Σ.Σ.Ε. 22-12-2010 (Π.Κ. 25/9-5-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές επιχειρήσεις εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας

2011-05-11 10:02

Σ.Σ.Ε. 22-12-2010 (Π.Κ. 25/9-5-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές επιχειρήσεις εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας