Σ.Σ.Ε. 29-11-2010 (Π.Κ. 53/9-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας που απασχολούνται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος