ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.) Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

2009-12-01 16:32

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

 

 

Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ε.ΣΤ.Α.)

Ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής- Ν.Π.Δ.Δ.

 

Άρθρο 1

Σκοπός - Φορείς Εθνικού Στατιστικού Συστήματος

 

1.   Σκοπός του νόμου αυτού, είναι η τροποποίηση και η θεσμική ενίσχυση του συστήματος παραγωγής των επίσημων στατιστικών της χώρας.

Φορείς του εθνικού στατιστικού συστήματος είναι  η  Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤ.Α.), που συνιστάται με το επόμενο άρθρο, καθώς και οι κρατικές υπηρεσίες και οι φορείς του δημόσιου τομέα, που εκτελούν στατιστικές εργασίες με σκοπό την παραγωγή επίσημων στατιστικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

2.   Ως επίσημες στατιστικές νοούνται οι στατιστικές που παράγονται από την Ε.ΣΤ.Α., καθώς και οι στατιστικές που παράγονται από κρατικές υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα και πιστοποιούνται από την Ε.ΣΤ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 2.

3.   Οι στατιστικές εργασίες διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας, της εμπιστευτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας.

4.   Για την παραγωγή των στατιστικών αποτελεσμάτων εφαρμόζεται ενιαίο σύστημα εννοιών, ορισμών, στατιστικών ενοτήτων, ονοματολογίας και κωδικών, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους και τις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

 

Άρθρο 2

Σύσταση Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ελληνική Στατιστική Αρχή»(Ε.ΣΤ.Α.).

 

 Σκοπός της Ε.ΣΤ.Α.

 

1.   Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ελληνική Στατιστική Αρχή  (Ε.ΣΤ.Α.)».   

          Η Ελληνική Στατιστική Αρχή αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, λειτουργεί    αποκλειστικά χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας.

2.   Έδρα της Ε.ΣΤ.Α. ορίζεται ο Δήμος Πειραιώς. Η επίσημη ονομασία της E.ΣΤ.Α. στην αγγλική γλώσσα είναι Hellenic Statistical Authority (HSA) και στη γαλλική γλώσσα Autorite Statistique Hellenique (AHS).

3.   Η Ε.ΣΤ.Α. έχει σκοπό τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών, καθώς και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών και τη κατάρτιση μελετών, οι οποίες: α) αφορούν όλους τους τομείς της δραστηριότητας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, β) υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών της Κυβέρνησης και των φορέων του δημοσίου (δείκτες αξιολόγησης), γ) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της χώρας και δ) αφορούν στο γενικό κοινό ή κατηγορίες χρηστών στατιστικών στοιχείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

4.   Η Ε.ΣΤ.Α. καταρτίζει και εφαρμόζει  ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Το  στατιστικό πρόγραμμα κάθε έτους καταρτίζεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΣΤ.Α. μέχρι την 31η Μαρτίου του προηγουμένου έτους και περιλαμβάνει: α) το σχεδιασμό των στατιστικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος, τα στατιστικά όργανα που θα τις διεξάγουν, τη γενική περιγραφή των σκοπών και του πλαισίου των ερευνών, το χρόνο και τόπο διεξαγωγής τους, καθώς και τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και β) τον απολογισμό των πεπραγμένων του προηγουμένου ετήσιου στατιστικού προγράμματος.

5.   Το ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα μετά την έγκρισή του, διαβιβάζεται   στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και δημοσιεύεται, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό, οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και οι πολίτες.

6.   Η Ε.ΣΤ.Α. διενεργεί κάθε είδους απογραφές και ιδιαίτερα: α) πληθυσμού και οικοτεχνίας, β) οικοδομών και κατοικιών, γ) γεωργίας και κτηνοτροφίας και δ) καταστημάτων και επιχειρήσεων.

7.   Η Ε.ΣΤ.Α. μεριμνά για την αποτελεσματική διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης και  την   προαγωγή των στατιστικών θεμάτων και της οικονομικής έρευνας στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας της χώρας.

8.   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα σχετικά με τη χρηματοδότηση και  την κατανομή των δαπανών κάθε απογραφής.

9.   Η Ελληνική Στατιστική Αρχή εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Άρθρο 3

Όργανα διοίκησης της Ε.ΣΤ.Α. –Διοικητικό Συμβούλιο

 

1.   Όργανα διοίκησης της Ε.ΣΤ.Α. είναι, ο Πρόεδρος της Ε.ΣΤ.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές, έχει τετραετή θητεία και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Ε.ΣΤ.Α., ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από τον Υπουργό των Οικονομικών, τον Πρόεδρο του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ), έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στην Ε.ΣΤ.Α., και από πέντε (5) μέλη που υποδεικνύονται αντίστοιχα από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕΓΣΕΕ), το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ( ΕΚΚΕ). Τα οριζόμενα, υποδεικνυόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος.

