ΥΑ 1011/22/28-ε/29.6.2009 Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.

2009-07-13 13:04

ΥΑ 1011/22/28-ε ΦΕΚ 1334/Β/3.7.2009   

Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων.
 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 2194/1994 (Α'- 34).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'- 98).

3. Την υπ' αριθμ. Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (Α'- 3).

4. Την υπ' αριθμ. οικ. 80072 από 31.12.2007 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (Β'-1/2.1.2008 ).

5. Την από 10.6.2009 γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1.
Ωράριο λειτουργίας.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 1011/22/19-ιβ/29.9.1994 από 26.9.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης (Β'- 724) αντικαθίσταται ως εξής :

«1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως :

    α. Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι την 04.30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05.00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00 ώρα.

    β. Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, τις παραμονές των επίσημων αργιών, την Τσικνοπέμπτη, την παραμονή και την ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγύρεων».

 

Αρθρο 2.

Εναρξη ισχύος.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009