλληλα προσαρμοσμένη. Για την εν λόγω ανακοίνωση δεν καταβάλλονται τέλη δημοσίευσης. 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Μητρώα ή Βιβλία προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τα οποία διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων. Η διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων-εγγράφων σε αυτά εξυπηρετεί την υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας μέχρι την πλήρη μεταφορά – μετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος.

Πώς συστήνονται εταιρίες με αντικείμενο τα φωτοβολταϊκά;
Όσες υπό σύσταση εταιρείες επιθυμούν να δηλώσουν ως κύρια δραστηριότητά τους την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, ενώ δεν έχουν ακόμη τίτλο κυριότητας ή μισθωτήριο για την εγκατάσταση στην οποία θα πραγματοποιείται η εν λόγω δραστηριότητα, περνούν από την Υπηρεσία Μιας Στάσης κανονικά, δηλώνοντας σαν κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Μ3 τον 35.11.10.09 και σαν έδρα την κατοικία ενός από τα μέλη της υπό σύσταση εταιρείας. Δεν δηλώνουν σε καμία περίπτωση κωδικό (ΚΑΔ) τον 41.20.20.01 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους» ή τον 41.20.20.02 «Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ.33 παρ.4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους». Στη συνέχεια, μετά τη λήψη ΑΡΓΕΜΗ και ΑΦΜ από την Υπηρεσία Μιας Στάσης, μπορούν να προχωρήσουν στην εύρεση του χώρου όπου θα γίνει η εγκατάσταση και στη λήψη της σχετικής άδειας για έγκριση λειτουργίας, οπότε και θα προβούν στην εγκατάσταση των φωτοβολταικών (πάνελ).
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, προσέρχονται στην αρμόδια ΔΟΥ και κάνουν μεταβολή, δηλώνοντας την τοποθεσία της εγκατάστασης των πάνελ ως "υποκατάστημα". Εάν βέβαια εν τω μεταξύ έχουν και γραφεία, είτε στο χώρο της εγκατάστασης είτε αλλού εκτός των κατοικιών των ιδρυτών, στη δήλωση της μεταβολής στη ΔΟΥ θα συμπεριλάβουν τη νέα έδρα."

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΕ / ΕΕ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΕ / ΕΕ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

Εάν δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών προσκομίζει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από αυτούς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. 

 

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος I

2.

Εάν οι ιδρυτές προσέρχονται αυτοπροσώπως, ορίζεται με ειδικό έντυπο ο αντίκλητος αυτών και τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου η Υπηρεσία Μιας Στάσης να επικοινωνεί με αυτόν και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις και δικαιολογητικά

 

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος I

3

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών υποβάλλουν έγγραφη εντολή προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας

 

Υπόδειγμα 3 Παραρτήματος I

4.

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών, υποβάλλει τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση

 

Υπόδειγμα 2 Παραρτήματος I και άρθρο 4 ΚΥΑ

5.

 

Η ΥΜΣ ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του.

Υπόδειγμα 2 Παραρτήματος I

 2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

1

Κατάθεση ποσού 50€ που αποδίδεται ανταποδοτικά στην ΥΜΣ άπαξ, και δεν αναζητείται σε περίπτωση που η διαδικασία σύστασης δεν ολοκληρωθεί.

 

Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του ποσού είτε τοις μετρητοίς (για Επιμελητήρια), είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

2.

 

Η ΥΜΣ εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας

 

3

 

Στη συνέχεια, μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής, η ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία, επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού και εκδίδει απόδειξη πληρωμής

 

4.

 

Εφόσον το ποσό εισπράττεται της μετρητοίς, ο Προϊστάμενος του Επιμελητηρίου το καταθέτει στον κεντρικό λογαριασμό του ΓΕΜΗ την ίδια, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1

 

Η ΥΜΣ προβαίνει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής οθόνης σε προέλεγχο και προέγκριση χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου

 

2.

 

Εφόσον η επωνυμία δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, ΥΜΣ προβαίνει σε δέσμευση της επωνυμίας

 

3

 

Σε περίπτωση που από τη βάση του ΓΕΜΗ προκύπτει η ύπαρξη προγενέστερης όμοιας επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, η ΥΜΣ ενημερώνει τον αιτούντα για την ύπαρξη της προγενέστερης καταχώρισης και ζητά την αλλαγή της επωνυμίας  ή του διακριτικού τίτλου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας

 

4

Εφόσον οι ιδρυτές είναι παρόντες, προβαίνουν σε αλλαγή της επωνυμίας επιτόπου, ή, εφόσον αντί των ιδρυτών έχει προσέλθει εκπρόσωπός τους, αυτός προβαίνει μετά από επικοινωνία με αυτούς σε αλλαγή της επωνυμίας και του δ.τ της εταιρείας

Η ΥΜΣ προβαίνει εκ νέου σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και εφόσον η νέα επωνυμία/ δτ δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, συμπληρώνει την αντίστοιχη οθόνη.

 

 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ

1

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης αποστέλλει αίτημα προς το μητρώο του ΟΑΕΕ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται αμέσως από το σύστημα.

 

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται για τους ιδρυτές της εταιρείας.

2.

 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος δεν είναι εφικτή, η ΥΜΣ συμπληρώνει εγγράφως την αίτηση για τη χορήγηση της ενημερότητας και την αποστέλλει προς το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΑΕΕ.

Το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα είναι το τμήμα της έδρας της υπό σύστασης επιχείρησης.

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος II

3

 

Το αρμόδιο Περιφερειακό τμήμα, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, απαντά στο αίτημα θετικά αν οι εγγεγραμμένοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και αποστέλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

Υπόδειγμα 2, 3 Παραρτήματος II

4.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλεται αρνητική απάντηση και η ΥΜΣ ενημερώνει τον/ τους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεμών τους υποθέσεων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση.

 

5.

 

Σε περίπτωση αναπόγραφου στον ΟΑΕΕ, η ΥΜΣ υπολογίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και αποστέλλει αίτημα εγγραφής του και έκδοση ΑΜΚΑ προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα. Αν οι αναπόγραφοι είναι περισσότεροι του ενός, υπολογίζει το δικαίωμα εγγραφής και αποστέλλει αίτημα για κάθε έναν από αυτούς, εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις.

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος II

 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ

1

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης αποστέλλει αίτημα προς το μητρώο του ΙΚΑ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται αμέσως από το σύστημα.

 

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται για τους ιδρυτές της εταιρείας.

2.

 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος δεν είναι εφικτή, η ΥΜΣ συμπληρώνει εγγράφως την αίτηση για τη χορήγηση της ενημερότητας και την αποστέλλει μέσω πιστοποιημένου fax προς το κεντρικό μητρώο του ΙΚΑ

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος II

3

 

Η απάντηση λαμβάνεται αυθημερόν, και εφόσον οι εγγεγραμμένοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

4.

 

Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλεται αρνητική απάντηση και ο Συμβολαιογράφος ενημερώνει τον/ τους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεμών τους υποθέσεων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση.

 

 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

1

 

Η ΥΜΣ, μέσω της σχετικής οθόνης, αποστέλλει ηλεκτρονικά, ή μέσω του taxisphone, αίτημα για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στους ιδρυτές

 

2.

 

Η αποστολή της απάντησης ολοκληρώνεται αυθημερόν και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπόχρεος ειδοποιείται από την ΥΜΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών.

 

 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ

1

 

Η ΥΜΣ, αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (μόλις αναπτυχθεί η σχετική διεπαφή αυτό το βήμα θα γίνεται ηλεκτρονικά) τα έντυπα και το αίτημα για χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές.

Αυτό το βήμα ακολουθείται εφόσον οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δε διαθέτουν ΑΦΜ.

Για τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνονται τα έντυπα Μ1 και Μ7, ενώ για τα νομικά πρόσωπα τα έντυπα Μ3 και Μ7

2.

 

Η αποστολή της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ολοκληρώνεται αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

  8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΣΚ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ

1

Υποβολή

Δήλωσης ΦΣΚ

 

 

Η ΥΜΣ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ. Η αποστολή της δήλωσης δε διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ στην εταιρεία

Αυτό το βήμα θα απαλειφθεί εφόσον αναπτυχθεί η σχετική ηλεκτρονική διεπαφή

 9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1

Πληρωμή των απαιτούμενων ποσών

Τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

Κόστους εγγραφής στο Επιμελητήριο

Εισφοράς υπέρ ΤΝ και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων

ΦΣΚ

Δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ (εφόσον απαιτείται)

 

Η ΥΜΣ εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής και μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία και επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού.

Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του συνολικού ή των επιμέρους ποσών είτε τοις μετρητοίς (για Επιμελητήριο), είτε μέσω τραπεζικής επιταγής, είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

2

 

Εφόσον το ποσό εισπράττεται τις μετρητοίς, ο Προϊστάμενος του Επιμελητηρίου καταθέτει το ποσό στον κεντρικό λογαριασμό του ΓΕΜΗ την ίδια, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

 10. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

1.

 

Η ΥΜΣ προβαίνει μέσω της σχετικής οθόνης σε καταχώριση των βασικών στοιχείων της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ

Το σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ επιστρέφει ηλεκτρονικά Αρ. Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

 11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ

1.

 

Η ΥΜΣ συμπληρώνει έντυπο αναγγελίας εγγραφής ή επανεγγραφής των εταίρων/ μετόχων και το αποστέλλει προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, καθώς και φ/τ της ταυτότητάς τους αν πρόκειται να ζητηθεί η χορήγηση ΑΜΚΑ.

Υπόδειγμα 4 Παραρτήματος II

 12. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1

 

Η ΥΜΣ διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ της εταιρείας μέσω της οθόνης της ΥΜΣ

 

2.

 

Μέσω του συστήματος επιστρέφει ηλεκτρονικά η απόδοση του ΑΦΜ

 

13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

1

 

Η ΥΜΣ αποστέλλει μέσω του συστήματος, ή με τηλεομοιοτυπία, αίτημα εγγραφής της στα Μητρώα του Επιμελητηρίου

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος ΙΙΙ

2.

 

Το Επιμελητήριο προχωρά στην εγγραφή της εταιρίας στα δικά του μητρώα και αποστέλλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα τη σχετική βεβαίωση εγγραφής

Υπόδειγμα 6 Παραρτήματος III

14. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΕΜΗ

1

 

Η ΥΜΣ καταχωρεί τον ΑΦΜ της συσταθείσας εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω της σχετικής οθόνης

 

15. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1

 

Η ΥΜΣ χορηγεί ατελώς βεβαίωση για τις ενέργειές της και το αποτέλεσμα αυτών

Υπόδειγμα 7 Παραρτήματος III

2.

 

Στη συνέχεια διαβιβάζει με τηλεομοιοτυπία τη βεβαίωση αυτή προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο και εντός 15 ημερών στέλνει και το φυσικό φάκελο

Το στάδιο αυτό αφορά μόνο στην αρχική λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και πρόκειται να απαλειφθεί με την πλήρη λειτουργία του ΓΕΜΗ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α/Α

Αιτών

ΥΜΣ

Σχόλια

1

Εάν δεν προσέρχονται οι ιδρυτές αυτοπροσώπως, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών προσκομίζει εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από αυτούς, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. 

 

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος I

2.

Εάν οι ιδρυτές προσέρχονται αυτοπροσώπως, ορίζεται με ειδικό έντυπο ο αντίκλητος αυτών και τα στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου ο Συμβολαιογράφος να επικοινωνεί με αυτόν και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις και δικαιολογητικά

 

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος I

3

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών υποβάλλουν έγγραφη εντολή προς το Συμβολαιογράφο για να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για τη σύσταση της εταιρείας

 

Υπόδειγμα 4 Παραρτήματος I

4.

Οι ιδρυτές ή ο εκπρόσωπος αυτών, υποβάλλει τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται κατά περίπτωση

 

Υπόδειγμα 2 Παραρτήματος I και άρθρο 4 ΚΥΑ

5.

 

Ο Συμβολαιογράφος ελέγχει όλες τις προσκομιζόμενες αιτήσεις ως προς την πληρότητα των στοιχείων τους και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα ως προς την πληρότητά τους. Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο λείπει, τάσσει προθεσμία για την προσκόμισή του.

Υπόδειγμα 2 Παραρτήματος I

 2. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

1

Κατάθεση ποσού 50€ για ΟΕ, ΕΕ και 70€ για ΑΕ, ΕΠΕ που αποδίδεται ανταποδοτικά στο Συμβολαιογράφο άπαξ, και δεν αναζητείται σε περίπτωση που η διαδικασία σύστασης δεν ολοκληρωθεί.

 

Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του ποσού είτε τοις μετρητοίς, είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

2.

 

Ο Συμβολαιογράφος εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής της τράπεζας

 

3

 

Ο Συμβολαιογράφος, μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία, επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού και εκδίδει απόδειξη

 

4.

 

Εφόσον το ποσό εισπράττεται της μετρητοίς, ο Συμβολαιογράφος καταθέτει στον κεντρικό λογαριασμό του ΓΕΜΗ την ίδια, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

1

 

Ο Συμβολαιογράφος προβαίνει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής οθόνης σε προέλεγχο και προέγκριση χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου

 

2.

 

ο Συμβολαιογράφος προβαίνει σε δέσμευση της επωνυμίας εφόσον αυτή δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση

 

3

 

Σε περίπτωση που από τη βάση του ΓΕΜΗ προκύπτει η ύπαρξη προγενέστερης όμοιας επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου, ο Συμβολαιογράφος ενημερώνει τον αιτούντα για την ύπαρξη της προγενέστερης καταχώρισης και ζητά την αλλαγή της επωνυμίας  ή του διακριτικού τίτλου εντός συγκεκριμένης προθεσμίας

 

4

Εφόσον οι ιδρυτές είναι παρόντες, προβαίνουν σε αλλαγή της επωνυμίας επιτόπου, ή, εφόσον αντί των ιδρυτών έχει προσέλθει εκπρόσωπός τους, αυτός προβαίνει μετά από επικοινωνία με αυτούς σε αλλαγή της επωνυμίας και του δ.τ της εταιρείας

Ο Συμβολαιογράφος προβαίνει εκ νέου σε προέλεγχο επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και εφόσον η νέα επωνυμία/ δτ δεν προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, συμπληρώνει την αντίστοιχη οθόνη.

 

 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΑΕΕ 

1

 

Ο Συμβολαιογράφος, μέσω της σχετικής οθόνης αποστέλλει αίτημα προς το μητρώο του ΟΑΕΕ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται αμέσως από το σύστημα.

Η ασφαλιστική ενημερότητα για τις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ χορηγείται για τους ιδρυτές της εταιρείας.

Για ΑΕ η ενημερότητα χορηγείται για μέλη ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής άνω του 3% του ΜΚ.

2.

 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος δεν είναι εφικτή, ο Συμβολαιογράφος συμπληρώνει εγγράφως την αίτηση για τη χορήγηση της ενημερότητας και την αποστέλλει προς το αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΑΕΕ.

Το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα είναι το τμήμα της έδρας της υπό σύστασης επιχείρησης.

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος II

3

 

Το αρμόδιο Περιφερειακό τμήμα, αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα, απαντά στο αίτημα θετικά αν οι εγγεγραμμένοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και αποστέλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

Υπόδειγμα 2, 3 Παραρτήματος II

4.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλεται αρνητική απάντηση και ο Συμβολαιογράφος ενημερώνει τον/ τους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεμών τους υποθέσεων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση.

 

5.

 

Σε περίπτωση αναπόγραφου στον ΟΑΕΕ, ο Συμβολαιογράφος υπολογίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και αποστέλλει αίτημα εγγραφής του και έκδοση ΑΜΚΑ προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα. Αν οι αναπόγραφοι είναι περισσότεροι του ενός, υπολογίζει το δικαίωμα εγγραφής και αποστέλλει αίτημα για κάθε έναν από αυτούς, εκδίδοντας και τις σχετικές αποδείξεις.

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος II

5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ 

1

 

Ο Συμβολαιογράφος, μέσω της σχετικής οθόνης αποστέλλει αίτημα προς το μητρώο του ΙΚΑ για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας όπου απαιτείται.

Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται αμέσως από το σύστημα.

Η ασφαλιστική ενημερότητα για τις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ χορηγείται για τους ιδρυτές της εταιρείας.

Για ΑΕ η ενημερότητα χορηγείται για μέλη ΔΣ με ποσοστό συμμετοχής άνω του 3% του ΜΚ.

2.

 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους η ηλεκτρονική αποστολή του αιτήματος δεν είναι εφικτή, ο Συμβολαιογράφος συμπληρώνει εγγράφως την αίτηση για τη χορήγηση της ενημερότητας και την αποστέλλει μέσω πιστοποιημένου fax προς το κεντρικό μητρώο του ΙΚΑ

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος II

3

 

Η απάντηση λαμβάνεται αυθημερόν, και εφόσον οι εγγεγραμμένοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλει βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

4.

 

Σε περίπτωση που οι εγγεγραμμένοι δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, αποστέλλεται αρνητική απάντηση και ο Συμβολαιογράφος ενημερώνει τον/ τους υπόχρεους για την τακτοποίηση των εκκρεμών τους υποθέσεων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών από την ημέρα που θα λάβουν τη σχετική ειδοποίηση.

 

 6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

1

 

Ο Συμβολαιογράφος, μέσω της σχετικής οθόνης, αποστέλλει ηλεκτρονικά, ή μέσω του taxisphone, αίτημα για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στους ιδρυτές

 

2.

 

Η αποστολή της απάντησης ολοκληρώνεται αυθημερόν και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπόχρεος ειδοποιείται από το Συμβολαιογράφο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εντός 2 ή το αργότερο 10 ημερών.

 

 7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ 

1

 

Ο Συμβολαιογράφος αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τα έντυπα και το αίτημα για χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές.

Αυτό το βήμα ακολουθείται εφόσον οι ιδρυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) δε διαθέτουν ΑΦΜ.

Για τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνονται τα έντυπα Μ1 και Μ7, ενώ για τα νομικά πρόσωπα τα έντυπα Μ3 και Μ7.

2.

 

Η αποστολή της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ολοκληρώνεται αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

 8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΣΚ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ 

1

Υποβολή

Δήλωσης ΦΣΚ

 

 

Ο Συμβολαιογράφος αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τη δήλωση προς την αρμόδια ΔΟΥ. Η αποστολή της δήλωσης δε διακόπτει τη διαδικασία χορήγησης ΑΦΜ στην εταιρεία

Αυτό το βήμα θα απαλειφθεί εφόσον αναπτυχθεί η σχετική ηλεκτρονική διεπαφ

  9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1

Πληρωμή των απαιτούμενων ποσών

Τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ

Κόστους εγγραφής στο Επιμελητήριο

Εισφοράς υπέρ ΤΝ και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων (για ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ)

ΦΣΚ

Δικαιώματος εγγραφής στον ΟΑΕΕ (εφόσον απαιτείται)

Τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού για (ΑΕ)

Ο Συμβολαιογράφος εισπράττει το ποσό ή παραλαμβάνει την απόδειξη πληρωμής και μέσω της σχετικής οθόνης της εφαρμογής ΥΜΣ επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, συμπληρώνει τα σχετικά πεδία και επιβεβαιώνει την είσπραξη του ποσού.

Ο Υπόχρεος προβαίνει στην πληρωμή του συνολικού ή των επιμέρους ποσών είτε τοις μετρητοίς, είτε μέσω τραπεζικής επιταγής, είτε προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθεσης σε Τράπεζα, είτε μέσω ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών τραπεζικών υπηρεσιών.

2

 

Εφόσον το ποσό εισπράττεται τις μετρητοίς, ο Συμβολαιογράφος καταθέτει στον κεντρικό λογαριασμό του ΓΕΜΗ την ίδια, ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα

 

3.

Υπογραφή από τους ιδρυτές (ή από τον εκπρόσωπο αυτών ο οποίος διαθέτει ειδικό προς τούτο πληρεξούσιο) της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης

Υπογραφή του συμβολαίου από το Συμβολαιογράφο

 

 10. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ 

1.

 

Ο Συμβολαιογράφος προβαίνει μέσω της σχετικής οθόνης σε καταχώριση των βασικών στοιχείων της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ

Το σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ επιστρέφει ηλεκτρονικά Αρ. Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης

2.

 

Εφόσον πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ, ο Συμβολαιογράφος συντάσσει και αποστέλλει ανακοίνωση  για την καταχώριση της εταιρείας στο Τμήμα ή στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ.

Υπόδειγμα 1 Παραρτήματος III

 11. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1

 

Εφόσον πρόκειται για ΑΕ/ ΕΠΕ, ο Συμβολαιογράφος συντάσσει ανακοίνωση την οποία αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά προς το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση της σύστασης της εταιρείας στο Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ

Υπόδειγμα 2 και 3 Παραρτήματος III

2.

 

Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα το ΕΤ χορηγεί ΚΑΔ και ενημερώνει το Συμβολαιογράφο

Υπόδειγμα 4 Παραρτήματος III

 12. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ

1.

 

Ο Συμβολαιογράφος συμπληρώνει έντυπο αναγγελίας εγγραφής ή επανεγγραφής των εταίρων/ μετόχων και το αποστέλλει προς το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ, καθώς και φ/τ της ταυτότητάς τους αν πρόκειται να ζητηθεί η χορήγηση ΑΜΚΑ.

Υπόδειγμα 4 Παραρτήματος II

 13. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1

 

Ο Συμβολαιογράφος διαβιβάζει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση ΑΦΜ της εταιρείας μέσω της οθόνης της ΥΜΣ

 

2.

 

Μέσω του συστήματος επιστρέφει ηλεκτρονικά η απόδοση του ΑΦΜ

 

 14. ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

1

 

Ο Συμβολαιογράφος αποστέλλει μέσω του συστήματος, ή με τηλεομοιοτυπία, αίτημα εγγραφής της στα Μητρώα του Επιμελητηρίου

Υπόδειγμα 5 Παραρτήματος ΙΙΙ

2.

 

Το Επιμελητήριο προχωρά στην εγγραφή της εταιρίας στα δικά του μητρώα και αποστέλλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα τη σχετική βεβαίωση εγγραφής

Υπόδειγμα 6 Παραρτήματος III

 15. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΦΜ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΓΕΜΗ 

1

 

Ο Συμβολαιογράφος καταχωρεί τον ΑΦΜ της συσταθείσας εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ μέσω της σχετικής οθόνης και αναρτά την ανακοίνωση (του πίνακα 11) στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ

 

16. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1

 

Ο Συμβολαιογράφος χορηγεί ατελώς βεβαίωση για τις ενέργειές του και το αποτέλεσμα αυτών

Υπόδειγμα 7 Παραρτήματος III

2.

 

Στη συνέχεια διαβιβάζει με τηλεομοιοτυπία τη βεβαίωση αυτή προς το αρμόδιο Πρωτοδικείο (για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) ή την Περιφέρεια (για ΑΕ) και εντός 15 ημερών στέλνει και το φυσικό φάκελο

Το στάδιο αυτό αφορά μόνο στην αρχική λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και πρόκειται να απαλειφθεί με την πλήρη λειτουργία του ΓΕΜΗ

 ...

Σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) και την Υπηρεσία Μιας Στάσης, μπορεί να λάβει κάθε ενδιαφερόμενος στις παρακάτω ιστοσελίδες :

  •  www.gge.gr (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), στην κατηγορία «Διαδικασία Σύστασης Επιχειρήσεων», όπου δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για τη σύσταση επιχειρήσεων, τα στοιχεία επαφής των εμπλεκόμενων φορέων όπως τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιών, τα Επιμελητήρια, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, τα Πρωτοδικεία καθώς και πληροφορίες για τους τύπους επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που από το Νόμο επιβάλλονται για τη σύστασή τους. 
  • www.businessportal.gr, όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) και των Υπηρεσιών μιας Στάσης, το θεσμικό πλαίσιο, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα (FAQs), τους πιστοποιημένους χρήστες (Συμβολαιογράφοι και Επιμελητήρια) χρήσιμοι σύνδεσμοι κλπ.
  • www.businessregistry.gr, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα ενημέρωσης για το μοναδικό αριθμό Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) κάθε επιχείρησης μέσω υποβολής του ΑΦΜ, καθώς και γενικής φύσης πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.). Επιπλέον, κάθε εγγεγραμμένη επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στη βάση δεδομένων του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ) με τη χρήση μοναδικού κωδικού πρόσβασης και να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία του φακέλου της.
  • www.geminet.gr, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα σε κάθε πιστοποιημένο χρήστη (Επιμελητήρια και Συμβολαιογράφοι) να εισέλθουν στο σύστημα με τη χρήση μοναδικού κωδικού και να πραγματοποιήσουν τη σύσταση μιας επιχείρησης από οποιοδήποτε σημείο.