3.   Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Ε.ΣΤ.Α., μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Ε.ΣΤ.Α. όπως αυτές ορίζονται στο επόμενο άρθρο, αποφασίζει για κάθε θέμα και ειδικότερα για: α)  τα επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και επενδυτικά προγράμματα που αναλαμβάνει και εκτελεί η Ε.ΣΤ.Α., τις προσλήψεις προσωπικού, τις συμβάσεις με δημόσιους, ιδιωτικούς ή διεθνείς φορείς, τις προμήθειες και την εκτέλεση έργων και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της Ε.ΣΤ.Α.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΣΤ.Α. απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους, και  όσα από αυτά υποδεικνύονται, δεν εκπροσωπούν τους φορείς που τους πρότειναν. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΣΤ.Α. συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Όταν ο Πρόεδρος, κωλύεται, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλείται από τον Αντιπρόεδρο. Κατά τα λοιπά, για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Το Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίσταται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Για την έγκυρη λήψη απόφασης απαιτείται απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος της Ε.ΣΤ.Α. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου,  καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 4

Πρόεδρος της Ε.ΣΤ.Α.

 

1.    Ο Πρόεδρος της Ε.ΣΤ.Α. διορίζεται για θητεία τεσσάρων (4) ετών με Προεδρικό Διάταγμα που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών ύστερα από γνώμη της, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, Επιτροπής. Η θητεία του μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. Ο Πρόεδρος πρέπει να κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών και να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους, που έχει διακριθεί για την επιστημονική του κατάρτιση.

2.   Ο Πρόεδρος της Ε.ΣΤ.Α. είναι δημόσιος λειτουργός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελεί, κατά τον χρόνο που κατέχει τη θέση του, σε αναστολή της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αν είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων του ως μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, εφαρμόζονται οι διατάξεις 1 έως και 4 του άρθρου 5 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α’218).

Ο Πρόεδρος είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.ΣΤ.Α.  , προΐσταται των υπηρεσιών της και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Εισηγείται τα θέματα που συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση των στατιστικών, επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ε.ΣΤ.Α., και μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της και την υποβολή τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μεριμνά για τη διαχείριση των οικονομικών της Ε.ΣΤ.Α. και τη διάθεση κάθε δαπάνης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ειδικούς Κανονισμούς Διαχείρισης και Προμηθειών.

4. Το ύψος των αποδοχών του Προέδρου της Ε.ΣΤ.Α. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Άρθρο 5

Πόροι

 

1.   Πόροι της Ε.ΣΤ.Α. είναι:

(α) τα έσοδα από εγγραφές στον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό,

(β) τα έσοδα από την περιουσία της,

(γ) τα έσοδα από έρευνες, μελέτες, στατιστικές εργασίες, δημοσιεύσεις και πάσης φύσεως παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,

(δ) τα έσοδα από εκτέλεση στατιστικών εργασιών στο πλαίσιο εθνικών, Κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων,

(ε) τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δωρεές και λοιπές εισφορές από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

2.   Ο Προϋπολογισμός της Ε.ΣΤ.Α. προσαρτάται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Άρθρο 6

Συνεργασίες Ε.ΣΤ.Α.

 

1.   Η Ε.ΣΤ.Α. συνεργάζεται με τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROSTAT), τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών-μελών της Ε.Ε. καθώς και με άλλους διεθνείς φορείς και οργανισμούς για στατιστικά θέματα.

Η Ε.ΣΤ.Α. συνεργάζεται με τις κρατικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και κέντρα μελετών, οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και ιδιωτικούς φορείς, εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Άρθρο 7

Δημοσίευση και διάδοση στατιστικών στοιχείων

 Διάθεση προϊόντων Ε.ΣΤ.Α.

 

1.    Τα προϊόντα της εκτέλεσης στατιστικών εργασιών, ερευνών, μελετών, προγραμμάτων ή άλλων εργασιών που διενεργούνται από την Ε.ΣΤ.Α. ανήκουν αποκλειστικά σε αυτή.

Τα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται και επεξεργάζονται, δημοσιεύονται ή διαδίδονται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανά της. Η δημοσίευση ή η διάδοση γίνεται μόνο αν δεν προκύπτει άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα εκείνων που παρέχουν ή εκείνων τους οποίους αφορούν τα στοιχεία αυτά.

Η Ε.ΣΤ.Α. έχει υποχρέωση να παρέχει χωρίς τίμημα, τα κυριότερα οικονομικά και κοινωνικά στατιστικά στοιχεία τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται και να δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά στο Διαδίκτυο.

Η διάθεση, σε μεμονωμένα πρόσωπα ή φορείς, προϊόντων ερευνών ή μελετών ή στοιχείων για τα οποία απαιτείται ειδική διαδικασία παραγωγής ή επεξεργασίας ,ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Ε.ΣΤ.Α. και μπορεί να γίνεται έναντι τιμήματος επί τη βάσει συστημάτων και διαδικασιών διάθεσης και τιμολόγησης, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΣΤ.Α.

