Δ.Α. 41/2010 (Π.Κ. 20/24-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος