Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

ΝΟΜΟΣ 3819/2010 (ΦΕΚ A 18/16.02.2010) Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’)

2010-02-18 19:51

ΝΟΜΟΣ 3816/2010 ΦΕΚ 6/Α’/26.01.2010 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

2010-01-27 14:01

ΝΟΜΟΣ 3815/2010 ΦΕΚ 5/Α’/26.01.2010 Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

2010-01-27 12:52

ΝΟΜΟΣ 3814 3Α'/12.1.2010 Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατάξεις.

2010-01-12 20:17

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/90703/0026 10.12.2009 ΦΕΚ Β' 2448/14 Δεκεμβρίου 2009 Καθορισμός φορέων και διαδικασίας καταβολής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009

2009-12-16 13:04

ΝΟΜΟΣ 3808 ΦΕΚ 227 10/12/2009 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις.

2009-12-11 20:14

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 186 ΦΕΚ A 213 7/10/2009 Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης.

2009-11-28 00:55

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 184 ΦΕΚ A 213 7/10/2009 Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του.

2009-11-28 00:49

Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221 Α/5-11-2009) : Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων

2009-11-10 13:45

Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213 Α/7-10-2009) : Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία

2009-10-09 15:59

ΦΕΚ A 201 1/10/2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 163 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και τ

2009-10-05 21:51

ΦΕΚ A 210 2/10/2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 180 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).

2009-10-02 21:34

Π.Δ. 138/09 (ΦΕΚ 185 Α/24-9-2009) : Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών.

2009-09-30 15:48

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3801 (ΦΕΚ 163Α 04.09.2009) Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασί­ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες δι­ατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

2009-09-16 22:36

Ν. 3790/09 (ΦΕΚ 143 Α/7-8-2009) : Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομι­κού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις.

2009-08-14 15:22

N. 3784/09 (ΦΕΚ 137 Α/7-8-2009) : Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.

2009-08-12 15:30

Ν. 3783/09 (ΦΕΚ 136 Α/7-8-2009) : Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες δια­τάξεις

2009-08-07 15:11

Ν.3777/2009 (ΦΕΚ 127/Α’/28.7.2009) Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις

2009-07-31 19:04

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3775 ΦΕΚ 122/Α’/21.7.2009 Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

2009-07-27 19:34

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7/2.7.2009 Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

2009-07-02 16:55

Π.Δ.74/2009 Οργανισμός Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2009-06-15 20:25

NOMOΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3763/2009 Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

2009-05-29 20:14

NOMOΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3762 Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις.

2009-05-14 20:39

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3758 (ΦΕΚ 68Α 05.05.2009) Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις.

2009-05-06 16:02

ΝΟΜΟΣ 3691 ΦΕΚ 166/Α' 05.08.2008 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότη­σης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. (Κωδικοποιημένος έως το Ν.4051/2012)

2008-08-26 12:49
Άρθρα: 101 - 125 από 127
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>