Σ.Σ.Ε. 5-11-2010 (Π.Κ. 60/23-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων κλπ. όλης της χώρας