Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2011οι προθεσμίες παραγραφής που έληγαν την 31/12/2010.

2010-11-25 18:30

 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

1990 -1991

 ΜΕΧΡΙ  31/12/2002

1992-93-94-95-96-97

 ΜΕΧΡΙ  31/12/2003 (ή ΜΕΧΡΙ 27/2/2004)

1998-1999

 ΜΕΧΡΙ  31/12/2005

2000-2001-2002-2003-2004

 ΜΕΧΡΙ  31/12/2011 *

2005

MΕΧΡΙ  31/12/2011

ΠΛΑΣΤΑ – ΕΙΚΟΝΙΚΑ – ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθ. 19 του ν. 3091/02 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 22 του ν. 3212/03, θεσπίστηκε η παράταση της παραγραφής για 2 επιπλέον έτη πέραν του χρόνου που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, επί υποθέσεων πλαστών, εικονικών, νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, εφόσον μέχρι τον ανωτέρω χρόνο έχουν ήδη εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. Η παράταση αφορά τις χρήσεις που βαρύνονται με τις παραβάσεις αυτές, περαιτέρω όμως μετατίθεται η παραγραφή και των επόμενων χρήσεων για τις οποίες ο προβλεπόμενος χρόνος παραγραφής είναι προγενέστερος από το νέο (παραταθέντα) χρόνο παραγραφής, ώστε τελικά να υπάρχει ταυτόχρονη παραγραφή. 

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις των οποίων επέρχεται παραγραφή  από 31/12/02 και μετά.

 

 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΑ ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 22 του ν. 3212/03 θεσπίστηκε 2ετής παράταση της παραγραφής και για τις περιπτώσεις που έχουν επιδοθεί εκθέσεις κατάσχεσης ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων μέχρι τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις χρόνο παραγραφής.

Στις περιπτώσεις αυτές, η παράταση της παραγραφής καταλαμβάνει τόσο τις χρήσεις κατά τις οποίες έγινε η κατάσχεση καθώς και τις επόμενες αυτών, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα για τις περιπτώσεις πλαστών-εικονικών- νοθευμένων φορολογικών στοιχείων, όσο  και τις προηγούμενες από την κατάσχεση χρήσεις για τις οποίες δεν είχε ή δεν έχει επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο της κατάσχεσης.

Τα παραπάνω ισχύουν για χρήσεις για τις οποίες δεν είχε επέλθει παραγραφή κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 3212/03 (31/12/2003).

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

- Επί μη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο 15 ετών από τη λήξη της προθεσμίας επίδοσης της δήλωσης (σχετ. άρθρο 84 του ν. 2238/94).

- Στο Φ.Π.Α., επί μη υποβολής περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ο χρόνος παραγραφής είναι 15 έτη για χρήσεις μέχρι 1994 και 10 έτη για χρήσεις 1995 και επόμενες από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της εκκαθαριστικής δήλωσης (σχετ. άρθρο 57 του ν.2859/2000).

* Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 3888/2010 παρατάθηκαν μέχρι 31/12/2011 οι προθεσμίες παραγραφής που έληγαν  την 31/12/2010.  Έτσι, μεταξύ άλλων, παρατάθηκε η παραγραφή των χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003 καθώς και της χρήσης 2004 για ένα ακόμη έτος  και πλέον όλες αυτές οι χρήσεις παραγράφονται την 31/12/2011. Η παράταση αυτή δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και  Φ.Μ.Α.Π..

Σημείωση: Πέραν των ως άνω αναφερόμενων, υφίστανται και άλλες ειδικές περιπτώσεις με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής (π.χ. έκδοση συμπληρωματικών φύλλων ελέγχου, φορολογία χαρτοσήμου κλπ).

 

  • Υπουργείο  Οικονομικών - Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων - Δ/νση Ελέγχου