Σ.Σ.Ε. 31-1-2011 (Π.Κ. 8/31-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίαςου του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)