ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2010-03-04 14:12

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί της αρχής :

Η πολυπλοκότητα του συστήματος υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατική και συγκεντρωτική εφαρμογή του, από την έναρξή του το 2007 μέχρι σήμερα, οδήγησε σε σοβαρές δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων του και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων από την έναρξη του ΕΣΠΑ, μέχρι σήμερα, δεν ξεπερνάει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των Προγραμμάτων του.
Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη, ειδικά στη σημερινή οικονομική συγκυρία, για άμεση και δραστική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης. Με το Μέρος Α’ του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται ο νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’267), η Κυβέρνηση υλοποιεί τη δέσμευσή της να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ώστε να επιτευχθεί η αποκέντρωση στη διαχείριση των πόρων, η απλοποίηση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και η αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, με στόχο την ταχεία απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων και τη διοχέτευσή τους σε έργα και δράσεις υψηλού αναπτυξιακού αποτελέσματος.
Πρωτεύοντα ρόλο, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, αναλαμβάνουν να επιτελέσουν οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης, που θα συναφθούν μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Υπουργών και Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, στους οποίους υπάγονται οι διαχειριστικές αρχές και ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων, και με τις οποίες επιτυγχάνεται ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εξειδίκευση και η ταχεία υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που έχουν εκπονηθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες. Μετά την υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης θα ακολουθήσει η εκχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων στις ενδιάμεσες διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτόν περιορίζεται η εμπλοκή των κεντρικών φορέων κατά τις διαδικασίες διαχείρισης των πόρων του ΕΣΠΑ, καταργείται ο μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενος συντονισμός, δηλαδή η διατύπωση γνώμης από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για επί μέρους πράξεις, και ακυρώνεται ο συγκεντρωτισμός και οι εμπλοκές στην εφαρμογή των προγραμμάτων.

 
Συμμετοχή


→ Παρακολούθησε τη      διαβούλευση

→ Σχολίασε ανά παράγραφο