Στατιστικά στοιχεία δράσης Σ.ΕΠ.Ε. εννεαμήνου και γ’ τριμήνου 2010

2010-10-24 11:32

  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010
Θέμα: Στατιστικά στοιχεία δράσης Σ.ΕΠ.Ε. εννεαμήνου και γ’ τριμήνου 2010
1. Εισαγωγή
Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), συνεπές στις δεσμεύσεις του για τη δημοσιοποίηση των τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην επίβλεψη και την επιβολή της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και την τήρηση της ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, παρουσιάζει αναλυτικά στους πίνακες που ακολουθούν όλα τα στοιχεία για τη δραστηριότητα της Επιθεώρησης Εργασίας. Τα στοιχεία αφορούν το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2010, καθώς και το πρώτο εννεάμηνο του έτους, συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο και εννεάμηνο των δύο προηγούμενων ετών (2009 - 2008). Οι έλεγχοι εξακολουθούν να παρουσιάζουν αυξητική τάση σε σχέση με την εγκεκριμένη στοχοθεσία για το τρέχον έτος, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη σχετική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), αλλά και του προηγούμενου έτους. Η Επιθεώρηση Εργασίας καλείται σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία να εντείνει τις προσπάθειες της, προκειμένου να ανταποκριθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά στον διττό της ρόλο, που είναι αφενός η προστασία των εργαζομένων έναντι κάθε εργοδοτικής αυθαιρεσίας και αφετέρου ο ενημερωτικός και συμφιλιωτικός χαρακτήρας.
Η εντολή προς τους Επιθεωρητές Εργασίας είναι να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι «απώλειες» που θα σημειωθούν σε αυτή τη μάχη ανάκαμψης που δίνει η χώρα μας να είναι, κατά το δυνατό, οι μικρότερες.
Είναι σαφές ότι ο αγώνας και η αγωνία μας συμβαδίζει με τον αγώνα και την αγωνία των επιχειρήσεων που προσπαθούν να κρατηθούν στην αγορά εργασίας και φυσικά των εργαζομένων που αισθάνονται μια ανασφάλεια ως προς την εργασιακή τους κατάσταση και τα δικαιώματά τους. Η Επιθεώρηση Εργασίας φιλοδοξεί – και προς αυτό το στόχο εργάζεται αδιάκοπα - να αποτελέσει εκείνη τη σταθερά που θα
εξισορροπεί τις καταστάσεις σε έναν μεταβαλλόμενο εργασιακό χάρτη, δρώντας προληπτικά και προστατευτικά προς όφελος των εργαζομένων και της υγιούς αγοράς εργασίας.
2. Πεπραγμένα Κοινωνικής Επιθεώρησης
Όπως φαίνεται στον πίνακα I, ο οποίος αφορά στο Α΄ εννεάμηνο του 2010 παρά τη μείωση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε., παρατηρείται σημαντική αύξηση (11,17%) του αριθμού των ελέγχων σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2009. Αντιθέτως, η μείωση κατά 7,25% που παρατηρείται σε σχέση με το 2008 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αισθητή μείωση κατά 19,95% των υπηρετούντων επιθεωρητών (από 439 το 2008 σήμερα υπηρετούν 366 κοινωνικοί επιθεωρητές). Γενικά, παρατηρείται αξιοσημείωτη άνοδος των επιβαλλόμενων προστίμων σε ποσοστό 26,12% σε σχέση με το 2009 και 26,96% σε σχέση με το 2008. Επιπλέον, στον πίνακα I παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι υποβληθείσες από τους επιθεωρητές μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ανοδική τάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Σημειώνεται ότι τόσο η αύξηση που παρουσιάζουν φέτος οι εργατικές διαφορές (2,53% σε σχέση με πέρσι και 24,83% σε σχέση με το 2008) όσο και η αύξηση στα καταβληθέντα χρηματικά ποσά (8,54% σε σχέση με το 2009 και 40,11% σε σχέση με το 2008) μέσω της συμφιλιωτικής διαδικασίας καταδεικνύουν τον ιδιαίτερα ενισχυμένο, από το τέλος του 2009, συμφιλιωτικό χαρακτήρα της Επιθεώρησης Εργασίας.
Ο πίνακας II παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία ανά γεωγραφική περιφέρεια από τα οποία προκύπτουν τα γενικά στατιστικά που παρατίθενται στον πίνακα I.
Ο πίνακας III, ο οποίος αναφέρεται στο Γ’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δείχνει την άνοδο του αριθμού των ελέγχων 17,42% σε σχέση με το 2009 και τη μείωση κατά 10,12% σε σχέση με το 2008, καθώς και την αύξηση των επιβαλλόμενων πρόστιμων κατά 6,44% το 2009 και κατά 26,73 το 2008.
Σχετικά με την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου από την πρώτη στιγμή ενεργοποίησε τα μικτά κλιμάκια ελέγχου από το Σ.ΕΠ.Ε. και την ΕΥΠΕΑ (ΙΚΑ), προκειμένου να καταπολεμήσει τη μάστιγα της αδήλωτης εργασίας. Με τα μικτά κλιμάκια επιτυγχάνεται εξοικονόμηση πόρων και συντονισμός των συμπληρωματικών ελεγκτικών λειτουργιών των δύο υπηρεσιών. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Σεπτεμβρίου διενεργήθηκαν συνολικά 22.573 έλεγχοι με επιβληθέντα πρόστιμα της τάξεως των 7.902.000 ευρώ μόνο από την ΕΥΠΕΑ, ενώ διαπιστώνονται 2.924 παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και επίκεινται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η πλειονότητα των αδήλωτων εργαζομένων ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, εποχικοί και μετανάστες), οι οποίες δεν έχουν δύναμη να διαπραγματευτούν τους όρους και τις συνθήκες της εργασίας τους.
Στον πίνακα IV εξειδικεύονται ανά γεωγραφική περιφέρεια οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από τα μικτά κλιμάκια Σ.ΕΠ.Ε. και ΕΥΠΕΑ κατά τη χρονική περίοδο από 1/2/2010 έως 30/9/2010.
3. Εξελίξεις και τάσεις στις εργασιακές σχέσεις
Στον πίνακα V παρουσιάζονται οι νέες συμβάσεις απασχόλησης που κατατέθηκαν στις περιφερειακές υπηρεσίες της Κοινωνικής Επιθεώρησης ανά νομό κατά το Α’ εννεάμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν συνολικά 609.760 νέες συμβάσεις, από τις οποίες οι 400.561 αφορούν συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 168.164 μερικής απασχόλησης και 41.035 εκ περιτροπής απασχόλησης. Στον αναφερόμενο πίνακα καταγράφονται επίσης οι μετατροπές των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής και εκ περιτροπής (ευέλικτες συμβάσεις). Από τις συνολικά 15.577 μετατροπές συμβάσεων οι 11.767 μετατράπηκαν σε μερική απασχόληση (75,54%), οι 3.455 σε εκ περιτροπής (22,18%) με συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη, ενώ οι 355 (2,27%) μεταβλήθηκαν σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη.
Στον πίνακα VI υπάρχουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία των νέων προσλήψεων και των μετατροπών συμβάσεων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο πρώτο εννεάμηνο του 2010 σε αντιστοιχία με τα ανάλογα του 2009 (σημειώνεται ότι για τον Ιανουάριο του 2009 δεν υπάρχουν στοιχεία δεδομένου ότι η καταγραφή δεν είχε αρχίσει). Από τα στατιστικά που προκύπτουν στον πίνακα διαπιστώνουμε ότι το 2010 σε 261.120 επιχειρήσεις, οι οποίες κατέθεσαν νέες συμβάσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 400.561 αφορούν πλήρη απασχόληση, οι 168.164 αφορούν μερική απασχόληση και οι 41.035 αφορούν εκ περιτροπής απασχόληση. Αντιστοίχως, το 2009 παρατηρούμε ότι σε 259.971 επιχειρήσεις που κατέθεσαν νέες συμβάσεις οι 430.589 αφορούσαν πλήρη απασχόληση, οι 89.380 αφορούσαν μερική και οι 24.521 εκ περιτροπής απασχόληση. Σε σύγκριση των καταγεγραμμένων στοιχείων, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη αξιολόγηση του πίνακα VI, διαπιστώνουμε τα εξής:
•ενώ το 2010 κατέθεσαν νέες συμβάσεις απασχόλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες 1.149 περισσότερες επιχειρήσεις, εντούτοις παρουσιάζεται μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης κατά 30.028, ενώ αντίθετα παρουσιάζεται αύξηση της μερικής κατά 78.784 και 16.514 της εκ περιτροπής απασχόλησης, σε σχέση με το 2009.
•από τις καταγεγραμμένες επιχειρήσεις που απευθύνθηκαν στις υπηρεσίες της Επιθεώρησης, προκύπτει ότι από τις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις έχουν μετατραπεί από πλήρη σε μερική απασχόληση 1.255 αυξημένες σε σύγκριση με το 2009 και 283 μειωμένες όσον αφορά την εκ περιτροπής απασχόληση με συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη και μειώθηκαν κατά 142 με μονομερή απόφαση του εργοδότη.
Στον πίνακα VII αποτυπώνεται η κατάσταση των νέων προσλήψεων και των μετατροπών των συμβάσεων κατά το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Στο Γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 86.116 επιχειρήσεις κατέθεσαν 126.136 νέες συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, 59.225 μερικής απασχόλησης και 14.090 εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ μετατράπηκαν 4.329 από πλήρη σε μερική, 1.637 από
πλήρη σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμενου - εργοδότη και 295 από πλήρη σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη.
4. Πεπραγμένα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης
Στον πίνακα VIII αναφέρονται τα στοιχεία που αφορούν στον έλεγχο της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια – που αποτελεί τον έτερο πυλώνα λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας. Από την επεξεργασία των σχετικών στατιστικών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τα εργατικά ατυχήματα, τις καταγγελίες, καθώς και τα προβλήματα που αναδεικνύονται από τις νέες μορφές εργασίας και τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές, προκύπτει φέτος αύξηση των ελέγχων κατά 4,68%, αύξηση των επιβληθέντων προστίμων κατά 0,95%, ενώ παρατηρείται μείωση των αναγγελιών των εργατικών ατυχημάτων κατά 9,69% και των θανατηφόρων κατά 38,20%. Όσον αφορά το Γ΄ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, παρατηρείται αύξηση των ελέγχων κατά 3,41% και μείωση των προστίμων που αφορούν την παραβατικότητα των επιχειρήσεων στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά 19,83%.