Νόμοι - Προεδρικά Διατάγματα

NOMOΣ 4308 24.11.2014 ΦΕΚ 251Α Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.

2014-12-27 10:04

NOMOΣ 4305 31.10.2014 ΦΕΚ 237Α Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού ...

2014-11-10 10:42

NOMOΣ 4281 08.08.2014 ΦΕΚ 160A Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

2014-08-13 11:49

ΝΟΜΟΣ 4254 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

2014-04-16 10:49

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 ΦΕΚ 167Α 23.07.2013 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

2013-07-24 10:26

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152 ΦΕΚ Α' 107 09.05.2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

2013-05-14 10:06

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4146 ΦΕΚ Α' 90 18.04.2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

2013-04-27 10:08

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4144 ΦΕΚ Α' 88 18.04.2013 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

2013-04-27 10:03

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4141ΦΕΚ Α' 81 05.04.2013 Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις.

2013-04-27 10:00

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου ...

2013-01-28 12:22

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4110 ΦΕΚ 17Α 23.01.2013 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

2013-01-28 11:26

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4109 ΦΕΚ 16 23.01.2013 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

2013-01-28 11:22

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 256Α 31.12.2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και...

2013-01-02 16:14

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4098 ΦΕΚ 249Α 20.12.2012 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας...

2012-12-21 14:22

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4099 ΦΕΚ 250Α 20.12.2012 Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ,..

2012-12-21 11:27

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 246Α 18.12.2012 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

2012-12-19 10:33

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 237Α 04.12.2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού...

2012-12-07 13:13

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α229 19.11.2012 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.

2012-11-20 13:57

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α228 18.11.2012 Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις.

2012-11-19 12:58

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4095 15.11.2012 ΦΕΚ Α226 Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013.

2012-11-16 12:33

NOMOΣ 4093 09.11.2012 ΦΕΚ Α 222 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.

2012-11-12 15:01

ΝΟΜΟΣ 4092 07.11.2012 Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσο−πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2012-11-12 11:07

ΝΟΜΟΣ 4083 ΦΕΚ 189 Α 05.10.2012 Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011.

2012-10-16 10:12

ΝΟΜΟΣ 4081 ΦΕΚ 184 Α 27.09.2012 Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

2012-10-16 10:05

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4079 ΦΕΚ 180Α 19.09.2012 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, ....

2012-09-24 07:07
Άρθρα: 1 - 25 από 127
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>