Δ.Α. 9/2011 (Π.Κ. 5/30-3-2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσ/νίκης.

2011-04-11 11:42

Δ.Α. 9/2011 (Π.Κ. 5/30-3-2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσ/νίκης.