ΣΕΠΕ Αριθ. πρωτ. οίκ. 21228 22.03.2011 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266Β΄/18-2-2011)

2011-03-22 14:54

ΣΕΠΕ Αριθ. πρωτ. οίκ. 21228 22.03.2011 Κατευθυντήριες οδηγίες για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ κατ’ εφαρμογή της ΥΑ 2063/Δ1 632/2011 (ΦΕΚ 266Β΄/18-2-2011)