 

Άρθρο 8

Πρόσβαση της Ε.ΣΤ.Α. σε πρωτογενές στατιστικό υλικό διοικητικών πηγών

 

1.   Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η Ε.ΣΤ.Α. επιτρέπεται να ζητάει και να λαμβάνει γνώση των μητρώων και αρχείων των κρατικών υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, καθώς και όλων των φορολογικών και τελωνειακών αρχείων του Υπουργείου Οικονομικών, και να λαμβάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα για περαιτέρω επεξεργασία. Οι υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία και να συμπληρώνουν με ακρίβεια και εγκαίρως τα ερωτηματολόγια μέσω των οποίων η Ε.ΣΤ.Α. ζητά στοιχεία και πληροφορίες.

Άρνηση λειτουργού , ή υπαλλήλου ή μέλους διοίκησης , να διαβιβάσει τα στοιχεία και της πληροφορίες , όπως ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο , συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και για μέλος διοίκησης νομικού προσώπου, σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την αντικατάστασή του. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προέδρου του Διοικητικού συμβουλίου της Ε.ΣΤ.Α. προς τον, σύμφωνα  με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο του υπαλλήλου ή του λειτουργού. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της οριστικής παύσης.

Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μπορούν να αρνηθούν την ικανοποίηση του αιτήματος της Ε.ΣΤ.Α. να λάβει γνώση των στοιχείων της προηγουμένης παραγράφου μόνο στις περιπτώσεις που η ικανοποίησή του παραβιάζει το απόρρητο των συζητήσεων του Υπουργικού Συμβουλίου ή άλλων κυβερνητικών οργάνων, καθώς και το απόρρητο της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

 

Άρθρο 9

Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η Ε.ΣΤ.Α. προβαίνει σε γενική γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το σύνολο των στατιστικών εργασιών που εκτελεί σύμφωνα με το Ν.2472/1997. 

 

Άρθρο 10

Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Σύσταση θέσεων Διοικητικού Προσωπικού Ε.ΣΤ.Α.. Οργανισμός Ε.ΣΤ.Α.

 

1. Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), η οποία συστάθηκε με το Π.Δ. 224/1986 (ΦΕΚ Α’91), καταργείται. 

Όλες οι αρμοδιότητες της ΕΣΥΕ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Π.Δτος 224/1986, ανήκουν και ασκούνται εφεξής από την Ε.ΣΤ.Α.

Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) ή Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), νοείται εφεξής η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤ.Α.).

Όλες οι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας της Ε.ΣΥ.Ε. καθώς και το προσωπικό που οργανικά ανήκει σε αυτές και οι υπάρχουσες κενές θέσεις, μεταφέρονται στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Μεταφέρονται, επίσης οι υφιστάμενες προσωποπαγείς καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το προσωπικό που μεταφέρεται κατατάσσεται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια και διατηρεί το σύνολο των αποδοχών που λαμβάνει κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού.

Προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία της Ε.Σ.Υ.Ε. με απόσπαση, συνεχίζει να υπηρετεί στην Ε.ΣΤ.Α. μέχρι τη λήξη της απόσπασής του.

 

Άρθρο 11

Σύσταση Μονάδας Ερευνών και Μελετών

 

1.   Στην Κεντρική Υπηρεσία της Ε.ΣΤ.Α. συνιστάται οργανική μονάδα Ερευνών και Μελετών επιπέδου τμήματος, που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Ε.ΣΤ.Α.. Στη μονάδα αυτή συνιστώνται δέκα (10) οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Τα ειδικότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού αυτού, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΣΤ.Α.. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύουν. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνεται και με μεταφορά προσωπικού με τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, από το Δημόσιο ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ύστερα από προκήρυξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Το Τμήμα Ερευνών και Μελετών υποστηρίζει επιστημονικά την Ε.ΣΤ.Α..  Εκπονεί κοινωνικοοικονομικές μελέτες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ε.ΣΤ.Α. ή με άλλους φορείς  ,  υποστηρίζει επιστημονικά την Ε.ΣΤ.Α. και  εκπονεί μελέτες για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών ερευνών, για τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ε.ΣΤ.Α., για την πορεία και τις προοπτικές των στατιστικών εργασιών και την καλύτερη αξιοποίηση, παρουσίαση και διάδοση των στατιστικών στοιχείων.

 

Άρθρο 12

Περιουσία της Ε.ΣΤ.Α.

 

1.   Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά, και  στη συμβολή των οδών Πειραιώς, Επονιτών και Α. Μουράτη, περιέρχεται χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Νομικό Πρόσωπο της Ε.ΣΤ.Α. Η σχετική πράξη μεταγραφής στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ τρίτων.

Κινητά πράγματα, καθώς και κάθε εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται ή έχει διατεθεί στη Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε., περιέρχονται χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Νομικό Πρόσωπο της  Ε.ΣΤ.Α.