Εγκύκλιος 17 19.10.2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Διαδικασία επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις"