Σ.Σ.Ε. 2-9-2010 (Π.Κ. 64/29-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων - τεχνολόγων διατροφής - αποφοίτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης χώρας