Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 46/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας