Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075 ΦΕΚ 89Α 11.04.2012 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

2012-04-20 12:12

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072 ΦΕΚ 86Α 11.04.2012 Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

2012-04-18 16:24

ΝΟΜΟΣ 4052 ΦΕΚ 41Α 01.03.2012 Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου

2012-03-09 10:26

NOMOΣ 4051 ΦΕΚ 40Α 29.02.2012 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012.

2012-03-01 10:56

NOMOΣ 4047 ΦΕΚ 31A 22.02.2012 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

2012-03-01 10:48

ΝΟΜΟΣ 4050 ΦΕΚ 36Α 23.02.2012 Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων.

2012-03-01 10:20

ΝΟΜΟΣ 4048 ΦΕΚ 34Α 23.02.2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης.

2012-03-01 10:12

ΝΟΜΟΣ 4046 ΦΕΚ 28Α 14.02.2012 Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης

2012-03-01 10:06

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4038 ΦΕΚ 14Α 02.02.2012 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

2012-02-03 14:43

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4034 31.12.2011 Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

2012-01-03 15:00

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4035 31.12.2011 Κύρωση της τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, δι’ ανταλλαγής

2012-01-03 14:56

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦEΚ 268 31.12.2011 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν.4024/2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

2012-01-03 14:08

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 136 31.12.2011 Καθορισμός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2012-01-03 14:05

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133 15.12.2011 Aναστολή του Π.Δ. 138/2009 «Μητρώα Μελετητών και εταιρειών Μελετών» (Α΄ 185).

2011-12-21 20:57

ΦΕΚ 262 16.12.2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011.

2011-12-19 09:54

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4031 ΦΕΚ 256A 09.12.2011 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα»

2011-12-19 09:09

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030 ΦΕΚ 249Α 25.11.2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

2011-12-19 09:04

ΠΔ.ΦΕΚ 289 Α.Α.Π. 04.11.2011 Όροι και περιορισμοί δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

2011-11-15 13:44

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 95 19.10.2011 Εμπορική επικοινωνία Συμβολαιογράφων.

2011-11-03 10:05

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4024 ΦΕΚ 226A 27.10.2011 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

2011-10-31 09:30

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4022 ΦΕΚ Α219 03.10.2011 Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού εν­διαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις.

2011-10-05 11:04

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4019 ΦΕΚ Α216 30.09.2011 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις.

2011-10-05 10:45

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4018 ΦΕΚ Α215 30.09.2011 Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικ

2011-10-05 09:57

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014 ΦΕΚ Α209 21.09.2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

2011-09-30 08:04

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4015 ΦΕΚ Α210 21.09.2011 Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου − Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.

2011-09-26 09:39
Άρθρα: 26 - 50 από 127
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>