Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

ΥΑ Γ.Π. οικ. 104720 ΦΕΚ 1315/Β/ 25.8.2010 Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πι­στοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προ­βλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της δια­δικασίας είσπραξης

2010-09-05 14:01

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3869 (ΦΕΚ 130Α 03.08.2010) Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις

2010-08-09 16:38

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3868 (ΦΕΚ 129Α 03.08.2010) Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2010-08-09 16:25

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3867 (ΦΕΚ 128Α 03.08.2010) Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών

2010-08-09 16:20

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3865 (ΦΕΚ 120Α 21.07.2010) Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.

2010-07-23 19:45

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3863 (ΦΕΚ 115Α 15.07.2010) Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. (έως ν.3899/2010)

2010-07-23 18:37

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3861 (ΦΕΚ 112Α 13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

2010-07-14 19:08

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3855 (ΦΕΚ 95Α 23.06.2010) Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.

2010-06-26 11:15

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3853 (ΦΕΚ 90Α 17.06.2010) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις.

2010-06-18 17:37

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3850 (ΦΕΚ 84Α 02.06.2010) Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

2010-06-09 16:51

KYA 04.06.2010 Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

2010-06-08 11:01

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 38 (ΦΕΚ 78Α 25.05.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

2010-05-28 16:48

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3849 (ΦΕΚ 80Α 26.05.2010) Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις.

2010-05-28 16:18

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3847 (ΦΕΚ 67Α 11.05.2010) Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου.

2010-05-12 13:48

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3846 (ΦΕΚ 66Α 11.05.2010) Εγγυήσεις γαι την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις. (έως ν.3899/2010)

2010-05-12 13:28

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3845 (ΦΕΚ 65Α 06.05.2010) Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. (έως ν.3899/2010)

2010-05-07 18:28

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3844 (ΦΕΚ 63Α 03.05.2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.»

2010-05-06 16:48

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3843 (ΦΕΚ 62Α 28.04.2010) Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, Μητροπολικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις.

2010-04-29 19:41

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3842 (ΦΕΚ 58Α 23.04.2010) Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.(έως ν.3862/2010)

2010-04-27 16:49

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3840 (ΦΕΚ 53Α 31.03.2010) Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελε­σματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα­τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.

2010-04-02 14:08

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3838 (ΦΕΚ 49Α 24.03.2010) Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις.

2010-03-30 21:55

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3833 (ΦΕΚ 40Α 15.03.2010) Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. (έως ν.3899/2010)

2010-03-16 14:08

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3832 (ΦΕΚ 38Α 09.03.2010) Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής. (έως ν.3842/2010)

2010-03-16 13:09

NΟΜΟΣ 3831/2010 (ΦΕΚ 34Α/25.02.2010) Κύρωση και τροποποίηση της από 2.11.2009 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων καθώς και διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικ

2010-03-04 14:56

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3828 (ΦΕΚ 31Α 25.02.2010) Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των πετρελαιοειδών προϊόντων.

2010-02-25 15:47
Άρθρα: 76 - 100 από 127
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>