Αριθμός Πρωτ. Οικ.157/24/ΦΓ9.1 10.01.2011 Κατάργηση διατάξεων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3844/2010.

2011-03-03 10:04