ΓΓΚΑ Αριθ. Πρωτ. οικ 3200/100/Φ80150 09.02.2011 Εκτέλεση δράσεων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο των Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΚΑΙ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α.