Ο.Π.Σ. Εισροών – Εκροών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

Αποστολή στοιχείων από τα Συστήματα Εισροών – Εκροών Των Πρατηρίων Πώλησης Υγρών Καυσίμων στη Γ.Γ.Π.Σ.
    Το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1009/4.1.2012 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/26.11.2012 και ισχύει και την Φ2-1617/7.12.2010 όπως τροποποιήθηκε με την Φ2022/14.112012 και ισχύει, προωθεί την εγκατάσταση συστημάτων Εισροών – Εκροών στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων.

ΓΓΠΣ: Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εισροών-εκροών καυσίμων

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.48897/6436 01.10.2013 Παροχή διευκρινήσεων περί αντιεκρηκτικών ζωνών σε πρατήριο καυσίμων.

ΠΟΛ 1206 30.08.2013 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών.

Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 22.08.2013 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

ΠΟΛ 1161 26.06.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24266/2451 04.03.2013 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 185 του υπ’ αριθμ. Ν. 4070/2012 στη περίπτωση μετατροπής πρατηρίου υγρών καυσίμων σε μικτό, όπου εντός του γηπέδου του πρατηρίου υφίσταται χώρος αποθήκευσης

ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ.26624/2683 31.05.2013 Διευκρινήσεις περί της μη εμπρόθεσμης τοποθέτησης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 21757/2109 17.05.2013 Παροχή διευκρινήσεων επί θεμάτων πινακίδων πρατηρίων υγρών καυσίμων.

ΠΟΛ 1032 21.02.2013 Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών.

ΠΟΛ 1220 13.12.2012  Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδιακασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.

ΠΟΛ 1203 02.11.2012 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β΄) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.

ΠΟΛ 1009 04.01.2012 Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.

Αριθ. Πρωτ.: Φ2-2022 14.11.2012 Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β) «ιαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων»

 K.Y.A. αριθμ. πρωτ. Φ2-1617 07.12.2010 Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων.