Σ.Σ.Ε. 18-4-2011 (Π.Κ. 23/19-4-2011) του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα Θέατρα.

2011-04-28 12:18

Σ.Σ.Ε. 18-4-2011 (Π.Κ. 23/19-4-2011) του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα Θέατρα.