Σ.Σ.Ε. 16-12-2010 (Π.Κ. 62/28-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κλπ. όλης της χώρας