Σ.Σ.Ε. 26-7-2010 (Π.Κ. 27/30-9-2010) των μουσικων, εκτελεστών μουσικού οργάνου και τραγουδιστών, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις κέντρων διασκεδάσεως ολοκλήρου της Ελλάδος